KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 58 İNCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
Resmi Gazete: 16.09.1991 Sayı :20933 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
Bakanlar Kurulundan :  
 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 58 İNCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
Karar Tarihi : 28/08/1991 
Karar No      : KHK 453

            Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesine bir fıkra eklenmesi; 6/6/1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 28/8/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1- 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır."

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.

                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 
A. Mesut YILMAZ
Başbakan
     
       
E. PAKDEMİRLİ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
F. KURT
Devlet Bakanı
M.R. TAŞAR
Devlet Bakanı
İ. AYKUT
Devlet Bakanı
       
E. C. GÜLPINAR
Devlet Bakanı V.
K. İNAN
Devlet Bakanı
İ. AKÜZÜM
Devlet Bakanı
C. TUNCER
Devlet Bakanı
       
S. ARAS
Devlet Bakanı
E. KOÇAK
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ
Devlet Bakanı
A. A. ALBAYRAK
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU
Milli Savunma Bakanı
       
M. KALEMLİ
İçişleri Bakanı V.
İ. S. GİRAY
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y. ERYILMAZ
Sağlık Bakanı
İ. ÖZDEMİR
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. EMİROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
R.K. YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ
Kültür Bakanı
B. AKARCALI
Turizm Bakanı
M. KALEMLİ
Orman Bakanı
A. T. ÖZDEMİR
Çevre Bakanı