Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.05.2000 Salı Sayı : 24057 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 25/02/2000
Karar No     : KHK/597

            Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna bir geçici madde eklenmesi; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 25/2/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 21- 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle yıkılan veya ağır ve orta derecede hasar gören %70 seviyesinde tamamlanmış konut kooperatiflerinin üyelerine yalnız bir kooperatif ve bir tek üyelik için hak sahipliği tanınır.

            Hak sahiplerinin tespitinde, kooperatif yönetim kurulunca hazırlanmış ve imza altına alınmış olan noterden onaylı en son üye isim listesi esas alınır. Bu üyelik, 29 uncu maddeye göre hak sahibi kabul edildikten sonra kredi borcu ödeninceye kadar değiştirilemez veya bu hak başkasına devredilemez.

            Konut kooperatiflerinin inşaat seviyelerinin tespiti, aşağıdaki sıralamaya göre;

            a) Kredi kullanılan kuruluşun teknik elemanlarınca hazırlanan en son ekspertiz raporundan,

            b) Kredi kullanılmamışsa belediyelerin vizelerinden,

            c) İnşaat ihale yolu ile yapılıyorsa hak ediş raporlarından,

            d) Bunların dışında, kullanılan ve fiş, fatura gibi belgeler ile belgelendirilen malzemelerden, tespit olunur.

            Bitmiş, fakat iskan edilmeyen kooperatif binalarından yıkılan veya ağır hasar görenlere bir üyelik hakkı için 6 milyar lira kredi verilir. İnşaatın seviyesine göre belirlenecek kredi miktarı; %70 ila %100 arasında değişen inşaat seviyesi yüzdesi ile kredi üst limiti olan 6 milyar liranın çarpımı ile bulunur.

            Bitmiş, fakat iskan edilmeyen kooperatif binalarından orta hasar görenlere bir üyelik hakkı için 2 milyar lira kredi verilir. İnşaatın seviyesine göre belirlenecek kredi miktarı; %70 ila %100 arasında değişen inşaat seviyesi yüzdesi ile kredi üst limiti olan 2 milyar liranın çarpımı ile bulunur.

            Üyeler, olağan veya olağanüstü genel kurul kararı ile yönetim kuruluna kredi kullanma, kredi ile yapılacak iş ve işlemleri yapma ve yürütme konularında yetki verirler.

            Konut kooperatifi üyesi hak sahiplerinden; konutları yıkılan veya ağır ve orta derecede hasar görenlere yukarıda belirtilen yardımlar dışında başka bir yardım yapılmaz.

            Yönetim kurulu üyeleri, bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapacakları iş ve işlemlerde Devlet memurları gibi sorumlu tutulur."

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
Süleyman DEMİREL   CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C.ERSÜMER  R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M.KEÇECİLER F. ÜNLÜ S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr. A. ÇAY S. ORAL Prof.Dr.H.S.TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı
 
S.TANTAN İ.CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 
K.AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ Prpf. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP
Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı 
 
Y.OKUYAN  A.K.TANRIKULU M.İ. TALAY
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı 
 
R.K. YÜCELEN  Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Turizm Bakanı V. Orman Bakanı Çevre Bakanı