İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.12.1987 Sayı : 19671 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sahife: 204
Bakanlar Kurulundan :

243 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞİK 56 NCI MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME


 
Karar Tarihi : 18/12/1987
Karar No      : KHK 302

            243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 56 ncı maddesinde değişiklik yapılması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 18/12/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1- 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesinin, 18/12/1986 tarihli ve 266 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “5/11/1980 tarihli ve 2333 sayılı Kanun 1/1/1989 tarihinde;”

            Madde 2- Bu kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini bakanlar Kurulu yürütür. 
 
     
Kenan EVRAN
     
Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL 
     
Başbakan
     
İ.K.ERDEM
K.OKSAY
H.C.GÜZEL
M.V.DİNÇERLER
Devlet Bakanı ve Başb.Yard.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A.TENEKECİ
M.T.TİTİZ
A.KARAEVLİ
A.BOZER
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
H.ERTEM
Z.YAVUZTÜRK
A.SELÇUK
V.HALEFOĞLU
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
A.K.ALPTEMOÇİN
M.EMİROĞLU
İ.S.GİRAY
M.KALEMLİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
Milli Eğt.Genç.ve Spor Bak.
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık ve Sosyal Yard.Bakanı
İ.PEKEL
H.H.DOĞAN
M.M.TAŞÇIOĞLU
Ulaştırma Bakanı
Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
H.C.ARAL
S.N.TÜREL
A.M.YILMAZ
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı