Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.10.1999 Perşembe Sayı :21839 (Mük.)
Bakanlar Kurulundan :

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BİRMADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 17/09/1999
Karar No      : KHK 579

            Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bir madde eklenmesi; 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 17/9/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

           Madde 1- 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

            "Ek Madde 1- Doğal afetlere maruz kalan bölgelere ve afetzedelere tahsis edilmek üzere geliri hiç bir kesintiye tabi olmaksızın özel çekiliş düzenlemeye İdare yetkilidir.

            Afet özel çekilişlerinde, çekiliş tarihinden itibaren üç ay içinde ibraz edilmeyen bilet ve kuponlara ait ikramiye ve amorti tutarı da afete maruz kalan bölgelere ve afetzedelere tahsis edilmek üzere İdareye irat kaydolunur.

            Bu madde kapsamında afet bölgesi ve afetzedeler adına tahakkuk eden miktarlar, kesinleştikleri tarihi takip eden yedi gün içinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü adına T.C. Ziraat Bankasında açılacak özel hesaba aktarılır. Hesapta toplanan paralar Maliye Bakanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde afetin finansmanında kullanılır. Gerektiğinde bu miktarlardan ayrılacak tutarları aynı amaçla kullanılmak üzere genel bütçeye özel gelir ve karşılığını da ilgili kurum bütçelerindeki mevcut veya yeni açılacak tertiplere aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde kullanılamayan miktarlar, ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek
kaydedilir."

           Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                          Süleyman DEMİREL
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı 
 
Bülent ECEVİT
Başbakan 
     
D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
H.H. ÖZKAN
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
M.C. ERSÜMER
En.ve Tab.Kay.Bak. ve Başb. Yrd.
R:ÖNAL
Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. TOSKAY
Devlet Bakanı
M. KEÇEÇİLER
Devlet Bakanı 
Prof. Dr.Ş.S. GÜREL
Devlet Bakanı
S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı
Y.YALOVA
Devlet Bakanı 
M.YILMAZ
Devlet Bakanı
Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı 
R.K.YÜCELEN
Devlet Bakanı
H.GEMİCİ
Devlet Bakanı 
Prof. Dr.Ş.ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı 
E.S.GAYDALI
Devlet Bakanı 
F.ÜNLÜ
Adalet Bakanı
Prof. Dr.A. ÇAY
Devlet Bakanı 
M.A.İRTEMÇELİK
Devlet Bakanı
Prof. Dr. H.S.TÜRK
Adalet Bakanı 
S.ÇAKMAKOĞLU
Milli Savunma Bakanı
S.TANTAN
İçişleri Bakanı 
İ.CEM
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye Bakanı 
M.BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı 
K.AYDIN
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Doç. Dr.O.DURMUŞ
Sağlık Bakan
K. AYDIN
Ulaştırma Bakanı V.
Prof. Dr.H.Y.GÖKALP
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Y.OKUYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
A.K.TANRIKULU
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M.İ.TALAY
Kültür Bakanı
E. MUMCU
Turizm Bakanı 
Prof. Dr.N.ÇAĞAN
Orman Bakanı
F.AYTEKİN
Çevre Bakanı