Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.12.1983 Sayı :18951 (Mükerrer) Düstur Tertip:5 Cilt: 23-1 Sahife:556
Bakanlar Kurulundan :

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 

Karar Tarihi : 13/12/1983
Karar No      : KHK 190

            Genel Kadro ve Usulüne dair hususların yeniden düzenlenmesi esaslarının tespiti 17/0/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 13/12/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            BİRİNCİ BÖLÜM
            Amaç, Kapsam ve istisnalar

            Amaç
            Madde 1-
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadroların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usullerini düzenlemektir.

            Kapsam
            Madde 2-
Bu Kanun Hükmünde Kararname,

            a) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan, f onlar vs kefalet, sandıkları;
            b) İl özel İdareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeleri,

            c)Özel kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşları; hakkında uygulanır.

            İstisnalar
            Madde 3-
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi (Genel Sekreterliği, iktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu iktisadi Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Teşekkülleri, üniversite öğretim elemanları Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin kadroları ile milli güvenlik sebebiyle gizli kalması gereken kadrolar hakkında uygulanmaz.

            İKİNCİ BÖLÜM
            Genel Hükümler

            Kadro Cetvelleri
            Madde 4.-
Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan;
           

            a) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, kanunlarla kurulan fonların ve kefalet sandıklarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları (I) sayılı Cetvelde,
           
b) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanlıkla-rında ve Adalet Bakanlığında, hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulu-nanlar ile bu mesleklerden sayılan görevlerde olanların kadroları (II) sayılı cetvelde,
           
c) İkinci Maddenin (c) fıkrası kapsamına giren diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları (III) sayılı cetvelde, gösterilir. Bu cetvellerde, taşra teşkilatı bulunan kurum ve kuruluşların, kadroları, merkez ve taşraya ait olmak üzere, iki ayrı bölümde düzenlenir.

            Mahalli idarelerin Kadroları
            Madde 5-
11 özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu kapsamına giren memur kadroları ile ilgili usulüne uygun taleplerini bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslara göre içişleri Bakanlığına gönderirler, içişleri Bakanlığı; uygun gördüğü kadro istekleri hakkında Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşlerini alır.
Buna göre Bakanlıkça hazırlanan kadro teklifleri bahis konusu görüşler aynen eklenerek Başbakanlığa sunulur. Uygun görülen kadrolar Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilir.
        

            Madde 6- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (a) ve (c) bentlerinde sayılan kamu kurun ve kuruluşlarının kadroları kanunla ihdas edilir.
            Bakanlıklarca merkez ve taşra kuruluşları itibariyle ayrı ayrı hazırlanan kadro teklifleri incelenmek üzere. Devlet Personel Dairesi ile Maliye ye Gümrük Bakanlığına gönderilir. İlgili Bakanlıkça bu kuruluşların görüşleri aynen eklenerek hatırlanacak kanun taslağı Başbakanlığa sunulur.
            Kadro ihdasını öngören kanun taslaklarına eklenecek kadro cetvellerinin hazırlanmasında ve tutulan kadroların serbest bırakılma işitimlerinde kalkınma planları ve yıllık programlara dayanılarak yapılacak İş analizleri, ve Devlet Personel Dairesince hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik esas alınır. Kadroların Serbest Bırakılması

            Madde 7- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin tutulan kadro sütununda gösterilen kadrolar, serbest bırakma işlemleri tamamlanıncaya kadar kullanılmaz. Kurum ve kuruluşlara kanunlarla verilmiş bulunan görevlerin gerektirdiği kadrolar Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşleri de eklenerek ilgili Bakanlığın teklifi üzerine ve Bakanlar Kurulunca serbest bırakılabilir.
            Herhangi bir yıla ilişkin serbest bırakma teklifleri bir önceki mali yılın beşinci ayı sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile devlet Personel Dairesine bildirilir. Serbest bırakma işlemleri, ilgili mali yıl başından itibaren geçerli olmak üzere bir önceki mali yılın dokuzuncu ayı sonuna kadar sonuçlandırılır.

            Kadroların Dağılımı
            Madde 8-
Ekli cetvellerde yor alan ve kuruluşlara tahsis edilinilmiş olan serbest kadroların bu Kanun Hükmünde Kararnameye eklendikleri tarihten itibaren üç ay içinde unvan, sınıf, derece ve adet belirtilmek suretiyle, içinde merkez ve taşra birimleri itibariyle, yurtdışında toplam sayı olarak darılımı yapılır.

            Yukarıdaki fıkraya göre yapılan kadro dağılımına dair cetveller, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi ile ve uygunluk sağlandıktan sonra, Sayıştay denetimine tabi kuruluşlarca vize iyin Sayıştay'a, bunlar dışında kalanlarca onay ipin onay merciine" gönderilir. Bu dağılımda sonradan yapılacak değişikliklerde) de aynı usullere uyulur. Ancak taşra için tahsis edilmiş kadrolar, merkeze alınamaz Merkezdeki kadroların taşra teşkilatına tahsisi ikinci fıkradaki mercilere bildirilmek kaydıyla, ilgili sakanın onayıyla yapılır, Aylık ödemeler vizeli veya onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır. Bu dağılıma ilişkin cetvelin' şekli ve onay mercileri altıncı Maddede öngörülen yönetmelikte gösterilir.

            Kadro Değişikliği
            Madde 9-
Kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen serbest kadrolar, hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla, yedinci Maddede belirtilen usule uygun olarak Bakanlar Kurulunca değişik derecelerden aynı sınıf ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir. Kanunlar veya antlaşmalar gereği yapılması şart olan veya önceden tahmin edilemeyen hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların, karşılanması amacıyla tutulan veya boş olan kadrolarda sınıf unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu Maddeye yöre kadroları değiştirilenleri özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenmeye devam olunur. Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda bir defa yapılır.

            Kadro unvanları:
            Madde 10 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamede ekli cetvellerde yer almayan kadro unvanları, kullanılamaz. Sürekli işçi kadroları
           

            Madde 11- Bu Konun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluşlarını

            a) Kanunla ve milletlerarası anlaşmalarla veya yıllık programlarla kurulması veya genişletilmesi öngörülen atölye, şantiye, fabrika. ve çiftlik gibi işçi istihdamı torun zorunlu olan hizmet birimleri için ihtiyaç duyacakları sürekli işçi kadrolarını mevcut kadrolarından kaz kılarlar. Mevcut işçi kadrolarının bu birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına kafi gelmememi halinde, Devlet Personel Dairesinin görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yeni birimlerin norm kadrolarını aşmamak üzere, bütçe imkanları göz önünde bulundurularak uygun görülebilecek kısmı kadar sürekli işçi kadrosu vize edilebilir.
           
b) Vize edilmiş bulunan sürekli işçi kadroları Devlet Personel mire sinir görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca başka unvanlı sürekli işçi kadroları ile değiştirilebilir, Birimler arası veya kuruluşlar arası aktarmalarda da aynı usule uyulur.
           
c) Yukarıdaki fıkralar hükümleri uyarınca Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre Sayıştay Başkanlığına veya, Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın sürekli işçi çalıştırılamaz ve ödeme yapılamaz. İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselerde sürekli işçi çalıştırılması Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayalı içişleri Bakanlığının vizesine tabidir. Bu kuruluşlarda yeni kurulan birimler ile yeniden satın alınarak iş araç ve makineleri ve toplu tasım araçları için ihtiyaç duyulacaklar dışında sürekli işçi kadrosu istenemez ve vize yapılamaz.

            Kadro Araştırmaları
            Madde 12-
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ve kapsama dahil kurumların personel istihdamına dâir konularda kadro ve is analizleri yapmaya ve gerekli evrakı tetkike Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
            Çeşitli Hükümler iptal edilen Kadrolar

            Madde 13.- Kadroları bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde gösterilen kuruluş ve teşekküller adına, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden önce Kanunlar ve Kararnamelerle veya Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ihdas edilmiş bütün kadrolar iptal edilmiştir.

