İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.10.2000 Çarşamba Sayı : 24190 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı

TÜRKİYE İŞ KURUMUNUN KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 24/08/2000
Karar No     : KHK/617
 
            Türkiye İş Kurumunun kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 24/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
BİRİNCİ KISIM
TÜRKİYE İŞ KURUMUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE KURUMUN GÖREVLERİ

            AMAÇ VE KAPSAM
            Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile; istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerinde bulunmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere, Türkiye İş Kurumu kurulmuştur. Kurum, görevlerini 1475 sayılı İş Kanunu dışında kalan iş ve işçi isteyenleri de kapsayacak şekilde düzenler ve yürütür.

            Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, sosyal güvenlik kuruluşlarında, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıklarında, il özel idareleri ve belediyelerle bunların kurdukları birlik ve müesseselerde aylık ve ücret alan ve işçi statüsünde çalışmayan memur, sözleşmeli personel ve geçici personelin istihdamı hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz.

            Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

            Kurum, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve Sayıştayın vize, tescil ve denetimine tabi olmayıp, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. Kurum malları hakkında İcra ve İflas Kanununun iflasa ilişkin hükümleri uygulanmaz. Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kısaca "İŞKUR" diye anılır.

            TANIMLAR
            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;

            Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

            Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

            Kurum : Türkiye İş Kurumunu,

            Genel Müdür : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

            Genel Kurul : Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunu,

            Yönetim Kurulu : Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu,

            Genel Müdürlük : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

            ifade eder.

            KURUMUN GÖREVLERİ
            Madde 3- Kurumun görevleri şunlardır:

            a) Genel istihdam politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak,

            b) İşgücü piyasasındaki ve mesleklerdeki durum ve gelişmeleri izlemek, bunlarla ilgili araştırmalar yapmak, yaptırmak, derlenen işgücü piyasası bilgileri ile ilgili istatistikleri yayınlamak, iş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, meslekleri tanımlamak, Türk Meslekler Sözlüğünü hazırlamak,

            c) İşgücü arz ve talebinin dengeli bir biçimde oluşmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve programlar yapmak, işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda gerekli çalışmaları yapmak, işgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü bulunmasına ve yurt dışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek,

            d) Özürlülerin, eski hükümlerin, terörden etkilenenlerin ve korunmaya muhtaç olanların istihdamlarına yardımcı olmak, özel istihdam projeleri uygulamak, özürlüler mesleki rehabilitasyon merkezleri kurmak, mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek, verdirmek,

            e) İşgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere kayıtlı işsizlere ve işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan işgücüne mesleğe hazırlık, meslek edindirme, meslek  değiştirme ve meslek geliştirme eğitimi vermek, verdirmek, kendi işini kuracak işsizlere yönelik mesleki bilgi ve beceri kazandırma kursları düzenlemek, girişimcilik eğitimi ve iş kurma danışmanlık hizmeti verilmesini sağlamak ve benzeri aktif işgücü programları uygulamak,

            f) İşgücü hareketliliğini ve buna bağlı olarak istihdamı teşvik amacıyla ikamet edilen belediyenin mücavir alanı dışında işe yerleştirilme imkanı bulunan Kuruma kayıtlı işsizlerin, iş görüşmeleri ile ilgili günlük zaruri giderleri dahil seyahat masraflarını bir defaya mahsus olmak üzere karşılamak,

            g) Yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerler ile işsizliğin yoğun olduğu yerlerde toplumsal denge, huzur ve dayanışmanın devamını sağlamak amacıyla aylık asgari ücretin neti tutarında ödeme yapılmak ve sosyal sigorta himayesi sağlanmak suretiyle afetzedeler ile iki yıldan fazla işsiz olup, takip eden bir yıl boyunca da ikamet edilen belediyenin mücavir alanında iş bulma imkanı bulunmayan Kuruma kayıtlı işsizler için finansmanı öncelikle dış kaynaklı projelerden karşılanmak üzere en fazla altı ay süre ile toplum yararına çalışma programları uygulamak,

            h) Gerektiğinde ihalelere katılmak suretiyle, bedel karşılığında ya da bedelsiz olarak yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

            i) Meslek danışma merkezleri aracılığı ile mesleğe yöneltme faaliyetlerinde bulunmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunmak, iş arama becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programları uygulamak, psikolojik danışmanlık hizmeti vermek,

            j) İstihdamdaki işgücü ile ilk ve orta kademe yöneticileri için işyerlerinde eğitim seminerleri düzenlemek, işyerlerinin, işgücüne mesleki nitelik kazandırılması ve geliştirilmesine yönelik politikalar oluşturmalarına yardımcı olmak ve işyeri mesleki eğitim programları uygulamalarına gerektiğinde eğitici ve materyal desteği sağlamak suretiyle katkıda bulunmak. Kurum hizmetlerinin tanıtımını yapmak,

            k) Özel istihdam büroları ile ilgili olarak Kuruma verilen görevler ile Türkiye'de yabancı uyrukluların istihdamı konusunda Kuruma verilen görevleri yerine getirmek,

            l) Uluslararası kuruluşların çalışma hayatına ilişkin olarak aldıkları kararları izlemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin taraf olduğu Kurumun görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak,

            m) 1475 sayılı İş Kanunu ile Kuruma verilen görevler ile diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yerine getirmek.
 

İKİNCİ BÖLÜM
KURUMUN ORGANLARI

            ORGANLAR
            Madde 4- Kurum aşağıdaki organlardan oluşur:

            a) Genel Kurul,

            b) Yönetim Kurulu,

            c) Genel Müdürlük,

            d) İl İstihdam kurulları.

            Kurum teşkilatı ekli 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

            GENEL KURUL VE GÖREVLERİ
            Madde 5- Genel Kurul, Bakanın veya görevlendireceği bir kamu görevlisinin başkanlığında;

            İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Orman bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yüksek Denetleme Kurulu, Devlet Personel Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Kurumdan iştirak edecek birer,

            Üye sayıları itibarıyla en fazla üyeye sahip ilk üç sıradaki işçi konfederasyonlarınca belirlenecek yedi, üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip işveren konfederasyonunca belirlenecek yedi, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden dört, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan üç, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden iki, Yüksek Öğretim Kurulu'nca görevlendirilecek iş hukuku ve sosyal güvenlik ile çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri dallarında uzman iki, Kurum çalışanlarının en fazla temsil edildiği kamu görevlileri sendikası tarafından, Kurum personeli arasından seçilecek bir, seçilme usul ve esasları çıkarılacak yönetmelikle tespit edilen yurt dışında çalışan Türk işçilerini temsilen Bakanlıkça belirlenecek iki temsilci olmak üzere 50 üyeden oluşur.

            Genel Kurul üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar. Herhangi bir nedenle bu görevleri sona erenlerin yerlerine kalan süreyi tamamlamak üzere Genel Kurula üye veren birimlerce yeni üyeler görevlendirilir. Seçimle gelenlerin yerlerine de kalan süreleri tamamlamak üzere yedekleri çağrılır. Genel Kurul üç yılda bir en geç Mayıs ayı sonuna kadar Bakanın çağrısı üzerine olağan toplantısını yapar. Ayrıca, Bakanın gerekli görmesi halinde olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Genel Kurula Ankara dışından katılacaklara harcırahları, bağlı oldukları kurum ve kuruluşlarca kendi mevzuatları çerçevesinde ödenir.

            Genel Kurulun görevleri; Devletin ekonomik ve sosyal politikası çerçevesinde istihdam ile ilgili sorunları inceleyerek, milli istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak, istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesini sağlayacak tedbirleri belirlemek ve önerilerde bulunmak, Devletin ekonomik ve sosyal politikası çerçevesinde plan ve yıllık programlara göre Kurumun görevlerini geliştirici tedbirleri belirlemek ve önerilerde bulunmak, Bakanlıkça değerlendirilmesi istenilen konular ile Kurumun çalışmalarını ilgilendiren faaliyet raporları hakkında görüşünü bildirmektir.

            Genel Kurul görüşmelerinin sonuçları raporla tespit edilir, bu raporlar Bakanlığa, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna ve Kuruma tevdi edilir.

            YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 6- Yönetim Kurulu; Kurumun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluğa sahip organı olup, Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının önerisi üzerine müşterek kararname ile atanan bir temsilci, en çok üyeye sahip işçi konfederasyonundan, işveren konfederasyonundan ve esnaf ve sanatkarlar konfederasyonundan seçilen birer üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler en fazla bir dönem için daha atanabilirler veya seçilebilirler. Süreleri biten üyeler, yeni üyeler göreve başlayıncaya kadar görevlerine devam ederler. Görev süresi içinde herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerlerine aynı usulle bir ay içinde yenileri atanır veya seçilir. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar. Yönetim Kurulu üyelerinin, Devlet memurluğuna atanabilme şartlarını taşımaları ve siyasi parti organlarında görevli bulunmamaları, ayrıca atama ile gelecek üyelerin en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmaları zorunludur.

            Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde önceden belirleyeceği Yönetim Kurulu üyesi Kurula başkanlık eder. Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle 22/11/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılır. Yolluklarında ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

            Mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyelerin ücretlerinden, yönetmelik hükümlerine göre kesinti yapılır. Bir takvim yılı içinde birbirini izleyen dört toplantı veya toplantı sayısının %20'sinden fazla sayıda toplantıya mazeretsiz katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

            Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

            a) Genel Müdürlükçe hazırlanan Kurumun yıllık iş programı ve bütçesi hakkındaki öneriler ile bütçenin bölümleri arasında ödenek aktarılması ve ek ödenek alınması hususundaki önerileri görüşerek Bakanlığın onayına sunmak, bütçe bölümlerinin maddeleri arasında ödenek aktarmalarını yapmak, bilançoyu ve faaliyet raporunu inceleyip, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna ve Bakanlığa sunmak; Genel Müdürlükçe hazırlanacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarılarını inceleyerek Bakanlığa sunmak,

            b) Kurumun çalışmaları ile ilgili raporları Genel Kurulun bilgisine sunmak,

            c) İl İstihdam Kurullarının raporlarını inceleyip değerlendirmek ve Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak,

            d) Yüksek Denetleme Kurulu raporları hakkında Kurumun cevaplarını içeren raporu incelemek ve gereği için karar vermek,

            e) Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine ilişkin izin verilmesi ve iznin yenilenmesi talepleri ile verilen izinlerin iptali konularında karar vermek,

            f) Kurumun yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara vereceği eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden hangilerinin bedelsiz olacağına ve Kurum hizmetleri karşılığında gerektiğinde işverenden katkı payı alınması ile miktarına karar vermek,

            g) Kurumun adını taşımak kaydıyla, Kurumun tanıtımını sağlayacak, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde bulunan kuruluşlara mali yardımda bulunulmasına karar vermek.

            h) Hizmette etkinliği sağlamak ve personelden verimli şekilde yararlanabilmek amacıyla, Genel Müdürlüğün önerisi üzerine Kurumun merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelden bulunduğu ilde en az bir hizmet yılını tamamlamış olanların görev yerinin değiştirilmesine karar vermek.

            i) Kurumun merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin kurulmasına ve gerek görülen değişikliklerin yapılmasına karar vermek; Genel Müdürün önerisi üzerine, özel kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurumun 1-4 dereceli kadrolarına atamalar yapmak ve Kurum adına imza yetkisi verilecek personeli belirlemek,

            j) Kurum personelinin eğitimi amacıyla düzenlenen yıllık eğitim programlarının onaylanması, kurslar ve seminerler düzenlenmesi, yurt içinde veya yurt dışında öğrenim ve eğitim yapacakların seçilmesi, kendilerine ders görevi verilenlere ders ve konferans ücreti ödenebilmesi için her derecedeki kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususların tespiti, Kurum ile diğer kurum ve kuruluşların eğitim tesislerinde gerçekleştirilecek eğitim, kurs ve seminerlerde, eğitim görevlilerinin ve katılımcıların konaklama, iaşe ve eğitim materyali masrafları ile eğitim hizmeti bedeline ilişkin önerileri inceleyip karara bağlamak.

            k) Kurumda çalıştırılacak yerli ve yabancı uzmanların nitelikleri ile sözleşme şartlarını ve ücretlerini belirlemek, gerektiğinde danışmanlık, kontrollük, müşavirlik ve benzeri hizmetlerin satın alınmasına karar vermek, şirketlerin sözleşme konusu edilecek projelerini inceleyip karara bağlamak, şartları ve ücretleri belirlemek, yerli ve yabancı kuruluşlarla veya sosyal güvenlik kuruluşları ile birlikte ortak proje yapmak, bu kuruluşlarca yapılmış ya da yapılacak projeleri inceleyip, Kurum menfaati görülen projelere katılınmasına karar vererek Bakan onayına sunmak,

            l) Kurum adına her türlü hizmet satın alınması, taşınır ve taşınmaz mal edinilmesi, bunların idaresi, inşaat yaptırılması, satılması, takası ve trampası veya Kuruma ait binaların, hizmet binası, lojman, misafirhane, eğitim tesisi, kreş, huzurevi ve benzeri hizmet ve sosyal amaçlara tahsisi hakkındaki önerileri inceleyip karara bağlamak,

            m) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere, bedeli yüz milyar liradan fazla olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar vermek,

            n) Kovuşturulmasında Kurum için yarar görülmeyen dava ve icra kovuşturmalarının açılmaması, henüz dava ve icra kovuşturması haline gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözümlenmesi ve bunlara ait paraların terkini önerilerini, Kurum için yarar görülmeyen hallerde dava ve icra kovuşturmalarından vazgeçilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait para ve malların terkini, Kurum leh ve aleyhine açılmış dava ve icra kovuşturmalarının uzlaşma yoluyla çözümü hakkındaki önerileri karara bağlamak,

            o) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin başkaca önerilerini inceleyip, karara bağlamak,

            p) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile verilen diğer görevleri yapmak.

            Yönetim Kurulu, (n) bendinde belirtilen görev ve yetkilerini Genel Müdüre devredebilir.

            GENEL MÜDÜRLÜK
            Madde 7- Genel Müdürlük, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

            Genel Müdür, Genel Kurulun önerilerini dikkate alarak Yönetim Kurulu kararları ile Kurum mevzuatı doğrultusunda bütün işleri yürütür. Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar, idari ve adli merciler ile üçüncü şahıslara karşı Kurumu temsil eder. Temsil yetkisini gerektiğinde genel hükümlere göre devredebilir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanacakların, en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmaları gerekir. Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği hariç Kurum birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olurlar. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanı müşterek kararname ile atanır. Müşterek kararname ile atanması gerekenler dışında kalan 1-4 dereceli kadrolara atanacak personel Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Bunun dışındaki Kurum personeli Genel Müdür tarafından atanır. Kurum avukatının bulunmadığı yerlerde ve zamanlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesinde; Genel Müdür, icra ve yargı mercileri nezdindeki temsil yetkisini uygun göreceği bir Kurum personeline devredebilir.

            MERKEZ TEŞKİLATI
            Madde 8- Kurumun merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur.

            ANA HİZMET BİRİMLERİ
            Madde 9- Kurumun ana hizmet birimleri şunlardır:

            a) İşgücü Yetiştirme Dairesi Başkanlığı,

            b) İstihdam Dairesi Başkanlığı,

            c) İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı,

            d) Özel İstihdam Büroları Dairesi Başkanlığı,

            e) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

            İŞGÜCÜ YETİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 10- İşgücü Yetiştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            Kurumun mesleki rehabilitasyon çalışmalarının genel esaslarını tespit etmek, bu konudaki çalışmaları programlamak, uygulanmasını sağlamak, mesleğe hazırlık, meslek edindirme, meslek değiştirme ve meslek geliştirme eğitimi vermek, verdirmek, iş analizi çalışmalarını yapmak, yaptırmak, Türk Meslekler Sözlüğünü hazırlamak, mesleğe yöneltme sistemini tedricen genişletip büyütmek, rehberlik hizmetini vermek ve geliştirmek, istihdam ve danışmanlık hizmetleri sunmak, iş arama becerileri eğitim programları uygulamak, girişimcilik eğitimi ve iş kurma danışmanlık hizmeti verilmesini sağlamak, özürlüler mesleki rehabilitasyon merkezi çalışmalarını düzenlemek, en fazla altı ay süre ile toplum yararına çalışma programları düzenlemek, istihdamdaki işgücü ile ilk ve orta kademe yöneticileri için işyerlerinde eğitim seminerleri düzenlemek, işyerlerinin eğitim politikaları geliştirmelerine yardımcı olmak, işyeri mesleki eğitim programları uygulamalarına gerektiğinde eğitici ve materyal desteği sağlamak, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

            İSTİHDAM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 11- İstihdam Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            İşgücü piyasasındaki ve mesleklerdeki durum ve gelişmeleri izlemek, bunlarla ilgili araştırmalar yapmak, yaptırmak, derlenen işgücü piyasası bilgilerini yayınlanır hale getirmek, işgücü arz ve talebinin dengeli bir biçimde oluşmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve programlar yapmak, işçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda gerekli çalışmaları yapmak, işgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü bulunmasına ve yurt dışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, özürlülerin, eski hükümlülerin, terörden etkilenenlerin ve korunmaya muhtaç olanların istihdamlarına yardımcı olmak, özel istihdam projeleri uygulamak, işgücünün seyyaliyetini ve istihdamını teşvik amacıyla, ikamet edilen belediye mücavir alan sınırları dışında işe yerleştirme imkanı bulunan kayıtlı işsizleri belirlemek, bunların uygun oldukları açık işlere gönderilmelerinde günlük zaruri giderleri dahil seyahat masraflarının karşılanması uygulamasını yürütmek, yabancı uyrukluların Türkiye'de istihdamı konusunda Kuruma verilen görevleri yapmak, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

            İŞSİZLİK SİGORTASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 12- İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin Fon Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, işsizlik sigortası primlerinin kişi bazında kaydını tutmak, işsizlik ödeneği ödenmesine ilişkin her türlü işlemi yapmak, hastalık ve analık sigortası primlerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna yatırılmasını sağlamak, sigortalı işsizlere yönelik istihdam ve mesleki eğitim tedbirleri ile ilgili işlemleri yapmak, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun uygulanması ile ilgili olarak, Kanunla verilen diğer görevler ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulanmalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla verilen İş kaybı Tazminatı ödenmesi ve diğer hizmetlere ilişkin görevleri yapmak, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

            ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 13- Özel İstihdam Büroları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            Gerekli şartları taşıyan özel istihdam bürolarına izin verilmesine, izinlerin uzatılmasına ve iptaline ilişkin işlemleri yürütmek, özel istihdam bürolarınca Kuruma verilmiş olan teminat mektuplarının muhafazası ve gerektiğinde iadesi ile ilgili işlemleri yapmak, özel istihdam bürolarınca Kuruma bildirilen istatistiki verileri değerlendirmek, tüm uygulamaya ilişkin kayıt tutmak, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

            DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 14- Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında işgücünün serbest dolaşımı ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerdeki istihdam ve işsizlikle ilgili gelişmeleri izlemek, bu alanda Kuruma düşen çalışmaları yapmak ve bu konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, ikili işgücü anlaşmaları ile Kurumu ilgilendiren diğer anlaşmaların uygulanmasına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek, Türk işgücü çalıştırmak isteyen ülkeleri tespit etmek ve yabancı ülkelerdeki emek- yoğun yatırımları takip etmek, çalışma hayatı, istihdam ve işgücü ile ilgili olarak Kurumu ilgilendiren yabancı mevzuatı tarayıp incelemek, yurt dışı istihdam hizmetlerine ilişkin olarak Kuruma düşen görevler konusunda araştırmalar yapmak, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

            DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
            Madde 15- Kurumun danışma ve denetim birimleri şunlardır:

            a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

            b) Hukuk Müşavirliği,

            c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

            TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
            Madde 16- Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

            Kurum merkez ve taşra birimlerinin her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, bu Kanun Hükmünde Kararname ile İş Kanunu hükümlerine göre kamu ve özel işyerlerinde Kurum çalışmaları ile ilgili kayıt, evrak ve diğer işlemleri tetkik ve teftiş etmek, Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla, inceleme ve denetleme sonucu ortaya çıkan aksaklıkları giderici tedbirlere ilişkin gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, Genel Müdür tarafından verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

            HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
            Madde 17- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

            Genel Müdürlük ve diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, idari ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, Kurum memurları hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Genel Müdür tarafından havale edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili işlemleri yapmak, Kurum görüşü istenen veya Kurumca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, Kurumun taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlemlerini merkezden veya yerinde takip etmek, Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde, ilgili merkez teşkilatının görüşlerini de alarak ihbarname, ihtarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap vermek, adli, idari davalar ile icra takiplerinde mahkemeler, hakimler, icra daireleri ile dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde, Genel Müdürlüğü temsil etmek, Genel Müdür tarafından verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

            ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 18- Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            Kurumun hizmet ve görevlerini ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve bu konuda raporlar düzenlemek, Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde Kuruma verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların bilimsel araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Kurumun yıllık çalışma programını ve yıllık çalışma raporunu hazırlamak, Kurumun organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna verilecek cevabi raporları hazırlamak, Kurumun basın ve yayın kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, Kurum içi koordinasyonu sağlamak, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

            YARDIMCI BİRİMLER
            Madde 19- Kurumun yardımcı birimleri şunlardır:

            a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,

            b) Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

            c) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

            d) İdari İşler Dairesi Başkanlığı,

            e) Savunma Uzmanlığı.

            PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 20- Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            Kurumun insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, Kurum personelinin, atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek, personele verilecek eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

            MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 21- Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            Kurumun hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak bütçeyi hazırlamak, yetkili organlara sunmak ve uygulamasını takip etmek, bağlı birimlerin ödenek ve para taleplerini karşılamak, gerektiğinde ek bütçe talebinde bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerden alınan teminatları muhafaza etmek, Genel Müdürlük hesaplarının kayıtlarını tutmak, takip etmek, değerlendirmek, borç ve alacaklarını takip etmek, tahsilini ve ödemesini sağlamak, personelin her türlü ödemelerini yapmak, yasal kesintilerini süresi içinde ilgili kurum ve kuruluşlara yatırmak, taşra birimlerinin muhasebe uygulamalarını takip etmek ve değerlendirmek, gerektiğinde yerinde kontrol etmek ve eğitim vermek, aylık, yıllık geçici ve kesin mizanları ve yıl sonunda da bilançoyu çıkarmak ve yetkili organlara sunmak, Kurum tarafından verilen hizmetlerle ilgili olarak alınacak masraf karşılıkları teklifini ilgili birimlerden alacağı görüşler doğrultusunda Bakanlık onayına sunmak, uygulamasını takip etmek, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

            BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 22- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            Kurumun hizmet ve işlemlerinin verimlilik ilkelerine uyulmak suretiyle hızlı ve doğru sonuç alınacak şekilde bilgisayar destekli olarak yürütülmesini sağlayacak çalışmaları yapmak, bilgi işlem çalışmaları için gerekli olan iş akış ve organizasyonunu düzenlemek, yerleşim planı yapmak, standart ve yöntemleri belirlemek, gerekli analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak, uygulama programlarını geliştirerek test etmek, işletime alınması ve gereksinimler doğrultusunda güncelleştirilmesini sağlamak, mevcut bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak, performans artırıcı faaliyetlerde bulunmak, bilgilerin ihtiyaç duyan kişi ve birimlere istenilen biçimde iletilmesini sağlamak, Kurumun hizmetlerine ilişkin istatistiksel verileri toplamak, değerlendirmek ve yayınlamak, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

            İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 23- İdari İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            Merkez ve taşra teşkilatı için, gerekli araç, gereç ve malzemenin temini, bakım onarım, vergi, sigorta ile demirbaş ve terkin işlemlerini yürütmek, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma, kamulaştırma, onarım, tamirat, tadilat işlemlerini yapmak, projelendirmek ve kontrol etmek, sağlık hizmetleri, sosyal tesislerin işletilmesi, tabldot, personel taşımacılığı, lojman, misafirhane, kreş gibi sosyal faaliyetlerle ilgili işlemleri yürütmek, Kurumun her türlü evrak, arşiv, basım ve haberleşme işlemlerini yürütmek, merkez birimlerinin, aydınlatma, ısıtma, korunma, temizlik ve araç sevk işlemlerini yürütmek, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

            SAVUNMA UZMANLIĞI
            Madde 24- Savunma Uzmanlığının görevleri şunlardır:

            Kurumun seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını, topyekün sivil savunma hizmetleri çerçevesinde verilen görevleri, kendi konularında ayrı mevzuatları bulunan planlama faaliyetlerini, alarm tedbirlerinden kaynaklanan görevleri, koruyucu güvenlik hizmetlerini ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimatlarda belirtilen esaslara göre yapmak, uygulanmasını sağlamak, kontrol ve koordine etmek, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen ve mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.

            TAŞRA TEŞKİLATI
            Madde 25- Kurumun taşra teşkilatı; il düzeyinde kurulacak il müdürlüklerinden ve Yönetim Kurulu kararı ve Bakan onayı ile büyük şehir sınırları dahilinde ihtiyaç duyulan ilçelerde kurulacak şube müdürlüklerinden oluşur. İl müdürlükleri ve şube müdürlükleri, Kurumun il ve ilçelerdeki temsilcileridir.

            İL İSTİHDAM KURULLARI VE GÖREVLERİ
            Madde 26- İl İstihdam kurulları, illerde Valinin veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısının başkanlığında, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir üst düzey temsilci, İl Milli Eğitim Müdürü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Kurum İl Müdürü, İl Ticaret ile Sanayi Odası Başkanı veya görevlendirecekleri birer temsilci, İl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı veya görevlendireceği bir temsilci, İl Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, İl Organize Sanayi Bölgeleri Müdürleri, bir üniversite öğretim üyesi, Valinin, İlin istihdam yapısını dikkate alarak görevlendireceği diğer Kamu İl Müdürleri ile en çok üyeye sahip İşçi ve İşveren Konfederasyonlarının birer temsilcisinden oluşur. İl İstihdam kurulları her yıl Kasım ayı içinde olağan toplantısını yapar. Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplantı yapabilir. Kurulun sekreterya görevi Kurum il müdürlüklerince yerine getirilir.

            İl İstihdam kurullarının görevleri; il düzeyinde istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirleri saptamak, il istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak, işgücü yetiştirme etkinliklerini yönlendirmek üzere yerel düzeyde geçerli olacak ilke ve politikaları belirlemek ve önerilerini Kuruma bildirmek, Kurum İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık işgücü eğitim planlarını inceleyerek varsa gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Kuruma bildirmek, eğitim planı uygulaması ile ilgili olarak yöredeki işgücü yetiştirme ve istihdam etkinliklerini izleyip değerlendirmek ve değerlendirme raporlarını Kuruma göndermektir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SORUMLULUK VE YETKİ DEVRİ

            SORUMLULUK VE YETKİ DEVRİ
            Madde 27- Kurumun merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yükümlü bulundukları görevleri, mevzuata uygun olarak yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludurlar. Genel Müdür ve her kademedeki Kurum yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Ancak, yetki devri yetkiyi devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.

            Kurum iş ve işçi arayanların isteklerini karşılayamamaktan ve hizmet akdi yapılmasına aracılık ettiği hallerde, tarafların ileri sürecekleri zarar ve ziyandan sorumlu değildir.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PERSONEL STATÜSÜ VE KURUM GELİRLERİ

            PERSONEL STATÜSÜ
            Madde 28- Kurum personeli, Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlere atanan kadrolu ve sözleşmeli personelden oluşur. Kurum personeli hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin suç ve cezaları ile görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümleri hariç bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

            Kurum, özel bilgi ve ihtisas gerektiren iş ve hizmetler için sözleşme ile personel istihdam edebilir. Bu şekilde çalıştırılacakların unvanı, adedi, nitelikleri, ücret ve diğer mali hakları ile çalıştırılma usul ve esasları Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacaklara ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personel için belirlenen tavan ücretin üç katını geçemez.

            Hukuk Müşavirliğinde çalışanlar hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Kurum, Ankara dışındaki icra, takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekalet akdi ile lüzum görülecek sayıda avukat çalıştırabilir.

            Kurum, merkez ve taşra teşkilatında İstihdam ve Meslek Uzmanı çalıştırabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar. İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığına atananlar, bu görevde en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlilik sınavında başarılı olmaları ve İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde başarmış bulunmaları halinde İstihdam ve Meslek Uzmanı unvanını alırlar. Yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, üst üste iki defa yapılacak sınavda başarılı olamayanlar ve olumlu sicil alamayanlar bu unvanlarını kaybeder ve durumlarına uygun başka kadrolara nakledilir.

            En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olan Kurum personelinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlere Kurum çalışmaları ile ilgili alanlarda yurt içi veya yurt dışında master programına, yan dal ihtisası veya sertifika programına katılmaları halinde izin verilen sürenin iki katı kadar mecburi hizmet karşılığında program süresince izin verilebilir ve programların masrafları Kurumca karşılanır. Bu kişiler bütün özlük haklarından faydalanmaya, ikramiyeler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanan aylık, zam ve tazminatlarını almaya devam eder.

            Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilecek Kurum personeline (1, 2 ve 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlar dahil) fazla çalışma yaptırılabilir. Yapılacak fazla çalışma ücreti ve fazla çalışmanın yaptırılması ile ilgili hususlar Kurum Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

            Kurum merkez ve taşra teşkilatında kadrolu çalışan personele her yıl, asgari ücretten az olmamak kaydıyla kendi aylıkları tutarında (gösterge ve ek gösterge dahil) iki ikramiye verilir. İkramiyenin tarihlerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

            KURUM GELİRLERİ
            Madde 29- Kurumun gelirleri şunlardır:

            a) Her yıl Bakanlık bütçesine Kurum için konulan ödenek,

            b) Yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden alınacak bedel ile Kurum hizmetleri karşılığında işverenlerden alınacak katkı payı,

            c) Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarından elde edilen gelirler,

            d) Kuruma yapılacak bağışlar ile diğer gelirler.

            Kurum hesap dönemi olarak takvim yılı esas alınır.
 

İKİNCİ KISIM
ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI, ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI

            ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ KURULMASI, İZİN VERME, YENİLEME VE DENETİM
            Madde 30- İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etme görevi Kurum ve bu amaçla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan özel istihdam bürolarınca yapılır. Özel istihdam büroları, Kurumdan izin almak kaydıyla yurt içi iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi yerleştirme faaliyeti için özel istihdam bürolarına izin verilemez.

            Özel istihdam bürolarının iş ve işçi bulma faaliyetlerine izin verilebilmesi için talepte bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişileri idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin;

            a) Türk vatandaşı ve en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları, müflis veya konkordato ilan etmiş olmamaları,

            b) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almış veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

            c) Güvenilir bir mali bünye ile iş ve işçi bulma faaliyetlerini gerçekleştirebilecek ölçüde yönetim, nitelikli uzman personel ve teknik donanıma ve uygun bir işyerine sahip olmaları,

            d) İş ve işçi bulma aracılığı izni için iki milyar lira tutarında kat'i ve süresiz banka teminat mektubu ile istenilen diğer bilgi ve belgeleri Kuruma vermeleri ve yazılı talepte bulunmaları, gerekir. Talepler Kurumca değerlendirilir. Kurum kabul veya red kararını en geç 30 gün içerisinde talep sahibine yazılı olarak bildirir.

            Kurumca verilen izinler iki yıl süreyle geçerlidir. İzin süresi, iznin sona erme tarihinden itibaren en az üç ay önce yazılı talepte bulunulması, iznin verilmesinde aranan şartların mevcut olması, ilave kat'i ve süresiz teminat mektubu verilmesi kaydıyla, Kurumca ikişer yıllık sürelerle yenilenebilir. İş ve işçi bulma aracılığı izni için talep edilen teminat miktarı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (10) numaralı bendi hükmü uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında her yıl artırılarak uygulanır. Faaliyette bulunan özel istihdam büroları, izin almak için vermiş oldukları teminat mektubunu her yıl yeniden tespit edilen miktara tamamlamak zorundadırlar. Kuruma verilen teminat mektupları, izin ve yenileme talebinin reddi halinde kararın tebliğ tarihinden itibaren, yenileme talebinde bulunulmaması halinde izin süresinin bitimini müteakip bir ay içinde iade edilir. İznin iptali halinde, iptal kararının kesinleşmesini müteakip teminat Kuruma gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen teminat ilgilinin hiçbir borcuna mahsup edilemez.

            Özel istihdam bürolarının bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile ilgili faaliyetlerini denetleme yetkisi Kurum müfettişlerine aittir. Özel istihdam büroları, müfettişlerin istedikleri her türlü bilgiyi vermek ve bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

            ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ BİLGİ TOPLAMALARI, KULLANMALARI VE KURUMA BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
            Madde 31- Özel istihdam büroları, iş arayanlar ve açık işyerlerine ilişkin bilgileri sadece iş ve işçi bulma faaliyeti için gerekli olması halinde toplayabilir, işleme tabi tutabilir veya bunlardan yararlanabilir. Bu bilgilerin kişiye ait veya iş ya da işletme sırlarıyla ilgili olması halinde özel istihdam büroları, bunları ancak, ilgilinin izin vermesi halinde toplayıp kullanabilirler. Özel istihdam bürolarının bu verileri iş ve işçi bulma faaliyeti çerçevesinde bir üçüncü şahsa vermeleri halinde, bu şahıs söz konusu bilgileri ancak, kendisine veriliş amacına uygun şekilde işleme tabi tutabilir veya bunlardan yararlanabilir. İş ve işçi bulma faaliyetinin
sonuçlandırılmasını müteakip özel istihdam bürolarına verilmiş olan evrakın
ilgilisine iade edilmesi gerekir.

            Özel istihdam büroları iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edemez ve ücret alamazlar. İşe yerleştirme faaliyeti karşılığı ücret sadece işverenden alınır. Ancak, yönetmelikle belirlenecek meslekler ve üst düzey yöneticiler için işe yerleştirilenlerden ücret alınmasına izin verilebilir.

            İş ve işçi bulma faaliyetleri ile ilgili olarak;

            a) Kurumun iznine sahip olmayan bir özel istihdam bürosu ile yapılan anlaşmalar,

            b) Yönetmelikte öngörülmemiş ise, özel istihdam büroları ile iş arayanlar arasında bir ücret ödenmesine ilişkin yapılan anlaşmalar,

            c) Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlarla ücret konusunda anlaşma yapmaları, onlardan ücret almaları veya herhangi bir şekilde menfaat temin etmeleri halinde özel istihdam büroları ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar,

            d) İşgücünün sigortasız çalışması veya sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan anlaşmalar,

            e) Bir işverenin veya bir iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar, geçersizdir.

            Birden fazla özel istihdam bürosuna işgücü temini için talep vermiş olan işverenler ile iş bulunması amacıyla kayıt yaptırmış olan iş arayanlar, bu bürolardan biri kanalıyla işe yerleşmenin gerçekleşmiş olması halinde diğerlerini işe yerleşme tarihinden itibaren en geç bir gün içinde haberdar etmekle yükümlüdürler.

            Özel istihdam büroları işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan iş arayanlar, açık işler ve işe yerleştirmelerle ilgili istatistikleri düzenli olarak Kuruma bildirmek, uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talebi üzerine Kuruma vermek zorundadırlar.

            İZNİN REDDİ, YENİLENMEMESİ, İPTALİ VE KARARLARA KARŞI İTİRAZ
            Madde 32- 30 uncu madde uyarınca iş ve işçi bulma faaliyetlerine izin verilmesi ve iznin yenilenmesi için öngörülen şartların yerine getirilmemiş olması halinde izin ve yenileme talebi reddedilir.

            Özel istihdam bürolarına verilen izinler; iznin verildiği ya da yenilendiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde hiçbir işe yerleştirme işlemi gerçekleştirilmemiş, izin verilmesi veya yenilenmesi için aranan şartların taşınmadığı veya kaybedildiği tespit edilmiş, 31 inci maddenin birinci fıkrasındaki yükümlülüklere Kurum tarafından yazılı olarak ikaz edilmelerine rağmen uyulmamış veya aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtildiği şekilde bir anlaşma yapılmış olması halinde iptal edilir.

            Özel istihdam büroları red, yenilememe ve iptal kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edebilirler. İtirazların 30 gün içinde sonuçlandırılması zorunludur. İtiraz yoluna başvurulmuş olması ilgililerin yargı yoluna gitme haklarını ortadan kaldırmaz.
 

İKİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            KURUMA AKTARILAN PARALARIN KULLANIMI
            Madde 33- 1475 sayılı İş Kanununun 98 inci maddesinin (C) bendi uyarınca Kuruma aktarılan paralar, özürlüler konusunda Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüş ve önerileri de alınmak suretiyle, özürlü ve eski hükümlülerin mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu ve istihdamı ile kendi işini kurma ve bu gibi projelerde kullanılır. Kurum, özürlülerle ilgili olarak gerçekleştirdiği projelere ilişkin raporları en geç izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Özürlüler İdaresi Başkanlığına gönderir.

            Kamu kurum ve kuruluşları her yıl Nisan ayı içerisinde çalıştırdıkları işçi sayısı ile çalıştırdıkları özürlü ve eski hükümlü sayısını, özürlü ve eski hükümlü açık kontenjanlarını ve kontenjan fazlası özürlü ve eski hükümlü sayısını Kuruma bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimlerde istihdam edilmesi istenilen özürlü ve eski hükümlülerin vasıfları da belirtilir.

            BİLGİ VERME VE GİZLİLİK
            Madde 34- Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. İşverenlerden toplanan bilgiler, genel istihdam ve işsizlik sigortası çalışmalarından başka amaçla kullanılamaz ve açıklanamaz.

            Kurumun işsizlik sigortası uygulaması dahil bütün işlemleri elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılabilir ve arşivlenebilir. Kurum her türlü işlemlerini internet dahil manyetik ortamda yapabilir, elektronik imza kullanabilir. Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılan işlemlerin ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde bilgi işlem kayıtları esas alınır. Kurum tarafından bilgi işlem ortamında tutulan bilgiler adli ve idari merciler nezdinde geçerlidir. Bilgi işlem kayıtlarına itiraz edilmesi halinde ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir. Bilgi işlem ortamında tutulan bilgilere ilişkin belgeler Kuruma ibraz tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır ve bu sürenin sonunda imha edilir.
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPAN HÜKÜMLER

            Madde 35- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

            a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/11 numaralı bendine "Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıları", "Devlet Bütçe Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "İstihdam ve Meslek Uzmanlığına",

            b) I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (I/h) bendine, "Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "İstihdam ve Meslek Uzmanları",

            c) 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "II- Tazminatlar" bölümünün "A- Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (h) alt bendine "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "İstihdam ve Meslek Uzmanları", ibareleri eklenmiştir.

            Madde 36-a) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde geçen "İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü" ibaresi, "Türkiye İş Kurumu" olarak değiştirilmiş ve ekli 1 sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki III sayılı cetvele Türkiye İş Kurumu bölümü olarak eklenmiştir. Ekli 2 sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde çıkarılmıştır. Ekli 3 sayılı listede yer alan kadrolar şahsa bağlı hale getirilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki IV sayılı cetvelin Türkiye İş Kurumuna ilişkin bölümüne eklenmiştir.

            b) 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer mevzuatta İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.

            Madde 37- 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Ancak, tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığı ile özel istihdam bürolarının faaliyetlerine Kurumca izin verilebilir. İzin verilen özel istihdam büroları yönetmelikle belirlenecek meslekler ile üst düzey yöneticiler dışında iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edemez ve ücret alamaz."

            Madde 38- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 51 inci maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

            "g) Yukarıdaki bentlerde belirtilen iş kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardan hizmet akitleri, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında yapılmış olan toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki hükümlere paralel olarak sona ermiş olmak."

            YÖNETMELİK
            Madde 39- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak,

            a) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve İl İstihdam kurullarının toplanma, çalışma usul ve esasları,

            b) Yurt dışında çalışan işçileri temsilen Genel Kurula katılacakların seçilme usul ve esasları,

            c) Kurum personelinin atanma usul ve şartları ile görevde yükselmesine ilişkin usul ve esaslar,

            d) Kurum personelinin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar,

            e) Kurumun merkez ve taşra teşkilatına ait birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları,

            f) Kurumun harcama ve ihale işlemlerine ilişkin usul ve esaslar,

            g) Kurum işlemlerinin bilgi işlem ve internet ortamında yapılması ve arşivlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile elektronik imza kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar,

            h) Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları,

            i) Hukuk Müşavirliğinin çalışma usul ve esasları,

            j) Özürlüler Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinin kuruluş ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar,

            k) İstihdam ve Meslek Uzmanları ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınması için yapılacak yarışma ve yeterlik sınavları ile İstihdam ve Meslek Uzmanlarının eğitim amacıyla yurt dışına gönderilmelerine ilişkin usul ve esaslar,

            l) Özel istihdam bürolarına izin verilmesi ile büroların çalışma ve denetim usul ve esasları,

            m) Yabancı uzman çalıştırma usul ve esasları,

            bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl içinde çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
 

DÖRDÜNCÜ KISIM
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER

            Geçici Madde 1- a) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebiyle İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün memurlarından (şahsa bağlı kadroda olanlar hariç) kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

            Kuruma devredilen kadrolardan İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşaviri ve Kurul Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarına ait kadrolardan aynı unvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır.

            Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Kurumun merkez ve taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilir.

            İkinci ve üçüncü fıkrada sayılanların Kurumun merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.

            b) Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş Kurum personeli için, bir defaya mahsus olmak üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavda ve Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlar durumlarına uygun İstihdam ve Meslek Uzmanlığı kadrolarına atanırlar. Ancak, bu şekilde atanacaklardan yazılı sınav tarihi itibarıyla Kurumda en az üç yıllık hizmet süresini tamamlamamış olanlar İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığına atanırlar. İstihdam ve Meslek Uzmanlığına atanmış olanlar için, bu sınav yeterlik sınavı yerine geçer.

            c) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından itibaren altı ay içinde, bir defaya mahsus olmak üzere Kurumca açılacak yazılı ve sözlü sınavları kazanan en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olan Kurum personeli muhasebeci kadrolarına atanır.

            d) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü düzenlemeler Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar, Türkiye İş Kurumu'na ait hizmetler, Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. Kamu personeli sendikaları hakkında kanuni düzenleme yapılıncaya kadar, Genel Kurula katılacak olan Kurum çalışanları temsilcisi Bakan tarafından belirlenir.

            e) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

            f) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadrolar ile taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma devredilmiş sayılır.

            g) 5 inci maddeye göre teşkil olunan Genel Kurul, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde Bakan tarafından toplantıya çağrılır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
            Madde 40- 21/1/1946 tarihli ve 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası hariç ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 41- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 30, 31, 32 ve 37 nci maddeleri 1/9/2002 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 42- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK-1 Sayılı Cetvel

İLGİLİ TABLO 04/10/2000 TARİH VE 24190 (MÜK.) SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.

            KURUMU   : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
            TEŞKİLATI: Merkez

(1) SAYILI LİSTE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

                                                      SERBEST  TUTULAN
                                                      KADRO    KADRO
SINIFI  UNVANI                                        ADEDİ    ADEDİ    TOPLAM
        1. DERECE
GİH     Genel Müdür                                     1                1
GİH     Yönetim Kurulu Üyesi                            5                5
GİH     Genel Müdür Yardımcısı                          3                3
GİH     Teftiş Kurulu Başkanı                           1                1
GİH     I. Hukuk Müşaviri                               1                1
GİH     İstihdam Dairesi Başkanı                        1                1
GİH     İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanı              1                1
GİH     İşgücü Yetiştirme Dairesi Başkanı               1                1
GİH     APK Dairesi Başkanı                             1                1
GİH     Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı              1                1
GİH     Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı          1                1
GİH     İdari İşler Dairesi Başkanı                     1                1
GİH     Özel İstihdam Büroları Dairesi Başkanı          1                1
GİH     Bilgi İşlem Dairesi Başkanı                     1                1
GİH     Dış İlişkiler Dairesi Başkanı                   1                1
GİH     Hukuk Müşaviri                                  1                1
GİH     Başmüfettiş                                    12               12
GİH     Şube Müdürü                                    30               30
GİH     APK Uzmanı                                     20               20
GİH     İstihdam ve Meslek Uzmanı                       2                2
GİH     Eğitim Uzmanı                                  21               21
GİH     Savunma Uzmanı                                  1                1
GİH     Sivil Savunma Uzmanı                            1                1
GİH     Muhasebeci                                      3                3
GİH     Ayniyat Saymanı                                 1                1
TH      Mühendis                                        2                2
TH      Matematikçi                                     1                1
TH      İstatistikçi                                    1                1
SH      Sosyal Çalışmacı                                2                2
SH      Tabip                                           1                1
SH      Psikolog                                        2                2
AH      Avukat                                          4                4
        2. DERECE
GİH     Başmüfettiş                                     1                1
GİH     Müfettiş                                       11               11
GİH     Şube Müdürü                                     5                5
GİH     İstihdam ve Meslek Uzmanı                       4                4
GİH     Eğitim Uzmanı                                   9                9
GİH     Sivil Savunma Uzmanı                            1                1
TH      Mühendis                                        2                2
AH      Avukat                                          2                2
        3. DERECE
GİH     Müfettiş                                        2                2
GİH     Şube Müdürü                                     3                3
GİH     İstihdam ve Meslek Uzmanı                       3                3
GİH     Eğitim Uzmanı                                   7                7
GİH     Savunma Uzmanı                                  1                1
GİH     Mütercim                                        1                1
GİH     Şef                                            44               44
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                        13               13
TH      İstatistikçi                                    1                1
TH      Teknisyen                                       2                2
SH      Psikolog                                        2                2
SH      Hemşire                                         1                1
        4. DERECE
GİH     Müfettiş                                        2                2
GİH     İstihdam ve Meslek Uzmanı                       3                3
GİH     Çözümleyici                                     2                2
GİH     Şef                                            15               15
GİH     Veznedar                                        2                2
GİH     Bilgisayar İşletmeni                            1                1
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                        14               14
TH      İstatistikçi                                    1                1
TH      Teknisyen                                       2                2
SH      Tabip                                           1                1
SH      Psikolog                                        1                1
SH      Hemşire                                         1                1
AH      Avukat                                          1                1
        5. DERECE
GİH     Müfettiş                                        1        1
GİH     İstihdam ve Meslek Uzmanı                       3        3
GİH     Fotoğrafcı                                      1        1
GİH     Çözümleyici                                     1        1
GİH     Şef                                            18       18
GİH     Memur                                          24       24
GİH     Ambar Memuru                                    2        2
GİH     Santral Memuru                                  1        1
GİH     Tahsildar                                       1        1
GİH     Daktilograf                                     2        2
GİH     Bilgisayar İşletmeni                            2        2
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                        30       30
GİH     Şoför                                           5        5
TH      Mühendis                                        1        1
TH      İstatistikçi                                    1        1
TH      Teknisyen                                       3        3
SH      Diş Tabibi                                      1        1
AH      Avukat                                          1        1
YH      Teknisyen Yardımcısı                            6        6
YH      Hizmetli                                       20       20
YH      Aşçı                                            1        1
YH      Kaloriferci                                     1        1
YH      Bekçi                                           2        2
YH      Dağıtıcı                                        1        1
        6. DERECE
GİH     Müfettiş                                        2        2
GİH     İstihdam ve Meslek Uzmanı                       4        4
GİH     Aktüer                                          6        6
GİH     Şef                                             1        1
GİH     Memur                                          16       16
GİH     Bilgisayar İşletmeni                            1        1
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                        15       15
GİH     Şoför                                           1        1
TH      İstatistikçi                                    6        6
SH      Diyetisyen                                      1        1
SH      Çocuk Gelişimcisi                               1        1
AH      Avukat                                          1        1
YH      Kaloriferci                                     1        1
        7. DERECE
GİH     Müfettiş                                        2        2
GİH     Müfettiş Yardımcısı                             4        4
GİH     İstihdam ve Meslek Uzmanı                       4        4
GİH     Memur                                          23       23
GİH     Satınalma Memuru                                1        1
GİH     Bilgisayar İşletmeni                            1        1
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                        14       14
GİH     Şoför                                           1        1
SHS     Sosyal Çalışmacı                                1        1
YH      Teknisyen Yardımcısı                            1        1
YH      Hizmetli                                       16       16
YH      Aşçı                                            3        3
YH      Bekçi                                           3        3
        8. DERECE
GİH     Müfettiş Yardımcısı                             8        8
GİH     Memur                                          17       17
GİH     Satınalma Memuru                                1        1
GİH     Daktilograf                                     2        2
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                        16       16
GİH     Şoför                                           2        2
TH      Tekniker                                        1        1
YH      Hizmetli                                        2        2
YH      Aşçı                                            1        1
YH      Kaloriferci                                     1        1
        9. DERECE
GİH     İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı            10       10
GİH     Ambar Memuru                                    1        1
GİH     Daktilograf                                     1        1
GİH     Santral Memuru                                  2        2
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                        12       12
YH      Aşçı                                            1        1
YH      Kaloriferci                                     1        1
YH      Bekçi                                           3        3
        10. DERECE
GİH     Memur                                           2        2
GİH     Santral Memuru                                  1        1
GİH     Daktilograf                                     3        3
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                         2        2
GİH     Şoför                                           1        1
YH      Bekçi                                           1        1
YH      Hizmetli                                        1        1
        11. DERECE
GİH     Daktilograf                                     1                1
        12. DERECE
YH      Kaloriferci                                     1                1
        TOPLAM                                        641              641

            KURUMU   : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
            TEŞKİLATI: Taşra
 

(1) SAYILI LİSTE
 
İHDAS EDİLEN KADROLAR

                                                      SERBEST  TUTULAN
                                                      KADRO    KADRO
SINIFI  UNVANI                                        ADEDİ    ADEDİ    TOPLAM
        1. DERECE
GİH     İl Müdürü                                       81               81
GİH     İl Müdür Yardımcısı                             20               20
GİH     Şube Müdürü                                     74               74
GİH     İstihdam ve Meslek Uzmanı                        5                5
GİH     Eğitim Uzmanı                                   33               33
GİH     Araştırmacı                                      2                2
GİH     Muhasebeci                                       4                4
TH      Mühendis                                         1                1
        2. DERECE
GİH     İl Müdür Yardımcısı                             20               20
GİH     Şube Müdürü                                     15               15
GİH     İstihdam ve Meslek Uzmanı                        5                5
GİH     Eğitim Uzmanı                                   17               17
GİH     Muhasebeci                                       5                5
TH      Mühendis                                         2                2
SH      Psikolog                                         1                1
AH      Avukat                                           1                1
        3. DERECE
GİH     Şube Müdürü                                     13               13
GİH     İstihdam ve Meslek Uzmanı                        7                7
GİH     Eğitim Uzmanı                                    8                8
GİH     Muhasebeci                                       5                5
GİH     Şef                                            207              207
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                         21               21
TH      Mühendis                                         2                2
TH      Teknisyen                                        3                3
        4. DERECE
GİH     İstihdam ve Meslek Uzmanı                        8                8
GİH     Eğitim Uzmanı                                    4                4
GİH     Muhasebeci                                       6                6
GİH     Şef                                             66               66
GİH     Veznedar                                        35               35
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                         15               15
TH      Teknisyen                                        1                1
TH      İstatistikçi                                     1                1
SH      Tabip                                            1                1
AH      Avukat                                           2                2
        5. DERECE
GİH     İstihdam ve Meslek Uzmanı                        7                7
GİH     Eğitim Uzmanı                                   11               11
GİH     Muhasebeci                                      15               15
GİH     Şef                                             98               98
GİH     Memur                                          272              272
GİH     Santral Memuru                                   1                1
GİH     Daktilograf                                     30               30
GİH     Veznedar                                        35               35
GİH     Bilgisayar İşletmeni                             1                1
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                         21               21
GİH     Şoför                                           24               24
TH      Teknisyen                                        7                7
TH      İstatistikçi                                     4                4
SH      Tabip                                            1                1
SH      Hemşire                                          1                1
AH      Avukat                                           4                4
YH      Hizmetli                                        29               29
YH      Aşçı                                             1                1
YH      Kaloriferci                                      4                4
YH      Bekçi                                            7                7
YH      Dağıtıcı                                         2                2
        6. DERECE
GİH     İstihdam ve Meslek Uzmanı                        6                6
GİH     Eğitim Uzmanı                                    1                1
GİH     Muhasebeci                                      16               16
GİH     Şef                                              7                7
GİH     Memur                                          110              110
GİH     Daktilograf                                     16               16
GİH     Veznedar                                         4                4
GİH     Bilgisayar İşletmeni                             5                5
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                         51               51
GİH     Şoför                                            9                9
TH      İstatistikçi                                    13               13
TH      Teknisyen                                        4                4
AH      Avukat                                           7                7
YH      Hizmetli                                        11               11
YH      Kaloriferci                                      1                1
YH      Bekçi                                            2                2
YH      Dağıtıcı                                         1                1
        7. DERECE
GİH     İstihdam ve Meslek Uzmanı                        7                7
GİH     Muhasebeci                                      17               17
GİH     Memur                                           83               83
GİH     Santral Memuru                                   1                1
GİH     Daktilograf                                      8                8
GİH     Veznedar                                         8                8
GİH     Bilgisayar İşletmeni                             4                4
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                         73               73
GİH     Şoför                                           21               21
TH      Teknisyen                                        1                1
SH      Hemşire                                          1                1
YH      Hizmetli                                        42               42
YH      Aşçı                                             6                6
YH      Kaloriferci                                      6                6
YH      Bekçi                                           17               17
YH      Dağıtıcı                                         6                6
        8. DERECE
GİH     Muhasebeci                                      13               13
GİH     Memur                                           68               68
GİH     Daktilograf                                     12               12
GİH     Veznedar                                         3                3
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                         55               55
GİH     Şoför                                           16               16
YH      Hizmetli                                        17               17
YH      Aşçı                                             1                1
YH      Kaloriferci                                      1                1
YH      Bekçi                                            3                3
        9. DERECE
GİH     İstihdam ve Meslek Uzman Yrd.                   15               15
GİH     Memur                                           60               60
GİH     Santral Memuru                                   3                3
GİH     Daktilograf                                     11               11
GİH     Veznedar                                         1                1
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                         22               22
GİH     Şoför                                           27               27
TH      Teknisyen                                        1                1
YH      Hizmetli                                        14               14
YH      Aşçı                                             1                1
YH      Kaloriferci                                      1                1
YH      Bekçi                                            5                5
        10. DERECE
GİH     Memur                                           34               34
GİH     Santral Memuru                                   1                1
GİH     Daktilograf                                      8                8
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                         20               20
GİH     Şoför                                           25               25
YH      Hizmetli                                         6                6
YH      Aşçı                                             3                3
YH      Kaloriferci                                      2                2
YH      Bekçi                                            5                5
YH      Dağıtıcı                                         1                1
        11. DERECE
GİH     Memur                                            3                3
GİH     Şoför                                           16               16
YH      Hizmetli                                        10               10
YH      Bekçi                                            2                2
        12. DERECE
GİH     Şoför                                           11               11
YH      Hizmetli                                         5                5
YH      Kaloriferci                                      3                3
YH      Bekçi                                            2                2
        13. DERECE
YH      Hizmetli                                         1                1
        TOPLAM                                        2339             2339

            KURUMU   : İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü
            TEŞKİLATI: Merkez
 

(2) SAYILI LİSTE
 
İPTAL EDİLEN KADROLAR

                                                                SERBEST
SINIFI  UNVANI                                        DERECESİ  KADRO ADEDİ
GİH     Hukuk Müşaviri                                   1            1
GİH     Başmüfettiş                                      1           12
GİH     Başmüfettiş                                      2            1
GİH     Müfettiş                                         2           11
GİH     Müfettiş                                         3            2
GİH     Müfettiş                                         4            2
GİH     Müfettiş                                         7            5
GİH     Müfettiş Yardımcısı                              7            4
GİH     Müfettiş Yardımcısı                              8            8
GİH     Şube Müdürü                                      1           26
GİH     Şube Müdürü                                      2            2
GİH     APK Uzmanı                                       1           20
GİH     Eğitim Uzmanı                                    1           24
GİH     Eğitim Uzmanı                                    2            9
GİH     Eğitim Uzmanı                                    3            7
GİH     Eğitim Uzmanı                                    5            6
GİH     Savunma Uzmanı                                   1            1
GİH     Savunma Uzmanı                                   3            1
GİH     Sivil Savunma Uzmanı                             1            1
GİH     Sivil Savunma Uzmanı                             2            1
GİH     Aktüer                                           6            6
GİH     Muhasebeci                                       1            3
GİH     Mütercim                                         3            1
GİH     Fotoğrafcı                                       5            1
GİH     Programcı                                        6            2
GİH     Programcı                                        7            1
GİH     Çözümleyici                                      4            2
GİH     Çözümleyici                                      5            1
GİH     Şef                                              3           42
GİH     Şef                                              4           11
GİH     Şef                                              5           16
GİH     Şef                                              6            1
GİH     Ayniyat Saymanı                                  1            1
GİH     Memur                                            5           26
GİH     Memur                                            6           28
GİH     Memur                                            7           27
GİH     Memur                                            8           18
GİH     Memur                                           10            5
GİH     Ambar Memuru                                     5            3
GİH     Ambar Memuru                                     9            1
GİH     Santral Memuru                                   5            1
GİH     Santral Memuru                                   9            2
GİH     Santral Memuru                                  10            1
GİH     Satınalma Memuru                                 7            1
GİH     Satınalma Memuru                                 8            1
GİH     Tahsildar                                        5            1
GİH     Daktilograf                                      5            2
GİH     Daktilograf                                      8            2
GİH     Daktilograf                                      9            1
GİH     Daktilograf                                     10            6
GİH     Daktilograf                                     11            1
GİH     Sekreter                                        10            1
GİH     Veznedar                                         4            2
GİH     Bilgisayar İşletmeni                             4            1
GİH     Bilgisayar İşletmeni                             5            2
GİH     Bilgisayar İşletmeni                             6            2
GİH     Bilgisayar İşletmeni                             7            3
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                          3           13
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                          4           14
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                          5           34
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                          6           19
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                          7           14
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                          8           16
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                          9           12
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                         10            2
GİH     Şoför                                            5            5
GİH     Şoför                                            6            1
GİH     Şoför                                            7            1
GİH     Şoför                                            8            2
GİH     Şoför                                           10            1
GİH     Çocuk Eğitimcisi                                 9            2
TH      Mühendis                                         1            2
TH      Mühendis                                         2            2
TH      Mühendis                                         5            1
TH      Matematikçi                                      1            1
TH      İstatistikçi                                     1            1
TH      İstatistikçi                                     3            1
TH      İstatistikçi                                     4            1
TH      İstatistikçi                                     5            1
TH      İstatistikçi                                     6            6
TH      Teknisyen                                        3            2
TH      Teknisyen                                        4            2
TH      Teknisyen                                        5            3
TH      Tekniker                                         8            1
SH      Sosyal Çalışmacı                                 1            2
SH      Sosyal Çalışmacı                                 7            2
SH      Diş Tabibi                                       5            1
SH      Tabip                                            1            1
SH      Tabip                                            4            1
SH      Psikolog                                         1            2
SH      Psikolog                                         3            2
SH      Psikolog                                         4            1
SH      Diyetisyen                                       6            1
SH      Çocuk Gelişimcisi                                6            1
SH      Çocuk Gelişimcisi                                8            1
SH      Hemşire                                          3            1
SH      Hemşire                                          4            1
AH      Avukat                                           1            4
AH      Avukat                                           2            2
AH      Avukat                                           4            1
YH      Teknisyen Yardımcısı                             5            6
YH      Teknisyen Yardımcısı                             7            1
YH      Hizmetli                                         5           21
YH      Hizmetli                                         7           17
YH      Hizmetli                                         8            2
YH      Hizmetli                                         9            1
YH      Hizmetli                                        10            2
YH      Aşçı                                             5            1
YH      Aşçı                                             7            3
YH      Aşçı                                             8            1
YH      Aşçı                                             9            1
YH      Kaloriferci                                      5            1
YH      Kaloriferci                                      6            1
YH      Kaloriferci                                      8            1
YH      Kaloriferci                                      9            1
YH      Kaloriferci                                     12            1
YH      Bekçi                                            5            2
YH      Bekçi                                            7            3
YH      Bekçi                                            9            3
YH      Bekçi                                           10            1
YH      Dağıtıcı                                         5            3
YH      Dağıtıcı                                        12            1
TOPLAM                                                              628

            KURUMU   : İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü
            TEŞKİLATI: Taşra
 

(2) SAYILI LİSTE
 
İPTAL EDİLEN KADROLAR

                                                                             TUTULAN
                                                                SERBEST      KADRO
SINIFI  UNVANI                                        DERECESİ  KADRO ADEDİ  ADEDİ    TOPLAM
GİH     Bölge Müdürü                                       1           12               12
GİH     Bölge Müdür Yardımcısı                             1           25               25
GİH     Bölge Müdür Yardımcısı                             2            2                2
GİH     Şube Müdürü                                        1           72               72
GİH     Şube Müdürü                                        2           12               12
GİH     Şube Müdürü                                        3           10        5      15
GİH     Eğitim Uzmanı                                      1           37               37
GİH     Eğitim Uzmanı                                      2           18               18
GİH     Eğitim Uzmanı                                      3           12               12
GİH     Eğitim Uzmanı                                      4            4                4
GİH     Eğitim Uzmanı                                      5           25               25
GİH     Eğitim Uzmanı                                      6            5                5
GİH     Eğitim Uzmanı                                      7            5                5
GİH     Araştırmacı                                        1            6                6
GİH     Araştırmacı                                        2            1                1
GİH     Araştırmacı                                        3            1                1
GİH     Muhasebeci                                         1            6                6
GİH     Muhasebeci                                         2            9                9
GİH     Şef                                                3          207              207
GİH     Şef                                                4           66        3      69
GİH     Şef                                                5           98        5     103
GİH     Şef                                                6            7                7
GİH     Memur                                              5          284              284
GİH     Memur                                              6          130       10     140
GİH     Memur                                              7           99               99
GİH     Memur                                              8           85        4      89
GİH     Memur                                              9           70               70
GİH     Memur                                             10           38               38
GİH     Memur                                             11            3                3
GİH     Santral Memuru                                     5            1                1
GİH     Santral Memuru                                     7            1                1
GİH     Santral Memuru                                     9            3                3
GİH     Santral Memuru                                    10            1                1
GİH     Daktilograf                                        5           47               47
GİH     Daktilograf                                        6           23        2      25
GİH     Daktilograf                                        7           16        3      19
GİH     Daktilograf                                        8           16        2      18
GİH     Daktilograf                                        9           11               11
GİH     Daktilograf                                       10            9                9
GİH     Veznedar                                           4           35               35
GİH     Veznedar                                           5           35               35
GİH     Veznedar                                           6            4                4
GİH     Veznedar                                           7            8                8
GİH     Veznedar                                           8            3                3
GİH     Veznedar                                           9            1                1
GİH     Bilgisayar İşletmeni                              ()            1                1
GİH     Bilgisayar İşletmeni                               6            5                5
GİH     Bilgisayar İşletmeni                               7            4                4
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                            3           21               21
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                            4           15               15
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                            5           36               36
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                            6           51               51
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                            7           73               73
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                            8           55               55
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                            9           22               22
GİH     Veri Haz.Kont.İşletmeni                           10           20               20
GİH     Şoför                                              5           24               24
GİH     Şoför                                              6            9                9
GİH     Şoför                                              7           21        1      22
GİH     Şoför                                              8           16        1      17
GİH     Şoför                                              9           27        1      28
GİH     Şoför                                             10           25               25
GİH     Şoför                                             11           16               16
GİH     Şoför                                             12           11               11
TH      Mühendis                                           1            1                1
TH      Mühendis                                           2            2                2
TH      Mühendis                                           3        2                    2
TH      İstatistikçi                                       4        1                    1
TH      İstatistikçi                                       5        4                    4
TH      İstatistikçi                                       6       13                   13
TH      Teknisyen                                          3        3                    3
TH      Teknisyen                                          4        1                    1
TH      Teknisyen                                          5        7                    7
TH      Teknisyen                                          6        4                    4
TH      Teknisyen                                          7        1                    1
TH      Teknisyen                                          9        1                    1
SH      Tabip                                              4        1                    1
SH      Tabip                                              5        1                    1
SH      Psikolog                                           2        1                    1
SH      Hemşire                                            5        1                    1
SH      Hemşire                                            7        1                    1
AH      Avukat                                             2        1                    1
AH      Avukat                                             4        2                    2
AH      Avukat                                             6        3                    3
YH      Hizmetli                                           5       43                   43
YH      Hizmetli                                           6       12                   12
YH      Hizmetli                                           7       58            2      60
YH      Hizmetli                                           8       17            2      19
YH      Hizmetli                                           9       14            4      18
YH      Hizmetli                                          10        9                    9
YH      Hizmetli                                          11       13                   13
YH      Hizmetli                                          12       10                   10
YH      Hizmetli                                          13        1                    1
YH      Aşçı                                               5        1                    1
YH      Aşçı                                               7        6                    6
YH      Aşçı                                               8        1                    1
YH      Aşçı                                               9        1                    1
YH      Aşçı                                              10        3                    3
YH      Kaloriferci                                        5        4                    4
YH      Kaloriferci                                        6        1                    1
YH      Kaloriferci                                        7        6                    6
YH      Kaloriferci                                        8        1                    1
YH      Kaloriferci                                        9        1                    1
YH      Kaloriferci                                       10        2                    2
YH      Kaloriferci                                       12        3                    3
YH      Bekçi                                              5        9                    9
YH      Bekçi                                              6        2                    2
YH      Bekçi                                              7       25                   25
YH      Bekçi                                              8        3                    3
YH      Bekçi                                              9        5                    5
YH      Bekçi                                             10        8                    8
YH      Bekçi                                             11        2                    2
YH      Bekçi                                             12        2                    2
YH      Dağıtıcı                                           5        2                    2
YH      Dağıtıcı                                           6        1                    1
YH      Dağıtıcı                                           7        6                    6
YH      Dağıtıcı                                          10        1                    1
TOPLAM                                                           2339           45    2384

            KURUMU   : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
            TEŞKİLATI: Merkez
 

(3) SAYILI LİSTE
 
ŞAHSA BAĞLI KADROLAR

SINIFI  UNVANI                       DERECESİ  ADEDİ
GİH     Genel Müdür                       1      1
GİH     Genel Müdür Yardımcısı            1      3
GİH     Teftiş Kurulu Başkanı             1      1
GİH     I. Hukuk Müşaviri                 1      1
GİH     İstihdam Daire Başkanı            1      1
GİH     İşsizlik Sigortası Dai.Bşk.       1      1
GİH     İşg.Yet.Mes.Reh.Dai.Bşk.          1      1
GİH     APK Daire Başkanı                 1      1
GİH     Pers. ve Eğt.Daire Bşk.           1      1
GİH     Muh. ve Mali İşl.Dai.Bşk.         1      1
GİH     İdari İşler Daire Başkanı         1      1
TOPLAM                                          13
 

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   
Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. YILMAZ R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş.S. GÜREL F. BAL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI Prof. Dr. Ş.S. GÜREL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V.
 
Prof.Dr. A.ÇAY Prof. Dr. H.S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN
Devlet Bakanı  Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı  İçişleri Bakanı 
 
İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU Prof.Dr. H.Y. GÖKALP
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı V.
 
Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
 
A.K.TANRIKULU M.C. ERSÜMER M. İ.TALAY R.K. YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kay. Bakanı  Kültür Bakanı  Turizm Bakanı V.
 
Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Orman Bakanı Çevre Bakanı