Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.10.2000 Çarşamba Sayı : 24190 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 06/07/2000
Karar No     : KHK/613

            Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının kurulması ve görevlerinin düzenlenmesi; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 6/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; barışta ve savaşta Türk Silahlı Kuvvetlerine ve dış takviye kuvvetlerine akaryakıt temin etmek, akaryakıt stoklarını muhafaza etmek ve bunları akaryakıt boru hattı veya diğer nakliye araçları ile askeri birliklere ulaştırmak, ayrıca Türkiye NATO boru hattı ve akaryakıt tesislerinin işletme, bakım ve çalışır halde bulundurulmasını sağlamak üzere Milli Savunma Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının kurulması ve işletilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının; kuruluş, teşkilat, kadro, görev, yetki, gelir, gider, mal ve hakları, denetim ile personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

            TANIMLAR
            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;

            Bakanlık : Milli Savunma Bakanlığını,

            Bakan : Milli Savunma Bakanını,

            Başkanlık: Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığını,

            Başkan : Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanını,

            Şirket : Petrol Ofisi Anonim Şirketi (POAŞ)'ni,

            NATO : Kuzey Atlantik Andlaşması Organizasyonunu,

            POL : Petrol, yakıt ve yağlayıcıları,

            ifade eder.

            GÖREV VE YETKİLER
            Madde 4- Başkanlığın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

            a) NATO enfrastrüktür programı gereğince veya Bütçeden askeri ihtiyaçlar için inşa edilmiş veya edilecek olan akaryakıt tesisleri ile boru hatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacına cevap verecek şekilde işletmek,

            b) Akaryakıt tesisleri ile boru hatlarının her türlü bakım, onarım ve korunmasına dair tüm hizmetleri yürütmek, ihtiyaç duyulan ilave tesisleri kurmak veya kurdurmak,

            c) Hazarda ve seferde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan akaryakıt ve madeni yağları, yurt içi ve yurt dışındaki satıcı kuruluşlardan ve rafinerilerden alarak depolamak ve dağıtımını sağlamak,

            d) Atıl kapasitenin Ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla görevleri ile ilgili hizmet sunmak ve gelir sağlamak,

            e) Akaryakıt tesislerine ilişkin yapılacak veya planlanacak faaliyetler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunmak,

            f) Teşkil edeceği tanker filoları veya sivil nakliye ve petrol kuruluşları vasıtasıyla boru hattı dışındaki akaryakıt naklini sağlamak, gerektiğinde deniz aşırı nakliyatlar için deniz tankeri satın almak veya kiralamak,

            g) POL tesislerine ait haberleşme sisteminin işletme ve idamesini sağlamak,

            h) Başkanlık emrinde çalışan personele ilişkin idari, sosyal ve mali her türlü işlemleri yürütmek,

            ı) Diğer akaryakıt boru hattı işletmesi ile uğraşan kuruluşlara işletme ve bakım hizmetleri satışı yapmak,

            i) İşletme ve bakımın idamesi ile Başkanlığı harbe hazır durumda bulundurmak; akaryakıt, madeni yağ ve türevleri ile gerekli her türlü araç, gereç, teçhizat, demirbaş malzeme, yedek parça ve Başkanlığın korunması ile ilgili silahları, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan satın almak, kiralamak, depolamak ve dağıtımını yapmak,

            j) NATO makamlarından sarf müsaadesi sağlanması mümkün görülmeyen projeler için hizmetin gerektirdiği bina ve buna bağlı olarak alt yapı inşaatını veya tadilat işlerini yaptırmak, kiralamak veya satın almak, ayni haklar tesis etmek, ettirmek ve kaldırmak,

            k) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyat tarifesini belirlemek.

İKİNCİ BÖLÜM
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

            TEŞKİLAT
            Madde 5- Başkanlık, Milli Savunma Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz, özel bütçesi olan bir teşkilattır. Başkanlık, merkez teşkilatı ile taşra teşkilatından oluşur. Başkanlığın teşkilatı, Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

            MERKEZ TEŞKİLATI
            Madde 6- Başkanlığın merkezi Ankara'dadır.

            Merkez teşkilatı; yönetim kurulu ve bu kurula bağlı Başkan, başkan yardımcısı, hukuk müşavirliği, savunma uzmanlığı, daire başkanlıkları ile şube müdürlüklerinden oluşur.

            MERKEZ TEŞKİLATININ GÖREVLERİ
            Madde 7- Merkez teşkilatının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

            a) NATO boru hatlarının işletme ve bakımını yaptırmak, çalışır halde bulundurulmasını sağlamak ve projeleri yürütmek,

            b) NATO standardizasyon ve dokümantasyonu ile ilgili koordine ve çalışmaları yapmak,

            c) Rafinerilerden alınan akaryakıtın belli bir program dahilinde stoklanması ve ikmali için gerekli işlemleri yapmak,

            d) Başkanlığın ihtiyacı olan iç ve dış alımları yapmak,

            e) Yakıt sevkıyat ve ikmal hizmetlerini yürütmek,

            f) NATO boru hattı sistemini kiraya vermek ve buradan elde edilen gelirleri özel bir hesapta toplamak,

            g) Başkanlık faaliyetlerinin gerektirdiği sözleşme ve protokolleri yapmak,

            h) Bütçe, bilanço ve finansman işlemlerini yürütmek,

            ı) Yönetim kurulunca onaylanan plan, program ve bütçenin uygulamasını sağlamak,

            i) Yönetim kurulunun kararını gerektiren konularda yönetim kuruluna teklifte bulunmak.

            YÖNETİM KURULU
            Madde 8- Yönetim kurulu, 5 kişiden teşekkül eder. Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı, Genelkurmay Başkanlığı Lojistik Dairesi Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanı ve Başkan yönetim kurulunun daimi üyesidir. Yönetim kurulunun diğer üyesi, 2 yıl için görev yapmak üzere Bakan tarafından seçilir. Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı, yönetim kurulu başkanıdır. Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır.

            Yönetim kurulu üyelerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulunun kamu görevlisi üyeleri için Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarın yarısı tutarında aylık ücret ödenir. Yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

            YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 9- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

            a) Başkanlığın yıllık plan, program ve bütçesini onaylamak,

            b) Başkanlığın merkez ve taşra birimlerinin kurulması, kaldırılıp birleştirilmesi, ayrılması ve yetki alanlarının belirlenmesi ile teşkilat yapısındaki değişikliklere ilişkin teklifleri, Bakanın onayına sunmak ve onayı müteakip, uygulanmasını sağlamak,

            c) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyat tarifesini belirlemek,

            d) Başkanlığın idari, mali ve teknik yönden, düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli kararları almak,

            e) Hazırlanan faaliyet raporu ve mali raporu görüşüp karara bağlamak,

            TAŞRA TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ
            Madde 10- Taşra teşkilatı, bölge müdürlüklerinden oluşur.

            Bölge müdürlükleri; sorumluluk sahasında her türlü akaryakıt ikmalini yapmak, boru hatlarını işletmek, bakımını ve hüsnü muhafazasını sağlamakla görevlidirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

            BAŞKANLIĞIN GELİRLERİ
            Madde 11- Başkanlığın gelirleri aşağıda belirtilmiştir:

            a) NATO akaryakıt tesislerinin yurt içi petrol şirketleri ile askeri amaçlı olarak müttefik ülkelere kiralanmasından elde edilecek kira gelirleri,

            b) Barışta ve savaşta Türkiye'ye intikal edecek müttefik ülkelerin askeri kuvvetlerinin ihtiyacının tedariki neticesi alınan akaryakıt ve hizmet bedelleri,

            c) Akaryakıt ve madeni yağ tedariki ile işletme veya bakım hizmeti karşılığı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ödeneklerden alınacak bedel,

            d) Akaryakıt ile ilgili diğer kuruluşlara yapılan işletme ve bakım hizmetleri satışı karşılığında elde edilen bedeller.

            BAŞKANLIĞIN GİDERLERİ
            Madde 12- Başkanlığın giderleri aşağıda belirtilmiştir:

            a) Personel ücretleri,

            b) Yedek parça alımı da dahil olmak üzere, NATO akaryakıt tesislerinin bakım ve onarım giderleri ile hizmetin gerektirdiği her türlü yatırım giderleri,

            c) Navlun giderleri,

            d) Mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderler,

            e) Her türlü idari giderler.

            GELİRLERİN KAYDI VE KULLANIMI
            Madde 13- Başkanlığın gelirleri, Devlet bankaları nezdinde açılan Türk Lirası ve döviz hesaplarına kaydedilir. Açılan bu hesaplardan harcama yapılması, Başkanın bu bankalara vereceği ödeme talimatı ile gerçekleştirilir.

            MUHASEBE İŞLEMLERİ VE KAYITLARIN TUTULMASI
            Madde 14- Gelirler ve giderlerin kaydı, giderlerin yapılması ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarının tutulması ve muhafazası sorumluluğu Başkanlığa aittir.

            MUAFİYETLER
            Madde 15- Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak her türlü işlemlerde; Başkanlık açısından 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

            ÖDENEKLERİN KULLANILMASI
            Madde 16- Bakanlık Bütçesindeki akaryakıt ve madeni yağ giderlerine ait ödeneklerin kullanılmasında sari taahhütlere girişme, avans ve nihai fiyatlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

            a) Bakanlığın ihtiyacı olan; petrol ve madeni yağ istihsalinde kullanılan kimyevi müstahzarlar ve katkı maddeleri de dahil olmak üzere, her türlü akaryakıt ve madeni yağ tedariğine yönelik faaliyetlerle ilgili gelecek yıllara sari taahhütlere girişmeye Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlık yetkilidir.

            b) Her türlü akaryakıt ve madeni yağ tedariği için; teminat karşılığında taahhüt bedelinin %50'sine kadar avans verilebilir.

            c) Bu kapsamdaki ihtiyaçların tedariği amacıyla yapılacak sözleşmelerde, fiyat dalgalanmaları dikkate alınarak nihai fiyatın revize edilerek belirleneceği hususu yer alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PERSONEL İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

            PERSONEL REJİMİ
            Madde 17- Başkan ve Başkanlığın her kademesindeki yöneticileri, sınırlarını açıkça ve yazılı olarak belirlemek şartıyla, yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetki devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

            Başkan ve başkan yardımcısı, yönetim kurulunun teklifi ve Bakanın onayı ile; hukuk müşaviri, avukatlar, daire başkanları, bölge müdürleri, şube müdürleri, işletme müdürleri ve sivil savunma uzmanları, Başkanın teklifi üzerine yönetim kurulu kararı ile; diğer personel ise, Başkan tarafından atanır.

            Başkan ile başkan yardımcısı, daire başkanları, bölge müdürleri, şube müdürleri ve işletme müdürlerinin atanmalarında en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları şartı aranır. Bu kadrolara atanacaklarda aranacak diğer nitelikler yönetmelikle belirlenir.

            Başkanlıkta; özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilişkin esas ve usuller, Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak olanlar, sosyal güvenlik açısından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilir.

            Başkanlıkta çalışan Devlet memurlarına, 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanun esaslarına göre tayin bedeli ödenir.

            Mahkeme ve icra dairelerinde Başkanlık lehine hükmedilip, karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin dağıtımında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

            TESİSLERİN KORUNMASI
            Madde 18- Başkanlığa ait tesislerin koruma hizmeti, 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümleri gereğince yerine getirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            DENETİM
            Madde 19- Başkanlığın idari, mali ve diğer her türlü işlemleri, Milli Savunma Bakanlığının denetimine tabidir. Bu denetim, Bakanlıkça en az 2 yıl için seçilen ve 5 kişiden teşekkül eden denetim kurulu tarafından yerine getirilir.

            YÖNETMELİK
            Madde 20- Başkanlığın faaliyet alanları ile idari, mali, bütçe ve denetim işlemlerinin yürütülme şekli, muhasebe usulleri, yönetim kurulunun çalışma esas ve usulleri ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile ilgili diğer hususlar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 6 ay içinde Bakanlıkça çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

            MENKUL VE GAYRİMENKULLER
            Madde 21- Türkiye NATO Askeri Boru Hattı ve Akaryakıt Tesisleri (depolar, deniz terminalleri, tanker ve vagon dolum tesisleri, pompa istasyonları ve bunların müştemilatı olan diğer bütün unsurlar), Bakanlığın mülkiyetindedir.

           Madde 22- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) Sayılı Cetvelin "1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (d) bendi ile aynı Kanuna ekli (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (3) numaralı sırasına "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı" ibaresi eklenmiştir.

            657 sayılı Kanuna ekli (II) Sayılı Cetvelin "2- Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında" bölümü ile (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (5) numaralı sırasının (c) bendine "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı" ibaresi eklenmiştir.

            657 sayılı Kanunun; 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/11 numaralı bendi ile "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (g) sırasına ve aynı Kanuna ekli (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) sırası ile (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (8) numaralı sırasının (a) bendine "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri" ibaresi eklenmiştir.

           Madde 23- Başkanlık kadrolarının tespiti, ihdası ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

           Geçici Madde 1- Bakanlığa ait gayrimenkuller üzerinde Şirket tarafından inşa edilen ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan Etimesgut deposu, bedelsiz olarak Bakanlığa devredilir.

           Geçici Madde 2- Bakanlık tarafından yapılan Merzifon tesislerinin kurulu bulunduğu 15.970 metrekare arsa, maliki olan Şirket tarafından rayiç değeri üzerinden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlığa devredilir.

           Geçici Madde 3- Şirket uhdesinde bulunup, Askeri İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinde kullanılan her türlü araç, malzeme, lojman, bina ve tüm demirbaşlardan;

            a) Bakanlık tarafından ton/km. adı altında bedelleri Şirkete ödenmiş olanlar bedelsiz olarak,

            b) Bakanlık tarafından ton/km. adı altında bedellerinin bir kısmı Şirkete ödenmiş olanların ise bakiye borcu şirkete ödenmek suretiyle,

            Başkanlıkça kullanılmak üzere Bakanlığa devredilir ve kamu kurumları nezdinde gerekli tesciller yapılır.

           Geçici Madde 4- Askeri İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinin yürütülmesinde Şirket bünyesinde çalışan işçiler, kadro ve pozisyonları ile birlikte Başkanlığa nakledilir ve nakledilen kadro ve pozisyonlar genel hükümlere göre vize ettirilir. Nakledilen işçilerin her türlü ücret, ikramiye ile diğer özlük hakları, yeni sözleşme imzalanıncaya kadar devam eder.

            Başkanlıkta çalışan işçiler için kıdem tazminatı karşılığı olarak ödenen meblağın tamamı, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Şirket tarafından Başkanlığa aktarılır.

           Geçici Madde 5- Şirket bünyesindeki Askeri İkmal ve NATO Tesisleri hizmetlerinin yürütülmesinde çalışan sözleşmeli personel, Başkanlığa nakledilir. Nakledilen sözleşmeli personelin her türlü zam, tazminat ve sözleşmeden doğan ücret, ikramiye ile diğer özlük hakları, unvanlarına uygun yeni kadro veya görevlerine atanıncaya kadar şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Bu personelden bir ay içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atama isteyenler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların isteklerine, Başkanlıkça muvafakat verilir.

            Ancak, bunların atandıkları yeni kadrolarda kaldıkları sürece alacakları her türlü ödemeler dahil maaşın net tutarı, eski kadrolarında en son ayda almış oldukları maaşlarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarından az olduğu takdirde, bu durum giderilinceye kadar aradaki fark, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

           Geçici Madde 6- Milli Savunma Bakanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memuru kadrolarından 1405 adedi iptal edilmiştir. İptal edilen kadroların hangi unvan ve hangi dereceden olacağı, Milli Savunma Bakanı tarafından tespit edilir ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

            Ekli II sayılı Listede yer verilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki III sayılı Cetvele "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı" bölümü olarak eklenmiştir.

           Madde 24- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 25- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK-1 SAYILI CETVEL

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI (ANT)

                              Başkan
Yönetim Kurulu Başkanlık     Yardımcılığı   Merkez                Taşra
Yönetim Kurulu  ANT. Başkanı  ANT. Başkan   1- İşletme ve Teknik   1- ANT.Batı Bölge
                                               İşler Dairesi Bşk.     Müdürlüğü
                                            2- İdari İşler ve      2- ANT. Doğu Bölge
                                               İkmal Dairesi Bşk.     Müdürlüğü
                                            3- Savunma Uzmanlığı
                                            4- Hukuk Müşavirliği
 
 

II SAYILI LİSTE
(I) SAYILI CETVEL

            KURUMU   : M.S.B. AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI
            TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLAR

                                              KADRO    SERBEST KADRO
SINIFI  UNVANI                               DERECESİ     ADEDİ  
GİH     BAŞKAN                                   1          1
GİH     BAŞKAN YARDIMCISI                        1          1
GİH     DAİRE BAŞKANI                            1          2
GİH     TEFTİŞ KURULU BAŞKANI                    1          1
GİH     HUKUK MÜŞAVİRİ                           1          1
GİH     MÜFETTİŞ                                 1          4
GİH     ŞUBE MÜDÜRÜ                              1          8
GİH     DEPO MÜDÜRÜ                              2          1
GİH     SAVUNMA UZMANI                           1          1
GİH     SİVİL SAVUNMA UZMANI                     2          1
GİH     UZMAN                                    2          7
GİH     ÇÖZÜMLEYİCİ                              3          1
GİH     PROGRAMCI                                3          2
GİH     MÜTERCİM                                 3          1
GİH     VEZNEDAR                                 5          1
GİH     TAHSİLDAR                                5          1
GİH     ŞEF                                      4         21
GİH     MEMUR                                    5         29
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                     3          1
GİH     VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ      5          4
GİH     SEKRETER                                 5          4
GİH     SANTRAL MEMURU                           5          2
GİH     KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ                  4          1
GİH     KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ             5         13
TH      BAŞMÜHENDİS                              2         19
TH      MÜHENDİS                                 3         14
AH      AVUKAT                                   1          2
SH      HEMŞİRE                                  5          1
                                               TOPLAM     145
  

(II) SAYILI CETVEL

            KURUMU   : M.S.B. AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI
            TEŞKİLATI : TAŞRA
 

İHDAS EDİLEN KADROLAR

                                             KADRO     SERBEST KADRO
SINIFI  UNVANI                               DERECESİ     ADEDİ 
GİH     BÖLGE MÜDÜRÜ                            1           2
GİH     ŞUBE MÜDÜRÜ                             1          10
GİH     İŞLETME MÜDÜRÜ                          1          12
GİH     DEPO MÜDÜRÜ                             2           3
GİH     SİVİL SAVUNMA UZMANI                    2           2
GİH     PROGRAMCI                               3           2
GİH     ŞEF                                     4          44
GİH     VEZNEDAR                                5          17
GİH     SEKRETER                                5           2
GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                    3           2
GİH     VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ     5          27
GİH     SANTRAL MEMURU                          5           2
GİH     MEMUR                                   5          80
GİH     KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ                 4          85
GİH     KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ            5         941
TH      MÜHENDİS                                2          27
AH      AVUKAT                                  1           2
        TOPLAM                                           1260
 

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C. ERSÜMER R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş.S. GÜREL F. BAL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
F. BAL Prof. Dr. H.S. TÜRK Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU S. TANTAN
Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı 
 
İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU K. AYDIN
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
 
Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
 
A.K.TANRIKULU M. İ.TALAY E. MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı  Turizm Bakanı Orman Bakanı
 
F.AYTEKİN
Çevre Bakanı