Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.11.1983 Sayı :18221 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 22 Sahife:1606
Bakanlar Kurulundan :

DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI A.Ş'NİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 04/11/1983
Karar No      : KHK 165

I. KISIM
KURULUŞ VE HUKUKİ BÜNYE

            Hukuki Bünye
            Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi ve anonim şirket şeklinde,tüzel kişiliğe sahip,bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmuştur.

            Bankanın unvanı "DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ” dir. Kısaltılmış unvanı “DESİYAB” tır.

            Bankanın ilgili olduğu Bakanlık"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı"dır.

            Bankanın merkezi "ANKARA"dadır.

            Kısaltmalar
            Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname’de geçen;

            1. “Bakanlık” deyimi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı,

            2. "Bakan" deyimi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı

            3. Banka"deyimi Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.’ni (DESİYAB)’ı ifade eder.

            Banka'nın amacı ve faaliyet konuları
            Madde 3 - Bankanın amacı;Türkiye'nin süratli ve yurt sathına yaygın sanayileşmesine ve sanayide mülkiyetin geniş halk kitlelerine yayılmasına katkıda bulunmak ve bu amaçla halkımızın ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın tasarruflarını;

            a) Ekonomik bir güç halinde birleştirerek karlılık ve verimlilik anlayışı içinde değerlendirmek;

            b) Kalkınma planlarının temel ilkelerine uygun teşebbüslere, özellikle sınai yatırımlara yöneltmek,

            c) Sermaye piyasasının gelişmesine yardımcı olmaktır.

            Banka bu amaçla ilkeleri bir yönetmelikle tesbit edilmek üzere, kalkınma plan ve programlarında tarif edilen halka açık şirketler, Banka iş programlarında tarifi verilen işçi şirketleri ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarla mutabık kalınan tarifelere uygun çok ortaklı şirketler tarafından girişilen yatırım teşebbüslerinin:

            1- Kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemlerini yapar.

            2- Kısa, orta, uzun vadeli kar ortaklığı esaslı Türk Lirası veya dövi olarak yatırım ve işletme kredisi açabilir. Yerli ve yabancı finansman kurumlarına gerekli teminatın alınması karşılığında garanti verebilir ve aracı olabilir.

            3- Kurulmuş şirketlere iştirak edebilir ve yeni şirketler kurabilir.

            Bu şirketlerin hisse senetlerini, satabilir, geri alabilir ve kar garantisi verebilir.

            4- Her türlü menkul kıymetleri satın alabilir ce satabilir.

            5- Araştırma, proje geliştirme ve eğitim çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir, teknik yardım verebilir ve bunların rantabl çalışmalarını sağlayıcı önlemleri alır.

            6- İthalat, ihracat ve görünmeyen muameleler gibi her türlü kambiyo işlemlerini yapmaya ve döviz pozisyonu tutmaya yetkilidir.

            7- Sigorta acentalığı yapabilir.

            8- Gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilik açabilir.

            9- Açılan krediler karşılığında, gayrinmenkul ipoteği de dahil olmak üzere her türlü teminatı alabilir.

            10- Amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olacak her türlü iş ve işlemleri yapabilir.

II. KISIM
MALİ HÜKÜMLER

            Kaynaklar
            Madde 4 - Banka'nın amacına ulaşmasını sağlayacak öz ve yabancı kaynaklar şunlardır:

            a) Özkaynaklar

            1) Sermaye

            2) İhtiyatlar ve karşılıklar

            b) Yabancı kaynaklar

            1) Hazine kefaletiyle Türk Lirası veya döviz mukabili çıkarılacak tahviller,

            2) Hazine ve T.C. Merkez Bankası'nca açılacak krediler verilecek avansar,

            3) Gerektiğinde Hazine kefaleti verilmek suretiyle yerli ve yabancı kuruluşlardan sağlanacak krediler,

            4) Diğer kaynaklar.

             Yatırım Fonu ve Ortaklığı
             Madde 5 - Banka,sermaye piyasası mevzuatı uyarınca menkul kıymetler yatırım ortaklığı ve menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir ve aracı kurum olarak faaliyet gösterebilir.

             Banka,Sermaye Piyasası Kanunu'nun 41.maddesinin (b) ve (c) bendlerine tabi değildir.

             Sermaye
             Madde 6 - Bankanın sermayesi 50.000.000.000.000 TL. dır. Bu sermaye herbiri 1.000,- TL. değerinde 50.000.000.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

            Hisseler (A), (B) ve (C) grubu olmak üzere üç gruptan oluşur.

            (A) grubu hisseler, Hazine'ye ait olup sermayenin % 51'ini teşkil eden 25.500.000paydan ibarettir.

            (B) grubu hisseler, sermayenin % 20'sini teşkil eden 10.000.000 adet hisseden ibaret olup, Türk uyruklu olan, öncelikle yurtdışında çalışan gerçek kişilere aittir.

            (C) grubu hisseler, yurt dışında çalışan Türk uyruklu kişilerin Türkiye’de kurdukalrı şirketlere, halk şirketlerine, sosyal güvenlik kurumlarına, yerli ve yabancı finansman kurumlarına ve kamu tüzel kişilerine it olup, sermayenin 529’unu teşkil eden 14.500.000 adet hisseden ibarettir.

            Yönetim Kurulu hisse senetlerini değişik tutarlı küpürler halinde bastırabilir.

            Banka'nın sermayesi Genel Kurul'un kararı üzerine Bakanlar Kurulu tarafından arttırılır.

            Sermaye artırım işlemleri ayrıca tescil ve ilana tabi değildir.

            Menkul Kıymet Çıkarma Yetkisi
            Madde 7 - Banka,yürürlükteki mevzuat uyarınca her türlü menkul kıymet çıkarabilir ve satabilir.

            Banka'nın Hazine kefaletiyle çıkaracağı tahviller,Devlet Tahvillerinin sahip
olduğu her türlü hak,imtiyaz ve muafiyetlerden istifade eder.

            Kaynakların Kullanılışı
            Madde 8 - Banka,kaynaklarını yıllık plasman programına göre kullanır.

            Plasman programında;

            a.Kaynakların sektörlere,yörelere ve şirket yapılarına göre tahsisi,

            b.İştirak ve kredi için yapılacak tahsisler,

            c.Yörelere ve şirket yapılarına göre uygulanacak kredi faizleri,vadeleri ve ödemesiz dönemleri belirtilir. Yıllık plasman programları Bakanlık ile Maliye Bakanlığı'na gönderilir.

            Hesap Dönemi ve İş Programı
            Madde 9 - Banka'nın hesap dönemi takvim yılıdır.

            Banka,her hesap dönemi için faaliyetlerini düzenleyen bir iş programı hazırlar. Bu iş programında;

            a. 8. maddede sözü edilen plasman programına,

            b. Personel kadrosuna,

            c. Yatırım programına,

            d. Gelir ve gider bütçesine,

            e. Finansman programına,

            f. Değerlendirme kıstaslarına,

            g. İşçi şirketi tanımına,

            h. Gerekli görülen diğer konulara

            yer verilir.

III.KISIM
BANKANIN ORGANLARI

            Genel Kurul
            Madde 10 - Genel Kurul, Banka hisse senedi sahiplerinden meydana gelir.Genel Kurul, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı olmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görev yapar.

            Yönetim Kurulu
            Madde 11 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a karşı sorumlu karar organıdır.

            a. Yönetim Kurulu

            1. Genel Müdür,

            2. Bakan’ın teklifi üzerine; Başbakan  Maliye Bakanı ve Bakanın imzalarını taşıyan ortak kararnameyle tayin edilecek bir üye,

            3. Maliye Bakanı’nın teklifi üzerine; Başbakan, Maliye Bakanı ve Bakanın imzalarını taşıyan ortak kararnameyle tayin edilecek bir üye,

            4. Hazine dışındaki (B) grubu hissedarlar arasından Genel Kurul’ca seçilecek bir üye,

            5. (C) grubu hissedarlar arasından Genel Kurul’ca seçilecek bir üye olarak teşekkül eder.

            b. Banka Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için;

            1. Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip olması,

            2. Yüksek öğrenim yapmış olması,

            3. Maliye Bakanı’nca teklif edilecek üyenin maliye ve iktisat, (C) grubu hissedarlar arasından seçilecek üyenin Banka’nın faaliyet alanı ile ilgili mesleki ihtisasa sahip olması gerekir.

            4. (B) grubu hissedarları temsilen seçilecek üyede yukarıda yazılı şartlar aranmaz.

            c. Yönetim Kurulu üyeleri, başka bir kuruluşta görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler, Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunamazlar.

            d. Yönetim Kurulu’nun başkanı Genel Müdür’dür.

            e. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Ancak süresi biten üye, yerine yeni bir tayin yapılıncaya kadar görevine devam eder. Görev süresi sona erenler tekrar seçilebilirler ve seçildikleri usule göre görevlerinden alınabilirler. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere bu maddenin (a) bendi uyarınca gösterilecek adaylar arasından Yönetim Kurulu’nca tayin yapılır ve bu tayin ilk Genel Kurul’un onayına sunulur.

            f. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu, başkan ve iki üyenin bulunması halinde toplanabilir ve kararlarını en az üç oyla alır. Çekimser oy kullanılamaz.

            Yönetim Kurulu'nun Görevleri
            Madde 12 - Yönetim Kurulu'nun temel görevi Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat ile kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde Bankanın bu K.H.K. belirlenen amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır.

            Yönetim Kurulu bu meyanda;
            a.Şirketlere kredi açılmasına sermayelerine iştirak edilmesine,Banka'nın öncülüğünde şirket kurulmasına ve iştiraklere ait hisse senetlerinin satılmasına,geri alınmasına ve kar garantisi verilmesine karar verir.

            b.Yurt içinde ve dışında temsilcilikler, şubeler ve irtibat büroları açılmasına ve kapatılmasına karar verir.

            c. Banka'ya kaynak sağlanması için gerekli tedbir ve kararları alır.

            d. Orta ve uzun vadeli planlar ile bu K.H.K.'nın 10. maddesine göre hazırlanacak yıllık iş programını onaylar, izler ve gerektiğinde değiştirir.

            e. Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kar - zarar hesabını ve karın dağıtım şeklini hazırlayarak Genel Kurul'a önerir.

            f. Banka faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini tesbit eder ve yönetmelikleri karara bağlar.

            g. Genel Müdür'ün önerisi üzerine üst düzey yöneticileri tayin eder ve bunların görev ve yetkilerini belirler.

            h. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük makamlarının boşalması halinde, yeni tayin yapılıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vekalet edecek Yönetim Kurulu üyesini ve Genel Müdürlüğe vekalet edecek Genel Müdür Yardımcısını seçer ve Bakan'ın onayına sunar.

            i. Çalışmakta olan ve ayrılmış Banka mensuplarına öncelik verilmek suretiyle Banka'nın iştiraklerindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçi adaylarını seçer.

            j. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

            Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirterek Genel Müdür'e devredebilir. Genel Müdür, yetkili kılındığı hususlardaki uygulamaları hakkında Yönetim Kurulu'na ilk toplantısında bilgi verir. Yetki devri Yönetim Kurulunu sorumluluktan kurtarmaz.

            Genel Müdür
            Madde 13  - Genel Müdür, Bakan’ın teklifi üzerine, Başbakan, Maliye Bakanı ve Bakan’ın imzalarını taşıyan ortak kararname ile tayin edilir. Görevden alınma, tayindeki usule göre yapılır.

            Genel Müdür olarak tayin edilebilmek için; iktisat, maliye, işletme, yönetim, hukuk veya mühendislik dallarında en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak ve en az on yılı kamu kurum ve kuruluşlarında olmak üzere toplam onbeş yıl başarı ile çalışmış bulunmak gereklidir.

            Genel Müdür'ün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir :
            a) Banka'yı ilgili mevzuat, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yönetir.

            b) İdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı Banka'yı temsil eder ve temsil yetkisini gerektiğinde devreder.

            c) Üst düzey yöneticilerin tayinlerini teklif ve diğer personeli tayin eder.

            d) Banka sermayesi ile diğer mali kaynakların, kuruluş amacına ve verimlilik esaslarına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlar.

            e) Mevzuatın verdiği diğer görevleri yapar.

            Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde yetkilerini kısmen daha alt kademelere devredebilir. Yetki devri Genel Müdür'ü sorumluluktan kurtarmaz.

            Genel Müdür Yardımcıları
            Madde 14 - Genel müdür yardımcıları, Genel Müdür'ün önerisi Yönetim Kurulu'nun kararı ile atanır.

            Genel Müdür Yardımcısı olabilmek için en az yedi yılı Kamu kuruluş ve kurumlarında olmak üzere toplam 10 yıl başarı ile çalışmış olmak ve Genel Müdür’de aranan niteliklere sahip bulunmak şarttır. Genel Müdür Yardımcılarından birinin bankacılık konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olması gerekir.

            Genel Müdür yardımcılarının sayısı altıdan çok olmamak üzere Genel Müdür’ün önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca tesbit edilir.

            Genel Müdür yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür tarafından yapılır.

            Banka Personeli
            Madde 15  - Banka personeli 19/10/1983 tarih ve 2929 sayılı Kanunun personele ilişkin hükümleri ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Personel rejimi esaslarını düzenleyen Kanuna tabidir.

            Denetim Kurulu
            Madde 16 - Bankanın denetim kurulu üç üyeden oluşur.

            Denetim Kurulu üyelerinden biri Bakan, diğeri Maliye Bakanı tarafından atanır ve üçüncü üye (B) ve (C) grubu hissedarlarınca kendi aralarında oya katılanların çoğunluğu ile seçilir.

            Denetçilerde, Yönetim Kurulu üyeleri için gerekli şartlar aranır.Ancak mesleki ihtisas şartı aranmıyabilir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre çalışırlar.

IV.  KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMETLER

            İstisnalar, Hak ve İmtiyazlar
            Madde 17 - Banka, bu Kanun Hükmünde Kararnamede yazılı haller hariç İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Kanunu ile genel muhasebe, Devlet alım - satımı ve ihaleleriyle Devlet inşaatının tabi bulunduğu mevzuat hükümlerine ve Sayıştay'ın denetimine tabi değildir.

            Banka'nın taşınır ve taşınmaz malları, paraları ile her türlü hak ve alacakları Devlet malı hükmündedir.

            Banka kuruluş amacı ve faaliyet konularının gerçekleşmesi için gayrimenkulleri tasarrruf eder, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri vesair hakları tesis eder.

            Kalkınma plan ve programlarında tarif edilen halka açık şirketler, Banka iş programlarında tarifi verilen işçi şirketleri ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarla mutabık kalınan tariflere uyan çok ortaklı şirketlere açılan krediler ve bu şirketlerce Bankaya yapılan her türlü ödemeler banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır.

            Bu kredi işlemleriyle ilgili senetler, makbuzlar, taahhütname, mukavelename, kefaletname ve temliknameler, teminat ve kefalet mektupları, mektup ve telgraflar, dekontlar, münakale, tediye, irsal, teslim, tahsil emirleri ve hernevi kağıtlar, kayıtlar, defterler, hesap hülasaları, kredi lehterlarından Bankaca alınacak beyanname, bilanço ve işletme hesabı hülasaları, menkul rehni ve gayrimenkul ipoteği işlemleri bu şirketlerin Banka emrine tanzim edeceği senetler,reeskont senetleri, bu kredilerden doğacak borçlar hakkında icra, mahkeme ve resmi daireler nezdinde yapılacak takip ve tahsilata dair her nev'i talep, tebliğ ve kararlar, ipoteğin paraya çevrilmesi ve gayrimenkulün Banka üzerinde kalması ile ilgili muameleler, bu krediler dolayısıyla Bankaca alınan paralar, faiz, komisyon, her türü masraf karşılıkları dahil, damga vergisinden, noter ve tapu harçlarından ve hertürlü harçlardan muaftır.

            Karın Dağıtımı
            Madde 18 - Yıllık safi karın;

            1. % 5'i nominal sermayenin % 20'sini buluncaya kadar 1. tertip yedek akçeye,

            2. Bankalar Kanunu'nun öngördüğü diğer yedek akçelere,

            3. Vergi ve diğer kanuni yükümlülüklere,

            4.  Pay sahipleri için ödenmiş sermaye payları üzerinden % 5'i

            1. temettü payı

            ayrıldıktan sonra, kalan kardan T. Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca gerekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler ayrılır ve kalanı ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında 2. temettü payı olarak dağıtılır.

            Bu dağıtımlar sonunda (B) grubu hisse senedi sahiplerine ödenmiş sermaye payları üzerinden verilen kar payı oranı, o dönem için Devlet Tahvillerine uygulanmış olan ortalama faiz oranının altında olamaz. Bu gruba dağıtılacak temettü oranının bu oranın altında kalması halinde, aradaki fark Bankaca ikmal olunur ve gider kaydedilir.

            Genel Kurul'da Oy Kullanma
            Madde 19 - Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul'da oylar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kullanılır.

            Banka'nın Mal ve Belgeleri
            Madde 20 - Banka'ya ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve paralar ile her türlü hak ve alacaklar Devlet malı hükmündedir.

            Banka'nın mal ve paraları ve para hükmündeki evrak ve senetleriyle diğer mevcutlarına karşı işlenen suçlar Devlet mallarına karşı veya Devlete ait kağıt ve belgeler üzerinde işlenen suçlardan sayılır.

            İştirakler
            Madde 21 - Banka, bu Kanun Hükmünde Kararnamedeki amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için şirketler kurabilir ve kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Banka payının % 50'nin altında olması esastır. Bu oranın aşılması halinde aşan miktar, aşım tarihinden itibaren üç yıl içinde elden çıkarılır.

            Bankanın iştirakleriyle ilgili faaliyetleri ile bu iştiraklerde temsilci olarak görev alacak mensupların atanmaları ve şirketlerce temsilcilere yapılacak ödemeler bir yönetmelikle düzenlenir.

            Gözetim ve Denetim
            Madde 22 - Bakanlık, Banka'nın faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmekle görevlidir. Bu görev, Banka'nın görev ve yetkilerini daraltmayacak ve normal faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yerine getirilir.

            Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu her yıl Banka'nın faaliyetlerine ilişkin bir rapor hazırlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgisine sunar.

            Banka, bilanço ve kar-zarar cetvellerini hazırlar ve engeç Mart ayı sonuna kadar Yüksek Denetleme Kurulu'na gönderir.

            Yüksek Denetleme Kurulu Bankaya ilişkin raporunu Mayıs ayı sonuna kadar Bankaya gönderir.

            Bankanın Genel Kurulu en geç Haziran ayı sonuna kadar toplanır ve Yüksek Denetleme Kurulunun raporunu da dikkate alarak kararlarını verir.

            Diğer Kanuni Hükümler
            Madde 23 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu'nun kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

V. KISIM
GEÇİCİ HÜKÜMLER

            Geçici Madde 1 - Mevcut iştirakler için 21. maddede belirtilen süre, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinde başlar.

            Geçici Madde 2 - Yönetim Kurulu, Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

            Bu ilk Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçimi yapılır.

            Geçici Madde 3 - Banka personelinin özlük hakları, 15'inci maddede belirtilen personel rejimi ile ilgili Kanun yürürlüğe girinciye kadar mevcut düzenlemeler çerçevesinde yürütülür.

            Şu kadarki, personel rejimi Kanunu ile sağlanan parasal haklar ile mevcut parasal haklar arasında personel aleyhine olan fark ortadan kaldırılıncaya kadar, tazminat olarak ödenir.

VI. KISIM
SON HÜKÜMLER

            Yürürlükten Kalkan Mevzuat
            Madde 24 - 17/4/1975 tarih ve 1877 sayılı Kanun'a dayalı olarak çıkartılan 11/11/1975 tarih ve 13 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürürlük
            Madde 25 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
           Madde 26 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 

Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
B.ULUSLU
Başbakan
Z.BAYKARA Prof. Dr. ÖZTRAK Prof. Dr. ÖZTRAK Prof. Dr. M.N. ÖZDAŞ
Devlet Bak.-Başkan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet BAkanı
S. R. PASİN K. AKDOĞAN Ü. H. BAYÜLKEN S. ÇETİNER
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı
İ. TÜRKME A. B. KAFAOĞLU H. SAĞLAM DR. T. ÖNALP
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı
K. CANTÜRK Prof. Dr.KILIÇTURGAY
Prof.Dr.C.T.SADIKLAR
Prof. Dr. M. AYSAN
Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı
Prof Dr. S. ÖZBEK
Prof. DR. T. ESENER
M. TURGUT F. İLKEL
Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı
İ. EVLİYAOĞLU Prof. Dr. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL
Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı