Düstur Beşinci Tertip Cilt 29-1 S  
Resmi Gazete: 13.04.1990 Sayı :20491 (Mük.) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:730
Bakanlar Kurulundan : 
ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 
Karar Tarihi : 12/04/1990 
Karar No      : KHK 420

            Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı; 9/4/1987 tarihli ve 3947 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 12/4/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1 - 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin II/C fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "a) Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az 4 yıl süreyle başarılı görev yapmış ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş Sayıştay meslek mensupluğunda",  
  
            Madde 2 - 832 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

            Ek Madde 1 - Birinci sınıfa âyrılabilmek için;  

            1 - Birinci dereceye yükselmek,  

            2 - Meslekte 16 yılını doldurmak,  
  
            3 - Bilimsel güç ve, yeteneği ile hizmet ve meslekteki başarısına göre emsali arasında temayüz etmiş olmak,  

            4 - Kınama, aylıktan kesme ve kademenin durdurulması cezalarını aynı neviden olmasa bile birden fazla almayan, mesleğin vakar ve şerefine dokunan fiilleri veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran davranışları sebebiyle veya görevle ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsa bile, hüküm giymemiş olmak gerekir. Birinci sınıfa ayrılma şart ve yöntemleri, Kanunda,belirtilen esaslar çerçevesinde Sayıştay Genel Kurulunca belirlenir. 

            Ek Madde 2- Sayıştay uzman denetçileri ve savcı yardımcılarından birinci sınıfa ayrılanlar hakkında, 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri uygulanır."  

            Madde 3 - 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (g} bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Ayrıca, özel bilgi ve ihdasından yararlanmak üzere en çok on Genel Müdür Müşaviri ile kadro karşılığı sözleşmeli çalışanlar dışında kalanlar da sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bunların sözleşme esasları, sağlanan sosyal yardımlar ile görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikte gösterilir. Bu personele birinci fıkradaki esaslar çerçevesinde tespit edilecek ücret ödenir. 

            Madde 4 - 9/10/1984 tarihli ve 3054 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 

  

UNVANI

1.1.1991’den itibaren Uygulanacak Göstergeler 1.1.1992’den itibaren Uygulanacak Göstergeler 1.1.1993’den itibaren Uygulanacak Göstergeler 1.1.1994’den itibaren Uygulanacak Göstergeler 1.1.1995’den itibaren Uygulanacak Göstergeler
Başkan 3600 4200 4800 5400 6000
Başkanvekili 2800 3300 3800 4300 5000
İdare Amiri 2100 2400 2800 3100 3600
Katip Üye 2100 2400 2800 3100 3600
  
            Madde 5 - 10/10/1984 tarihli ve 3055 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 
  

UNVANI

1.1.1991’den itibaren Uygulanacak Göstergeler 1.1.1992’den itibaren Uygulanacak Göstergeler 1.1.1993’den itibaren Uygulanacak Göstergeler 1.1.1994’den itibaren Uygulanacak Göstergeler 1.1.1995’den itibaren Uygulanacak Göstergeler
Başbakan 3600 4200 4800 5400 6000
Bakan 2800 3300 3800 4300 5000
  
            Madde 6 - 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir. 

            "Ek Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde unvan ve derece değişikliklerini yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir:" 

            Madde 7 - İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatında kullanılmak üzere ilişik listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (IV) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

            Madde 8 - Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına ait ekli listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır. 

            Madde 9 - Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında kullanılmak üzere ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.  

            Madde 10 - 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            "5. müesseseler, statülerinin ticaret sicillerine kayıt ve ilanı ile tüzel kişilik kazanır."  

            Madde 11- 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kânununa eklenen (I) sayılı ek gösterge cetvelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfının (ek bölümünde yer alan "Büyükelçi ve Daimi Temsilci unvanını Kazanmış Olanlar" ibaresi bu bölümden çıkarılarak d) bölümüne eklenmiştir. 

            Madde 12 - 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen (III) sayılı cetvelin (a) ve (b) sıraları ile (c) sırasının (l) numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (l) numaralı, paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki (2)numaralı paragraf eklenmiş, (2) numaralı paragraf (3) numaralı paragraf olarak değiştirilmiştir. 
 

“a)Sayıştay Başkanının aylık ödemeleri birinci derecenin son kademesine eklenecek  1 4400 5200 6100 7000 8000
b)Sayıştay Daire Başkanları, Üyeleri ve Sayıştay Savcısının aylık ödemeleri birinci derecenin son kademesine eklenecek 1 4200 5000 5800 6600 7600”
1-Birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş olup da üyeliğe seçilme hakkını kaybetmemiş ve birinci derecede dört yılını tamamlamış olanlar 1 3300 3800 4300 5000 5800
2-Birinci sınıfa ayrılmalarına karara verilmiş olup da birinci derece aylığını almış olanlar 1 2700 3100 3600 4100 4800
  
            Madde 13 - 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (II-Tazminatlar) bölümünün (F) bendinin (a) alt bendine "...Hesap Uzmanları ve Uzman Yardımcıları,.." ibaresinden sonra gelmek üzere "...Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Baş denetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcıları, ibareleri eklenmiştir. 

            Madde 14 - 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesiyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen (V) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (2) ve (3) üncü sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

“2)Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı 2500 2900 3300 3500 4000
3)Orgeneral ve Oramiraller 2100 2400 2800 3100 3600”
  
            Madde 15 - 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            "d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 23 üncü maddesiyle Ek 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları," 

            KURUMU    : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
            TEŞKİLATI : MERKEZ 

(IV) SAYILI CETVEL
 
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam
MİAH Vali 1 27 - 27
    TOPLAM 27   27
        KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
        TEŞKİLATI : TAŞRA 
İPTAL EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam
Em. Hiz. Komiser Muavini 6 93 - 93
  

        KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
        TEŞKİLATI : TAŞRA  

İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÜRÜLEN KADROLARIN
 
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam
Em. Hiz. İlçe Emniyet Müdürü 1 93 - 93
  
            Madde 16 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesiyle 832 sayılı Kanuna eklenen ek 2 nci madde ile 4, 5, 11 , 12, 13, l4 ve 15 inci maddeleri 1/1/1991 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 17 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

  
Turgut ÖZAL  
Cumhurbaşkanı 

Y. AKBULUT  
Başbakan  

M. KEÇECİLER         K.İNAN                 H.DOĞAN                 H.DOĞAN 
Devlet Bakanı             Devlet Bakanı     Devlet Bakanı         Devlet Bakanı V.  

C. ÇİÇEK             I.ÇELEBİ                 V.DİNÇERLER                 M.YAZAR  
Devlet Bakanı     Devlet Bakanı           Devlet Bakanı                 Devlet Bakanı  

İ.ÖZARSLAN             E.KONUKMAN             İ.ÖZDEMİR             M.TAŞAR 
Devlet Bakanı            Devlet Bakanı               Devlet Bakanı         Devlet Bakanı 

K.AKKAYA             H.ÖRÜÇ                 M.O.SUNGURLU                 İ.S.GİRAY 
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı         Adalet Bakanı                 Milli Savunma Bakanı 

AAKSU                 A. BOZER                 A. KAHVECİ                         A. AKYOL 
İçişleri Bakanı     Dış işleri Bakanı     Maliye ve Gümrük Bakanı     Milli Eğitim Bakanı  

C.ALTINKAYA                             H.ŞIVGIN                 C.TUNCER  
Bayındırlık ve İskân Bakanı     Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı  

L.KAYALAR                                 İ.AYKUT                                                 Ş.YÜRÜR  
T. O. ve Köy İşleri Bakanı     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Sny. ve Tic. Bakanı  

F.KURT                                                         N.K.ZEYBEK                         İ.AKÜZÜM 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür Bakanı                          Turizm Bakanı