İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.01.1988 Sayı : 19693 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sahife: 222
Bakanlar Kurulundan :

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUN DEĞİŞİK 112 NCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Tarihi : 07/01/1988
Karar No      : KHK 309
 

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesine bir fıkra eklenmesi; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanun ile 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 7/1/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            “Ancak, birden fazla ilde faaliyet gösterecek şekilde bölge müdürlükleri olarak teşkilatlanmış olan kurumlardan hangileri hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmayacağı Bakanlar Kurulu’nca belirlenir.”

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
     
Kenan EVRAN
     
Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL 
     
Başbakan
     
İ.K.ERDEM
K.OKSAY
A.TENEKECİ
V.ATASOY
Devlet Bakanı ve Başb.Yard.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A.BOZER
Y.B.ÖZAL 
A.KAHVECİ
M.YAZAR
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
C.ÇİÇEK
N.KİTAPÇI 
M.O.SUNGURLU
E.VURALHAN
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
M.KALEMLİ
A.M.YILMAZ
A.K.ALPTEMOÇİN
H.C.GÜZEL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye ve Gümrük Bakanı
Milli Eğit. Genç. ve Spor Bak.
İ.S.GİRAY
B.AKARCALI
E.PAKDEMİRLİ
H.H.DOĞAN
Bayındırlık ve İskan Bak.
Sağ. ve Sosyal Yard. Bak.
Ulaştırma Bakanı
Tarım Orman ve Köy işleri Bak.
İ.AYKUT
Ş.YÜRÜR
F.KURT
M.T.TİTİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı