Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.08.2000 Cuma Sayı : 24130 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 21/07/2000
Karar No     : KHK/607
 
             Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 21/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

             Madde 1- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Üstün başarı kıdemi alan üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir."

             Madde 2- 926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Kıdem alanlar, kazai veya idari kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin men'ine, kamu davasının düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, beraatine, kısa hapis cezasına veya verilen cezanın teciline, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün kesinleşme tarihinden geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülür. Bu şekilde yapılan terfi ve rütme kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmez."

             "Terfi sırasında olup da belirli oranda sicil mecburiyetini, sicil belgelerinin düzenlenmesinden sonra, 30 Ağustos tarihine kadar tamamlayacak olanlar (albaylar hariç) hakkında, birinci fıkra hükmü uygulanmaz."

             Madde 3- 926 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "f) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesabına bitirip de kendi sınıflarında veya öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subaylığa geçmek için müracaat eden ve 14 üncü madde çerçevesinde müracaatları kabul edilen astsubaylar, subaylığa nasıp kararnamesinin onayı tarihinden geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında kararname takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır."

             Madde 4- 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine, dördüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş ve aynı bendin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının insan gücü temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan dallarda, generaller ve amiraller hariç olmak üzere, ilave bir lisansüstü öğrenim yapan subaylara en fazla bir yıl daha kıdem verilir."

             "Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbir şekilde dört yılı aşamaz."

             Madde 5- 926 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının belirlenmesine ilişkin diğer usul ve esaslar, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir."

             Madde 6- 926 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

             "b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin binbaşılarda üç, albaylarda iki yıllık, diğer rütbelerde üçte ikisi oranında, kıdem alanlar için fiili bekleme süresinin (albaylar hariç) binbaşılarda iki yıllık diğer rütbelerde üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak."

             "a) Yükselme sırasına girmiş bulunan teğmen-yarbayların sicil notu ortalamaları tespit edilir ve sınıfları içerisinde (kurmay subaylar kendi sınıflarında), branşlara ayrılan sınıflarda ise branşları içerisinde yeterlik derecesine göre sıralanırlar. Bilahare bu sıralama esas alınmak suretiyle; teğmen-binbaşılar için sicil notu ortalaması sicil tam notunun %60 ve daha yukarısı, yarbaylar için %70 ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. Bu Kanunun 36, 58 ve 65 inci maddelerine göre 30 Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır."

             "c) Üstün başarılı üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları: Üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun %95 ve daha yukarısı olanlar, sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak, rütbelerine göre, kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan subaylardan, sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanınca uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun muharip sınıflar için %8'i, yardımcı sınıflar için %4'ü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler."

             "d) Yükselme sırasına girmiş bulunan subaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanların rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır."

             Madde 7- 926 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

             "h) Kademe ilerlemesi yapacak subaylardan görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanlardan o yıla ait sicil notu olmayanlarda (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademe ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır."

             Madde 8- 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (a) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yukarıda belirtilen kaynak, kuvvetlerin muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamadığı takdirde, Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile en az lise veya dengi okulları kendi nam ve hesabına okuyarak bitirmiş olanlardan veya aynı öğrenimi görmüş olup da askerlik görevine başlamış erbaş ve erlerden istekli olmak ve 24 yaşından büyük olmamak şartıyla astsubay sınıf okullarında en az bir öğrenim yılı öğrenim ve eğitimi başarıyla bitirenlerden tamamlanır. Bunlardan astsubay nasbedilenlerin askerlik hizmetinde geçen süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş ve maaş farkları ödenmez, diğer özlük hakları verilmez. Ancak, sınıf okullarından çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin okulda geçirdikleri süreler hizmetlerinden sayılmayıp tekrar kıtaya sevk edilerek askerlik yükümlülükleri tamamlatılır."

             Madde 9- 926 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Üstün başarı kıdemi alan üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir."

             Madde 10- 926 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 84- Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

             a) Rütbelerde kıdemler, bakanlık onayı metninde yazılı tarihten başlar.

             b) Aynı günde astsubaylığa nasbedilenler arasında kıdem sırası, okullarda kazanılan not ortalamalarına göre tespit edilir ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar.

             c) Aynı sınıf ve rütbede aynı nasıplı astsubaylar arasında kıdem sırası, her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır.

             d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göre;

             1) Yeterlik dereceleri,

             2) Astsubaylık hizmet süreleri,

             3) Bir önceki rütbeye yükselme tarihleri,

             4) Bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,

             5) Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri, dikkate alınarak belirlenir.

             e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenler, yeni sınıflarındaki yeterlik dereceleri tespit olununcaya kadar, yeni sınıfının aynı nasıplılarının sonunda sıralanırlar.

             f) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve aynı nasıplı astsubayların kıdem sırası;

             1) Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,

             2) Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş ise, bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce olanlar,

             3) Bütün şartları aynı ise, mensup olduğu kuvvete göre sıra ile; kara, deniz, hava, jandarma, diğerlerine nazaran kıdemlidir.

             Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının belirlenmesine ilişkin diğer usul ve esaslar, Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir."

             Madde 11- 926 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

             "b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin üçte ikisi oranında; kıdem alanlardan astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş ve astsubay kıdemli üstçavuş rütbelerinde en az bir yıllık, diğer rütbelerde fiili bekleme süresinin üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak."

             "a) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubayların, sicil notu ortalamaları tespit edilir ve bunlar sınıfları içerisinde yeterlik derecesine göre sıralanır. Bilahare bu sıralama esas alınmak üzere sicil notu ortalaması sicil tam notunun %60 ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. 83, 100 ve 106 ncı maddelere göre 30 Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır."

             "b) Üstün başarılı üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların terfi esasları; üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce, üstçavuşların kıdemli çavuşluk ve üstçavuşluk, kıdemli üstçavuşların üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk, başçavuşların ise başçavuşluk rütbesine ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun %95 ve daha yukarısı olanlar, sicil notu ortalaması en üstün olandan başlanarak, rütbelerine göre, kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan astsubaylardan, sicil notu ortalaması en üstün olanlardan başlanmak suretiyle Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanınca uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun muharip sınıflar için %8'i, yardımcı sınıflar için %4'ü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler."

             "c) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanların rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır."

             Madde 12- 926 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

             "g) Kademe ilerlemesi yapacak astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanlardan o yıla ait sicil notu olmayanlarda, (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademe ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır."

             Madde 13- 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Durumları yukarıdaki bentlere uyanlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne şekilde olursa olsun mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar hariç), her yıl Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen; askeri öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak, ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği yıldaki masraf değerleri üzerinden tazminat olarak öderler."

             Madde 14- 926 sayılı Kanunun 202 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 202- Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup (Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve erlerden;

             a) Muharebe harekatında, iç güvenlik ve terörle mücadelede, tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda liyakat, feragat, yüksek hizmet veya yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterenler,

             b) Eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde bulundukları kıt'a, karargah ve kurumlarda yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar,

             c) Yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar,

             d) Mesleğine ait eser yazanlar veya tercüme yapanlar,

             e) Askeri okullardan yönetmelikte tespit edilecek derecelerle mezun olanlar, yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar."

             Madde 15- 926 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ek Madde 19- Bu Kanunun 36 ncı maddesindeki kıdem ve 38 inci maddesindeki üstün başarı kıdemlerinin toplamı 7 yılı geçemez."

             Madde 16- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

             "Ek Geçici Madde 78- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin men'ine, kamu davasının düşmesine veyahut ortadan kaldırılmasına, beraatine, kısa hapis cezasına veya verilen cezanın teciline, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilenlerden rütbe kıdemlilikleri onananların onay tarihleri, emsallerinin onay tarihine götürülür. Ancak onay düzeltilmesinden dolayı maaş farkı ödenmez."

             Madde 17- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 18- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. YILMAZ R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet. Bak. ve Başb. Yrd.  Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M.KEÇECİLER Porf.Dr. Ş.S. GÜREL F. BAL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof.Dr. R. MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ R.K. YÜCELEN F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı 
 
F. BAL Prof. Dr. H.S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU S.TANTAN
Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı  İçişleri Bakanı
 
İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU K. AYDIN
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı  Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
 
Doç.Dr. O.DURMUŞ Prof. Dr. E.ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
 
A.K.TANRIKULU M.C. ERSÜMER M.İ.TALAY
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Kültür Bakanı 
 
E.MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı