Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.05.2000 Salı Sayı : 24057 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 23/03/2000
Karar No     : KHK/598
 
            Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda değişiklik yapılması: 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 23/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

            "Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan orman sınırları dışına çıkarılmış ve çıkarılacak alanlar, genel hayatı etkileyen doğal afet yerlerinde afete maruz kalan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer afetzedelerin iskanlarını temin için Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilebilir. Devredilen bu yerler üzerinde 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre hak sahibi statüsünde kişiler bulunması halinde bu hak sahiplerine ait yerler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bedeli Afetler Fonundan karşılanmak üzere kamulaştırılabilir.

            Genel hayatı etkileyen afete maruz yerlerde afetzedelerin iskanı için Başbakanlıkça görevlendirilen bir kurum veya kuruluşun veya Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Orman Bakanlığınca belirlenen alanlarda, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz.

            Birinci fıkraya göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilecek alanların tespiti amacıyla Orman Bakanlığınca yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir ve bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi bir ay olarak uygulanır.

            6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre ilk defa yapılacak orman kadastrosu uygulamasındaki işlemlere ilişkin sürelerde de üçüncü fıkra hükümleri uygulanır."

            Madde 2- 7269 sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesinde yer alan "17 Ağustos 1999 tarihinde vuku bulan deprem" ibaresi "17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde vuku bulan depremler" olarak değiştirilmiştir.

            Madde 3- 7269 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Geçici Madde 19- 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde vuku bulan depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi amacıyla Dünya Bankasından sağlanacak olan dış kredi ve hibelerle finanse edilecek geçici 13 ve 14 üncü maddeler kapsamındaki tüm işler Başbakanlık tarafından koordine edilir ve Başbakanlıkça görevlendirilen bir kurum veya kuruluş tarafından yürütülür."

            Madde 4- 7269 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 22- 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde vuku bulan depremler nedeniyle hak sahiplerinin kesin iskanlarının sağlanması için yeni yerleşim alanlarında yapılacak kalıcı konutların, alan içi ve alan dışı alt yapı tesislerini oluşturacak karayolu, demiryolu, su, elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon tesisleri için gerekli olan alanların kamulaştırılması ve irtifak hakkı tesisi Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu Kanunun ilgili hükümlerine göre ve bedeli Afetler Fonundan karşılanmak üzere öncelikle yapılır."

            Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Süleyman DEMİREL   CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN Y.OKUYAN R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M.KEÇECİLER Porf.Dr. Ş.S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Adalet Bakanı
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU M. KEÇECİLER
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V.
 
H. GEMİCİ Prof Dr. R. MİRZAOĞLU E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr. A. ÇAY E.S. GAYDALI Prof.Dr.H.S.TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı
 
S. ORAL Prof.Dr.Ş.S. GÜREL S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı V. Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 
Prod. Dr. T. TOSKAY Doç. Dr. O. DURMUŞ Prpf. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP
Bayındırlık ve İskan Bakanı V. Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı 
 
Y.OKUYAN  A.K.TANRIKULU M.İ. TALAY
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı 
 
Y. YALOVA Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Turizm Bakanı V. Orman Bakanı Çevre Bakanı