İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.10.2000 Çarşamba Sayı : 24190 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATININ KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 24/08/2000
Karar No     : KHK/618
 
            Sosyal Güvenlik Kurumu teşkilatının kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 24/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
BİRİNCİ KISIM
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, TANIMLAR VE KURULUŞ

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında koordinasyonu ve sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarında norm ve standart birliğini sağlamak, aktüeryal hesaplarını incelemek, mali hareketlerini ve çalışmalarının kuruluş amaçlarına uygunluğunu izlemek ve ortak veri tabanı oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak üzere idari ve mali bakımdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, genel bütçeye dahil Sosyal Güvenlik Kurumunun kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.

            TANIMLAR
            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;

            Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

            Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

            Kurum : Sosyal Güvenlik Kurumunu,

            Başkanlık : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

            Kurul : Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunu,

            Başkan : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

            ifade eder.

            SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE GÖREVLERİ
            Madde 3- Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından oluşur.

            Sosyal Güvenlik Kurumu; sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesi ve bunların gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri için gerekli çalışma ve hazırlıkları yürütmek, ilgili kuruluşları arasında koordinasyonu ve bu kuruluşların sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarında norm ve standart birliğini sağlamak, aktüeryal hesaplarını incelemek, mali hareketlerini ve çalışmalarının kuruluş amaçlarına uygunluğunu izlemek ve ortak veri tabanı oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmakla görevlidir.

            SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULU VE GÖREVLERİ
            Madde 4- Kurul, Bakanın başkanlığında, İçişleri, Maliye, Sağlık bakanları ile Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlıklarının bağlı bulunduğu Devlet bakanları tarafından görevlendirilecek en az genel müdür seviyesinde birer temsilci, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdüründen oluşur.

            Kurul, sosyal güvenlik politikalarını belirler ve bunların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli tedbirleri kararlaştırır.

            Kurul, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Bakanlıkça tespit edilen gün ve gündeme göre toplanır.

            Kurulun sekretarya işleri, Kurum tarafından yerine getirilir. Kurulun çalışma usul ve esasları çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

            SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI VE GÖREVLERİ
            Madde 5- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bir Başkan, iki Başkan yardımcısı ve dört daire başkanlığından oluşur.

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı; ilgili kuruluşları arasında koordinasyonu ve bu kuruluşların sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarında norm ve standart birliğini sağlamak, aktüeryal hesaplarını incelemek, mali hareketlerini izlemek ve ortak veri tabanı oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak ve yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri için gerekli çalışma ve hazırlıkları yürütmekle görevlidir.

            ANA HİZMET BİRİMLERİ VE YARDIMCI BİRİM
            Madde 6- Başkanlığın;

            a) Ana hizmet birimleri;

            1) Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığından,

            2) Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığından,

            3) Koordinasyon Daire Başkanlığından,

            b) Yardımcı birimi; Personel, Halkla İlişkiler ve İdari İşler Daire Başkanlığından, oluşur.

            Kurum, kendi teşkilatında bulunmayan ve yukarıda belirtilen ana hizmet birimleri ve yardımcı birimi dışındaki diğer ana hizmet birimleri ve yardımcı birimler ile danışma birimleri için Bakanlık veya ilgili kuruluşlarının ana hizmet birimleri, yardımcı birimleri ve danışma birimlerinden yararlanır.

            Başkanlığın teşkilat şeması Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

            FİNANSMAN VE AKTÜERYA DAİRE BAŞKANLIĞI
            Madde 7- Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı; ilgili kuruluşların istatistiki veri ve bilgilerini bilgisayar ortamında bir araya getirerek değerlendirmek ve düzenli olarak dört ayda bir kamuoyuna açıklamak, mali hareketlerini izlemek, aktüeryal hesaplarını incelemek, gerekli raporları Bakana sunmak üzere hazırlamak, ilgili kuruluşlar arasında ortak veri tabanı oluşturulmasına ilişkin gerekli çalışmaları ve Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmakla görevlidir.

            SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
            Madde 8- Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Daire Başkanlığı; sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri için gerekli çalışma ve hazırlıkları yürütmek, sosyal güvenlik politikasının gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmakla görevlidir.

            KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
            Madde 9- Koordinasyon Daire Başkanlığı; ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak tedbirleri araştırmak, ortak hedef ve amaçlara yönelik projeleri belirleyerek bunlar arasında uyum ve birlikteliği sağlayacak tedbirleri almak, yazışmaları yürütmek, sigorta uygulamalarında norm ve standart birliğini sağlayacak çalışmalar ve Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmakla görevlidir.

            PERSONEL, HALKLA İLİŞKİLER VE İDARİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
            Madde 10- Personel, Halkla İlişkiler ve İdari İşler Daire Başkanlığı; Kurumun personel ve eğitim işlerini yürütmek, ilgili kuruluşların kapsamında bulunan kişilere hizmet sunumunun daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için araştırmalar yaparak sonuçlarını değerlendirip tekliflerde bulunmak, Kurulun sekretaryasını yürütmek ve Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmakla görevlidir.

            KURUMUN İLGİLİ KURULUŞLARI
            Madde 11- Kurumun ilgili kuruluşları şunlardır;

            a) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı,

            b) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü,

            c) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü.
 

İKİNCİ BÖLÜM
PERSONEL VE ATAMA

            PERSONEL
            Madde 12- Kurum personeli hakkında disiplin suç ve cezaları ile görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümleri hariç 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Aylık, ek gösterge, zam ve tazminatları ile statüleri bakımından Başkan, Bakanlık Müsteşarı; Başkan yardımcıları, Bakanlık Müsteşar yardımcıları; daire başkanları, Bakanlık genel müdür yardımcıları hakkında uygulanan hükümlere tabidirler.

            Kurum, hizmetin gereği özel bilgi ve ihtisas gerektiren veya daimi kadro ile yapılamayan ya da daimi kadro ile yapılması güçlük arz eden işler için sözleşme ile personel çalıştırabilir. Sözleşme ile çalıştırılacakların unvanı, adedi, nitelikleri, ücret ve diğer mali hakları ile çalıştırılma usul ve esasları Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacaklara ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personele ödenen tavan ücretin üç katını geçemez.

            ATAMA
            Madde 13- Başkan ve Başkan yardımcıları müşterek kararname ile, daire başkanları ve diğer personel ise Başkan tarafından atanır. Başkan, Başkan yardımcısı ve daire başkanı olarak atanacaklarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olma şartı aranır.

            Kurum, sosyal güvenlik uzmanı çalıştırabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip, Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar sosyal güvenlik uzman yardımcılığı kadrolarına atanırlar.

            Sosyal güvenlik uzman yardımcılığına atananlar, bu görevde en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, açılacak yeterlik sınavında ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde başarılı olmaları halinde Sosyal Güvenlik Uzmanı unvanını alırlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarısız olanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar uzman yardımcısı unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

            Uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

            Sosyal güvenlik uzmanları, yurt içi veya yurt dışında yönetmelik ile belirlenecek usul ve esaslar dahilinde Kurumun çalışma konuları ile ilgili master veya sertifika programına gönderilebilirler.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER

            Geçici Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Bakanlık Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğünde mevcut ilgili dosyalar, bilgisayar kayıtları ve diğer dokümanlar Kuruma devredilir.

            Geçici Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık veya ilgili kuruluşlarda en az üç yıl fiili hizmeti bulunan, eğitim durumları uygun olan ve diğer koşulları taşıyan personel, Kurumca açılacak ilk sosyal güvenlik uzman yardımcılığı yarışma sınavına yaş şartı aranmaksızın girebilir. Açılacak ilk yarışma sınavına başvurmayanlar veya başvurdukları halde girmeyenler bu haklarını kaybederler.
 

İKİNCİ KISIM
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
 
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 184 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

            Madde 14- 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun adı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir.

            Madde 15- 3146 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 1- Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkanını sağlamak, bu imkanı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasını sağlamak, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir."

            Madde 16- 3146 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e), (g) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "e) Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,"

            "g) İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,"

            "n) Bağlı kuruluşlar ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,"

            Madde 17- 3146 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir."

            Madde 18- 3146 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde ve aynı Kanuna ekli "Ek-1 Sayılı Cetvel"in "Ana Hizmet Birimleri" bölümünün (3) numaralı sırasında yer alan "Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibaresi "Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü", aynı maddenin (d) bendinde ve aynı Kanuna ekli "Ek-1 Sayılı Cetvel"in "Ana Hizmet Birimleri" bölümünün (4) numaralı sırasında yer alan "İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı" ibaresi "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.

            Bakanlık teşkilat şeması Ek-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

            Madde 19- 3146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
            Madde 11- Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

            a) Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının yurt dışındaki çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,

            b) Yurt dışında çalışanların çalıştıkları ülkelerde ve yurda dönüşlerinde karşılaştıkları çeşitli meselelerin çözülmesinde yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,

             c) Yurt dışı istihdamını takip etmek ve yurt dışı işgücü anlaşmalarını hazırlamak,

            d) Bakanlık yurt dışı kuruluşlarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek,

            e) Milletlerarası Çalışma Teşkilatı ve benzeri milletlerarası kuruluşlarla yazışmaları yapmak ve bu kuruluşlara üye olmaktan doğan işleri yürütmek,

            f) Sosyal politika alanında yabancı literatürü ve mevzuatı izlemek ve raporlar hazırlayarak kullanıma sunmak,

            g) Kişi ve hak sahiplerinin yabancı ülke mevzuatlarından doğan sosyal güvenlik haklarının korunması amacıyla, bağlı kuruluş ve bağlı kuruluşların ilgili kuruluşlarınca yapılacak yazışmaların, Bakanlık yurt dışı teşkilatı aracılığı ile yerine getirileceği ülkeleri tespit etmek,

            h) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında koordinasyonu sağlamak,

            i) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak."

            Madde 20- 3146 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
            Madde 12- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

            a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak,

            b) Ulusal politikaları belirlemek ve bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak,

            c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

            d) Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak ve sonuçlarını izlemek,

            e) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm, değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve benzeri çalışmaları yapmak ve bunları yapan kişi ve kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek,

            f) Kişisel koruyucuların imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların standartlara uygunluğunu ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek,

            g) İşyeri hekimleri ile bu konuda kontrol yetkisine sahip teknik elemanlara sertifika vermek ve teknik elemanların eğitimini sağlamak,

            h) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak,

            i) Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek,

            j) Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak,

            k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak."

            Madde 21- 3146 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,"

            Madde 22- 3146 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 15- İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

            a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak,

            b) Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde uygulamaları incelemek ve izlemek,

            c) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek,

            d) Çalışma hayatının denetimi ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak,

            e) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak,

            f) Bakanlık Makamı tarafından verilen diğer işleri yapmak.

            İş Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzük ile düzenlenir."

            Madde 23- 3146 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Çalışma Meclisi;

            a) Bakanın veya Bakanlık Müsteşarın başkanlığında, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Çalışma Genel Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, bakanlıklardan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından iştirak edecek birer temsilciden,

            b) Üniversitelerin iş hukuku, sosyal ekonomi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, iş sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş mühendisliği ve gündemdeki konularla ilgili dallardan Yüksek Öğretim Kurulunca seçilecek beş öğretim üyesinden,

            c) En fazla işçiyi ve işvereni temsil eden konfederasyonlardan seçilecek üç işçi ve üç işverenden, meydana gelir."

            Madde 24- 3146 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Yurt dışı sürekli göreve, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları, yurt dışında görevlendirmeye ilişkin mevzuat gereğince yapılan sınavlarda başarılı olup, yurt dışında en az üç yıl sürekli kadrolarda görev yaptıktan sonra Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları kadrolarında çalışanlar ile Bakanlık merkez teşkilatında genel müdür ya da daha üst görevlerde bulunanlar bu görevlerde yurt dışına atanma tarihinden itibaren geriye doğru en az iki tam yıl çalışmış olmak kaydıyla çıkarılacak yönetmelik ile belirlenen esaslar dahilinde ataşe, müşavir yardımcısı veya müşavir unvanlarıyla atanabilirler. Yurt dışı kadrolarına atanacakların, atanma tarihinde yönetmelikte belirtilen yabancı dillerin birinden en az (C) düzeyinde geçerli Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanına sahip olması zorunludur. Ancak, Türk dilinin kabul gördüğü ülkelere sürekli göreve atanma durumunda dil sınavı şartı aranmaz. Yurt dışı atamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

            Madde 25- 3146 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 30- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı ve bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları şunlardır;

            a) Bağlı Kuruluşlar:

            1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,

            2) Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi,

            3) Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı,

            b) Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşları:

            1) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı,

            2) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü,

            3) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü."

            Madde 26- 3146 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bakanlık bağlı kuruluşları ile bağlı kuruluşun ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır."

            Madde 27- 3146 sayılı Kanuna 36 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

            "Bazı görevlere atamalarda aranacak şartlar"
            Madde 36/A- Bakanlık merkez teşkilatında, çalışma uzmanı ve yurt dışı işçi hizmetleri uzmanı, merkez ve taşra teşkilatında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar çalışma uzman yardımcısı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcısı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.

            Çalışma uzman yardımcılığına, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığına ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığına atananlar, bu görevlerde en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavlarında ve yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılarının Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B), diğer uzman yardımcılarının ise en az (C) düzeyinde başarılı olmaları halinde çalışma uzmanı, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanı ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı unvanını alırlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarısız olanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, çalışma uzman yardımcısı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcısı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcısı unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikler ile düzenlenir.

            Çalışma uzmanları, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, yurt içi veya yurt dışında yönetmelik ile belirlenecek usul ve esaslar dahilinde Kurumun çalışma konuları ile ilgili master veya sertifika programına gönderilebilirler."

            Madde 28- 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bakanlık, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezinin verimliliğini sağlamak üzere, Maliye Bakanlığının görüşünü alarak hazırlanacak bir yönetmelikle döner sermaye işletmeleri kurabilir."

            Madde 29- 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

            "Ek Madde 1- İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde bağlı kuruluşların ve bağlı kuruluşların ilgili kuruluşlarının personeli Bakanlıkta çalıştırılabilir."

            Madde 30- 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

            "Geçici Madde 9- Yurt dışında sürekli görevlendirmeye ilişkin mevzuat gereğince yapılan sınavlarda başarılı olanlardan, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden önce yurt dışında en az üç yıl sürekli kadrolarda görev yapan ve halen Bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları kadrolarında çalışan personel ile bu sınavlarda başarılı olmuş ve halen yurt dışında görev yapan personel, son iki yıl içinde olumlu sicil almış olmak koşuluyla yurt dışı işçi hizmetleri uzmanlığını hak kazanırlar.

            Geçici Madde 10- Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetmelikler ile Sosyal Güvenlik Kurumunda ihdas edilen daire başkanlıklarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde Bakanlıkça çıkarılır.

            Geçici Madde 11- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi Döner Sermaye İşletmesinin hukuki varlığı en geç iki yıl içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin kurulmasıyla sona erer, ayni ve nakdi mal varlığı "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi"ne intikal eder.

            Geçici Madde 12- Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

            Geçici Madde 13- Bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihte İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı kadroları İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne intikal eder. Kadro ve görev unvanları değişmeyenler şahsa bağlı kadrolarda olanlar hariç yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

            Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğüne ait kadrolardan bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilir.

            İkinci ve üçüncü fıkralarda sayılanların Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.

            Geçici Madde 14- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde en az üç yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim koşulu ile diğer koşulları taşıyan personel, Bakanlıkça açılacak ilk çalışma uzman yardımcılığı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı yarışma sınavlarına yaş şartı aranmaksızın girebilir. Açılacak ilk yarışma sınavlarına başvurmayanlar veya başvurdukları halde girmeyenler bu haklarını kaybeder."
 

İKİNCİ BÖLÜM
DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

            Madde 31- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

            a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/11 numaralı bendine "Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma Uzman Yardımcıları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcıları", "Devlet Bütçe Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına",

            b) 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "II- Tazminatlar" bölümünün "A- Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (h) alt bendine "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları",

            c) I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (1/h) bendine, "Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları",

            d) II Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (2) numaralı bendine, "Üniversite Genel Sekreteri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Başkanı",

            ibareleri eklenmiş ve II Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (5) numaralı bendinde yer alan, "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürü" ibaresi "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13.12.1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 202 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

            Madde 32- 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

            "1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak başkanlık şeklinde teşkilatlandırılabilir."

            Madde 33- 3046 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Yüksek Öğretim Kurulu ve bu Kurula bağlı olanlar ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşları hariç ilgili kuruluşların genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılmaları esastır."
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA EĞİTİM MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

            Madde 34- 27/2/1960 tarihli ve 7460 sayılı Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilat Kanununda geçen "Eğitim Merkezi Müdürlüğü" ibaresi "Eğitim Merkezi Başkanlığı", "Eğitim Merkezi Müdürü" ibaresi "Eğitim Merkezi Başkanı" ve "Eğitim Merkezi Müdür Muavini" ibaresi "Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir.

            Madde 35- 7460 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 3- Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezine ait kadrolardan bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (7) sayılı listede yer alan kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır.

            Şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilir.

            İkinci fıkrada sayılanların durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur."
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

            Madde 36- a) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (1) sayılı listelerde gösterilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiş ve ekli (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinden çıkarılmıştır. Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar şahsa bağlı hale getirilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli IV sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

            b) Ekli (4) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvele Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

            c) Ekli (5) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli III sayılı cetvelin Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi bölümüne eklenmiş, Ekli (6) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezinin 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinden çıkarılmıştır. Ekli (7) sayılı listede yer alan kadrolar şahsa bağlı hale getirilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli IV sayılı cetvelin Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi bölümüne eklenmiştir.
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

            Madde 37- 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun; 8 inci maddesinin (b) bendi, 10 uncu maddesi ile bu Kanuna ekli "1 Sayılı Cetvel" de Bakanlığın ana  hizmet birimleri arasında yer alan "Sosyal Güvenlik Kuruluşları GenelMüdürlüğü" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 38- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 39- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

Ek-1 Sayılı Cetvel

İLGİLİ TABLO 04/10/2000 TARİH VE 24190 (MÜK.) SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.

 
Ek-2 Sayılı Cetvel
 
İLGİLİ TABLO 04/10/2000 TARİH VE 24190 (MÜK.) SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.
 
(1) SAYILI LİSTE

            KURUMU   : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI: MERKEZ
 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı  Unvanı                                          Kad.Der.   Adedi
GİH     İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü               1         1
GİH     İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müd.Yrd.             1         3
GİH     Daire Başkanı                                      1         6
GİH     Şube Müdürü                                        1         7
GİH     İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı                     6         5
GİH     İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yrd.                 8         5
GİH     Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı                    1         4
GİH     Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı                    2         5
GİH     Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı                    3         8
GİH     Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı                    4         8
GİH     Çalışma Uzmanı                                     6         5
GİH     Çalışma Uzman Yardımcısı                           8         5
GİH     Şef                                                3         5
GİH     Memur                                              6         3
GİH     Memur                                              7         7
GİH     Memur                                              8         5
GİH     Mütercim                                           7         1
GİH     Bilgisayar İşletmeni                               9         4
GİH     Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                7         1
GİH     Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni               10         1
GİH     Programcı                                          7         1
THS     Mühendis                                           5         1
THS     İstatistikçi                                       7         1
        TOPLAM                                                      92
 

(1) SAYILI LİSTE

            KURUMU   : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI: TAŞRA
 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı  Unvanı                                       Kad.Der.    Adedi
GİH     Şef                                             4          4
GİH     İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı                  5          5
GİH     İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı                  6          5
GİH     İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yrd.              8         10
        TOPLAM                                                    24
 

(2) SAYILI LİSTE

            KURUMU   : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI: MERKEZ
 

İPTAL EDİLEN BOŞ KADROLARIN

Sınıfı  Unvanı                                     Kad.Der.    Adedi
GİH     İşçi Sağlığı Daire Başkanı                    1          1
GİH     Memur                                         5         10
GİH     Memur                                         7         14
GİH     Memur                                         8         16
GİH     Memur                                         9         13
GİH     Memur                                        10         18
GİH     Memur                                        11          2
GİH     Sekreter                                      7          2
GİH     Sekreter                                      8          1
GİH     Sekreter                                      9          2
GİH     Sekreter                                     10          2
GİH     Daktilograf                                  10         11
GİH     Daktilograf                                  11          2
GİH     Bilgisayar İşletmeni                          9          2
GİH     Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni              9          2
GİH     Şoför                                        11          6
GİH     Şoför                                        12          3
GİH     Şoför                                        13          6
YHS     Hizmetli                                      5          3
YHS     Hizmetli                                      8          3
YHS     Hizmetli                                      9          4
YHS     Hizmetli                                     12          4
        TOPLAM                                                 127
 

(2) SAYILI LİSTE

            KURUMU   : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI: TAŞRA
 

İPTAL EDİLEN BOŞ KADROLARIN

Sınıfı  Unvanı                                     Kad.Der.    Adedi
GİH     Memur                                         8          6
GİH     Memur                                         9          5
GİH     Memur                                        10          2
GİH     Memur                                        11          6
GİH     Daktilograf                                   9          2
GİH     Daktilograf                                  10          2
GİH     Daktilograf                                  11          1
        TOPLAM                                                    24

 
(3) SAYILI LİSTE

            KURUMU   : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI: MERKEZ
            CETVEL   : (IV)
 

ŞAHSA BAĞLI KADROLARIN

Sınıfı  Unvanı                                     Kad.Der.    Adedi
GİH     Sosyal Güvenlik Krl.Genel Müdürü              1          1
GİH     Sosyal Güvenlik Krl.Genel                     1          2
        Müd.Yrd.
GİH     Daire Başkanı                                 1          5
GİH     Şube Müdürü                                   1          9
GİH     Şube Müdürü                                   2          2
GİH     Şube Müdürü                                   3          1
GİH     Şef                                           3          3
GİH     Şef                                           4          1
GİH     Şef                                           5          1
GİH     Memur                                         5          6
GİH     Memur                                         6          3
GİH     Memur                                         7          1
GİH     Memur                                         8          4
GİH     Memur                                         9          1
GİH     Memur                                        10          5
GİH     Memur                                        11          2
GİH     Daktilograf                                   7          1
GİH     Daktilograf                                   9          1
GİH     Daktilograf                                  10          1
        TOPLAM                                                  50
 

(4) SAYILI LİSTE

            KURUMU   : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
            TEŞKİLATI: MERKEZ
 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı  Unvanı                                     Kad.Der.    Adedi
GİH     Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı                1          1
GİH     Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan                 1          2
        Yrd.
GİH     Finansman ve Aktüerya Daire Başkanı           1          1
GİH     Sosyal Güvenlik Söz. Daire Başkanı            1          1
GİH     Koordinasyon Daire Başkanı                    1          1
GİH     Personel Halkla İliş. ve İdari                1          1
        İşl.Dai.Bşk.
GİH     Şube Müdürü                                   1          8
GİH     Sosyal Güvenlik Uzmanı                        4          3
GİH     Sosyal Güvenlik Uzmanı                        5          7
GİH     Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı              6          2
GİH     Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı              7          8
        TOPLAM                                                  35
 

(5) SAYILI LİSTE

            KURUMU   : YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA EĞİTİM MERKEZİ
            TEŞKİLATI: MERKEZ
 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı  Unvanı                                     Kad.Der.    Adedi
GİH     Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim
        Merkezi Başkanı                               1          1
GİH     Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim
        Merkezi Bşk.Yrd.                              1          2
        TOPLAM                                                   3

 
(6) SAYILI LİSTE

            KURUMU   : YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA EĞİTİM MERKEZİ
            TEŞKİLATI: MERKEZ

İPTAL EDİLEN BOŞ KADROLARIN

Sınıfı  Unvanı                                     Kad.Der.    Adedi
GİH     Memur                                         7          1
GİH     Memur                                         9          1
GİH     Memur                                        10          1
        TOPLAM                                                   3
 

(7) SAYILI LİSTE

            KURUMU   : YAKIN VE ORTA DOĞU ÇALIŞMA EĞİTİM MERKEZİ
            TEŞKİLATI: MERKEZ
            CETVEL   : (IV)
 

ŞAHSA BAĞLI KADROLARIN

Sınıfı  Unvanı                                     Kad.Der.    Adedi
GİH     Yakın ve Orta Doğu Çal.Eğit.Merk.Müdürü       1          1
GİH     Yakın ve Orta Doğu Çal.Eğit.Merk.Müd.Yrd.     1          1
        TOPLAM                                                   2
 

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   
Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. YILMAZ R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş.S. GÜREL F. BAL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI Prof. Dr. Ş.S. GÜREL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V.
 
Prof.Dr. A.ÇAY Prof. Dr. H.S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN
Devlet Bakanı  Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı  İçişleri Bakanı 
 
İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU Prof.Dr. H.Y. GÖKALP
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı V.
 
Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
 
A.K.TANRIKULU M.C. ERSÜMER M. İ.TALAY R.K. YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kay. Bakanı  Kültür Bakanı  Turizm Bakanı V.
 
Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Orman Bakanı Çevre Bakanı