İş ve Soyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.03.1988 Sayı : 19771 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sahife: 223
Bakanlar Kurulundan :

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

 

Karar Tarihi : 28/03/1988
Karar No      : KHK 318

            Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılması; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı kanun ile 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 28/3/1988 tarihinde kakarlaştırılmıştır. 

            MADDE 1- 657 sayılı devlet memurları kanununun 36 ncı maddesinin Yardımcı Hizmetler Sınıfı başlıklı VIII numaralı bendine “Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.” ibaresi eklenmiş, Ortak Hükümler bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasındaki “...merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri...” ibaresi “Bakanlıklar merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri” şeklinde değiştirilmiştir. 

            MADDE 2- 657 sayılı Devlet Memurları kanununu 43 üncü maddesinin (B) bendinin (b) fıkrasındaki “... sayılanlar dışında kalanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 300, ...) ibaresi “sayılanlar dışında kalanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 300, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 450,” şeklinde, © fıkrasındaki “... sayılanlar dışında kalanların 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 150, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 300, ...” ibaresi “sayılanlar dışında kalanlardan 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 300, 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlara 450,” şeklinde değiştirilmiş, (j) fıkrasında yer alan “... bağımsız genel müdürlük ...” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve büyük şehir belediyesi ile büyük şehir belediye sınırları içindeki ilçe belediyeleri” ibaresi eklenmiş ve maddenin sondan ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

            “Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya (j) fıkrasında belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden, sağlık ve yardımcı sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan yüksek öğrenimli olanlara uygulanacak olan ek göstergeler de işgal ettikleri kadro dereceleri itibarıyla genel idare hizmetleri sınıfında kadrolarına tahsisli ek gösterge bulunmayanlar için belirlenen ek göstergelerden düşük olamaz.”

            MADDE 3- 657 sayılı kanunun değişik 169 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılamaz. 

            MADDE 4- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “... bir yıl evvelki bilançosunda görülen sermayesine göre döner sermaye olarak kullanılacak fondan...” ibaresi “bütçesine konulacak ödenekten” şeklinde değiştirilmiştir. 

            MADDE 5- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı kanununun 3 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Dışarıdan atanan yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıldır. bunların en az lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmaları ve T.C. Emekli Sandığı’na tabi görevlerde çalışmış bulunmaları şarttır. Süreli biten üyeler yeni üyeler atanıncaya kadar görevlerine devam ederler.”

            MADDE 6- 9/3/1988 tarih ve 3417 sayılı Kanunun geçici maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “a) Kurumlar, 15/1/1989 tarihine kadar, 2 nci maddenin (a) ve (c) fıkraları kapsamına giren personelinin aylık ve ücretlerinin, % 2’si tutarındaki meblağı “tasarruf kesintisi”, % 3’ü tutarındaki meblağı ise “Devlet katkısı” olarak hesaplayarak hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutmadan ilgililerin adına T.C. Ziraat Bankasında açtıracakları tasarrufu teşvik hesabına 4 üncü maddedeki süreler dahilinde yatırırlar. Bu personel bakımından 2 ve 3 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına başlama tarihinin tespitine ve % 2 oranını % 4’e ve % 3 oranını % 6’ya kadar yükseltmeye veya kanuni nispetlerine indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

            MADDE 7- 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun değişik 35 inci maddesinde sayılan unvanlar arasına “Bakanlar Kurulu sekreteri” eklenmiştir. 

            MADDE 8- 6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 33 üncü maddesinin (c) fıkrasındaki “...sanatçılara...” ibaresi “sanatçılarla diğer görevlilere” şeklinde değiştirilmiştir. 

            GEÇİCİ MADDE 1- 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanları sözkonusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla birlikte ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan bir derece yükseltmesinden yararlanmamış olanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere sözkonusu unvanları fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek suretiyle işlem yapılır. 

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek geçici 9 uncu maddesinde belirtilen kuruluşlarda görevli bulunanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

            GEÇİCİ MADDE 2- İlgili kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar, 233 sayılı Kanun hükmünde kararname kapsamı dışında kalan ve yönetim kurulları ile idare edilen kanunla kurulu teşebbüs ve kurumların yönetim kurulu üyesi genel müdür ve genel müdür yardımcılarına kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için öngörülen miktarda ücret ve ek ödemede bulunur. 

            MADDE 9- Bu kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve geçici 2 nci maddeleri yayımını takip eden ayın başında, diğer maddeleri yaşamı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 10- Bu kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
     
Kenan EVRAN
     
Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL 
     
Başbakan
     
İ.K.ERDEM
K.OKSAY
A.TENEKECİ
V.ATASOY
Devlet Bakanı ve Başb.Yard.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A.BOZER
Y.B.ÖZAL
A.KAHVECİ
M.YAZAR
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
C.ÇİÇEK
N.KİTAPÇI 
M.O.SUNGURLU
E.VURALHAN
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
M.KALEMLİ
A.M.YILMAZ
A.K.ALPTEMOÇİN
H.C.GÜZEL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye ve Gümrük Bakanı
Milli Eğit. Genç. ve Spor Bak.
İ.S.GİRAY
B.AKARCALI
H.H.DOĞAN
H.H.DOĞAN
Bayındırlık ve İskan Bak.
Sağ. ve Sosyal Yard. Bak.
Ulaştırma Bakanı V.
Tarım Orman ve Köy işleri Bak.
İ.AYKUT
Ş.YÜRÜR
F.KURT
M.T.TİTİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı