İş ve Sosyal güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.09.1999 Perşembe Sayı :21832 (Mük.)
Bakanlar Kurulundan :

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 29/09/1999
Karar No      : KHK 578

            Bazı kanunlarda değişiklik yapılması; 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 29/9/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

           Madde 1- 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 80 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Yangın, su baskını ve deprem gibi tabii afete uğrayan ve bunu belgeleyen işverenler ile isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortasına devam edenlerin hadisenin vukua geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları hadisenin vuku bulduğu tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilir."

           Madde 2- 506 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

            "Ek Madde 42- Genel hayatı etkileyen afetler nedeniyle, afet bölgesindeki il ve ilçelerde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle, sigortalı ve hak sahiplerinin bu Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları belgelerin verilme süreleri ile ödenmesi gereken primlerin ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı kalmaksızın afet bölgesindeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir."

           Madde 3- 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 53 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Tabii afet nedeniyle fiilen çalıştırdığı işyeri veya ikametgah olarak oturduğu konutu yıkılan veya hasar gören sigortalıların, tabii afetin meydana geldiği ay dahil mevcut prim ve gecikme zammı borçları ile bu ayı takip eden altı aylık prim borçları bu altı ayın sonundan itibaren; sağlık kurulu raporu ile belgelenen hastalık hallerinde ise çalışılamayan aylara ait primler sigortalının çalışmaya başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren gecikme zammı uygulanmaksızın altı ay süreyle ertelenir.

            Bu Kanuna göre belgelendirilmesi gerekirken, tabii afet nedeniyle belgelendirilemeyen sigortalılık sürelerinin tespitine ilişkin esas ve usuller Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir."

           Madde 4- 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Tabii afet nedeniyle fiilen çalıştırdığı işyeri veya ikametgah olarak oturduğu konutu yıkılan, tarımsal faaliyetine devam edemeyen veya ürünleri hasar gören sigortalıların, tabii afetin meydana geldiği prim ödeme dönemi dahil mevcut prim, fark ve gecikme zammı borçları ile bu dönemi takip eden altı aylık prim borçları bu altı ayın sonundan itibaren; sağlık kurulu raporu ile belgelenen hastalık hallerinde ise çalışılamayan aylara ait primler, sigortalının çalışmaya başladığı tarihi takip eden dönem başından itibaren, gecikme zammı ve fark uygulanmaksızın altı ay süre ile ertelenir.

            Bu Kanuna göre belgelendirilmesi gerekirken, tabii afet nedeniyle belgelendirilemeyen sigortalılık sürelerinin tespitine ilişkin esas ve usuller Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir."

           Madde 5- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

            "Bunlardan yatarak tedavi ve müdahale görenlerle ilgili tedavi giderleri, varsa ilgilinin sağlık yardımlarını karşılamakla yükümlü sosyal güvenlik kuruluşunca veya mensubu olduğu kamu kurum ve kuruluşunca; sosyal güvenlik kanunları kapsamında olmadığı tespit edilenlerden; yeşil kartlıların yataklı tedavi giderleri 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun çerçevesinde, adı geçen bu Kanun kapsamı dışında kalan tedavi giderleri ile yeşil kartı olmayanların tedavi giderleri de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanır.

            Resmi hastane ve tedavi yerleri dışındakilere ödenecek tedavi giderleri, kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi hastanelere ödenecek tedavi giderleri miktarını aşamaz."

           Madde 6- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 7- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                          Süleyman DEMİREL
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı 
 
D. BAHÇELİ
Başbakan V.
     
D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
H.H. ÖZKAN
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
Y. OKUYAN
En.ve Tab.Kay.Bak. ve Başb. Yrd.V.
H.H.ÖZKAN
Devlet Bakanı V.
Prof. Dr. T. TOSKAY
Devlet Bakanı
M. KEÇEÇİLER
Devlet Bakanı 
Prof. Dr.Ş.S. GÜREL
Devlet Bakanı
S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı
R.K.YÜCELEN
Devlet Bakanı V.
M.YILMAZ
Devlet Bakanı
Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı 
R.K.YÜCELEN
Devlet Bakanı
H.GEMİCİ
Devlet Bakanı 
Prof. Dr.Ş.ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı 
E.S.GAYDALI
Devlet Bakanı 
F.ÜNLÜ
Adalet Bakanı
Prof. Dr.Ş.ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı V.
M.A.İRTEMÇELİK
Devlet Bakanı
Prof. Dr. H.S.TÜRK
Adalet Bakanı 
S.ÇAKMAKOĞLU
Milli Savunma Bakanı
S.TANTAN
İçişleri Bakanı 
Prof. Dr.Ş.S.GÜREL
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL
Maliye Bakanı 
M.BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı 
K.AYDIN
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Doç. Dr.O.DURMUŞ
Sağlık Bakan
S. SOMUNCUOĞLU
Ulaştırma Bakanı V.
Prof. Dr.H.Y.GÖKALP
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Y.OKUYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Prof. Dr.T. TOSKAY
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.
M.İ.TALAY
Kültür Bakanı
M.A.İRTEMÇELİK
Turizm Bakanı V.
Prof. Dr.N.ÇAĞAN
Orman Bakanı
F.AYTEKİN
Çevre Bakanı