Milli Eğitim Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.05.1988 Sayı : 19830 (ASIL) Düstur Tertip: 5 Cilt: 27 Sahife:259
Bakanlar Kurulu Kararı

625 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi :27/05/1988
Karar No      : KHK/326

            625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 31 inci maddesinde değişiklik yapılması; 2/2/1984 tarihli ve 2977 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 11/7/1984 tarihli ve 3035 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 31- Özel öğretim kurumlarının ücretleri, her yıl Mayıs ayında tespit ve ilan olunur.

            Bu ücretlerin hangi esaslara göre tespit, tayin, ilan ve tahsil edileceği yönetmelikte belirlenir.”

            Geçici Madde- Özel öğretim kurumlarının 1988-1989 öğretim yılına ait ücretleri, 1 Temmuz 1988 tarihine kadar ilan edilir.

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine Bakanlar Kurulu yürütür.
 
     
Kenan EVREN
     
Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL 
     
Başbakan
     
İ.K.ERDEM
K.OKSAY
A.TENEKECİ
V.ATASOY
Devlet Bakanı ve Başb.Yard. 
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A.BOZER
Y.B.ÖZAL
A.KAHVECİ
M.YAZAR
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
C.ÇİÇEK
N.KİTAPÇI 
M.O.SUNGURLU 
İ.S.GİRAY
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı 
Milli Savunma Bakanı V.
M.KALEMLİ
A.BOZER
A.K.ALPTEMOÇİN
H.C.GÜZEL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Maliye ve Gümrük Bakanı
Milli Eğit. Genç. ve Spor Bak.
İ.S.GİRAY 
B.AKARCALI
H.H.DOĞAN
H.H.DOĞAN
Bayındırlık ve İskan Bak. 
Sağ. ve Sosyal Yard. Bak.
Ulaştırma Bakanı V.
Tarım Orman ve Köy işleri Bak.
İ.AYKUT
Y.B.ÖZAL
F.KURT
M.T.TİTİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı