İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.10.2000 Çarşamba Sayı : 24190 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞININ KURULMASI VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 24/08/2000
Karar No     : KHK/616

            Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının kurulması ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 24/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE TANIMLAR

            KURULUŞ
            Madde 1- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olan sigortalıların, bu kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde sosyal güvenliklerini sağlamak ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı kurulmuştur.

            Başkanlığın merkezi Ankara'dadır. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşudur.

            TANIMLAR
            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;

            Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

            Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

            Başkanlık : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

            Kurum : Sosyal Sigortalar Kurumunu,

            Başkan : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

            Genel Müdür : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürünü veya Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürünü,

            ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
BAŞKANLIĞIN ORGANLARI

            ORGANLAR
            Madde 3- Sosyal Sigortalar Kurumunun organları şunlardır:

            a) Genel Kurul,

            b) Yönetim Kurulu,

            c) Başkanlık.

            Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ekli 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

            GENEL KURUL
            Madde 4- Genel Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;

            a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan birer temsilci,

            b) Kurum çalışanlarının en fazla temsil edildiği sendika tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü personeli arasından seçilecek iki ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli arasından seçilecek iki temsilci olmak üzere dört temsilci,

            c) Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek sosyal politika, iş hukuku, aktüerya, istatistik veya sağlık bilimleri alanlarında uzman iki öğretim üyesi,

            d) En fazla üyeye sahip üç işçi konfederasyonunca, üye sayıları itibarıyla belirlenecek toplam on beş temsilci,

            e) Üye sayıları itibarıyla en fazla üyeye sahip işveren konfederasyonunca belirlenecek on beş temsilci,

            f) Kurumdan yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlardan, en fazla üyeyi temsil ettiği Bakanlıkça belirlenen kuruluş tarafından seçilecek dört temsilci,

            g) Seçilme usul ve esasları yönetmelikle tespit edilen, yurt dışında çalışan Türk işçilerini temsilen Bakanlıkça belirlenecek iki temsilciden, oluşur.

            Genel Kurul üyesi olup, kurumlarında hizmet akdi ile çalışanların akitleri, Kurul toplantısına katılmak için çalıştığı iş yerindeki asıl işinden ayrılması dolayısıyla feshedilemez.

            Genel Kurula katılacak temsilcilerin seçimi ve Genel Kurulun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar, Başkanın teklifi ve Bakanlığın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

            GENEL KURULUN TOPLANMASI
            Madde 5- Genel Kurul üç yılda bir Kasım ayı içinde Bakanın çağrısı üzerine toplanır. Bakan gerekli görürse, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantısı için toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk iki toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üçüncü toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

            GENEL KURULUN GÖREVLERİ
            Madde 6- Genel Kurulun görevleri;

            a) Kurumun bilançosu ve faaliyet raporları hakkında, gelecek on yıllık gelir-gider dengesini sigorta kolları itibarıyla gösterir aktüeryal hesap sonuçları ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yıllık raporlarını da göz önünde bulundurmak suretiyle görüş bildirmek,

            b) Yönetim Kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerini 7 nci maddedeki esaslar dahilinde seçmek,

            c) Başkanlıkça hazırlanan yıllık bütçe ve yatırım programlarını inceleyerek görüş bildirmek, Kurumun teşkilat, görev ve politikaları ile Kurumu ilgilendiren tüm kanun tasarıları hakkında görüş bildirmek ve teklifte bulunmak,

            d) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

            Genel Kurul kararları bir rapor halinde, Bakanlık ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna en geç bir ay içinde gönderilir.

            YÖNETİM KURULU
            Madde 7- Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluğunu taşır. Yönetim Kurulu, Başkan ile yedi üyeden oluşur. Bir üye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, bir üye de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının önerisi üzerine müşterek kararname ile atanır. İşçi ve işverenler ile Kurumdan aylık ve gelir almakta olanları temsil edecek birer asıl ve yedek üye, Genel Kurulda kendi temsilcileri tarafından seçilir. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürü ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürü Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

            Yönetim Kuruluna atanan üyelerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları, kamu yönetimi, sigorta, banka, hukuk, işletme, maliye, ekonomi, çalışma ekonomisi, sağlık bilimleri, istatistik, mühendislik, aktüerya ya da matematik alanlarından birinde yurt içi veya yurt dışında denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve en az 12 yıl fiili hizmetinin bulunması zorunludur. Hazine Müsteşarlığından gelecek üyede bu Müsteşarlık bünyesinde en az 12 yıl hizmet yapmış olması şartı aranır.

            Başkan ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürleri dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler en fazla bir dönem daha görev alabilirler. Atama ve seçim dönemi içinde herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bulunan yedekler üyeliğe getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlar. Atama yolu ile Yönetim Kurulu üyeliği görevine gelenler, görev süresinin sona ermesi halinde, önceki kurumlarınca durumlarına uygun bir görev atanır.

            Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kurulu haftada en az bir defa ve asgari beş üye ile toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde, Başkana vekalet eden Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

            Mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyelerin ücretlerinden, yönetmelik hükümlerine göre kesinti yapılır. Bir takvim yılı içinde birbirini izleyen 4 hafta veya toplantı sayısının %20'sinden fazla sayıda toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

            YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 8- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

            1) Başkanlıkça hazırlanacak yıllık konsolide bütçe ile kadroları inceleyip, uygun gördüğü takdirde Bakanın onayına sunmak,

            2) Başkanlığın teklifi ile Genel Müdürlüklerin bütçelerindeki yönetim giderlerinin bölümleri içinde uygun görülen aktarmaları yapmak, bu bölümler arasındaki ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini Bakanın onayına sunmak, sağlık işletmelerinden Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne kaynak aktarımına karar vermek,

            3) Başkanlıkça hazırlanan Kurum bilançosunu ve faaliyet raporunu inceleyip, görüşü ile birlikte Bakanın onayına sunmak,

            4) Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığının çalışma ve kararlarının, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi esaslarına uygunluğunu izlemek, gerekli tedbirleri kararlaştırmak, finansman ve aktüeryal dengelere ilişkin bilgileri yılda en az bir defa kamuoyuna açıklamak,

            5) Gerektiğinde yılda bir defa Kurumun mali yapısını uluslararası muhasebe ve aktüerya standartlarına göre bağımsız denetim kuruluşlarına denetletmek,

            6) Gerekli görülmesi halinde bölge müdürlükleri, sağlık ve sigorta il müdürlükleri, şube müdürlükleri, sigorta ve ihtisas müdürlükleri, sağlık işletmeleri, sağlık kuruluşları kurulmasına veya kapatılmasına karar vererek Bakan onayına sunmak,

            7) Kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev ve yetkileri ile denetim usulleri yönetmelikle düzenlenecek, Başkanlığa bağlı olarak ilgili Genel Müdürlükler bünyesinde, tüzel kişiliği haiz, Kurumun çalışma konuları ile ilgili işletmeler, ortaklık veya şirketler kurmak veya kapatmak,

            8) Başkanlığa bağlı işletme, ortaklık veya şirketlerin, amaçlarına uygun işleri yürütmeleri için ihtiyaç duydukları ancak kendi kaynakları ile karşılayamadıkları gayrimenkullerin alımına, ayrıca bu ihtiyaçları dışında kalan gayrimenkullerin alım ve satımına izin vermek,

            9) Kurumun personel politikasını belirlemek, merkez ve taşra teşkilatında personel aktarımına karar vermek,

            10) Kurumun idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin düzenlenecek yönetmelikler hakkında karar almak ve onaylamak,

            11) Başkanlıkça hazırlanacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyerek Bakanlığa gönderilmesine karar vermek,

            12) Başkanın önerisi üzerine Kurum adına imza yetkisi verilecek personeli belirlemek ve gerektiğinde imza yetkisi verme yetkisini devretmek,

            13) Kurum adına gayrimenkul alınması, satılması, sahip olduğu gayrimenkullerin kullanma, değerlendirme, idare edilme, tahsis şekli, gayrimenkuller üzerinde, özel veya tüzel kişiler eli ile yap-işlet-devret, ya da işlet-devret modeli ile işlerin yaptırılması hakkında karar vermek,

            14) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere bedeli yüz milyar Liradan fazla olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar vermek,

            15) Kurum için fayda görülen hallerde, dava ve icra kovuşturmalarından sarfınazar veya feragat etmek ve bunlara ait meblağın terkini hususunda karar vermek ve Kurumun leh ve aleyhindeki dava ve takipleri sulh ve tahkim yolu ile halletmek,

            16) Başkanlıkça hazırlanacak gelecek on yıllık gelir-gider dengesini gösterir aktüeryal hesap sonuçlarını inceleyerek Genel Kurula sunmak,

            17) Sağlık işletmelerine ilişkin çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek sözleşmeleri onaylamak ve diğer işleri yapmak,

            18) İşyerlerinde yoklama ve tespit işi yapacak memurları görevlendirmek,

            19) Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere Kurumda kadrolu olarak fiilen çalışan personele ödenecek ikramiyelerin tarihlerini belirlemek,

            20) Kurumda veya Kurum adına çalıştırılacak yerli ve yabancı uzmanların nitelikleri ile sözleşme şartlarını ve ücretlerini belirlemek, gerektiğinde danışmanlık, kontrolluk, müşavirlik ve benzeri hizmetlerin satın alınmasına karar vermek, şirketlerin sözleşme konusu edilecek projelerini inceleyip karara bağlamak, şartları ve ücretlerini belirlemek, yerli ve yabancı kuruluşlarla veya sosyal güvenlik kuruluşları ile birlikte ortak proje yapmak, bu kuruluşlarca yapılmış ya da yapılacak projeleri inceleyip Kurum menfaati görülen projelere katılıma karar vererek Bakan onayına sunmak,

            21) Sigorta il müdürlükleri ile sigorta müdürlüklerinin bulundukları yerlerde, Başkanlığın icra takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekalet akdi ile çalıştırılacak avukatlarla yapılacak sözleşmelerin şartları ile ücret miktarını tespit etmek,

            22) Sağlık işletmeleri müdürlerini seçmek, görevlendirmek, Başkanlığın personel ve sözleşmeli personel ihtiyacını belirlemek ve bu ihtiyacın gerektirdiği tedbirleri almak, sözleşmeleri akdetmek,

            23) Sigortalılar, Kurumdan gelir ve aylık almakta olanlar, hak sahipleri, geçindirmekle yükümlü oldukları kişiler ve Kurum personeli ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin faydalanacakları sağlık yardımlarının Kurum sağlık tesisleri ile bunların dışındaki sağlık tesislerinden hizmet satın almak suretiyle karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

            24) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere, tutarı on milyar Lira ve daha fazla olan Kurum alacaklarının borçlularını ve borç miktarlarını altı ayda bir kamuoyuna açıklamak,

            25) Kurum personelinin eğitimi amacıyla düzenlenen yıllık eğitim programlarının onaylanması, kurslar ve seminerler düzenlenmesi, yurt içinde veya yurt dışında öğrenim ve eğitim yapacakların seçilmesi, kendilerine ders görevi verilenlere ders ve konferans ücreti ödenebilmesi için her derecedeki kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususların tespiti, Kurumda veya diğer kurum ve kuruluşların eğitim tesislerinde gerçekleştirilecek eğitim, kurs ve seminerlerde, eğitim görevlilerinin ve katılımcıların konaklama, iaşe ve eğitim materyali masrafları ile eğitim hizmeti bedeline ilişkin önerileri inceleyip karara bağlamak,

            26) Kurum adını taşımak kaydıyla, Kurumun tanıtımını sağlayacak kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde bulunan kuruluşlara mali yardımda bulunulmasına karar vermek,

            27) Hizmette etkinliği sağlamak ve personelden verimli şekilde yararlanabilmek amacıyla Başkan veya Genel Müdürlerin önerisi üzerine, Kurum merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelden bulunduğu ilde en az bir hizmet yılını tamamlamış olanların görev yerinin değiştirilmesine karar vermek,

            28) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

            Yönetim Kurulunun çalışmaları, alt kademelere devredebileceği yetkileri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarlarda aylık ücret ödenir. Bu kişilerin yolluklarında ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

            BAŞKANLIK
            Madde 9- Başkanlık; Başkan, Başkana bağlı birimler ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ve bunların merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

            Başkan; aylık, ek gösterge, zam ve tazminatları ile statü bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bakanlık müsteşarları hakkında uygulanan hükümlerine tabidir ve müşterek kararname ile atanır. Başkan olarak atanacaklarda;

            a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımalarının yanı sıra kamu yönetimi, sigortacılık, bankacılık, hukuk, işletme, maliye, ekonomi, çalışma ekonomisi, sağlık bilimleri, istatistik, mühendislik, aktüerya ya da matematik alanlarından birinde yurt içi veya yurt dışında denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

            b) En az 12 yıllık fiili hizmeti bulunmak ve üst düzeyde görev yapmış olmak, koşulları aranır.

