İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.02.1988 Sayı : 19740 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sahife: 224
Bakanlar Kurulundan :

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Tarihi : 14/01/1988
Karar No      : KHK 311

            Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanun ile 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 14/1/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 146 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Ancak, 2/1/1961 tarihli ve 196 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 7/6/1926 tarihli ve 904 sayılı Kanuna 30/1/1957 tarihli ve 6893 sayılı kanunla eklenen ek 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun 161 inci maddesi, 13/1/1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesi ve 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun ile Katma Bütçeli Kurumların, İl Özel İda8releri ve Belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin davalarını sonuçlandıran avukat ve saireye verilecek vekalet ücretine ilişkin sair kanun hükümleri saklıdır. şu kadar ki, vekalet ücretinin yıllık tutarı, birinci derece son kademe aylığının (ek gösterge hariç) yıllık tutarını geçemez. Bu esasa göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar merkezde bir hesapta toplanarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre diğer avukatlar arasında, yukarıdaki miktarı aşmamak üzere eşit olarak dağıtılır.”

            Madde 2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 224 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla süre ile dış memleketlere gönderilen memurlara gönderilme şekillerine bakılmaksızın yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yüklenir.”

            Madde 3- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik 49 uncu maddesinin (f) bendinde yer alan “...rütbelerinin yaş haddine...” ibaresi “rütbelerinin yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına” şeklinde değiştirilmiş ve bu bende aşağıdaki (V) numaralı alt bent eklenmiştir. 

            “V) Yaş haddinden emekliye ayrılan general, amiral ve albaylara,”
            Madde 4- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik Ek 17 nci maddesinin (a) bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            “Ancak, bu bent uyarınca ödenecek tazminat miktarı, Korgeneral aylığının (ek gösterge dahil); Kd. Binbaşı ve daha üst rütbede bulunan subaylar için % 35’inden; Binbaşılar için % 30’undan; Önyüzbaşı (Kd., Yüzbaşı)’lar için % 25’inden; Kd. Yüzbaşı (Yüzbaşı) ve Yüzbaşı (Kd. Üsteğmen)’lar için % 20 ‘sinden; Üsteğmenler için % 15’inden; astsubaylıktan subaylığa geçenlerden Önyüzbaşı (Kd. Yüzbaşı)’lar için % 35’inden; Kd. Yüzbaşı (Yüzbaşı)’lar için % 30’undan; Yüzbaşı (Kd. Üsteğmen)’lar için % 25’inden; Üsteğmen ve Teğmenler için % 30’undan; Kd. Başçavuşlar için % 25’inden; Kad. Başçavuş ve Başçavuşlar için % 20’sinden; Kd. Üstçavuş ve Üstçavuşlar için % 15’inden ve diğerleri için % 10’undan az olamaz. 

            Madde 5- 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı kanunun 1 inci maddesinde yer alan % 25 oranı % 50 olarak değiştirilmiştir. 

            Madde 6- 5434 sayılı T.C. Emekli sandığı Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.             
 
            Madde 7- 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu kurulması Hakkında kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  
           “Ücret ve yolluklar 
            Madde 8- Devlet Denetleme Kurulu üyelerinin ücretleri, Devlet memurları Kanununa göre en yüksek Devlet Memuruna yapılan ek gösterge dahil aylık ve diğer ödemeler toplamını geçmemek şartı ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından tespit edilir.

            Kurul Üyelerinin kamu görevlisi olmaları halinde bunlar, kurumlarından üyelikleri süresince izinli sayılırlar. bu personelin aylık, ek gösterge, tazminat, ödenek ve diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. 

            Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca Başbakanlık Müfettişlerine ödenmekte olan özel hizmet tazminatı kadar tazminat ödenir. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ilgili tertibinden ödenen bu tazminat birinci fıkra hükümlerine göre verilecek ücretlerin tespitinde ayrıca dikkate alınmaz. 

            Bu personel, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde görevli süreli personele ödenen fazla çalışma karşılıkları hariç, kurumlarınca ödenmeyen diğer hak ve yardımlardan yararlandırılabilir. 

            Sözleşmeli uzmanların ücretleri, yollukları ve diğer çalışma şartları Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından tespit edilir. 

            Kurul Sekreterliği idari personeli hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından tespit edilir. 

            Kurul Sekreterliği idari personeli hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personeline ilişkin hükümler uygulanır. 

            Kurul emrinde geçici olarak görevlendirilen müfettiş, araştırmacı ve diğer uzman personelin kendi kurumlarındaki aylık, yan ödeme ve diğer sosyal hakları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. bunlara kurul emrinde yapacakları çalışmaları karşılığında verilecek ek ödemeler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından tespit olunur. 

            Kurul üyeleri ile geçici uzmanlara, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendinde sayılanlar için bütçe kanunları ile tespit edilen esaslar dahilinde harcırah ödenir. 

            Kurul üyeleri ve sözleşmeli uzmanlara ödenecek ücretler, kendilerine Sosyal Güvenlik kuruluşlarınca bağlanmış olan emekli aylığının ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez. 

            Kurul üyeleri ile sözleşmeli ve geçici uzmanlara bu madde uyarınca yapılacak ödemeler Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanır.”

            Madde 8- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa aşağıdaki Geçici 9 uncu madde eklenmiştir. 

            “Geçici Madde 9- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Profesörlük unvanını almış olup da 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen profesörlük kadrolarına atanamamış olanlar, bu Kanunun 5 inci maddesinde profesör kadrosunda bulunanlar için öngörülen ek göstergeler ile 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 39 uncu maddesine göre profesör kadrosunda üç yılı tamamlamış olanlar için öngörülen makam tazminatından profesör kadrosuna atanma şartı aranmaksızın yararlandırılırlar.”

            Madde 9- 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            “Emeklilik yönünden Banka Başkanına (Guvernör) Bakanlık Müsteşarları, Başkan (Guvernör) Yardımcılarına bakanlık Müsteşar Yardımcıları için tespit edilen ek göstergeler uygulanır.”

            Madde 10- 72 sayılı başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin 31 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “6. Bakanlar Kurulu, kesin hesap raporu ve yeni yıl bütçe tasarısı ile Kurumun kadro ihdas, iptal ve değişikliklerini karara bağlar.”

            Madde 11- 189 sayılı Kamu Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Bu nitelikler ve bunların tespiti ile ilgili hususlar başbakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.”

            Madde 12- 6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 6 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            “Ancak, işin veya hizmetin gerekli kıldığı durumlarda uçuk kiralamak suretiyle seyahat edilebilmesi, seyahatin yurtiçinde olması ve bu seyahat edilebilmesi, seyahatin yurtiçinde olması ve bu seyahate ilgili Bakanın veya misafiri yabancı Bakanın bizzat katılması hallerinde mümkündür.”

            Madde 13- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 27 nci maddesine bağlı değişik (1) sayılı cetvel (Açıklama bölümü saklı kalmak kaydıyla) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            27 nci maddeye bağlı (1) sayılı cetvel 


 
I inci Sütun  II nci Sütun  III üncü Sütun
Görev unvanları veya aylık dereceleri  Muayyen tarifeli taşıt ile seyahat (Vapur-Tren) (Eskpres ve kuşet ücretleri dahil) Gayrimuayyen tarifeli taşıtlarla seyahat
1. Yurtdışı seyahatlerde, uçaklarda birinci sınıf üzerinden seyahat giderleri ödenenler. Yataklı vagon farkı dahil olduğu halde birinci mevki bilet ücreti. Yapılan hakiki yol masrafı.
2. Aylık dereceleri 1 olan memur ve hizmetliler ile 33 üncü maddenin (b) bendine dahil olanlar. Yataklı vagon farkı dahil olduğu halde birinci mevki bilet ücreti. Mutat ve ekonomik olan taşlara ait yol masrafı ve icap ve zaruret halinde kullanılacak diğer taşıtlara göre hakiki yol masrafı.
3. Yukarıda yazı olanların dışında kalan aylık dereceleri 2-4 olan memur ve hizmetliler.  Birinci mevki bilet ücreti. Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait hakiki yol masrafı.
4. Aylık dereceleri 5 ve daha aşağı derece olan memur ve hizmetliler.  İkinci mevki bilet ücreti.  Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait hakiki yol masrafı.

            Madde 14- 6245 sayılı Harcırah kanununun 33 üncü maddesinin değişik (b) fıkrasının sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiş ve © fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Bu şekilde gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere fatura bedelini aşmamak üzere gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.”

            “c) Devlet tiyatroları ve Devlet Opera ve balesi Genel müdürlükleri ile Müdürlükleri, Cumhurbaşkanlığı ve devlet Senfoni Orkestraları, Oda Orkestraları, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Çoksesli Müzik Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenecek yurtiçi sanat faaliyetlerine münferiden ve topluca katılan sanatçılara kanunlara göre kurumlarınca karşılanan seyahat ve ikamet giderlerine ilave olunarak, 2 nci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarlarının 2 katı gündelik olarak verilir.”

            Madde 15- 6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 37 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 16- 6245 sayılı Harcırah kanununun 49 uncu maddesinin değişik ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Bunlardan, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstahak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir.”

            Madde 17- 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı kanununun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Madde 55- Polis amirlerinin rütbeleri sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü olup, terfide esas, sırası ile liyakat ve kıdemdir. 

            Polis amirleri tahsil durumları itibariyle 4 yıl ve daha yukarı yüksek öğrenim (A), diğer yüksek öğrenim (B), Lise (C), Orta (D) gruplarına ayrılır. bunların rütbelerdeki bekleme süreleri aşağıda gösterildiği şekildedir. 
 

Rütbesi (A) Grubu (B) Gurubu (C) Gurubu (D) Gurubu
Komiser Yardımcısı 4 5   7
Komiser 5 6   7
Başkomiser 6 6 Yaş haddi  Yaş haddi
Emniyet Amiri 6 Yaş haddi - -
Emniyet Müdürü Yaş haddi  - - -

            Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde dikkate alınan bekleme süresinde fiili çalışma esas olup, meri mevzuata göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan TODAİE, master, doktora, avukatlık stajı ve askerlik gibi sebepler dolayısıyla geçen süreler rütbe kıdeminde gözönüne alınmaz.

            Ancak, rütbelerindeki bekleme süresi içinde üst öğrenimi bitirenler, bulundukları rütbede üst öğrenim için öngörülen süreye tabi olurlar. rütbe bekleme süresinden fazla süreler üst rütbeye terfide değerlendirilmez.

            Yukarıda belirtilen süreler sonunda rütbe terfiinin sağlanabilmesi için, açılacak sınavlarda başarılı olunması gereklidir. 

            Rütbe terfiinin şekli ve icra tarzı çıkartılacak yönetmelikle tespit edilir.”

            Madde 18- 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Kurul Başkanlığı ve Üyeliklerine atanacakların yüksek öğrenim görmüş ve hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık veya mühendislik-işletmecilik dallarından birinde veya birkaçında tecrübe sahibi olmaları ve 657 sayılı Devlet memurları kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı fıkralarında belirtilen şartları taşımaları zorunludur.”

            “Kurul Başkanı, başkan vekili ve üyelerinin görev süresi üç yıldır. süresi bitenler yeniden seçilebilir. Başkanlık ve üyelikler, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde, boyalan yerlere 18 inci madde esasları dahilinde seçim ve atama yapılır. bu halde atanan, yerine atandığı kimsenin süresini tamamlar.”

            Geçici Madde 1- 926 sayılı Türk Silahlı kuvvetleri Personel Kanununun değişik 49 uncu maddesinin bu kanun hükmünde kararnamenin 3 üncü maddesi ile değişik hükmü kapsamına girenlerden halen emekli olanlar da yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren 65 yaşına kadar bu hükümden yararlandırılırlar.

            Geçici Madde 2- Sermaye Piyasası Kurulu üyeliklerine iki ay içinde atama yapılır. Bu atamalar yapılıncaya kadar mevcut üyeler görevlerine devam eder.

            Geçici Madde 3- Başbakanlık görevinde bulunmuş olup da herhangi bir sebeple görevleri sona erenler bu Kanun hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 6 ncı madde hükmünden yararlanırlar.

            Madde 19- Bu kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 20- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 

     
Kenan EVRAN
     
Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL 
     
Başbakan
     
İ.K.ERDEM
K.OKSAY
A.TENEKECİ
V.ATASOY
Devlet Bakanı ve Başb.Yard.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A.BOZER
Y.B.ÖZAL 
A.KAHVECİ
M.YAZAR
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
C.ÇİÇEK
N.KİTAPÇI 
M.O.SUNGURLU
E.VURALHAN
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
M.KALEMLİ
A.M.YILMAZ
A.K.ALPTEMOÇİN
H.C.GÜZEL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye ve Gümrük Bakanı
Milli Eğit. Genç. ve Spor Bak.
İ.S.GİRAY
B.AKARCALI
E.PAKDEMİRLİ
H.H.DOĞAN
Bayındırlık ve İskan Bak.
Sağ. ve Sosyal Yard. Bak.
Ulaştırma Bakanı
Tarım Orman ve Köyişleri Bak.
İ.AYKUT
Ş.YÜRÜR
F.KURT
M.T.TİTİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı