Asker ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.07.1993 Sayı :21651(Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 33 Sahife:
 
926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 
  
Karar Tarihi: 27/07/1993 
Karar No     : KHK/488 

            926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa bir geçici Madde eklenmesi; 24/6/1993 tarihli ve 3911 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 27/7/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

            “Ek Geçici Madde 61- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Genelkurmaş Başkanı 49 uncu maddenin (h) bendinin birinci fıkrasında sözü edilen 67 yaş tahdidine bakılmaksızın dört yıllık görev süresini tamamlar” 

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlır Kurulu yürütür. 

                                                                                                                            Süleyman DEMİREL  
                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI   
Prof.Dr.Tansu ÇİLLER 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
N.CEVHERİ 
Devlet Bakanı
Y.AKTUNA 
Devlet Bakanı
M.GÖLHAN 
Devlet Bakanı
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
B.S.DAÇE 
Devlet Bakanı
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.MÜFTÜOĞLU 
Devlet Bakanı 
N.CEVHERİ 
Devlet Bakanı V. 
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
C.ERHAN 
Devlet Bakanı
M.ÇİLOĞLU 
Devlet Bakanı
E.ŞAHİN 
Devlet Bakanı
A.ŞANAL 
Devlet Bakanı
Ş.ERDEM 
Devlet Bakanı
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N.AYAZ 
Milli Savunma Bakanı
M.GAZİOĞLU 
İçişleri Bakanı
O.KUMBARACIBAŞI 
Dışişleri Bakanı V.
İ.ATİLLA 
Maliye Bakanı
N.MENTEŞE  
Milli Eğitim Bakanı
O.KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
R.SERDAROĞLU 
Sağlık Bakanı
M.KÖSTEPEN 
Ulaştırma Bakanı
R.ŞAHİN 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M.MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
V.ATASOY 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A.ATEŞ 
Turizm Bakanı
H.EKİNCİ 
Orman Bakanı
R.AKÇALI  
Çevre Bakanı