İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.11.1989 Sayı : 20330 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife: 530
Bakanlar Kurulundan : 
  
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 
Karar Tarihi : 23/10/1989 
Karar No      : KHK 386

            657 sayılı Devlet memurları Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 23/10/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31/7/1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle eklenen “Zam ve Tazminatlar” başlıklı ek maddeye aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

            “f) 36 ncı madde kapsamındaki Teknik Hizmetler Sınıfında görev alma niteliklerini taşıyıp, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atananlrdan 4 yıllık yüksek öğrenim görenlere %40’ına, 2 yıllık yüksek öğrenim görenlere %20’sine,”

            Madde 2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (e) bendinde yeralan unvanlar arasına “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı” unvanı ile maddeye aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

            “g) Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T. ÖZAL
     
Başbakan
     
A.BOZER
K.İNAN
G. TANER
C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ
M.YAZAR
İ.ÖZARSLAN
S.SERT
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
E.KONUKMAN
İ.AŞKIN
M.O.SUNGURLU
İ.S. GİRAY
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU
A. M. YILMAZ
E. PAKDEMİRLİ
A.AKYOL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye ve Gümrük bakanı
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA
H.ŞIVGIN
C. TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı
İ.KAYALAR
İ.AYKUT
Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT
N.K. ZEYBEK
İ. AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Kültür Bakanı
Turizm Bakanı