Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.11.1999 Pazartesi Sayı :23863 (Asıl)
Bakanlar Kurulundan :

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 15/10/1999
Karar No      : KHK 581

            Bazı kanunlarda değişiklik yapılması; 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 15/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

            "Ek Madde 9- 1 inci maddede öngörülen afetlerle ilgili olarak yeni yerleşim alanları sağlanması amacıyla mera vasfı taşıyan yerlerin tahsis amacı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca değiştirilerek tapu siciline Hazine adına arsa olarak tescil ettirilir. Bu arsalar, tescil tarihi itibarıyla öngörülen amaçla kullanılmak üzere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsis edilmiş sayılır. Tahsis işlemi hakkında Tarım ve Köyişleri ile Maliye bakanlıklarının yerel kuruluşlarına bilgi verilir.

            Doğal afete maruz kalan afetzedelerin iskanı için tahsis amacı değiştirilen meralar hakkında, 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendi uygulanmaz.

            Ek Madde 10- Orman Bakanlığınca doğal afet bölgelerinde iskana esas olmak üzere belirlenen alanlar, afete maruz kalan afetzedelerin iskanı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsis edilebilir.

            Ek Madde 11- Genel bütçeye dahil olmayan kamu kurum ve kuruluşlarınca doğal afete maruz kalan bölgelere yapılacak bağış ve yardımlar ile eğitim amacıyla yapılmış veya yapılacak olan yardımlar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değildir."

            Madde 2- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "yürürlükteki kanunlarla doğal afet ve olağanüstü hale ilişkin valilere verilen her türlü yetkiyi kullanmak" ibaresinden sonra gelmek üzere "çeşitli incelemeler ve araştırmalar yapmak üzere bilim kurulları oluşturmak" ibaresi ve bu maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Genel ve katma bütçeli daireler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar, iktisadi Devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar; kurumlarının muvafakatıyla, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla Afet Bölge Koordinatörlüğünde geçici olarak görevlendirilebilirler. Afet Bölge Koordinatörlüğünün bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır."

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                          Süleyman DEMİREL
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı 
 
Bülent ECEVİT
Başbakan
     
D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
H.H. ÖZKAN
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
M.C. ERSÜMER
En.ve Tab.Kay.Bak. ve Başb. Yrd.
R.ÖNAL
Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. TOSKAY
Devlet Bakanı
M. KEÇEÇİLER
Devlet Bakanı 
F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı V.
Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı V.
Y.YALOVA
Devlet Bakanı
M.YILMAZ
Devlet Bakanı
Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı 
R.K.YÜCELEN
Devlet Bakanı
H.GEMİCİ
Devlet Bakanı 
Prof. Dr.Ş.ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı 
E.S.GAYDALI
Devlet Bakanı 
F.ÜNLÜ
Adalet Bakanı
Prof. Dr.A. ÇAY
Devlet Bakanı 
M.A.İRTEMÇELİK
Devlet Bakanı
Prof. Dr. H.S.TÜRK
Adalet Bakanı 
Prof. Dr. T. TOSKAY
Milli Savunma Bakanı V.
S.TANTAN
İçişleri Bakanı 
İ. CEM
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye Bakanı 
M.BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı 
K.AYDIN
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Doç. Dr.O.DURMUŞ
Sağlık Bakan
Prof. Dr. E. ÖKSÜZ
Ulaştırma Bakanı
Prof. Dr.H.Y.GÖKALP
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Y.OKUYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
A.K.TANRIKULU
Sanayi ve Ticaret Bakanı
H. GEMİCİ
Kültür Bakanı V.
E. MUMCU
Turizm Bakanı 
Prof. Dr.N.ÇAĞAN
Orman Bakanı
F. AYTEKİN
Çevre Bakanı