seçim mevzuatı  
Resmi Gazete: 26.10.1987  Sayı :19616 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sahife:165
Bakanlar Kurulundan :

298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BAZI MADDELER  EKLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 11/09/1987
Karar No      : KHK 290

            Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılması; 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 11/9/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1- 298 sayılı Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

            “Yüksek Seçim Kurulunun sekreterlik ile idari, mali ve diğer yardımcı hizmetlerini yürütmek üzere, kurul bünyesinde “İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur.”

            “Daire Başkanı ile şube müdürleri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından atanır. Bu Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının personelin başka kurumlara nakli ile ilgili hükümleri Daire ve personeli hakkında da uygulanır.”

            Madde 2- 298 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

            “Seçmen Kütüğü Genel Müdürü, Genel müdür Yardımcısı ve şube müdürleri Yüksek Seçim Kurulu kararı ile, diğer personel ise, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından atanır. Seçmen kütük büroları personeli, İlçe Seçim Kurulu Başkanının teklifi üzerine veya reysen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından atanır. Genel Müdürlük personeli, gerektiğinde yukarıda belirtilen atamaya yetkili merciin teklifi üzerine kamu kurumlarına bu kurumların atamaya yetkili amirlerince 657 sayılı Kanun hükümlerine göre atanabilirler.

            Geçici Madde- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin ilgili bölümünde yer alan “Adalet bakanlığı Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü” ibaresi “Yüksek Seçim kurulu” olarak değiştirilmiş ve ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ihdas edilmek mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin adı geçen kuruluşa ait bölümüne eklenmiştir.

            Yürürlük
            Madde 3- Bu kanun Hükmünde Kararnameye yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL
     
Başbakan
     
İ.K.ERDEM
K.OKSAY
H.C.GÜZEL 
M.V.DİNÇERLER
Devlet Bak. Başbakan Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A.TENEKECİ
M.T.TİTİZ
A.KARAEVLİ
A.BOZER
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı 
M.O.SUNGURLU
Z.YAVUZTÜRK
Y.AKBULUT
V.HALEFOĞLU
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı 
Dışişleri Bakanı 
A.K.ALPTEMOÇİN
M.EMİROĞLU 
İ.S.GİRAY
M.KALEMLİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık ve Sos. Yard. Bakanı 
V.ATASOY
H.H.DOĞAN 
M.M.TAŞÇIOĞLU
Ulaştırma Bakanı
Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı 
Çalışma ve Sosyal Yard. Bakanı
H.C.ARAL 
S.N.TÜREL
A.M.YILMAZ
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Kültür ve Turizm Bakanı

 

KURUMU : YÜKSEK SEÇİM KURULU

TEŞKİLATI : MERKEZ

KURUM KODU :

I SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLAR


 
Unvan
Sınıfı
Serbest 
   
Kadro Adedi
1. Derece    
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
GİH
1

1

2. Derece    
Şube Müdürü
GİH
2
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
GİH
1
Çözümleyici
GİH
1

4

3. Derece    
Şube Müdürü
GİH
1
Programcı
GİH
2

3

4. Derece    
Şef
GİH
3
Bilgisayar İşletmeni
GİH
1

4

5. Derece    
Şef
GİH
3
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
GİH
1

4

6. Derece    
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
GİH
1

1

7. Derece     
Bilgisayar İşletmeni 
GİH
2
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
GİH
2

4

8. Derece    
Bilgisayar İşletmeni
GİH
1
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
GİH
3

4

9. Derece    
Memur
GİH
1
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
GİH
4

5

10. Derece    
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
GİH
6
Daktilograf
GİH
3
Teknisyen
THS
1
Teknisyen Yardımcısı
YHS
1

11

11. Derece    
Şoför
GİH
3

3

12. Derece    
Şoför
GİH
2
Bekçi
YHS
2
Kaloriferci
YHS
2

6

 
Toplam : 
50