Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.10.1999 Çarşamba Sayı :23845 (Mük.)
Bakanlar Kurulundan :

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNA GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 25/09/1999
Karar No      : KHK 580

            Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna geçici maddeler eklenmesi; 27/8/1999 tarihli ve 4452 Sayılı Kanunun verdiği yeetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 25/9/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

           Madde 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumu Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınack Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

            "Geçici Madde 17- 17 Ağustos 1999 tarihinde vuku bulan deprem dolayısıyla genel hayata etkili afete maruz bölgede yer alan illerde afete maruz kalanlardan bu Kanun kapsamında hak sahibi olanlar ile doğal afet nedeniyle; ikamet ettiği konutu hasara uğrayan veya eşini ya da birinci derecede yakınını kaybeden kişilerden bu durumlarını il valiliklerince verilecek belgelerle tesvik edenelrin konut ihtiyaçlarını karşılamak ve bunlara hibe edilnmek üzere, Maliye Bakanlığınca, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tahsis edilmiş olan hazine arazi ve arsaları üzerinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından konut yapılmasına izin verilebilir. Ancak tahsis edilen hazine arazi ve arsanın devir ve temlikine ilişkin işlemler, konutların afetzedelere teslim edildiği tarihte yapılır. bu şekilde konut sahibi olacak hak saiplerine ayrıca bu Kanun hükümlerine göre konut veya konut kredisi verilmez.

            Geçici Madde 18 - 17 Ağustos 1999 tarihinde vuku bulan deprem nedeniyle hizmet bina ve tesislerinin tamamen tahrip olması sonucunda başka bölgelere nakledilen kamu personeline, Başbakan onayı ile belirlenecek miktarda ve bir yılı geçmemek üzere geçici barınma yardımı yapılır. Bu yardım için gerekli kaynak, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 5 maddesi kapsamında sağlanır.

            Geçici Madde 19 - 17 Ağustos 1999 tarihinde vuku bulan depremin yol açtığı hasarların giderilmesine teminen Dünya Bankasından sağlanacak olan dış kredi ve hibelerle finanse edilecek geçici 13 ve 14 üncü maddeler kapsamındaki tüm işler Başbakanlık tarafından koordine edilir ve Başbakanlıkça uygun görülecek bir kurum veya kuruluş tarafından yürütülür.

            Geçici Madde 20 - Geçici 19 uncu madde kapsamında sağlanacak dış kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygulanması dolayısıyla taşınmaz malların alım, satım, ipotek, tapu - kadastro  işlemleri, satın alınacak yahut yeniden inşaa edilecek veya onarılacak taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler, yapım işleri ve alt yapı ile ilgili her türlü belediye işlemleri ve bu uygulamadan faydalanacakların vereceklerin beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmeler, eğitime katkı payı da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, katkı payı ve harçtan muaftır. Söz konusu projeler kapsamında bulunan her türlü yapı malzemesi, makine (kamu kuruluşları için alınacak iş ve yapı makinaları dahil), motorlu taşıt, araç, gereç, alet, edevat, cihaz ve yedek parça ithal edilebilir veya ettirilebilir. İthal edilen bu mallar gümrük vergisi ve bu vergi ile birlikte alınılan her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer mali mükellefiyetlerden muaftır."

            Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                          Süleyman DEMİREL
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı 
 
Bülent ECEVİT
Başbakan
     
D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
H.H. ÖZKAN
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
M.C. ERSÜMER
En.ve Tab.Kay.Bak. ve Başb. Yrd.
H.H. ÖZKAN
Devlet Bakanı V.
Prof. Dr. T. TOSKAY
Devlet Bakanı
M. KEÇEÇİLER
Devlet Bakanı 
Prof. Dr.Ş.S. GÜREL
Devlet Bakanı
S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı
Y.YALOVA
Devlet Bakanı
M.YILMAZ
Devlet Bakanı
Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı 
R.K.YÜCELEN
Devlet Bakanı
H.GEMİCİ
Devlet Bakanı 
Prof. Dr.Ş.ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı 
E.S.GAYDALI
Devlet Bakanı 
F.ÜNLÜ
Adalet Bakanı
Prof. Dr.Ş. ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı V.
M.A.İRTEMÇELİK
Devlet Bakanı
Prof. Dr. H.S.TÜRK
Adalet Bakanı 
S.ÇAKMAKOĞLU
Milli Savunma Bakanı
S.TANTAN
İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. GÜREL
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL
Maliye Bakanı 
M.BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı 
K.AYDIN
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Doç. Dr.O.DURMUŞ
Sağlık Bakan
Prof. Dr. E. ÖKSÜZ
Ulaştırma Bakanı
Prof. Dr.H.Y.GÖKALP
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Y.OKUYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
A.K.TANRIKULU
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.İ.TALAY
Kültür Bakanı
M.A İR5TEMÇELİK
Turizm Bakanı V.
Prof. Dr.N.ÇAĞAN
Orman Bakanı
Prof. Dr.N.ÇAĞAN
Çevre Bakanı V.