Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.09.1993 Sayı : 21697 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: 33-1 Sahife:
Bakanlar Kurulu Kararı

1211 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI KANUNU 3182 SAYILI BANKALAR KANUNU, 2983 SAYILI TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN, 2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU, 7.11.1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI KANUN, 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 1177 SAYILI TÜTÜN TEKELİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUNA EK MADDELER EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 


Karar Tarihi: 13/08/1993
Karar No     : KHK/513

            1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu 3182 sayılı Bankalar Kanunu, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanun 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunda Değişiklik Yapılması ve 1177 sayılı Tütün Tekeli Kanununu Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi 24.6.1993 tarihli ve 3911 sayılı Kanunu verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 13.8.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu 3182 sayılı Bankalar Kanunu 2983 sayılı Tsaarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanun, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1171 sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddalerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

            Ek Madde 1- Türkiye Elektrik Kurumu' nun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu oluşacak teşebbüslerinin özelleştirilmesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının önerisi ile Bakanlar kurulunca Kurumun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu oluşacak müessese bağlı ortaklık iştirak, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesine ise yine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının önerisi ile Yüksek Planlama Kurulunca kara verilir.

            Bu şekilde özelleştirilmesine karar verilen teşekkül, kuruluş, müessese bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri tamamen özelleştirilinceye kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde kararnameye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgileri devam eder.

            Bunların hisse ve varlıklarının satılmasına ilişkin işlemler 3291 sayılı Kanun hükümlerine göre Kamu Ortaklığı İdaresince yapılır.

            Ek Madde 2- Özelleştirilmesine karar verilen teşekkül müessese kuruluş iştirak, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer kanunlardaki şartlar aranmaksızın anonim ortaklığa dönüşmüş sayılır.

            Sermayelerindeki kamu payı %50 sinden altına düşünceye kadar kuruluşları, faaliyetleri, organları, yönetimi, denetimi, sermaye miktarını tespite, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri almaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir.

            Türkiye Elektrik Kurumunun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu oluşacak teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesi ile ilgili masraflar düşdükten sonra da elde edilecek gelir oranları Yüksek Planlama Kurul ile ilgili masraflar düşüldükten sonra elde edilecek gelir oranları yüksek Planlama Kurulu tarafandan tespit edilmek suretiyle Elektrik Enerjisi Fonu ile elektrik üretim, iletim ve dağıtım yatırımlarında kullanılmak üzer bu alanda faaliyet gösteren teşebbüslere Enerji ve Tabii Kaynaklara Bakanlığı tarafından tahsis edilir.

            Elektrik Enerjisi dağıtım alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının Elektrik Enerjisi Fonunda toplanmak üzere sektör altyapı giderlerine katkı paylarının bunları eneji satış tarifelerinin %10 unu geçemeyecek şekilde tesbite Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir.

            Ek Madde 3- Özelleştirilmesine karar verilen teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık işletme ve işletme birimlerince ihraç edilen tahviller ile Devlet kefaletini ahizi iç dış borçlar üzerindeki Devlet garantisi devam edebilir. Bunun şartlarını ve diğer hususları düzenlemeye Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir.

            Ek Madde 4- Türkiye Elektrik Kurumunun mevcut veya yeniden yapılanma sonucu oluşacak teşebbüs, müessese bağlı ortaklık iştirak işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesinde 3291 sayılı Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                          Süleyman DEMİREL
                                                                                                                                        Cumhurbaşkanı 
 
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
     
       
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
N.CEVHERİ
Devlet Bakanı 
Y.AKTUNA
Devlet Bakanı 
M.GÖLHAN
Devlet Bakanı 
       
İ.TEZ
Devlet Bakanı
B.S.DAÇE
Devlet Bakanı V.
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı
       
N.KURT
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
C.ERHAN 
Devlet Bakanı 
M.ÇİLOĞLU
Devlet Bakanı
       
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
A.ŞANAL 
Devlet Bakanı 
Ş.ERDEM
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
       
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
M.GAZİOĞLU
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
İ.ATİLLA
Maliye Bakanı
       
N.MENTEŞE
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
R.SERDAROĞLU
Sağlık Bakanı 
M.KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı 
R.ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
V.ATASOY
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı 
A. ATEŞ 
Turizm Bakanı 
V.TANIR
Orman Bakanı
R.AKÇALI
Çevre Bakanı