            Kaldırılan Hükümler
            Madde 14.-
31.7.1970 tarih ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici HÜKÜMLER
            Geçici Madde 1-
Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluşların personeline ait şahsa bağlı kadrolar ekli (IV) Sayılı cetvelde gösterilir. Bu kadrolar herhangi bir surette boşaldığı takdirde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir ve boşalma tarihinden itibaren bir ay içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi vize mercilerine bildirilir.

            Geçici Madde 2.- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen cetveller ve cetvellerde yer alacak kadrolar, bu kanun Hükmünde Kararname esas ve usullerine uygun olarak en geç sekiz ay içerisinde hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazetede yayımlanır. Yayımlanan bu cetveller yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki sayılır.
Yayımı, tarihinden itibaren, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki olan cetvellerde ancak bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen esas ve usullere uyularak değişiktik yapılabilir.

            Geçici Madde 3.- Yapılan yeni düzenlemeler sebebiyle teşkilat yapıları değişen, bünyelerine yeni birimler eklenen kuruluşların mevcut kadrolarında, bu birimlerin işbirliğini sağlamaya yönelik unvan sınıf ve derece değişikliği yapmaya geçici 2 nci Madde uyarınca kadro cetvelleri yayınlanıncaya kadar Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            Geçici Madde 4.- Kadro cetvellerinin Bakanlar Kurulunca yayım-lanması ve kadroların, bu Kanun Hükmimde Kararnamenin 8 nci Maddesine göre dağıtılması ve vize edilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar, ilgililerin, aylıklarının 13 ncü Maddeye göre kaldırılan kadrolara dayanılarak ödenmesine devam olunur.

            Geçici Madde 5.- Kadroları ekli cetvellerde yer alan ve yeni teşkilâtlanma nedeniyle kadro unvanı ve derecesi değişen görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur Kuruluşlar için tespit edilmiş ve ekli cetvellerde gösterilmiş olan kadroların tahsisinde: Sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyenler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bu kadrolara atanmış sayılırlar, değişenler hakkında ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. Ancak, bu gibilerin atandıkları yeni kadroların aylık, mevcut ise ek gösterge ile zam ve tazminatların toplamı, almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde aradaki fark giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir.
Birinci fıkra hükmü, her ne suretle olursa olsun Genel İdare Hizmetleri sınıfından Mütehassıs Müşavir, Uzman Müşavir, Dekanlık Müşaviri, Müsteşarlık Müşaviri,Özel Müşavir Basın Müşaviri gibi Müşavir ve Danışman unvanlı Kadrolara atananların ek göstergeleri hakkında da uygulanır.

            Geçici Madde 6.- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden önce. Bütçe Kanunları gereğince Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmiş sürekli işçi kadroları geçerlidir.

            Geçici Madde 7.- Altıncı Madde ile hazırlanması öngörülen Yönetmelik bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren üç; ay içinde yürürlüğe konulur.

            Yürürlük
            Madde 15.-
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin,

            a) 5,7 ve 9 ncu Maddeleri 1.1.1985 tarihinde,
            b) 4 ve 13 ncü Maddeleri her kurum ve kuruluş için ihdas edilen kadroların yürürlüğe girdiği tarihte,
           
c) Diğer hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 16.-
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
T. ÖZAL
BaşbakanI. K. ERDEM M. N. ELDEM Z. YAVUZTÜRK A. TANRIYARAR
Devlet Bak.-Başkan Yrd.
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

V. HELEFOĞLU V. ARIKAN M. V. DİNÇERLER İ. S. GİRAY
Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

K. OKSAY M. AYDIN
A. M. YILMAZ
V. ATASOY
Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı
H. H. DOĞAN
M. KALEMLİ
H. C. ARAL C. BÜYÜKBAŞ
Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

M. M. TAŞCIOĞLU S. N. TÜREL İ. ÖZDAĞLAR A.TEKNECİ
Kültür ve Turizm Bakanı

İmar ve İskan Bakanı

Köy İşleri Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı