Asker ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete: 03.10.1991 Sayı :21010(Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
 
926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 
  
Karar Tarihi: 22/09/1991 
Karar No     : KHK/459
 

            926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik yapılması; 6/6/1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 22/9/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

            “Ek Geçici Madde 58- Bu Kanuna göre aylık almakta olan personelden 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

            Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

            Çeşitli kanun veya kanun hükmünde kararname hükümlerine göre kazanılmış hak aylık dereceleri bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilmiş olanların bu hakları, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf veya sözleşmeli olarak atanmaları halinde intibaklarında ayrıca dikkate alınır. Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış olup da bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlardan daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine atananlar hakkında da bu madde hükmü uygulanır.”

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname 15/10/1991 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
                                                                                                                          Turgut ÖZAL 
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı    
Mesut YILMAZ  
Başbakan
     
       
E. PAKDEMİRLİ  
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
F. KURT 
Devlet Bakanı
M.R. TAŞAR  
Devlet Bakanı
İ. AYKUT  
Devlet Bakanı
       
M.V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
K. İNAN 
Devlet Bakanı
İ. AKÜZÜM  
Devlet Bakanı
C. TUNCER  
Devlet Bakanı
       
S. ARAS  
Devlet Bakanı
E. KOÇAK 
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK  
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR  
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ  
Devlet Bakanı
A.A. ALBAYRAK 
Devlet Bakanı
S. BİLGE  
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU  
Milli Savunma Bakanı
       
S. ÇAKMAKOĞLU  
İçişleri Bakanı
İ.S. GİRAY  
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y. ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı
S. YALINPALA 
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. EMİROĞLU 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
R.K. YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ  
Kültür Bakanı
B. AKARCALI 
Turizm Bakanı
M. KALEMLİ 
Orman Bakanı
A.T. ÖZDEMİR 
Çevre Bakanı