İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.07.1993 Sayı :21638 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 33 Sahife:
 

MEMURLAR İLE DİĞER BAZI KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 13/07/1993
Karar No     : KHK/486

            Memurlar ile diğer kamu görevlileri hakkındaki bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 24.6.1993 tarih ve 3911 sayııl Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 13/7/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 1 inci maddesindeki cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Sıra No Görev Unvanı Tazminat Göstergeleri
1 Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı., Sayıştay Başkanı ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı
 

9000

2 Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Başsavcı Vekili, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarına 
6000
3 Yargıtay-Danıştay-Sayıştay üyeleri, Adalet Bakanlığı hakim sınıfından Bakanlık yüksek müşavirleri, Müsteşar Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, hakim sınıfından genel müdürler, APK Kurulu Başkanı, birinci sınıf müstakil daire başkanları, diğer birinci sınıf hakim ve savcılar ve Sayıştay savcısı ile birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte altı yılını doldurmuş, Sayıştay üyeliğine seçilme hakkını da kaybetmemiş olan Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay Savcı yardımcıları 
5000
4 Birinci sınıfa ayrılmış, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş bulunan hakim ve savcılar ile birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş Sayıştay meslek mensufları ve Sayıştay savcı yardımcılarından, bu sınıfa ayrıldıktan sonra meslekte üç yılını tamamlamış bulunanlar
3500
5 Birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar ile Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı yardımcıları
1500”

            Madde 2- 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 3 üncü maddesinin (A) fıkrasındaki cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Sıra No Görev Unvanı Tazminat Göstergeleri
1 Askeri Yargıtay Başkanı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı (General - Amiral rütbesinde olmak kaydıyla)
 

9000

2 Askeri Yargıtay ikinci Başkanı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı, Askeri Yargıtay Daire Başkanları ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Darie Başkanları
6000
3 Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelire ile birinci sınıfa ayrıldıktan sonra bu sınıfta altı yılını tamamlamış ve askeri yüksek yargı organları üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş olan askeri hakim subaylar  
4 Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra bu sınıfta üç yılını tamamlamış ve Askeri Yargıtay ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş askeri hakim subaylar
3500
5 Birinci sınıfa ayrılmış askeri hakim subaylar
1500”

            Madde 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ile eklenen IV Sayılı Makam Tazminatı Cetveli aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ


 
RÜTBESİ Tazminat
Göstergeleri
1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı 
9000
2) Müstaşar, Diyanet İşleri Başkanı
5000
3) Valiler, Vali unvanını ihraz etmiş olmak kaydıyla Emniyet Genel Müdürü, profesör unvanına haiz bulunanlar (Bu unvanda üç yılı tamamlamış olmaları kaydıyla; 926 sayılı Kanuna tabi olanlar dahil), Büyükelçiler (Türkiye’de görev yaptıkları sürelerle sınırlı olmak kaydıyle)
4000
4) Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen unvanlarda görev yapmakta olanlar (Bu görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra 43 üncü maddenin (B) bendinin üçüncü paragrafında belirtilen görevlere atananlar dahil)
3000
5) Kaymakamlardan ve bu sıfatı kazanmış olup, içişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlardan kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olanlar
2000

            Madde 4- 27.7.1967 tarihli 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ekli (V) Sayılı Makam Tazminatı Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

V SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ


 

RÜTBESİ
Tazminat
Göstergeleri
1) Genelkurmay Başkanı 15000
2) Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı 10000
3) Orgeneral ve Oramiral 9000
4) Korgeneral ve Koramiral 5000
5) Tümgeneral ve Tümamiral 4500
6) Tuğgeneral ve Tuğamiral 4000
7) Kıdemli Albay 3000
8) Albaylar 2500”

            Madde 5- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmşitir.

            “Ancak, 20 saat olan azami ücretli ek ders süresine ikinci öğretim için 10 saat daha ilave edilir. Ders yüklerinin tamamlanmasından öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.”

            Madde 6- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 12- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarın;

            a) Profesör kadrosunda bulunanlara % 90’ı,

            b) Doçent kadrosunda bulunanlara %75’i,

            c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %65’i,

            d) Diğer öğretim elemanları için ise; 

            1 inci dereceden aylık alanlara %60’ı, 
            2 nci derecedern aylık alanlara %55’i,
            3 üncü dereceden aylık alanlara %50’si,
            4 ve 5 inci dereceden aylık alanlara %45’i,

            Diğer derecelerden aylık alanlara %40’ı,

            Her ay üniversite ödeneği olarak ayrıca ödenir.

            Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.”

            Madde 7- 2914 sayılı Yükseköğretim personel Kanunu’nun Geçici 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “T.C.Emekli Sandığı iştirakçisi olan Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Kurulu üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin emekli keseneklerinin hesabında aşağıdaki ek göstergeler esas alınır.
 
Unvanı 15/7/1993’den itibaren Uygulanacak Ek Göstergeler 1/1/1994’den itibaren Uygulanacak Ek Göstergeler 1/1/1995’den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler
Yükseköğretim Kurulu Başkanı  6100 7000 8000
Yükseköğretim Kurulu üyeleri 5800 6600 7600
Yükseköğretim Denetleme kurulu üyeleri 5800 6600 7600

            Madde 8- Hakimler ve Savcılar kanununa ekli (1) sayılı Ek Gösterge cetvelinin “unvanı” sutununun (b) bölümüne “Adalet Bakanlığı Müsteşarının” ibaresi eklenmiştir.

            Madde 9- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 106- Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilenlere tabi aylıkları tutarının % 100’ü ile bu kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 80’inin toplamı kadar ödenek verilir.

            Adalet müfettişlerine bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının %30’undan az olmamak üzere brüt aylıkları tutarının % 40’ı oranında özel hizmet tazminatı ödenir.

            Hakim ve Savcı adaylarına birinci fıkra hükmüne göre hesaplanacak en yüksek ödenek tutarının %50’si oranında ek ödemede bulunulur.

            Bu maddeye göre yapılacak ödemeler hakkında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

            Bu madde gereğince yapılacak ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.”

            Madde 10- 13.5.1981 tarih ve 2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurul Kanununun 22 nci maddesi birinci fıkrasındaki “1500” gösterge rakamı “3500” olarak değiştirilmiştir.

            Madde 11- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile eklenen; (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “1-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” (e) bölümünde yer alan “Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil Kurul Başkanları, Hazine ve Dış Ticaret Müstaşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, Aile Araştırma Kurumu Başkanı” ibareleri bu bölümden çıkarılarak (d) bölümüne eklenmiştir.

            Madde 12- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen “Zam ve Tazminatlar” başlıklı ek maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “EK MADDE -
            I- Zamları :

            a) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı, 

            b) Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı,

            c) Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı,

            d) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlere istihdam edimesinde güçlük bulunan elemanlar için teminde güçlük zammı,

            ödenir.

            II - Tazminatlar:

            Görevin önemi, görevlinin sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak, bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının;

            A.Özel Hizmet Tazminatı:

            a) Genel İdare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlarla üst yönetim görevi yapan personelden;

            1. Birinci derece kadrolarda bulunanlar için %100’üne,

            2. İkinci derece kadrolarda bulunanlar için 552’sine,

            3. Üçüncü derece kadrolarda bulunanlar için %37’sine,

            4. Dördüncü derece kadrolarda bulunanlar içcin %22’sine,

            b) Teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

            1.Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim veren okul mezunları icin %75’ine,

            2. Dört yıldan aşağı yükseköğretim veren okul mezunları için %55’ine,

            3. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için 548’ine,

            4. Yalnızca Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan ortaokul dengi mesleki okul mezunları içcin %29’una,

            Ancak, kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat nisbetleri esas alınır.

            Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan Uzman Tabip karuyerine haiz olanlara 5 puana kadar, Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanlara ayrıca 10 puana kadar, ilave yapılabilir.

            4 yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimi bitirerek kurumların teknik hizmetler sınıfı veya il veya bölge teşkilatında 1 inci derece yönetici kadrolarına atanan yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve benzeri teknik bilimler ilsansiyerlerinden yatırım hizmetlerinde görevlendirilen personelin özel hizmet tazminatları, ilgili Bakanın onayı ile yabancı dil bilgileri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca yapılacak seviye tespiti sonucunda (A) düzeyinde olanlara %80, (B) düzeyinde olanlara %50 ve © düzeyinde olanlara % 30 oranında artırılmak süretiyle ödenebilir. Bu şekilde ödeme yapılacak personelin toplam sayısı kurumun başlangıç bütçesi yatırım ödenğinin her 20 milyar lirası (küsuru dahil) bir personel olarak hesaplanacak rakamı geçemez. Yabancı dil tazminatı edenmesine esas yatırım ödeneği miktarını her yıl yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            c) Avukatlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için %55’ine,

            d) Başbakanlık Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için %90’ına

            e) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, üye, Başdenetçi, Denetici ve Denetçi Yardımcıları ile Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı merkez denetim elemanları için %80’ine,

            f) Bakanlık, Diyanet işleri Başkanlığı ve bağımsız genel müdürlük Müfettiş ve Müfettiş yardımcıları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş ve iş Güvenliği Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ve bakanlıklar merkez teşkilatına dahil Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçise ve Dernek Denetçi Yardımcıları için %757ine,

            g) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için %60’ına,

            h) İlköğretim Müfettişleri, Beledyie ve Belediyelere bağlı genel müdürlük Müfettişleri ve Müfettşi Yardımcıları ile Defterdarlık Kontrol Memurları için %50’sine, 

            i) Başbakanlık Uzmanları, Devlet Planlama Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Devlet Bütçe Uzmanları, Çevre Uzmanları, bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T.Uzmanları ile Hazine ve Dış Ticaret Uzmanlarına ve bunların yardımcılarına %40’ına, 

            j) İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları ve bunların yardımcıları için %30’una,

            k) Dışişleri Meslek memurlarından (aday meslek memurları dahil); 

            1. 9-7 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlara %50’sine,

            2. 6-3 üncü derecelerin kademelerinden aylık alanlara %55’ine,

            3. 2-1 inci derecelerin kademelerinden aylık alanlara %60’ına,

            1) MIT fiili kadrosuna dahil personel (sözleşmeli personel hariç) için %100’üne,

            B- Eğitim öğretim Tazminatı

            Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan Okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil ilköğretim müfettişleri hariç olmak üzere) %33’üne,

            36 ncı madde kapsamındaki Teknik Hizmetler Sınıfında görev alma niteliklerini taşıyıp (Kız Teknik öğretmen Okulu ve Mesleki Eğitim Fakültesi mezunları dahil), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlardan Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek baranşlarda görev yapanlara ayrıca;

            1. Dört yıllık yükseköğrenim görenler için %24’üne,

            2. İki yıllık yükseköğrenim görenler için %7’sine,

            C.Din Hizmetleri Tazminatı:

            a) İl müftüsü, İl Müftü Yardımcısı ile ilçe Müftüsü kadrolarında bulunanlar için %83’üne,

            b) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan; 

            1. Yükseköğrenimli olanlar için %247üne ,

            2. İmam Hatip Lisesi mezunları için %22’sine,

            3. Diğerleri için %19’una,

            D.Emniyet Hizmetleri Tazminatı:

            a) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan; 

            1. Sınıf üstü Emniyet Müdürleri için %100’üne,

            2. Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş ve Müfettişler için %917ine,

            3. 1 ve 2 nci sınıf Emniyet Müdürleri için %87’sine,

            4. 3 ve 4 üncü sınıf Emniyet Müdürleri için %65’ine,

            5. Emniyet Amirleri için %63’üne,

            6. Diğerleri için %30’una,

            b) Yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçileri için %20’sine,

            E.Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı:

            Mülki İdare amirliği sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

            a) Müsteşar, Olağanüstü Hal Bölge Valisi, Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, 1.Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler ile bu görevleri yürüten Merkez Valileri ile il Valileri için %125’ine,

            b) Merkez Valileri ve Mülkiye Müfettişleri için %1157ine,

            c) Diğerlerinden;

            1 inci dereceden aylık alanlar için %110’una,

            2 ve 3 üncü dereceden aylık alanlar için %105’ine,

            4-7 inci dereceden aylık alanlar için %80’ine,

            Kaymakam adayları için %75’ine,

            F. Denetim Tazminatı:

            Özel Hizmet Tazminatı bölümünün;

            a) (d), (e), (f), sırasında sayılanlara %10’una,

            b) (g), (h), (i) sırasında sayılanlar ile bunların 

            yardımcılarına %7’sine,

            c) (j) sırasında sayılanlara %57’ine,

            G. Adalet Hizmetleri Tazminatı: 

            memurlukları personeli dahil) görevli bu Kanuna tabu personel için %25’ine,

            Cezaevi Müdürü, infaz ve Koruma Başmemuru, infaz ve Koruma Memurlarına ayrıca %10’una,

            H- Bu Kanunda belirtilen hizmet sınıflarında olup da yukarıdaki bölümlerde yer alan tazminatlardan yararlanmayan personelden; 

            a) Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunanlar 

            için %10’una,

            b) Diğer hizmet sınıflarına ait kadrolarda bulunanlar

            için %13’üne,

            kadar bu nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde yukarıdaku tazminatlar ödenir.

            Hizmetin niteliği itibariyle birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi gereken durumlarda bu tazminatlardan fazla olanı ödenir. Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı ve Din Hizmetleri Tazminatı ödenenlere özel hizmet tazimnatı ödenmez.

            Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konur.

            Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna dahil bulunanlara ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammının miktarları kile özel hizmet tazminatı oranaları, ödeme usul ve esasları Başbakan tarafından belirlenir.

            Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulananır. Ancak, sağlık kurulu raporu hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananaların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullandığı hastalık izin hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullandığı hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.

            Yurt dışına sürekli görevle gönderilenlere bu zam ve tazminatlar ödenmez. Ancak bunlardan yurt içine geçici olarak geri çağrılanlardan yurt dışı aylıklarının kesilmesini gerektirecek kadar yurt içinde kalanlara, bu süre içinde zam ve tazminatları ödenir.

            Maddenin 1 inci bölümünde yer alan zamlar hariç diğer tazminatlar damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.”

            Madde 13- Hakimler ve Savcılar Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

            “Ek Geçici madde 1- Kendi kanunlarında gerekli değişiklik yapılıncaya kadar aylık, ödenek, mali, sosyal ve diğer özlük hakları bakımından; 

            a) Sayıştay Başkanı, darie Başkanları, üyeleri sırasıyla Yargıta birinci başkanı, daire başkanları ve üyeleri, 

            b) yukardakiler dışında kalan Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları, kıdem, sınıf ve dercesindeki birinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf hakim ve savcılar, hakkındaki hükümlere tabidir. Ek göstergelere ilişkin olarak birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar için aranan “Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş olmak” şartı Sayıştay meslek mensupları ile sayıştay savcı ve savcı yardımcıları için “birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmeşi olmak” şeklinde uygulanır.

            Denetici yardımcıları, hakim ve savcı adayları gibi aylık ve ek ödeme alırlar.

            Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 7 ve 8 inci maddeleri ve 420 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ile kısmen değiştirilen 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen III sayılı Ek gösterge Cetveli Sayıştay meslek mensupları, Sayıştay savcısı ve savcı yardımcıları hakkında uygulanmaz.

            Ek Geçici Madde 2- Kendi kanunlarında gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, ek gösterge, ödenek, mali, sosyal ve diğer özülk hakları bakımından;

            a) Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başkanları ve Başsavcıları, Askeri Yargıtay ikinci Başkanı ile bu yüksek yargı organlarının daire başkanları ve üyeleri; sırasıyla Yargıtay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanvekili, Daire Başkanları ile üyeleri, 

            b) Birinci sınıfa geçirildikten sonra, bu sınıfta altı yılını tamamlamış ve askeri yüksek yargı organı üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş olan askeri hakim ve savcıları; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uyarınca birinci sınıf hakim ve savcılar,

            c) Birinci sınıfa geçirilmiş ve askeri yüksek yargı organı üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş olan askeri hakim ve savcılar; birinci sınıfa ayrılmış ve Yargıtay-Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş diğer hakim ve savcılar,

            d) Yukardakilerin dışında kalan askeri hakim ve savcıları aldıkları aylık derecesine eşit bulunan sınıf ve derecedeki diğer hakim ve savcılar,

            e) Askeri adelet müfettişleri adalet müfettişleri, 

            f) Askeri hakim adayları; hakim ve savcı adayları,

            hakkandaki hükümlere tabidirler.”

            Madde 14- 27.7.1997 tarihli ve 926 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesindeki hizmet tazminatı oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
RÜTBELER TAZMİNAT ORANLARI (%)
Subaylar:
Genelkurmay Başkanı
170
Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı 
(Orgeneral ve Oramiral olmak kaydiyla) 
160
Orgeneral ve Oramiral 150
Korgeneral ve Koramiral 140
Tümgeneral ve Tümamiral 130
Tuğgeneral ve Tuğamiral  120
Kıdemli Albay 110
Albay 105
Yarbay 100
Kıdemli Binbaşı 95
Binbaşı 90
Kıdemli Yüzbaşı 85
Yüzbaşı 82
Kıdemli üsteğmen 78
Üsteğmen 73
Teğmen 70
Asteğmen 45
Astsubaylar:  
II.Kad.Kd.Bçvş. 90
Kad.Kd.Bçvş. 85
Kd.Bçvş. 80
Kad.Bçvş, 75
Bçvş. 70
Kd.üçvş. 65
üçvş. 60
Kd.Çvş. 50
Çvş. 45
Uzman Jandarmalar:  
VIII.Kad.Çvş. 60
VII.Kad.Çvş. 57
VI.Kad.Çvş. 50
V.Kad.Çvş. 48
IV.Kad.Çvş. 47
III.Kad.Çvş. 46
II.Kad.Çvş. 45
I.Kad.Çvş. 42
Çvş. 39
Uzman Erbaşlar:  
Uzman Çavuş 45
Uzman Onbaşı  42”

            “Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez karargahlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Genel idare Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli memurlara; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutadrının % 15’ini geçmemek üzere aylık derecelerine, görev unvanlarına, görev yer ve özelliklerine, öğrenim durumlarına, çalışma şartlarının zorluğuna ve Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine belirlenecek miktar, oran, esas ve usuller dairesinde, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmadan ek özel hizmet tazminatı ödenebilir.”

            Madde 15- 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanuna ekli Ek Cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Hizmet Yılı Jet Pilotu, Pervaneli Pilotu, Helikopter Pilotu Jet Silah Sistem Operatörü Tazminat Oranı (%)  Denizaltıcı Sb. Denizaltıcı Astsb. Dalgıç-Kurbağa Adam Tazminat Oranı (%) Uçuş Ekibi, Paraşütçü, Paraşütçü Geri Hizmet Tazminat Oranı (%)
1 140 130 116
2 143 132 118
3 146 134 120
4 150 136 122
5 152 138 124
6 154 140 126
7 160 143 128
8 162 144 130
9 165 146 132
10 168 148 135
11 170 150 136
12 172 152 137
13 174 154 139
14 176 155 141
15 178 156 143
16 180 158 146
17 182 159 148
18 184 161 150
19 186 163 153
20 188 165 155
21 191 167 157
22 194 170 160
23 197 176 167

            Madde 16- 28.2.1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanuna ekli Ek Cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Uçuş Hizmet Süresi  Pilot Aylık Tazminat oranları  Uçuş Ekibi Aylık Tazminat Oranları
1 140 116
2 143 118
3 146 120
4 150 122
5 152 124
6 154 126
7 160 128
8 162 130
9 165 132
10 168 135
11 170 136
12 172 137
13 174 139
14 176 141
15 178 143
16 180 146
17 182 148
18 184 150
19 186 153
20 188 155
21 191 157
22 194 160
23 197 167

            Madde 17- 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.

            “Ek Madde 21- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil);

            a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

            1. Özel harekat ve istihbarat birimlerinde görev yapanlara; %17, 

            2. Siyasi hizmet, çevik kuvvet birimleri ile köprü ve hassas bölgeleri koruma görevlerinde fiilen çalışanlarla, panzer sürücüsü ve operatörü olarak görev yapanlara %15,

            3. Diğer birimlerde görevli olanlar %13, 

            b) Yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine %5,

            tutarını geçmemek üzere içişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir. Bu ücretten damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.”

            Madde 18- 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Asayiş Tazminatı

            Madde 21- Jandarma Genel Komutanlığında görevli subay, astsubay ve uzman Jandarma ve uzman erbaşlara; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil);

            a) Komando ve sınır birliklerinde %15,

            b) Diğer karargah, birlik ve kurumlarda %13, 

            tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma karşılığı asayiş tazminatı ödenir. Bu tazminattan damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.”

            Madde 19- 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkraalr eklenmiştir.

            “657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının ( ek gösterge dahil); 

            a) Botlarda görevli subay, astsubay ve uzman jandarma ve uzman erbaşlara %15,

            b) Diğer karargah, birlik ve kurumlarda görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara %13, 

            tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma karşılığı aşayiş tazminatı ödenir. Bu taznitattan damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

            Madde 20- 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 3715 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinin (a ) ve (c ) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “a) a,b,c,ç,d fıkralarında yazılı kesenek ve karşılıkları aylık, ücret veya tahsisatın tediyesi gününü takip eden günden başlamak üzere 7 gün içinde,

            c) g,h,i fıkralarında yazılı olanları tahsilleri günün takip eden günden başlamak üzere 7 gün içinde, 

            Madde 21- 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 3284 sayılı Kanunla değişik 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Her ay başında yapılan borç paar kesintileri toplamı saymanlıklar tarafından en geç 7 gün içinde tahsilat bordroları ile birlikte Sandık adına bankaya intikal ettirilir. Bankaca ekstrelerle birlitte Sandığa gönderilir. Kasilen borç para taksitlerini bu süre içinde ilgili bankalara intikal ettirmeyen asymanlıkların bu işle görevli memurlaından, Sandığın talebi üzerine, ilgili bankalara yatırılacak para miktarı üzerinden %30 faiz kurumlarca tahsil edilir ve Sandığa gönderilir. Bu faiz , ödenmeyenlerden Amme Alacaklılarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre mahalli maliye teşkilatınca tahsil edilir.”

            Madde 22- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun Ek 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aaşğıdaki fıkra eklenmiştir.

            “Yukarıdaki fıkraya göre emekliye ayrılanlara emekli edildikleri veya aylıklarının bağlandığı tarihi takip eden ilk katsayı artışından doğan ikramiye farkları ayrıca ödenir.”

            (b) bendinde yer alan % 4 oranı % 7 olarak değişitirilmiş ve birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

            “Birinci fıkradaki oranı Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            Madde 24- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 154- Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarından aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe kanunu ile tespit olunur. Ancak mali yılın ikinci yarısında, memleketin ekonomik gelişmesi, gnel geçim şartları ve Devletin mali imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir.

            Katsayılardaki değişiklik aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.”

            Madde 25- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesi “A” Ortak Hükümler Bölümü 11 nci fıkrasına “Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çevre Uzman Yardımcıları”, “Devlet Bütçe Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çevre Uzmanları” ibaresi eklenmiştir.

            Madde 26- 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge cetvelinin “(I) Genel İdare Hizmetleri” bölümünün (h) bendine “Çevre Uzmanları” ibaresi eklenmiştir.

            Madde 27- 9.4.1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 nci Maddesi, 11.1.1983 tarihli ve 2937 sayııl Kanunun 16 ncı maddesi, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine 418 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin 19 uncu maddesi ile eklenen ek fıkra, 25.6.1992 gün ve 3825 sayılı Kanunun Geçici 1 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17,18, ve 19 maddeleri hükümlerine göre ödenecek tazminatlar; 31.12.1993 tarihine kadar 1993 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelde öngörülen “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” ile “Muhtelif ücret ödemeleri”nin net tutarı kadar eksik ödenir.

            Madde 28- Bu Kanun Hükmünde Kararname, 15/7/1993 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 29- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütrü.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
 
Tansu ÇİLLER
Başbakan
     
İ.TEZ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.V.
N.CEVHERİ
Devlet Bakanı
Y.AKTUNA
Devlet Bakanı
M. GÖLHAN
Devlet Bakanı
İ.TEZ
Devlet Bakanı
B.S.DAÇE
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı
N.KURT
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
C.ERHAN
Devlet Bakanı
M.ÇİLOĞLU
Devlet Bakanı
E.ŞAHİN
Devlet Bakanı
A.ŞANAL
Devlet Bakanı
Ş.ERDEM
Devlet Bakanı
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N.AYAZ
Milli Savunma Bakanı
M.GAZİOĞLU
İçişleri Bakanı
H.ÇETİN
Dışişleri Bakanı
İ.ATTİLA
Maliye Bakanı
N.MENTEŞE
Milli Eğitim Bakanı
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
R.SERDAROĞLU
Sağlık Bakanı
R.SERDAROĞLU
Ulaştırma Bakanı V.
R.ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M.MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
V.ATASOY
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ 
Turizm Bakanı
H.EKİNCİ
Orman Bakanı
R.AKÇALI
Çevre Bakanı