            Başkan;

            a) Başkanlığın bütün işlerini Yönetim Kurulunun gözetimi altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür, adli ve idari makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil eder.

            b) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararların yürütülmesini sağlar.

            c) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere bedeli yüzmilyar Lira ve daha az olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar verir, Genel Müdürlükler ile taşra kuruluşlarının harcama sınırlarını bu sınırı aşmamak üzere belirler.

            d) Genel Müdürlüklerin talebi halinde, kendisine tanınan harcama sınırı kadar harcama yetkisini ilgili Genel Müdüre verebilir.

            e) Kuruma verilen görevlerin ifası için uygun bulacağı tedbirleri alır ve gerekli göreceği hallerde, bunlar hakkında Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunur.

            Başkan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlardan birini kaybettiğinin veya ağır hizmet kusuru işlediğinin tespit edilmesi hallerinde, bu hallerin gerekçeli olarak belirtilmesi suretiyle atanmasına ilişkin usulle görevden alınır.

            Başkanın görevden alınma, çekilme, uzaklaştırılma veya açığa alınma hallerinde, Başkan atanıncaya kadar Genel Müdürlerden birisi Bakan tarafından vekil olarak görevlendirilir. Başkanın geçici olarak bulunmadığı hallerde, Başkan tarafından belirlenecek Genel Müdür, Başkanlığa vekalet eder.

            BAŞKANA BAĞLI ANA HİZMET VE YARDIMCI BİRİMLER
            Madde 10- Başkana bağlı ana hizmet birimi Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı, yardımcı birim ise Savunma Uzmanlığıdır.

            FİNANSMAN VE AKTÜERYA DAİRE BAŞKANLIĞI
            Madde 11- Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Kurumun varlıklarının ve kaynaklarının Genel Müdürlükler itibarıyla bu Kanun Hükmünde Kararnamede ve çıkarılacak yönetmelikte belirtilen Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi esaslarına göre verimli bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak,

            b) Genel Müdürlüklerin finansman ihtiyacının karşılanması için Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak,

            c) Genel Müdürlüklerin gelir ve gider dengelerini gözeterek kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlarını ayrı ayrı yapmak,

            d) Finansman yönetiminde alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunmak üzere yurt içi ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri incelemek ve mali piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenleyerek, bu konularda çalışmalara katılmak ve mütalaa vermek,

            e) Satın alınacak ve satılacak gayrimenkuller hakkında değerlendirme yapmak, Yönetim Kuruluna görüş bildirmek, mevcut gayrimenkullerin reel değerini hesaplamak, gerekli görülenlerin satışını Yönetim Kuruluna tavsiye etmek, gayrimenkul kira gelirlerini değerlendirmek,

            f) Kurumun faaliyetleri ile ilgili her türlü istatistiki bilgiyi derlemek ve değerlendirmesini yapmak,

            g) Kurumun kısa, orta ve uzun vadede demografik ve finansman yönünden aktüeryal esaslara göre projeksiyonlarını yapmak ve sonuçlarını değerlendirerek takip eden yılın en geç Eylül ayı içinde rapora bağlamak,

            h) Kurumun finansman kaynakları ile Kurumca yapılmakta olan yardımlardan yararlanma şartları ve yardım miktarları arasındaki dengeyi inceleyerek teknik bilançoyu hazırlamak,

            ı) Kurum faaliyetleri ile ilgili ortalama birim maliyetleri hesaplamak,

            j) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

            Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

            SAVUNMA UZMANLIĞI
            Madde 12- Savunma Uzmanlığının görevleri şunlardır:

            a) Kurumun savunma ve milli seferberlik hizmet, görev ve yükümlülüklerine ait plan ve diğer çalışmaları ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, talimat ve direktiflere göre hazırlamak, kontrol ve koordine etmek,

            b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            BAŞKANA BAĞLI DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
            Madde 13- Başkana bağlı danışma ve denetim birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığıdır.

            TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
            Madde 14- Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkanın emri veya onayı üzerine, Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar:

            a) Kurum hizmetlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

            b) Kurumun tüm merkez ve taşra birimleri ile Kuruma bağlı idari ve sağlık tesis ve işletmeleri ve diğer tüzel kişilerin idari, mali, hesabi, hukuki ve teknik işlemleri ile personeli hakkında teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

            c) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin verdiği yetkiye dayanarak kendileri ile sözleşme yapılmış şahıslar veya tüzel kişiliği haiz kuruluşlar hakkında teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapmak, gerektiğinde işyerlerinde teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapmak, her türlü bilgi, belge ve kayıtları istemek,

            d) Başkanlık müfettişleri tarafından düzenlenmiş raporların sonuçlarını takip etmek, yıl boyunca yapılan teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının sonuçlarını değerlendirerek, raporlar hakkında istatistiki bilgiler ile birlikte mevzuatın en fazla aksayan yönleri, uygulanabilirlikleri ve organizasyonun etkinliği gibi konularda önerilerle birlikte genel nitelikte bir değerlendirme raporu hazırlayıp, takip eden yılın Nisan ayının sonuna kadar Başkana sunmak,

            e) Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen ve Başkan tarafından verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer görevleri yapmak.

            Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

            SİGORTA TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
            Madde 15- Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Sosyal sigortalar ile ilgili mevzuat hakkında çalışmalar yapmak, mevzuatın uygulanmasını denetlemek,

            b) Sigorta müfettişleri tarafından sosyal sigortalar mevzuatı ile ilgili olarak yapılan teftiş, kontrol, denetleme, inceleme ve soruşturma sonucu düzenlenen raporların sonuçlarını takip etmek,

            c) Yıl boyunca düzenlenen raporların sonuçlarını değerlendirerek, raporlar hakkında istatistiki bilgiler ile birlikte mevzuatın en fazla aksayan yönleri, uygulanabilirlikleri ve organizasyonun etkinliği gibi konularda önerilerle birlikte genel nitelikte bir değerlendirme raporu hazırlayıp, takip eden yılın Nisan ayının sonuna kadar Sigorta İşleri Genel Müdürüne ve Başkana sunmak,

            d) İşveren nezdinde işle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

            e) İşin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarını saptamak,

            f) Sigortalıların işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

            g) Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen ve Başkan tarafından verilen sosyal sigortalar mevzuatı ile ilgili diğer görevleri yapmak.

            Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

          HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
            Madde 16- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

            a) Başkanlıkça veya merkez birimleri tarafından Başkanlık kanalıyla tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa beyan etmek ve hukuki konular ile ilgili işlemleri yapmak,

            b) Kurum tarafından veya Kurum aleyhine açılan davalarla icra takiplerinin her derecede takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

            c) Hukuk İşleri Sigorta Müdürlükleri ve Sigorta Müdürlüklerinin hukuk servisi muamelatını gerektiğinde denetlemek,

            d) Kurum hizmetlerine ait ilgili birimler tarafından hazırlanacak kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarıyla, tip sözleşme tasarılarını inceleyerek düşüncelerini bildirmek.

            Hukuk Müşavirliği teşkilatında çalışanlar hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Hukuk Müşavirliğinin kuruluş, teşkilat, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

            ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
            Madde 17- Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Sosyal sigortalar ve sağlık alanında araştırmalar yapmak, gelişmeleri izlemek, raporlar hazırlamak,

            b) Uluslararası kuruluşlara üyelikten doğan işlerin yürütülmesini koordine etmek, bu konuya ilişkin gerekli raporları hazırlamak,

            c) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

            d) Sağlık tesislerinin kurulması, işletilmesi ve kapatılması hakkında Tedavi Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmaları da dikkate alarak fizibilite çalışmaları yapmak,

            e) Yatırım programı önerilerini belirlemek,

            f) Kurum hizmetlerinin verimlilik ve kalite gibi esaslara uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak,

            g) Yeni yönetim ve organizasyon tekniklerinin geliştirilmesini yürütmek,

            h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

İKİNCİ KISIM
SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA VE SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜKLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

            TEŞKİLAT
            Madde 18- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, üç genel müdür yardımcısı, ana ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatından oluşur.

            Genel Müdür, Genel Müdürlüğün bütün işlerini ilgili mevzuata göre Başkanın gözetiminde yürütür. Genel Müdür, genel müdür yardımcıları, merkez ve taşra teşkilatı yöneticileri kendilerine verilecek yetki nispetinde Başkanlığın kanuni mümessili olup, adli ve idari makamları ile gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil edebilirler.

            ANA HİZMET BİRİMLERİ
            Madde 19- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatındaki ana hizmet birimleri şunlardır:

            a) Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat Dairesi Başkanlığı,

            b) Tahsisler Dairesi Başkanlığı,

            c) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Dairesi Başkanlığı,

            d) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

            e) Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

            SİGORTA PRİMLERİ TAKİP VE TAHSİLAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 20- Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Prim alacakları, idari para cezaları ve diğer Kurum alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde takip ve tahsilatını sonuçlandırmak,

            b) Görevleriyle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak,

            c) Görev ve yetkileri içerisine giren konularda Genel Müdüre önerilerde bulunmak,

            d) Kurumun prim alacaklarındaki değişimleri izlemek, gerektiğinde bölge ve sigorta müdürlüklerine bu konuda talimatlar hazırlamak, icra takip, haciz ve satış servislerinin çalışmaları hakkında bölge ve sigorta müdürlüklerinden alınan çalışma raporlarını incelemek, gerekli değerlendirmeleri yaparak tedbirler almak,

            e) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 21- Tahsisler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Gelir ve aylık bağlanması ile toptan ödeme, evlenme yardımı ve cenaze masrafı karşılığı ödenmesini sağlamak,

            b) Bordro, tescil, hizmet birleştirme, hizmet borçlanmaları, isteğe bağlı ve topluluk sigortası gibi tahsis mevzuatı ve işlemleri ile ilgili konularda, bölge ve sigorta müdürlüklerini yönlendirmek, kontrol ve koordinasyonu sağlamak, uygulama usul ve esaslarını tespit etmek,

            c) Sigortalıların tescil işlemlerini yürütmek, sicil kütüklerini tutmak, mükerrer tescil işlemlerini düzeltmek,

            d) Yanlış ve yersiz olarak ödenen gelir ve aylıkların geri alınmasını sağlamak,

            e) 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanuna göre emekli, dul ve yetimlere bağlanan müşterek aylıklar içindeki Kurum ile diğer sosyal güvenlik kuruluşlarının katılım paylarının tahsil ve tediye edilmesi işlemlerini yapmak,

            f) İş kazaları ve meslek hastalıkları ile malullük sigortasından gelir ve aylık bağlanması talebinde bulunan sigortalıların dosyalarını incelemek, bu konulardaki bireysel başvuruları cevaplamak,

            g) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 22- Kısa Vadeli Sigorta Kolları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Sigortalıların iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından kaynaklanan hizmet ve işlemlerine ilişkin standartları belirlemek, bu hizmet ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

            b) Herhangi bir olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı konusunda gereken incelemeleri yapmak,

            c)  İş kazası geçiren sigortalıların Kurum dışı sağlık tesislerinde yapılan tedavilerine ilişkin masrafların Kurumca ödenecek kısmını belirlemek,

            d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 23- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Kurumun, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç merkez ve taşra teşkilatının bütün hizmet ve işlemlerinin genel mevzuat hükümleri ve Kurum mevzuatı çerçevesinde, verimlilik ilkelerine uyulmak suretiyle, hızlı ve doğru sonuç alınacak şekilde bilgisayar destekli olarak yürütülmesini sağlayacak çalışmaları yapmak,

            b) Bilgi işlem çalışmaları için gerekli olan iş akış ve organizasyonunu düzenlemek, yerleşim planı yapmak, standart ve yöntemleri belirlemek, gerekli analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak,

            c) Uygulama programlarının geliştirilerek test edilmesi, işletime alınması ve gereksinimler doğrultusunda güncelleştirilmesini sağlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak,

            d) Performans artırıcı faaliyetlerde bulunmak,

            e) Bilgilerin ihtiyaç duyan kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak, bu amaçla manyetik kart uygulaması için gerekli çalışma ve işlemleri Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapmak,

            f) Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak,

            g) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 24- Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmasına ilişkin hazırlık ve tadil çalışmalarını yürütmek ve bu sözleşmeleri uygulamak,

            b) Gerekli hallerde, Kurum aracılığıyla yabancı makamlarca gönderilen aylık veya toplu ödemelerin ilgililere ödenmesini sağlamak,

            c) Bakanlığın veya Başkanlığın gerekli görmesi halinde, kişi ve hak sahiplerinin sosyal güvenlik mevzuatları kapsamındaki haklarının temini konusunda yabancı ülke makamları ile gerekli yazışmaları Bakanlık aracılığı ile yapmak,

            d) Sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamına giren sigortalı ve hak sahiplerine gelir ve aylık bağlayarak ödenmesini sağlamak, sağlık yardımlarını sağlamak ve gerekirse akit ülkelerden masrafların tahsili veya akit ülkeye masrafların ödenmesini sağlamak,

            e) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            YARDIMCI BİRİMLER
            Madde 25- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatındaki yardımcı birimler şunlardır:

            a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,

            b) Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

            c) İnşaat ve Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı,

            d) Satınalma, Malzeme ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı,

            e) Arşiv Dairesi Başkanlığı,

          PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 26- Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Genel Müdürlüğün personel politikasını belirlemek,

            b) İnsan kaynakları planlamasını yapmak ve eğitim hizmetleriyle ilgili işlemleri yürütmek,

            c) Personelin atama, nakil, terfi, emeklilik ve her türlü özlük işlemlerini yapmak,

            d) Kurumun, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç diğer personelinin her türlü özlük işlerini yürütmek ve ilgili birimlerin görüşlerini alarak kadroların dağıtım, tahsis ve tenkisini yapmak,

            e) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 27- Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Kurumun, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç varlıklarının, alacaklarının, öz kaynaklarının, gelirleri ve giderlerinin yönetmelikle belirlenecek esaslara göre kayıtlarını tutmak,

            b) Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan bütçe, bilanço, gelir ve gider tablolarını da dikkate alarak Kurumun ve Genel Müdürlüğün bütçesini, bilançosunu, gelir ve gider tablolarını hazırlamak, ek ödenek ve aktarma işlerini yapmak, ödenekleri merkez ve taşra birimlerine tevzi etmek,

            c) İş kazası ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortasından toplanan primleri, iş göremezlik ödenek ve gelirleri, sosyal yardım zammı, yol giderleri, zaruri giderler ve cenaze giderleri gibi sigorta giderlerini mahsup ederek Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne aktarmak,

            d) Kurumun, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç her türlü ödeme ve tahsilatını yapmak,

            e) İşsizlik sigortası primlerini İşsizlik Sigortası Fonuna aktarmak,

            f) Gelir ve aylıkların manyetik kartlarla ödenmesi hususunda ilgili bankalarla protokol yapmak,

            g) Başkan ve Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            İNŞAAT VE TAŞINMAZ MALLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 28- İnşaat ve Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Kurumun, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün kullanımı dışındaki inşaatları için müteahhitlik ve mühendislik hizmetlerini yürütmek, mimari proje ve etüd projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

            b) Kurumun, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce kullanılanlar hariç, mevcut bina ve tesisler ile tesisat ve sistemlerin tadilatını, yenilenmesini, bakımını, onarımını yapmak veya yaptırmak,

            c) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce kullanılanlar hariç, Başkanlığın taşınmaz mallarının alım, satım, kiraya verme, kiralama, lojman tahsisi gibi işlemleri ile taşınmazların acilen yaptırılması gereken küçük onarım işleri ile ilgili tüm hizmet ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, bu taşınmazların envanteri için gerekli bilgileri yararlanmaya hazır durumda bulundurmak, gayrimenkullerin reel değerlerini hesaplamak,

            d) Başkan ve Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            SATINALMA, MALZEME VE İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 29- Satınalma, Malzeme ve İdari İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Kurumun, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç, ihtiyaç duyduğu her türlü makine, teknik araç, gereç, tesis ve cihazlar ile malzemeyi temin etmek, gayrimenkul alım ve satımı dışında kalan her türlü alım-satım iş ve işlemlerini yürütmek, büro makineleri ve motorlu araçların bakım, onarım, revizyon, yenileme, imal, tadil dahil her türlü teknik iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, sosyal hizmetler, halkla ilişkiler, basın ve yayın hizmetlerini yürütmek,

            b) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 30- Arşiv Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Kurumun, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç arşiv, evrak muhaberat ve dosyalama hizmetlerini yürütmek,

            b) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

            TEŞKİLAT
            Madde 31- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, üç genel müdür yardımcısı, ana ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatından oluşur.

            Genel Müdür, Genel Müdürlüğün bütün işlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre, Başkanın gözetiminde yürütür. Genel Müdür, genel müdür yardımcıları, merkez ve taşra teşkilatı yöneticileri, kendilerine verilecek yetki nispetinde Başkanlığın kanuni mümessili olup, adli ve idari makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil edebilirler.

            ANA HİZMET BİRİMLERİ
            Madde 32- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatındaki ana hizmet birimleri şunlardır:

            a) Tedavi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

            b) Tıbbi Donanım, İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığı,

            c) Sağlık Tesisleri İşletmesi Dairesi Başkanlığı,

            d) Sağlık ve Maluliyet İşlemleri Dairesi Başkanlığı,

            e) Sağlık Hizmetleri Satınalma Dairesi Başkanlığı,

            f) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.

            TEDAVİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 33- Tedavi Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Kurumun sağlık ve tedavi hizmetleri politikasını belirlemek,

            b) Yeni sağlık tesisleri veya işletmeleri kurulması ve mevcut sağlık tesislerinin işletme haline dönüştürülmesi hususlarında fizibilite çalışmaları yaparak Genel Müdürlüğe tekliflerde bulunmak ve gerekli işlemlerini yürütmek,

            c) Hak sahiplerine sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğinin ve niteliğinin artırılmasına yönelik önlemleri almak,

            d) Sağlık tesislerinde yeni klinik, servis ve birim kurmak,

            e) Organ nakli, mikro-cerrahi, kemik iliği nakli gibi tıpta ileri ve üst dallarda sağlık hizmeti sunulmasına ilişkin planlama yapmak ve uygulanmasına yönelik tedbirler almak,

            f) Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kimselere tedavi edici nitelikteki tıbbi malzeme ve cihazların, protez ve ortezlerin sağlanması hakkındaki tıbbi ilkeleri belirlemek,

            g) Genel Müdürlüğü iletilen Kurum sağlık politikası ile ilgili konularda görev tanımına uygun gerekli mütalaaları yapmak, uygulamaların yürütülmesine ilişkin tıbbi konularda Başkanlık, Genel Müdürlük ve taşra teşkilatına danışmanlık hizmeti vermek,

            h) Kurum sağlık kuruluşları ve müesseselerinde sağlık yardımlarının veriliş usul ve esaslarını belirlemek,

            ı) Kurum içi ve dışı sağlık tesisleri arasında hasta sevk zinciri oluşturmak ve bu amaçla sağlık hizmeti basamaklarını belirlemek,

            j) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            TIBBİ DONANIM, İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 34- Tıbbi Donanım, İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Kurumun merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaç duyduğu her türlü tıbbi araç, gereç, alet ve cihazın standartlarını belirlemek,

            b) Tıp teknolojisindeki gelişmeleri izleyerek Kurum sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu tıbbi araç, gereç, alet ve cihazı belirlemek ve kullanımına ilişkin temel kıstasları tespit etmek,

            c) Her türlü tıbbi araç, gereç, alet ve cihazın dağıtım işlemlerini yapmak ve takip etmek,

            d) Kurumun ilaç listesini düzenlemek, ilaç bedeli ve iştirakten muafiyete tabi ilaçları tespit etmek, yürütümünü sağlamak,

            e) Sağlık tesislerinde eczane açmak ve açılanları mevzuata uygun olarak işletmek, faaliyetlerini takip etmek, sağlık kuruluşlarının ve sigortalıların ilaç ihtiyaçlarını yurt içinden ve yurt dışından sağlamak üzere imalatçı ve ithalatçı firmalarla sözleşmeler yapmak, yürütümünü sağlamak, gerekli görülen hallerde Kurum dışı eczanelerle sözleşme imzalamak üzere gerekli çalışmaları yapmak ve yürütümünü sağlamak, gerekli hallerde ilaç ithalatı yapmak,

            f) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            SAĞLIK TESİSLERİ İŞLETMESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 35- Sağlık Tesisleri İşletmesi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Sağlık kuruluşlarında sunulan temizlik, güvenlik, beslenme, ısınma, çamaşırhane, haberleşme, ulaşım, sosyal hizmetler, halkla ilişkiler ve benzeri hizmetlerin organizasyonu ve yürütülmesini sağlamak, tıbbi atık yönetimini organize etmek,

            b) Sağlık kuruluşlarının; hizmet kapasitesi, hizmet sunumu, personel alt yapısına ilişkin istatistikleri derlemek ve değerlendirmek,

            c) Teknik destek birimlerinin yönetimini yürütmek,

            d) Görevli personelin hizmet sunumunda eşgüdümünü sağlamak,

            e) Sağlık tesislerinde maliyet analizi çalışmalarını yapmak,

            f) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            SAĞLIK VE MALULİYET İŞLEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 36- Sağlık ve Maluliyet İşlemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 124 üncü maddesi hükmü doğrultusunda koruyucu sağlık hizmeti ile ilgili tedbirleri almak, uygulama usul ve esaslarını belirlemek,

            b) İşyeri hekimliğinin Kurum uygulamaları ile ilgili yönetmeliğini çıkarmak,

            c) Yataksız sağlık kuruluşlarının hizmet sunumunu yönlendirmek, yataklı tedavi kuruluşları ile işbirliğini sağlamak,

            d) Sağlık çalışanları ve hizmet sunmakla yükümlü olduğu bireylere eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

            e) Acil sağlık hizmetleri organizasyonunu yapmak,

            f) Kurum imkanları ölçüsünde hak sahiplerine çocuk sağlığı, aile planlaması ve bağışıklama hizmetini sunmak,

            g) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna yapılan itirazlara ilişkin işlemleri takip etmek,

            h) Dava konusu işlemlere tıbbi mütalaa vermek,

            ı) Sağlık kuruluşlarında düzenlenen maluliyete esas sağlık kurulu raporlarının usul ve esaslarını belirlemek, sigortalıların maluliyeti ile meslekte kazanma gücünü hangi oranda kaybettiklerini tespit etmek,

            j) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            SAĞLIK HİZMETLERİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 37- Sağlık Hizmetleri Satınalma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Her türlü sağlık kuruluşları ile kişilerden sağlık hizmeti satın alınması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek, protokolleri hazırlamak, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanmasını sağlamak,

            b) Kuruma bağlı sağlık müesseselerinde, sigortalı ve hak sahipleri dışındaki kişi ve kuruluşlara, sağlık hizmeti verilmesi ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanmasını sağlamak,

            c) Kurumun sağlık hizmeti ile ilgili ücret tarifelerini hazırlamak ve uygulamak,

            d) Kamu kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti alınmasına ilişkin çalışmaları planlamak, protokoller hazırlamak ve yürütmek, hizmet satın alınan kuruluşların hizmet üretimlerini, hazırlanan sözleşmeler çerçevesinde nitelik ve nicelik yönünden denetlemek,

            e) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 38- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Kurum sağlık tesislerinde ortak olarak kullanılacak hastane otomasyonu ve yönetim bilgi
sisteminin kurulmasını sağlamak,

            b) Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinin; donanım, yazılım ve veri tabanı güvenliğini sağlamak,

            c) Eğitim ve enformasyon hizmetlerini yürütmek,

            d) Donanım, yazılım bakımını ve güncelleştirilmesini sağlamak,

            e) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının bilgi, veri ve dosya transferinde kullanacağı iletişim alt yapısını kurmak ve işletmek,

            f) Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

            g) Bilgilerin ihtiyaç duyan kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak, bu amaçla manyetik kart uygulaması için gerekli çalışma ve işlemleri Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapmak,

            h) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            YARDIMCI BİRİMLER
            Madde 39- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatındaki yardımcı birimler şunlardır:

            a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,

            b) Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

            c) İnşaat ve Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı,

            d) Malzeme ve Satınalma Dairesi Başkanlığı,

            e) Halkla İlişkiler, Arşiv ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı.

            PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 40- Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Genel Müdürlüğün personel politikasını belirlemek,

            b) İnsan kaynakları planlamasını yapmak ve eğitim hizmetleriyle ilgili işlemleri yürütmek,

            c) Personelin atama, nakil, terfi, emeklilik ve her türlü özlük işlemlerini yapmak,

            d) Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinin görüşlerini alarak kadroların dağıtım, tahsis ve tenkisini yapmak,

            e) Sağlık Koordinasyon Kurulu ile ilgili çalışmalarda eşgüdümü sağlamak,

            f) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 41- Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Genel Müdürlüğün varlıklarının, alacaklarının, öz kaynaklarının, gelirleri ve giderlerinin yönetmelikle belirlenecek esaslara göre kayıtlarını tutmak,

            b) Sağlık işletmelerinin bütçelerini içerecek şekilde Genel Müdürlüğün bütçesini, bilançosunu, gelir ve gider tablosunu hazırlamak,

            c) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimleri arasında ek ödenek ve aktarma işlerini yapmak, ödenekleri birimlere tevzi etmek,

            d) Genel Müdürlüğünün her türlü ödeme ve tahsilatını yapmak, Yönetim Kurulu üyeleri, Başkana doğrudan bağlı birimler ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü personeline ödenecek ek ödeme miktarı kadarını ek ödeme kaynaklarından Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne aktarmak,

            e) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            İNŞAAT VE TAŞINMAZ MALLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 42- İnşaat ve Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Mülkiyeti Başkanlığa ait olmak üzere Genel Müdürlüğün inşaatları için müteahhitlik ve mühendislik hizmetlerini yürütmek, mimari proje ve etüd projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

            b) Genel Müdürlükçe kullanılan mevcut bina ve tesisler ile tesisat ve sistemlerin tadilatını, yenilenmesini, bakımını, onarımını yapmak veya yaptırmak,

            c) Kullanımı Genel Müdürlüğe ait olan taşınmaz malların alım, satım, kiraya verme, kiralama, lojman tahsisi, taşınmazların acilen yaptırılması gereken küçük onarım işleri ile ilgili tüm hizmet ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, bu taşınmazların envanteri için gerekli bilgileri yararlanmaya hazır durumda bulundurmak,

            d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            MALZEME VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 43- Malzeme ve Satınalma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaç duyduğu her türlü tıbbi donanım, protez, ortez, demirbaş ve sarf malzemesi ile teknik araç ve gereci yurt içi veya yurt dışından satınalma veya finansal kiralama yoluyla temin etmek,

            b) Her türlü tıbbi araç, gereç, alet ve cihazın; bakım, onarım, yenileme, kullanım dışı bırakma, imal, tadil ve benzeri işlemlerini yapmak,

            c) Gayrimenkul alım ve satımı dışında kalan her türlü alım, satım iş ve işlemlerini yürütmek,

            d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            HALKLA İLİŞKİLER, ARŞİV VE İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 44- Halkla İlişkiler, Arşiv ve İdari İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Sosyal hizmetler, halkla ilişkiler, basın ve yayın hizmetleri ile arşiv, evrak, muhaberat ve dosyalama hizmetlerini yürütmek,

            b) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞRA TEŞKİLATI VE SAĞLIK İŞLETMELERİ

            TAŞRA TEŞKİLATI
            Madde 45- Kurumun taşra teşkilatı, Hukuk Müşavirliği ile Genel Müdürlüklerin taşra teşkilatlarından oluşur. Hukuk Müşavirliğinin taşra teşkilatı hukuk işleri sigorta müdürlüklerinden, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı bölge müdürlükleri, sigorta il müdürlükleri, sigorta müdürlükleri, satınalma sigorta müdürlükleri ile 8 inci maddenin (6) ve (7) numaralı bentlerine göre oluşturulacak idari birim ve tesislerden, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı ise sağlık işleri il müdürlükleri, eğitim hastaneleri, ihtisas hastaneleri, özel dal hastaneleri, bölge hastaneleri, meslek hastalıkları hastaneleri, hizmet hastaneleri, ağız-diş sağlığı merkezleri, dispanserler, sağlık istasyonları ve bağlı sağlık kuruluşları ile 8 inci maddenin (6) ve (7) numaralı bentlerine ve 46 ncı maddeye göre oluşturulacak idari ve sağlık tesis ve işletmelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Genel Müdürlüklerden birinin taşra teşkilatını diğer Genel Müdürlüğün kapsamında olan işleri yürütmekle görevlendirebilir.

            Büyükşehir sınırları dahilinde her 75.000 (yetmişbeşbin) aktif sigortalı için ihtiyaç halinde bir sigorta müdürlüğü açılabilir. Bir ilde birden fazla sigorta müdürlüğü varsa, Yönetim Kurulu kararı ile, bu müdürlüklerden biri sigorta il müdürlüğü olarak görevlendirilebilir.

            Aktif sigortalı sayısı 30.000 (otuzbin) ve üzerinde olan ilçelerde ihtiyaç halinde sigorta müdürlüğü kurulabilir.

            SAĞLIK İŞLETMELERİ
            Madde 46- Kurum; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürü ve Başkanın ortak teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Kurumun sağlık hizmeti vermekle yükümlü olduğu kişilere ilgili mevzuat hükümlerine göre kapsamı belirlenen sağlık hizmetlerini sunmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde sağlık işletmeleri kurabilir, mevcut sağlık tesislerini sağlık işletmesine dönüştürebilir. Bu işletmeler hizmet kapasitelerinin uygun olması halinde, işletmenin yönetim kurulunun teklifi, Kurum Yönetim Kurulunun onayı ile, usul ve esasları yönetmelikle belirlenmek şartıyla diğer gerçek ve tüzel kişilere de her türlü sağlık ve diğer hizmetleri verebilir.

            Sağlık işletmelerinin kendi kaynakları ile edindiği gayrimenkullerin mülkiyeti Kurum tüzel kişiliğine aittir.

            Sağlık hizmeti veren her bir sağlık işletmesinin yönetim kurulu; sağlık tesisinin bulunduğu il veya ilçedeki mülki amir veya temsilcisi başkanlığında, belediye başkanı veya temsilcisi, işletme müdürü, başhekim, teknik ve destek hizmetleri müdürü, işçi temsilcisi, işveren temsilcisi ve işletmede çalışan personelin temsilcisi olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşan bir kuruldur.

            Sağlık işletmelerinin kurulması, çalışma konuları, organları, görev ve yetkileri, denetimi, personelinde aranan nitelikler ve personelin çalışma esasları ile sağlık işletmesi yönetim kurulunun görev, yetki ve çalışma esasları, üyelerin nitelikleri, temsilcilerin seçilmesi veya görevlendirilmesi, görev süreleri, görevden alma veya değiştirme gibi hususlar Kurum Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlığın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

            Sağlık işletmesi müdürü, kadrolu ya da 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere, sağlık işletmesi yönetim kurulunun önerdiği adaylar arasından Kurum Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Sağlık işletmeleri personeli 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılırlar. Kurulmuş bulunan ya da bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sağlık işletmelerine dönüştürülecek sağlık tesislerinde, sosyal güvenlikleri bakımından T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışanların hakları saklıdır. Bu kişiler, istekleri halinde 1475 sayılı İş Kanunu ile ilişkilendirilebilir. Sağlık işletmesi kurulması kararı alındığı tarihten itibaren sağlık tesisi yöneticilerinin idari görevleri sona erer. Ancak, yerlerine yenileri görevlendirilinceye kadar görevlerine devam ederler. Karar tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde işletme hizmete hazır hale getirilir.

            Kurumun mevzuat gereği hizmet vermekle yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmeti vermek ve protokolde belirtilen süre sonunda mülkiyeti, işletme ve diğer hakları ile birlikte Kuruma devredilmek üzere: mülkiyeti Kuruma ait olan, intikal eden ya da tahsis edilen gayrimenkuller üzerinde, özel veya tüzel kişiler eliyle sağlık işletmesi kurulup işletilmesine veya kurulu bulunan Kurum sağlık tesisi ya da işletmesinin yeniden modernizasyonu ve organizasyonu yapılarak işletilmesine Kurum Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlığın onayı üzerine izin verilebilir. Bu konuyla ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunun teklifi Bakanın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
PERSONEL, ATAMA USUL VE ŞARTLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
PERSONEL VE KURUM KADROLARI

            PERSONEL STATÜSÜ
            Madde 47- Kurum hizmetleri, memurlar, işçiler ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personel eliyle yürütülür.

            Kurumda çalışan memurlar hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin suç ve cezaları ile görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümleri hariç, bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümleri ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve sosyal güvenlikleri bakımından 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

            Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere her yıl Kurum merkez ve taşra teşkilatında kadrolu çalışan personele asgari ücretten az olmamak  kaydıyla kendi aylıkları (gösterge ve ek gösterge dahil) tutarında iki ikramiye verilir.

            506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre alınan ilaç, protez araç ve gereç katkı paylarından, muayene ücreti ve tedavi gelirleri ile tam gün çalışan hekimlerin mesai saatleri dışındaki muayene ücretlerinden oluşan işletme gelirlerinden Kuruma bağlı ya da sahibi veya ortağı bulunduğu her türlü işletmelerden elde edilen kar paylarından Kurum merkez ve taşra teşkilatında fiilen görev yapan personele en yüksek Devlet memuru (ek gösterge dahil) aylığının %160'ını geçmemek üzere ek ödeme yapılır. Ancak, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personele yapılacak ek ödemede bu sınır uygulanmaz.

            Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilecek personele (1, 2 ve 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlar dahil) fazla çalışma yaptırılabilir. Yapılacak fazla çalışma ücreti ve fazla mesainin yaptırılması ile ilgili diğer hususlar Kurum Yönetim Kurulu kararı, Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

            En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olan Kurum memurlarından uygun görülenler, masrafları Kurumca karşılanmak ve program süresinin iki katı kadar mecburi hizmete tabi tutulmak suretiyle, Kurumun çalışma konuları ile ilgili yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans, yan dal ihtisası veya sertifika programına gönderilebilirler. Bu kimseler bütün özlük haklarından faydalanmaya, ek ödemeleri ve ikramiyeler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanan aylık, zam ve tazminatları almaya devam ederler.

            Kurum personelinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlığın onayı ile çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

            Kurum; hizmetin gereği özel bilgi ve ihtisas gerektiren veya daimi kadro ile yapılamayan ya da daimi kadro ile yapılması güçlük arz eden işler için sözleşme ile personel istihdam edebilir. Bu şekilde çalışacakların unvanı, adedi, nitelikleri, ücret ve diğer mali hakları ile çalışma usul ve esasları Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacaklara ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personele ödenen tavan ücretin üç katını geçemez.

            Kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM
ATANMA USUL VE ŞARTLARI

            ATANMA USUL VE ŞARTLARI
            Madde 48- Kuruma Genel Müdür ve genel müdür yardımcısı olarak atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, en az 12 yıl fiili hizmet ve en az 4 yıllık eğitim veren fakülte ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak şartları aranır. Genel Müdür, genel müdür yardımcısı ile 1 ve 2 nci derecedeki daire başkanları müşterek kararname ile atanır.

            Teftiş Kurulu Başkanı Kurul içindeki başmüfettişlerden, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı sigorta başmüfettişlerinden, kendi kurullarında 12 yıl fiili hizmeti bulunanlar arasından müşterek kararname ile atanır. I. Hukuk Müşaviri, Kurumda veya Kurum dışında 12 yıl fiili hizmeti bulunan hukuk müşavirleri veya avukatlar arasından müşterek kararname ile atanır. Hukuk müşavirleri Kurumda veya Kurum dışında 10 yıl fiili hizmeti bulunan avukatlar arasından, Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.

            Diğer Kurum personelinden, 1-4 üncü derecedeki kadrolara atanacaklar, Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulunca, bunların dışındaki Kurum personelinden doğrudan Başkana bağlı birimdekiler Başkan tarafından, Genel Müdürlüklerdekiler ise ilgili Genel Müdürün teklifi üzerine Başkan tarafından atanır.

            Kuruma daire başkanı olarak atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, 10 yıl fiili hizmeti bulunmak ve en az 4 yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak şartları aranır. Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak atanacaklarda İngilizce, Fransızca veya A lmanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde başarılı olmak veya Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi ya da Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezini bitirerek yabancı dil bildiğini belgeleyen bir belgeye sahip olmak, Tedavi Hizmetleri Dairesi Başkanı ile Sağlık ve Maluliyet Dairesi Başkanı olarak atanacaklarda tıp fakültelerinden, Tıbbi Donanım, İlaç ve Eczacılık Dairesi Başkanı olarak atanacaklarda tıp veya eczacılık fakülteleri, Sağlık Tesisleri İşletmesi Dairesi Başkanı ile Sağlık Hizmetleri Satınalma Dairesi Başkanı olarak atanacaklarda en az dört yıllık fakültelerin işletme, ekonomi, kamu yönetimi bölümleri ile sağlık bilimleri alanlarından mezun, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atanacaklarda mühendislik fakülteleri ile fen, matematik, istatistik bölümü ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yurt dışı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, İnşaat ve Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanı olarak atanacaklarda mimar veya mühendis olmak şartı aranır.

            Kurumda müfettiş yardımcısı ve sigorta müfettiş yardımcısı kadrolarına atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmeliklerinde belirtilen en az 4 yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak, sınavın yapılacağı yılın ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak şartları aranır.

            Müfettiş yardımcısı ve sigorta müfettiş yardımcısı olarak en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavlarında başarı gösterenler müfettiş ve sigorta müfettişi kadrolarına atanırlar. Girdikleri yeterlik sınavında başarısız olanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayan müfettiş yardımcıları ve sigorta müfettiş yardımcıları unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Müfettiş yardımcısı ve sigorta müfettiş yardımcısı seçilme yöntemleri, atanma şartları, yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları ile müfettiş, sigorta müfettişi ve sosyal sigorta uzmanlarının eğitim amacıyla yurt dışına gönderilme usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

            Kurum, merkez teşkilatında sosyal sigorta uzmanı çalıştırabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara  sahip, Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar sosyal sigorta uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sosyal sigorta uzman yardımcılığına atananlar, bu görevde en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları ve İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde başarılı olmaları halinde sosyal sigorta uzmanı unvanını alırlar. Yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, üst üste iki defa yapılacak sınavda başarılı olamayanlar ve olumlu sicil alamayanlar bu unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Sosyal sigorta uzmanlarının seçilme yöntemleri, atanma şartları ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

            Bilgisayar mühendisi, çözümleyici ve programcı kadrolarına atanacakların atanma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

            Sağlık işletmelerinde görevlendirilecek baştabip, başhemşire ve başeczacı kendi meslek mensuplarınca seçilecek en fazla üç aday arasından sağlık işletmesi yönetim kurulu tarafından belirlenerek görevlendirilir. Meslek mensubu sayısının altında az olması halinde Kurum Yönetim Kurulu doğrudan görevlendirme yapar. Baştabip, başhemşire ve başeczacının seçilme yöntemleri, görev süreleri, görevden alınma ve değiştirilmeleri gibi hususlar yönetmelikle belirlenir.

            Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığında, Yönetim Kurulu kararıyla kamu ya da özel sektörden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, ilgili alanlarda en az 4 yıllık eğitim veren fakülte ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak şartıyla, deneyimli personel çalıştırılabilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
BÜTÇE, GELİRLER, GİDERLER VE DENETİM

            BÜTÇE
            Madde 49- Başkanlık, Kurumun bilançosunu, gelir-gider tablolarını ve bütçeyi, Genel Kurulun toplamına tarihinden en geç iki ay önce Genel Kurulda temsil edilen taraflara gönderir.

            KURUM GELİRLERİ
            Madde 50- Kurumun gelirleri şunlardır:

            a) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri;

            1) Prim gelirleri,

            2) Menkul kıymet gelirleri,

            3) Kurumun sahibi veya ortağı bulunduğu işletmelerden, iştiraklerden ve bağlı işletmelerden elde edilecek her türlü gelirler,

            4) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

            5) Gayrimenkul kira gelirleri,

            6) Gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler,

            7) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı maddesine göre tahsil edilen gelirler,

            8) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve vasiyetler,

            9) Gelirlerin nemalandırılmasından elde edilecek gelirler,

            10) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce aktarılacak kaynaklar,

            11) Diğer gelirler.

            b) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri;

            1) İş kazası ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortası primleri,

            2) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

            3) Menkul kıymet gelirleri,

            4) Gayrimenkul kira gelirleri,

            5) Gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler,

            6) Sağlık tesis ve işletmelerinde verilen sağlık hizmeti nedeniyle elde edilen her türlü gelirler,

            7) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve vasiyetler,

            8) Gelirlerin nemalandırılmasından elde edilecek gelirler,

            9) Diğer gelirler.

            Kurumun sahibi bulunduğu gayrimenkullerin kira bedelleri, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü tüketici fiyat endeksindeki artış oranından az olmamak üzere rayiç veya emsal değerle belirlenir.

            Süresi içinde ödenmeyen gelirler Kurum alacağına dönüşür ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır. Kurum alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

            KURUM GELİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
            Madde 51- Kurumun elde ettiği her türlü gelirlerin, riskin dağıtılması ilkesi ve iyi niyet kurallarına göre Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetilmesi esastır. Kurum gelirleri ve zorunlu ödemeler için bulundurulması gereken nakit ve benzeri varlıkların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum, Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının müştereken hazırlayacakları ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

            KURUM GİDERLERİ
            Madde 52- Kurumun giderleri şunlardır:

            a) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün giderleri;

            1) Sosyal sigorta giderleri,

            2) Genel yönetim giderleri,

            3) Faiz giderleri,

            4) 8 inci maddenin (26) numaralı bendine göre yapılan giderler,

            5) Diğer giderler.

            b) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün giderleri;

            1) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan sigorta primleri tahsil ve takip hizmetine karşılık ilgili Genel Müdürlüğe yapılan aktarımlar,

            2) Sağlık tesisleri giderleri,

            3) Genel yönetim giderleri,

            4) Faiz giderleri,

            5) 8 inci maddenin (26) numaralı bendine göre yapılan giderler,

            6) Diğer giderler.

BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ VE GEÇİCİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            KADROLAR
            Madde 53- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

            a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A/11) numaralı bendine "Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları" ve "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzmanları",

            b) 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek maddesinin" II-Tazminatlar" bölümünün "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (g) alt bendine "Sosyal Sigortalar Kurumu" ibaresinden sonra gelmek üzere "Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcıları", (h) alt bendine "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzmanları",

            c) I sayılı ek gösterge cetvelinin (1/h) bendine "Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzmanları", (1/g) bendine "Sosyal Sigortalar Kurumu" ibaresinden sonra gelmek üzere "Başkanlık Müfettişleri",

            d) II sayılı ek gösterge cetvelinin (3) numaralı bendine "Genel Müdür Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Finansman ve Aktüerya Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı", (5) numaralı bendine "İl Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sigorta İl Müdürü, Sağlık İşleri İl Müdürü, Sigorta Müdürü, SSK Sağlık İşletmesi Müdürü",

            e) IV sayılı makam tazminatı cetvelinin (8/a) bendine "Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri",

            ibareleri eklenmiştir.

            KADRO CETVELLERİ
            Madde 54- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde geçen "Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü" ibaresi, "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.

            Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı listelerde gösterilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki III sayılı cetvelin Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

            Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ilişkin bölümünden çıkarılmıştır.

            Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli III sayılı listede yer alan kadrolar şahsa bağlı hale getirilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki IV sayılı cetvelin Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

            ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
            Madde 55- Kurumun taşınır ve taşınmaz malları haczedilemez. Kurum 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize, tescil ve denetime ilişkin hükümlerine tabi değildir. İhale esas ve usullerine ilişkin düzenlemeler yönetmelik ile yapılır.

            Yönetim Kurulu, Başkan, Genel Müdürler, genel müdür yardımcıları ve diğer yöneticiler gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

            Kurumun her türlü dava ve işleri ilgili mahkeme ve makamlarda ivedilikle sonuçlandırılır.

            Kurum, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.

            Kurumun hekimleri veya sağlık kurulları tarafından ilgili sigorta kanunlarının tatbiki dolayısıyla sigortalılara verilen raporlar resmi rapor mahiyetindedir.

            Kurumun her türlü işlemi internet dahil manyetik ortamda yapılabilir, elektronik imza kullanılabilir. Aksi kanıtlanmadıkça Kurumun manyetik kayıtları geçerli resmi belge niteliğindedir. Elektronik imza kullanım yetkisinin usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

            Kurumun prim tahsilatı, sigortalıların tescili, tahsis, sağlık sigortası uygulaması dahil bütün işlemleri elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılabilir ve arşivlenebilir. Bu şekilde elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde bilgi işlem kayıtları esas alınır. Kurum tarafından bilgi işlem ortamında tutulan bilgiler adli ve idari merciler nezdinde geçerlidir. Bilgi işlem kayıtlarına itiraz edilmesi halinde ispat yükümlülüğü itiraz edene aittir.

            Kurum kendisine verilen görevleri yerine getirirken gerekli bilgi, kayıt ve belgeleri manyetik ortamda isteyebilir. Manyetik ortamda istenecek bilgi, kayıt ve belgelerin yapısı ve verilme usulü yönetmelikle belirlenir.

            506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer kanunlarda geçen "Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü" ibaresi "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.

            YÖNETMELİKLER
            Madde 56- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.

            Kurum merkez teşkilatındaki Genel Müdürlüklere bağlı ana ve yardımcı hizmet birimlerinin görevleri tek bir çalışma yönetmeliği ile düzenlenir.

            Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (7) numaralı bendinde belirtilen işletmeler, ortaklık veya şirketlerin kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev ve yetkileri, denetim usulleri, personelin nitelik ve çalışma şartları ile diğer hususlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlığın onayı ile çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER

          Geçici Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile Sosyal Sigortalar Kurumu memurlarından şahsa bağlı kadrolarda olanlar hariç kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

            Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden önce Yönetim Kuruluna seçimle gelen üyeler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk olağan ya da olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. Yönetim Kuruluna atama ile gelen üyelerin görevleri ise bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sona erer. Ancak bu üyeler yerlerine yeni atama yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler.

            Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına devredilen kadrolardan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün Genel Müdür, Teftiş Kurulu Başkanı, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarına ait kadrolardan aynı unvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır.

            Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler.

            Üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilenlerin Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.

          Geçici Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslara göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına ait hizmetler, Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. Bu düzenlemeler, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde tamamlanır.

          Geçici Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 51 inci maddede belirtilen yönetmelik çıkarılıncaya kadar Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi konusunda mevcut uygulamaya devam edilir.

          Geçici Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, başka bir işleme gerek kalmaksızın Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına devredilmiş sayılır.

          Geçici Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda en az üç yıl fiili hizmeti olan, bu süre içerisinde olumsuz sicil almamış ve eğitim durumları ile diğer koşulları taşıyan personel, usul ve esasları çıkarılacak yönetmelikle belirlenen ilk sosyal sigorta uzman yardımcılığı yarışma sınavına yaş şartı aranmaksızın girebilir. Açılacak ilk sosyal sigorta uzman yardımcılığı giriş sınavına başvurmayanlar veya başvurup da bu sınava girmeyenler bu haklarını kaybeder ve daha sonraki sınavlara yaş şartı uymayanlar kabul edilmez. Sınavda başarılı olanlar sosyal sigorta uzman yardımcılığı kadrosuna atanırlar.

          Geçici Madde 6- Kamu görevlileri sendikaları hakkında kanuni düzenleme yapılıncaya kadar, Genel Kurula katılacak Başkanlık personeli temsilcileri Bakan tarafından görevlendirilir.

ALTINCI KISIM
İLGİLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

          Madde 57- 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

            "İşyerinin miras yolu ile intikali halinde, yeni işveren işyeri bildirgesini ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür."

          Madde 58- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 32 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bu Kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başlayan sigortalıların bu maddenin (A), (B) ve (D) bentlerinde yazılı yardımlardan yararlanabilmeleri için, 60 günü hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki 6 ay içinde olmak üzere toplam 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olmaları şarttır. Daha önce bu Kanuna tabi çalışması olan sigortalıların, bu maddenin (A), (B) ve (D) bentlerinde yazılı yardımlardan yararlanabilmeleri için hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olmaları şarttır."

          Madde 59- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 60 ıncı maddesinin (F) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "F) Bu Kanuna göre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, er olarak silah altında veya Yedek Subay Okulunda geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt sınırının talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini talep tarihinden itibaren 3 ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır. 3 ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz."

          Madde 60- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 95 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 95- Bu Kanuna göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kimselerin durumlarında kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık miktarının değiştirilmesini gerektiren bir durum ortaya çıkar ise, gelir veya aylık miktarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre değiştirilir. 25, 57 ve 101 inci madde hükümleri saklıdır."

          Madde 61- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 104 üncü maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bu Kanunun 32, 35, 37, 48, 49 ve 51 inci maddelerinde belirtilen çalışma sürelerine girmediği gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın ve 15 ayın hesabında da dikkate alınmaz."

          Madde 62- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 129- Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Bu Kurulun teşkili ve çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

            Kurul, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Teftiş Kurulunca yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında, Teftiş Kurulu Başkanlığının talebi üzerine mesleki bilgi ve tecrübeye dayalı konularda bilirkişi sıfatıyla gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir.

            Bu Kurulda görevlendirilecek hekimlerin hizmet süresi üç yıl olup, yeniden aynı süre ile görevlendirilebilirler. Bir takvim yılı içinde, birbirini izleyen sekiz toplantıya veya toplantı sayısının %20'sinden fazla sayıda toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanların görevleri kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren hekimin yerine bir başka hekim, yerini aldığı hekimin görev süresini tamamlayacak şekilde, aynı usulle görevlendirilir.

            Kurula iştirak edeceklere katılacakları her toplantı için verilecek huzur hakkı, her yıl Ocak ayında Kurumun Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

            Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü giderler Kurumca ödenir. Kurul haftada en az iki defa ve salt çoğunlukla toplanır. Kurul, gerekli gördüğü hallerde Kurul dışından uzman kimselerin görüşlerine başvurabilir."

          Madde 63- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

            "Ek Madde 43- Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak ve 78 inci madde gereğince saptanacak günlük kazançların alt sınırlarında meydana gelecek yükselmelerde; iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazançların alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yükseltilmiş günlük kazançların alt sınırına göre artırılır."

          Madde 64- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

            "Geçici Madde 83- 8/9/1999 ile 31/12/1999 (dahil) tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli taahhütlü olarak gönderilen işyeri bildirgesi ile işe giriş bildirgeleri de süresi içinde verilmiş sayılır. Belirtilen süre içerisinde 8 inci maddenin birinci fıkrası ve 9 uncu maddedeki yükümlülükleri yerine getirmemeleri sebebiyle yine bu Kanuna göre haklarında idari para cezası uygulanan işverenlerin ödedikleri idari para cezası ve gecikme zammı tutarı müteakip aylardaki prim borçlarına mahsup edilir."

            "Geçici Madde 84- Kurum, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre atayacağı sağlık personelinin yer değiştirme ile atama esaslarını bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde çıkaracağı bir yönetmelikle belirler. Bu yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına kadar sağlık ve yardımcı sağlık personelinin atanmaları hakkında mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur."

          Madde 65- 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Kendileri veya hak sahipleri tarafından, aldıkları Kuruma o Kurumun kendi mevzuatına göre hesaplanan tutarını,"

YEDİNCİ KISIM
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN VE SON HÜKÜMLER

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 66- 9/7/1945 tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 7, 21, 24, geçici 7 ve geçici 9 uncu maddeleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü maddesinin (d) bendinde 4792 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine yapılan atıf bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (6) ve (7) numaralı bentleri ile 46 ncı maddesine yapılmış sayılır.

            Diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri uygulanmaz.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 67- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 68- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK I SAYILI CETVEL

İLGİLİ TABLO 04/10/2000 TARİH VE 24190 (MÜK.) SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.

EK I SAYILI LİSTE

            KURUMU   : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
            TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                        SERBEST
SINIFI  UNVANI                                DERECESİ   KADRO     TOPLAMI
                                                       ADEDİ
GİH     SSK BAŞKANI                                 1        1        1
GİH     YÖNETİM KURULU ÜYESİ                        1        5        5
GİH     TEFTİŞ KURULU BAŞKANI                       1        1        1
GİH     SİGORTA TEFTİŞ KURULU BAŞKANI               1        1        1
GİH     1. HUKUK MÜŞAVİRİ                           1        1        1
GİH     FİNANSMAN VE AKTÜERYA DAİRE
        BAŞKANI                                     1        1        1
GİH     ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE
        KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANI                  1        1        1
GİH     SAVUNMA UZMANI                              1        1        1
GİH     SİVİL SAVUNMA UZMANI                        1        3        3
GİH     ŞUBE MÜDÜRÜ                                 1       13       13
GİH     SOSYAL SİGORTA UZMANI                       1        2        2
GİH     SOSYAL SİGORTA UZMANI                       2        2        2
GİH     SOSYAL SİGORTA UZMANI                       3        3        3
GİH     SOSYAL SİGORTA UZMANI                       4        3        3
GİH     SOSYAL SİGORTA UZMANI                       6       10       10
GİH     SOSYAL SİGORTA UZMAN YARDIMCISI             8       15       15
GİH     BAŞMÜFETTİŞ                                 1       39       39
GİH     BAŞMÜFETTİŞ                                 2        5        5
GİH     HUKUK MÜŞAVİRİ                              1        4        4
GİH     MÜFETTİŞ                                    1        1        1
GİH     MÜFETTİŞ                                    2        2
GİH     MÜFETTİŞ                                    3       13       13
GİH     MÜFETTİŞ                                    4       11       11
GİH     MÜFETTİŞ                                    5       24       24
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞİ                           1      379      379
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞİ                           2       17       17
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞİ                           3       21       21
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞİ                           4        4        4
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞİ                           5       46       46
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞİ                           6       35       35
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞİ                           7       10       10
GİH     APK UZMANI                                  1       37       37
GİH     APK UZMANI                                  2        1        1
GİH     APK UZMANI                                  1        1
GİH     UZMAN                                       1        5        5
GİH     MÜFETTİŞ YARDIMCISI                         7       22       22
GİH     MÜFETTİŞ YARDIMCISI                         8       15       15
GİH     ŞEF                                         3       12       12
GİH     ŞEF                                         4        2        2
GİH     ŞEF                                         5        4        4
GİH     MEMUR                                       5       33       33
GİH     MEMUR                                       6       16       16
GİH     MEMUR                                       7       19       19
GİH     MEMUR                                       8       10       10
GİH     MEMUR                                       9       18       18
GİH     MEMUR                                      10        7        7
GİH     MEMUR                                      11        2        2
GİH     DAVA TAKİP MEMURU                           5        1        1
GİH     DAVA TAKİP MEMURU                           7        1        1
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ                 3        4        4
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ                 5        4        4
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ                 6        2        2
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ                 7        4        4
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ                 8        2        2
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ                 9        4        4
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ                10        2        2
GİH     DAKTİLOGRAF                                 5        4        4
GİH     DAKTİLOGRAF                                 6        4        4
GİH     DAKTİLOGRAF                                 7        9        9
GİH     DAKTİLOGRAF                                 8        5        5
GİH     DAKTİLOGRAF                                 9        3        3
GİH     DAKTİLOGRAF                                10        1        1
GİH     DAKTİLOGRAF                                12        1        1
GİH     KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ                     5        1        1
GİH     KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ               10       30       30
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISI                 7       20       20
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISI                 8      103      103
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISI                 9       69       69
GİH     ARAŞTIRMACI                                 1        8        8
GİH     ARAŞTIRMACI                                 2        5        5
GİH     ARAŞTIRMACI                                 3        4        4
GİH     ARAŞTIRMACI                                 4        3        3
GİH     SİGORTA BAŞMÜFETTİŞİ                        1       38       38
TH      İSTATİSTİKÇİ                                1        1        1
TH      İSTATİSTİKÇİ                                3        1        1
TH      İSTATİSTİKÇİ                                4        3        3
TH      İSTATİSTİKÇİ                                5        2        2
TH      İSTATİSTİKÇİ                                6        2        2
AH      AVUKAT                                      1       16       16
AH      AVUKAT                                      2        2        2
AH      AVUKAT                                      3        2        2
AH      AVUKAT                                      4        2        2
AH      AVUKAT                                      5        4        4
AH      AVUKAT                                      6       10       10
        GENEL TOPLAM                                      1255     1255

EK I SAYILI LİSTE

            KURUMU   : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                        SERBEST
SINIFI  UNVANI                                DERECESİ   KADRO    TOPLAMI
                                                       ADEDİ
GİH     GENEL MÜDÜR                              1        1        1
GİH     GENEL MÜDÜR YARDIMCISI                   1        3        3
GİH     MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ
        BAŞKANI                                  1        1        1
GİH     TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANI                1        1        1
GİH     SİGORTA PRİMLERİ TAKİP VE
        TAHSİLAT DAİRESİ BAŞKANI                 1        1        1
GİH     YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ
        DAİRESİ BAŞKANI                          1        1        1
GİH     KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI
        DAİRESİ BAŞKANI                          1        1        1
GİH     İNŞAAT VE TAŞINMAZ MALLAR
        DAİRESİ BAŞKANI                          1        1        1
GİH     PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ
        BAŞKANI                                  1        1        1
GİH     ARŞİV DAİRESİ BAŞKANI                    1        1        1
GİH     BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI              1        1        1
GİH     SATINALMA, MALZEME VE İDARİ
        İŞLER DAİRESİ BAŞKANI                    1        1        1
GİH     ŞUBE MÜDÜRÜ                              1       71       71
GİH     UZMAN                                    1       43       43
GİH     UZMAN                                    2        7        7
GİH     UZMAN                                    3        3        3
GİH     ŞEF                                      3      106      106
GİH     ŞEF                                      4       15       15
GİH     ŞEF                                      5       21       21
GİH     ŞEF                                      6        3        3
GİH     MÜTERCİM                                 1        5        5
GİH     MÜTERCİM                                 2        3        3
GİH     MÜTERCİM                                 4        5        5
GİH     MÜTERCİM                                 5        5        5
GİH     MÜTERCİM                                 6        5        5
GİH     ÇÖZÜMLEYİCİ                              1        2        2
GİH     ÇÖZÜMLEYİCİ                              4        3        3
GİH     ÇÖZÜMLEYİCİ                              5        5        5
GİH     PROGRAMCI                                1        1        1
GİH     PROGRAMCI                                2        1        1
GİH     PROGRAMCI                                3        5        5
GİH     PROGRAMCI                                4        4        4
GİH     PROGRAMCI                                5        2        2
GİH     PROGRAMCI                                7        3        3
GİH     MEMUR                                    5      236      236
GİH     MEMUR                                    6      154      154
GİH     MEMUR                                    7      137      137
GİH     MEMUR                                    8       54       54
GİH     MEMUR                                    9       75       75
GİH     MEMUR                                   10       95       95
GİH     MEMUR                                   11       14       14
GİH     SANTRAL MEMURU                           5        6        6
GİH     SANTRAL MEMURU                           6        1        1
GİH     SANTRAL MEMURU                           7        2        2
GİH     SANTRAL MEMURU                           8        2        2
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ              3       26       26
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ              4       23       23
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ              5       40       40
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ              6       43       43
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ              7       27       27
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ              8       39       39
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ              9       33       33
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ             10        3        3
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ             11        2        2
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                     3        1        1
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                     4        1        1
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                     5        4        4
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                     6        3        3
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                     7        2        2
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                    10        1        1
GİH     VEZNEDAR                                 5        2        2
GİH     DAKTİLOGRAF                              5       16       16
GİH     DAKTİLOGRAF                              6       22       22
GİH     DAKTİLOGRAF                              7       19       19
GİH     DAKTİLOGRAF                              8       23       23
GİH     DAKTİLOGRAF                              9       33       33
GİH     DAKTİLOGRAF                             10       52       52
GİH     DAKTİLOGRAF                             11       17       17
GİH     DAKTİLOGRAF                             12        5        5
GİH     ŞOFÖR                                    5        3        3
GİH     ŞOFÖR                                    7        5        5
GİH     ŞOFÖR                                    8        4        4
GİH     ŞOFÖR                                    9        1        1
GİH     ŞOFÖR                                   10        3        3
GİH     ŞOFÖR                                   11        1        1
GİH     PROGRAMCI YARD.                          5        2        2
TH      MÜHENDİS                                 1       41       41
TH      MÜHENDİS                                 2        4        4
TH      MÜHENDİS                                 3        5        5
TH      MÜHENDİS                                 4        5        5
TH     MÜHENDİS                                 5       21       21
TH      MİMAR                                    1       16       16
TH      MİMAR                                    2        1        1
TH      MİMAR                                    4        1        1
TH      MİMAR                                    5        6        6
TH      TEKNİKER                                 1       13       13
TH      TEKNİKER                                 2        3        3
TH      TEKNİKER                                 3        2        2
TH      TEKNİKER                                 4        2        2
TH      TEKNİKER                                 5        3        3
TH      TEKNİK RESSAM                            3        1        1
TH      TEKNİK RESSAM                            4        1        1
TH      TEKNİK RESSAM                            6        1        1
TH      TEKNİK RESSAM                            7        1        1
TH      TEKNİK RESSAM                            9        1        1
TH      TEKNİSYEN                                3       11       11
TH      TEKNİSYEN                                4       11       11
TH      TEKNİSYEN                                5        9        9
TH      TEKNİSYEN                                6        6        6
TH      TEKNİSYEN                                7        9        9
TH      TEKNİSYEN                                8        2        2
TH      TEKNİSYEN                                9        4        4
TH      TEKNİSYEN                               10        1        1
TH      TOPOĞRAF                                 3        1        1
YH      DAĞITICI                                 5        5        5
YH      DAĞITICI                                 6        5        5
YH      DAĞITICI                                 7        8        8
YH      DAĞITICI                                 8        9        9
YH      DAĞITICI                                 9        6        6
YH      DAĞITICI                                10        5        5
YH      DAĞITICI                                11        1        1
YH      BEKÇİ                                    5        2        2
YH      BEKÇİ                                    6        2        2
YH      BEKÇİ                                    7        7        7
YH      BEKÇİ                                    8        7        7
YH      BEKÇİ                                    9        5        5
YH      BEKÇİ                                   10        3        3
YH      BEKÇİ                                   11        4        4
YH      BEKÇİ                                   12        7        7
YH      AŞÇI                                     6        1        1
YH      AŞÇI                                     7        1        1
YH      AŞÇI                                     8        4        4
YH      AŞÇI                                     9        6        6
YH      AŞÇI                                    10        2        2
YH      AŞÇI                                    11        1        1
YH      AŞÇI                                    12        1        1
YH      BERBER                                  11        1        1
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                     5        2        2
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                     7        1        1
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                     8        4        4
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                     9        1        1
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                    10        1        1
YH      MATBAACI                                 7        1        1
YH      HİZMETLİ                                 5        6        6
YH      HİZMETLİ                                 6        6         6
YH      HİZMETLİ                                 7       17        17
YH      HİZMETLİ                                 8       22        22
YH      HİZMETLİ                                 9       18        18
YH      HİZMETLİ                                10       18        18
YH      HİZMETLİ                                11       10        10
YH      HİZMETLİ                                12       47        47
        GENEL TOPLAM                                   1993      1993

            KURUMU   : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                      SERBEST
SINIFI  UNVANI                               DERECESİ  KADRO     TOPLAMI
                                                     ADEDİ U
GİH     SİGORTA İL MÜDÜRÜ                       1       81        81
GİH     SİGORTA İL MÜDÜR YARDIMCISI             1      197       197
GİH     SİGORTA İL MÜDÜR YARDIMCISI             2       14        14
GİH     SİGORTA İL MÜDÜR YARDIMCISI             3        5         5
        GENEL TOPLAM                                   297       297

EK I SAYILI LİSTE

            KURUMU   : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                       SERBEST
SINIFI  UNVANI                               DERECESİ   KADRO     TOPLAMI
                                                       ADEDİ
GİH     GENEL MÜDÜR                              1        1         1
GİH     GENEL MÜDÜR YARDIMCISI                   1        3         3
GİH     TEDAVİ HİZMETLERİ DAİRESİ
        BAŞKANI                                  1        1         1
GİH     TIBBİ DONANIM, İLAÇ VE
        ECZACILIK DAİRESİ BAŞKANI                1        1         1
GİH     SAĞLIK HİZMETLERİ
        SATINALMA DAİRESİ BAŞKANI                1        1         1
GİH     SAĞLIK TESİSLERİ İŞLETMESİ
        DAİRESİ BAŞKANI                          1        1         1
GİH     SAĞLIK VE MALULİYET
        İŞLEMLERİ DAİRESİ BAŞKANI                1        1         1
GİH     HALKLA İLİŞKİLER, ARŞİV VE
        İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI              1        1         1
GİH     BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI              1        1         1
GİH     İNŞAAT VE TAŞINMAZ MALLAR
        DAİRESİ BAŞKANI                          1        1         1
GİH     MUHASEBE VE MALİ İŞLER
        DAİRESİ BAŞKANI                          1        1         1
GİH     PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ
        BAŞKANI                                  1        1         1
GİH     MALZEME VE SATINALMA
        DAİRESİ BAŞKANI                          1        1         1
GİH     ŞUBE MÜDÜRÜ                              1       36        36
GİH     UZMAN                                    1       17        17
GİH     UZMAN                                    2        3         3
GİH     UZMAN                                    3        1         1
GİH     ŞEF                                      3       43        43
GİH     ŞEF                                      4        7         7
GİH     ŞEF                                      5        5         5
GİH     ŞEF                                      6        1         1
GİH     ÇÖZÜMLEYİCİ                              1        3         3
GİH     ÇÖZÜMLEYİCİ                              4        2         2
GİH     ÇÖZÜMLEYİCİ                              5        5         5
GİH     PROGRAMCI                                1        2         2
GİH     PROGRAMCI                                3        5         5
GİH     PROGRAMCI                                4        4         4
GİH     PROGRAMCI                                5        3         3
GİH     PROGRAMCI                                7        3         3
GİH     MEMUR                                    5       84        84
GİH     MEMUR                                    6       36        36
GİH     MEMUR                                    7       41        41
GİH     MEMUR                                    8       20        20
GİH     MEMUR                                    9       28        28
GİH     MEMUR                                   10       17        17
GİH     MEMUR                                   11        3         3
GİH     ANBAR MEMURU                             5        9         9
GİH     ANBAR MEMURU                             6        2         2
GİH     ANBAR MEMURU                             9        2         2
GİH     SANTRAL MEMURU                           5        6         6
GİH     SANTRAL MEMURU                           7        3        3
GİH     SANTRAL MEMURU                           8        2        2
GİH     SANTRAL MEMURU                          11        1        1
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ              3        9        9
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ              4        5        5
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ              5       18       18
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ              6        9        9
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ              7        4        4
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ              8        8        8
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ              9        9        9
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ             10        2        2
GİH     VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ             11        2        2
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                     3        2        2
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                     5        5        5
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                     6        2        2
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                     7        3        3
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                    10        1        1
GİH     VEZNEDAR                                 4        1        1
GİH     VEZNEDAR                                 9        1        1
GİH     DAKTİLOGRAF                              5        9        9
GİH     DAKTİLOGRAF                              6       12       12
GİH     DAKTİLOGRAF                              7        9        9
GİH     DAKTİLOGRAF                              8       10       10
GİH     DAKTİLOGRAF                              9       12       12
GİH     DAKTİLOGRAF                             10       10       10
GİH     DAKTİLOGRAF                             11        4        4
GİH     ŞOFÖR                                    5        3        3
GİH     ŞOFÖR                                    7        5        5
GİH     ŞOFÖR                                    8        5        5
GİH     ŞOFÖR                                    9        2        2
GİH     ŞOFÖR                                   10        2        2
GİH     ŞOFÖR                                   11        1        1
GİH     PROGRAMCI YARD.                          5        3        3
SH      UZMAN TABİP                              1       10       10
SH      TABİP                                    2        2        2
SH      TABİP                                    3        1        1
SH      TABİP                                    4        5        5
SH      TABİP                                    5        2        2
SH      DİŞ TABİBİ                               1        1        1
SH      DİŞ TABİBİ                               2        1        1
SH      ECZACI                                   1       12       12
SH      ECZACI                                   2        2        2
SH      ECZACI                                   4        2        2
SH      ECZACI                                   5        1        1
SH      BAŞHEMŞİRE                               1        1        1
SH      HEMŞİRE                                  5        1        1
SH      HEMŞİRE                                  5        1        1
TH      MATEMATİKÇİ                              4        1        1
TH      MÜHENDİS                                 1       48       48
TH      MÜHENDİS                                 4        9        9
TH      MÜHENDİS                                 2        5        5
TH      MÜHENDİS                                 3        5        5
TH      MÜHENDİS                                 5       31       31
TH      MİMAR                                    1       15       15
TH      MİMAR                                    2        1        1
TH      MİMAR                                    4        2        2
TH      MİMAR                                    5        7        7
TH      TEKNİKER                                 1       16       16
TH      TEKNİKER                                 2        3        3
TH      TEKNİKER                                 3        4        4
TH      TEKNİKER                                 4        2        2
TH      TEKNİKER                                 5        4        4
TH      TEKNİKER                                 6        4        4
TH      TEKNİK RESSAM                            3        1        1
TH      TEKNİK RESSAM                            6        1        1
TH      TEKNİK RESSAM                            8        1        1
TH      TEKNİK RESSAM                            9        1        1
TH      TEKNİSYEN                                3       13       13
TH      TEKNİSYEN                                4       16       16
TH      TEKNİSYEN                                5       12       12
TH      TEKNİSYEN                                6       12       12
TH      TEKNİSYEN                                7       13       13
TH      TEKNİSYEN                                8        9        9
TH      TEKNİSYEN                                9        7        7
YH      DAĞITICI                                 5        6        6
YH      DAĞITICI                                 6        5        5
YH      DAĞITICI                                 7        8        8
YH      DAĞITICI                                 8        8        8
YH      DAĞITICI                                 9        6        6
YH      DAĞITICI                                10        6        6
YH      BEKÇİ                                    5        2        2
YH      BEKÇİ                                    6        3        3
YH      BEKÇİ                                    7        7        7
YH      BEKÇİ                                    8        7        7
YH      BEKÇİ                                    9        5        5
YH      BEKÇİ                                   10        3        3
YH      BEKÇİ                                   11        4        4
YH      BEKÇİ                                   12        8        8
YH      AŞÇI                                     7        1        1
YH      AŞÇI                                     8        5        5
YH      AŞÇI                                     9        6        6
YH      AŞÇI                                    10        2        2
YH      AŞÇI                                    12        2        2
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                     5        2        2
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                     6        3        3
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                     7        3        3
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                     8       11       11
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                     9        3        3
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                    10        2        2
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                    11        2        2
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                    12        2        2
YH      MATBAACI                                12        1        1
YH      HİZMETLİ                                 5        5        5
YH      HİZMETLİ                                 6        7        7
YH      HİZMETLİ                                 7       17       17
YH      HİZMETLİ                                 8       22       22
YH      HİZMETLİ                                 9       19       19
YH      HİZMETLİ                                10       18       18
YH      HİZMETLİ                                11       11       11
YH      HİZMETLİ                                12       48       48
        GENEL TOPLAM                                   1132     1132

            KURUMU   : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                        SERBEST
SINIFI  UNVANI                                DERECESİ   KADRO    TOPLAMI
                                                        ADEDİ 
GİH     SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRÜ                   1        3        3
GİH     SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜR YARDIMCISI         1       11       11
        GENEL TOPLAM                             14       14

EK II SAYILI LİSTE

            KURUMU   : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI: MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

                                                         SERBEST
SINIFI  UNVANI                                 DERECESİ   KADRO    TOPLAMI
                                                          ADEDİ 
GİH     GENEL MÜDÜR                                1        1        1
GİH     YÖNETİM KURULU ÜYESİ                       1        5        5
GİH     GENEL MÜDÜR YARDIMCISI                     1        5        5
GİH     TEFTİŞ KURULU BAŞKANI                      1        1        1
GİH     SİGORTA TEFTİŞ KURULU BAŞKANI              1        1        1
GİH     1. HUKUK MÜŞAVİRİ                          1        1        1
GİH     EKONOMİK ANALİZ VE İSTATİSTİK
        DAİRESİ BAŞKANI                            1        1        1
GİH     FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANI                  1        1        1
GİH     MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ
        BAŞKANI                                    1        1        1
GİH     SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANI                     1        1        1
GİH     TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANI                  1        1        1
GİH     SİGORTA PRİMLERİ TAKİP VE
        TAHSİLAT DAİRESİ BAŞKANI                   1        1        1
GİH     YURTDIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ DAİRESİ
        BAŞKANI                                    1        1        1
GİH     İŞ KAZALARI DAİRESİ BAŞKANI                1        1        1
GİH     İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI                     1        1        1
GİH     TAŞINMAZ MALLAR DAİRESİ
        BAŞKANI                                    1        1        1
GİH     A.P.K.DAİRESİ BAŞKANI                      1        1        1
GİH     PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ
        BAŞKANI                                    1        1        1
GİH     MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ
        BAŞKANI                                    1        1        1
GİH     ARŞİV DAİRESİ BAŞKANI                      1        1        1
GİH     BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI                1        1        1
GİH     İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI                1        1        1
GİH     SAVUNMA UZMANI                             1        1        1
GİH     ŞUBE MÜDÜRÜ                                1       96       96
GİH     BAŞMÜFETTİŞ                                1       39       39
GİH     BAŞMÜFETTİŞ                                2        5        5
GİH     HUKUK MÜŞAVİRİ                             1        4        4
GİH     MÜFETTİŞ                                   1        1        1
GİH     MÜFETTİŞ                                   2        2        2
GİH     MÜFETTİŞ                                   3       13       13
GİH     MÜFETTİŞ                                   4       11       11
GİH     MÜFETTİŞ                                   5       24       24
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞİ                          1      379      379
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞİ                          2       17       17
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞİ                          3       21       21
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞİ                          4        4        4
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞİ                          5       46       46
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞİ                          6       35       35
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞİ                          7       10       10
GİH     A.P.K.UZMANI                               1       37       37
GİH     A.P.K.UZMANI                               2        1        1
GİH     A.P.K.UZMANI                               3        1        1
GİH     UZMAN                                      1       65       65
GİH     UZMAN                                      2       10       10
GİH     UZMAN                                      3        4        4
GİH     SİVİL SAVUNMA UZMANI                       1        3        3
GİH     MÜFETTİŞ YARDIMCISI                        7       22       22
GİH     MÜFETTİŞ YARDIMCISI                        8       15       15
GİH     ŞEF                                        3      161      161
GİH     ŞEF                                        4       24       24
GİH     ŞEF                                        5       30       30
GİH     ŞEF                                        6        4        4
GİH     MÜTERCİM                                   1        5        5
GİH     MÜTERCİM                                   2        3        3
GİH     MÜTERCİM                                   4        5        5
GİH     MÜTERCİM                                   5        5        5
GİH     MÜTERCİM                                   6        5        5
GİH     ÇÖZÜMLEYİCİ                                1        5        5
GİH     ÇÖZÜMLEYİCİ                                4        5        5
GİH     ÇÖZÜMLEYİCİ                                5       10       10
GİH     PROGRAMCI                                  1        3        3
GİH     PROGRAMCI                                  2        1        1
GİH     PROGRAMCI                                  3       10       10
GİH     PROGRAMCI                                  4        8        8
GİH     PROGRAMCI                                  5        5        5
GİH     PROGRAMCI                                  7        6        6
GİH     MEMUR                                      5      353      353
GİH     MEMUR                                      6      206      206
GİH     MEMUR                                      7      199      199
GİH     MEMUR                                      8       84       84
GİH     MEMUR                                      9      121      121
GİH     MEMUR                                     10      136      136
GİH     MEMUR                                     11       25       25
GİH     ANBAR MEMURU                               5        9        9
GİH     ANBAR MEMURU                               6        2        2
GİH     ANBAR MEMURU                               9        2        2
GİH     DAVA TAKİP MEMURU                          5        1        1
GİH     DAVA TAKİP MEMURU                          7        1        1
GİH     SANTRAL MEMURU                             5       12       12
GİH     SANTRAL MEMURU                             6        1        1
GİH     SANTRAL MEMURU                             7        5        5
GİH     SANTRAL MEMURU                             8        4        4
GİH     SANTRAL MEMURU                            11        1        1
GİH     VERİ.HAZ. VE KONT.İŞLT.                    3       39       39
GİH     VERİ.HAZ. VE KONT.İŞLT.                    4       28       28
GİH     VERİ.HAZ. VE KONT.İŞLT.                    5       62       62
GİH     VERİ.HAZ. VE KONT.İŞLT.                    6       54       54
GİH     VERİ.HAZ. VE KONT.İŞLT.                    7       35       35
GİH     VERİ.HAZ. VE KONT.İŞLT.                    8       49       49
GİH     VERİ.HAZ. VE KONT.İŞLT.                    9       46       46
GİH     VERİ.HAZ. VE KONT.İŞLT.                   10        7        7
GİH     VERİ.HAZ. VE KONT.İŞLT.                   11        4        4
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                       3        3        3
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                       4        1        1
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                       5        9        9
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                       6        5        5
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                       7        5        5
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                      10        2        2
GİH     VEZNEDAR                                   4        1        1
GİH     VEZNEDAR                                   5        2        2
GİH     VEZNEDAR                                   9        1        1
GİH     DAKTİLOGRAF                                5       29       29
GİH     DAKTİLOGRAF                                6       38       38
GİH     DAKTİLOGRAF                                7       37       37
GİH     DAKTİLOGRAF                                8       38       38
GİH     DAKTİLOGRAF                                9       48       48
GİH     DAKTİLOGRAF                               10       71       71
GİH     DAKTİLOGRAF                               11       28       28
GİH     DAKTİLOGRAF                               12        9        9
GİH     ŞOFÖR                                      5        6        6
GİH     ŞOFÖR                                      7       10       10
GİH     ŞOFÖR                                      8        9        9
GİH     ŞOFÖR                                      9        3        3
GİH     ŞOFÖR                                     10        5        5
GİH     ŞOFÖR                                     11        2        2
GİH     FİNANSMAN UZMANI                           1        2        2
GİH     FİNANSMAN UZMANI                           2        2        2
GİH     FİNANSMAN UZMANI                           3        3        3
GİH     FİNANSMAN UZMANI                           4        3        3
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISI                7       20       20
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISI                8      103      103
GİH     SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISI                9       69       69
GİH     ARAŞTIRMACI                                1        8        8
GİH     ARAŞTIRMACI                                2        5        5
GİH     ARAŞTIRMACI                                3        4        4
GİH     ARAŞTIRMACI                                4        3        3
GİH     SİGORTA BAŞMÜFETTİŞİ                       1       38       38
GİH     KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ                    5        1        1
GİH     PROGRAMCI YARD.                            5        5        5
GİH     KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ              10       30       30
SH      UZMAN TABİP                                1       10       10
SH      TABİP                                      2        2        2
SH      TABİP                                      3        1        1
SH      TABİP                                      4        5        5
SH      TABİP                                      5        2        2
SH      DİŞ TABİBİ                                 1        1        1
SH      DİŞ TABİBİ                                 2        1        1
SH      ECZACI                                     1       12       12
SH      ECZACI                                     2        2        2
SH      ECZACI                                     4        2        2
SH      ECZACI                                     5        1        1
SH      BAŞHEMŞİRE                                 1        1        1
SH      HEMŞİRE                                    5        1        1
SH      HEMŞİRE                                    5        1        1
TH      MATEMATİKÇİ                                4        1        1
TH      MÜHENDİS                                   1       89       89
TH      MÜHENDİS                                   5       52       52
TH      MÜHENDİS                                   4       14       14
TH      MÜHENDİS                                   2        9        9
TH      MÜHENDİS                                   3       10       10
TH      MİMAR                                      1       31       31
TH      MİMAR                                      2        2        2
TH      MİMAR                                      4        3        3
TH      MİMAR                                      5       13       13
TH      TEKNİKER                                   1       29       29
TH      TEKNİKER                                   2        6        6
TH      TEKNİKER                                   5        7        7
TH      TEKNİKER                                   3        6        6
TH      TEKNİKER                                   6        4        4
TH      TEKNİKER                                   4        4        4
TH      İSTATİSTİKÇİ                               1        1        1
TH      İSTATİSTİKÇİ                               3        1        1
TH      İSTATİSTİKÇİ                               4        3        3
TH      İSTATİSTİKÇİ                               5        2        2
TH      İSTATİSTİKÇİ                               6        2        2
TH      TEKNİK RESSAM                              3        2        2
TH      TEKNİK RESSAM                              4        1        1
TH      TEKNİK RESSAM                              6        2        2
TH      TEKNİK RESSAM                              7        1        1
TH      TEKNİK RESSAM                              8        1        1
TH      TEKNİK RESSAM                              9        2        2
TH      TEKNİSYEN                                  3       24       24
TH      TEKNİSYEN                                  4       27       27
TH      TEKNİSYEN                                  5       21       21
TH      TEKNİSYEN                                  6       18       18
TH      TEKNİSYEN                                  7       22       22
TH      TEKNİSYEN                                  8       11       11
TH      TEKNİSYEN                                  9       11       11
TH      TEKNİSYEN                                 10        1        1
TH      TOPOĞRAF                                   3        1        1
AH      AVUKAT                                     1       16       16
AH      AVUKAT                                     2        2        2
AH      AVUKAT                                     3        2        2
AH      AVUKAT                                     4        2        2
AH      AVUKAT                                     5        4        4
AH      AVUKAT                                     6       10       10
YH      DAĞITICI                                   5       11       11
YH      DAĞITICI                                   6       10       10
YH      DAĞITICI                                   7       16       16
YH      DAĞITICI                                   8       17       17
YH      DAĞITICI                                   9       12       12
YH      DAĞITICI                                  10       11       11
YH      DAĞITICI                                  11        1        1
YH      BEKÇİ                                      5        4        4
YH      BEKÇİ                                      6        5        5
YH      BEKÇİ                                      7       14       14
YH      BEKÇİ                                      8       14       14
YH      BEKÇİ                                      9       10       10
YH      BEKÇİ                                     10        6        6
YH      BEKÇİ                                     11        8        8
YH      BEKÇİ                                     12       15       15
YH      AŞÇI                                       6        1        1
YH      AŞÇI                                       7        2        2
YH      AŞÇI                                       8        9        9
YH      AŞÇI                                       9       12       12
YH      AŞÇI                                      10        4        4
YH      AŞÇI                                      11        1        1
YH      AŞÇI                                      12        3        3
YH      BERBER                                    11        1        1
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                       5        4        4
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                       6        3        3
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                       7        4        4
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                       8       15       15
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                       9        4        4
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                      10        3        3
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                      11        2        2
YH      TEKNİSYEN YARDIMCISI                      12        2        2
YH      MATBAACI                                   7        1        1
YH      MATBAACI                                  12        1        1
YH      HİZMETLİ                                   5       11       11
YH      HİZMETLİ                                   6       13       13
YH      HİZMETLİ                                   7       34       34
YH      HİZMETLİ                                   8       44       44
YH      HİZMETLİ                                   9       37       37
YH      HİZMETLİ                                  10       36       36
YH      HİZMETLİ                                  11       23       23
YH      HİZMETLİ                                  12      135      135
        GENEL TOPLAM                                     4406     4406

            KURUMU   : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI: TAŞRA
 

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

                                                    SERBEST
SINIFI  UNVANI                            DERECESİ   KADRO    TOPLAMI
                                                     ADEDİ   
GİH     SİGORTA MÜDÜRÜ                        1       81       81
GİH     SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI              1      197      197
GİH     SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI              2       14       14
GİH     SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI              3        5        5
        GENEL TOPLAM                                 297      297

            KURUMU   : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI: TAŞRA
 

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

                                                    SERBEST
SINIFI  UNVANI                            DERECESİ   KADRO    TOPLAMI
                                                     ADEDİ   
GİH     SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ                  1        3        3
GİH     SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜR YARDIMCISI        1       11       11
        GENEL TOPLAM                                  14       14
 

III SAYILI LİSTE

            KURUMU   : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
            TEŞKİLATI: MERKEZ
 

ŞAHSA BAĞLI KADROLARIN

                                                        SERBEST
SINIFI  UNVANI                                DERECESİ   KADRO    TOPLAMI
                                                         ADEDİ   
GİH     GENEL MÜDÜR                               1        1        1
GİH     GENEL MÜDÜR YARDIMCISI                    1        5        5
GİH     TEFTİŞ KURULU BAŞKANI                     1        1        1
GİH     SİGORTA TEFTİŞ KURULU BAŞKANI             1        1        1
GİH     I. HUKUK MÜŞAVİRİ                         1        1        1
GİH     TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANI                 1        1        1
GİH     SİGORTA PRİMLERİ TAKİP VE TAHSİLAT
        DAİRESİ BAŞKANI                           1        1        1
GİH     YURTDIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI  1        1        1
GİH     İŞ KAZALARI DAİRESİ BAŞKANI               1        1        1
GİH     İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI                    1        1        1
GİH     PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI        1        1        1
GİH     SAVUNMA UZMANI                            1        1        1
GİH     ARŞİV DAİRESİ BAŞKANI                     1        1        1
GİH     BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI               1        1        1
GİH     İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI               1        1        1
GİH     MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANI           1        1        1
GİH     A.P.K.DAİRESİ BAŞKANI                     1        1        1
GİH     SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANI                    1        1        1
GİH     FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANI                 1        1        1
GİH     EKONOMİK ANALİZ VE İSTATİSTİK DAİRESİ
        BAŞKANI                                   1        1        1
GİH     MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI    1        1        1
GİH     TAŞINMAZ MALLAR DAİRESİ BAŞKANI           1        1        1
        TOPLAM                                                     26
 

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. YILMAZ R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş.S. GÜREL F. BAL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI Prof. Dr. Ş.S. GÜREL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V.
 
Prof.Dr. A.ÇAY Prof. Dr. H.S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN
Devlet Bakanı  Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı  İçişleri Bakanı 
 
İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU Prof.Dr. H.Y. GÖKALP
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı V.
 
Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
 
A.K.TANRIKULU M.C. ERSÜMER M. İ.TALAY R.K. YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kay. Bakanı  Kültür Bakanı  Turizm Bakanı V.
 
Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Orman Bakanı Çevre Bakanı