İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.10.2000 Çarşamba Sayı : 24190 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU, TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 24/08/2000
Karar No     : KHK/619

            Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 24/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

          Madde 1- 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olmak" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Kurum, bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz bir kamu kurumudur. Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşu olup, mali ve idari bakımdan özerktir."

          Madde 2- 1479 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 3- Genel Müdürlük, Genel Müdür, üç Genel Müdür yardımcısı, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

            Merkez teşkilatı;

            a) Ana hizmet birimleri; Sigortalılar Dairesi Başkanlığı, Tahsisler Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

            b) Danışma ve denetim birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

            c) Yardımcı hizmet birimleri; Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdari İşler Dairesi Başkanlığı ile Savunma Uzmanlığından, ve taşra teşkilatı il müdürlüklerinden, oluşur.

            Merkez ve taşra teşkilatının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir."

          Madde 3- 1479 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları

            Madde 4- Kuruma Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcısı olarak atanacaklarda, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, en az 12 yıl fiili hizmeti bulunmak ve en az 4 yıllık eğitim veren fakülte ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak şartları aranır."

          Madde 4- 1479 sayılı Kanunun 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Genel Müdürün görevleri, yetki devri ve temsil yetkisi

          Madde 5- Genel Müdür, Kurumun bütün işlerini Yönetim Kurulunun gözetimi altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür. Adli ve idari mercilerle gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil eder. Genel Müdür yardımcıları merkezde, il müdürleri de taşrada kendilerine verilecek yetki dahilinde Kurumu, adli ve idari mercilerle gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil ederler.

            Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları, gerektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz."

            Madde 5- 1479 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Atama usul ve şartları
            Madde 6-a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı ve Daire Başkanı müşterek kararname ile atanır. Müşterek kararname ile atanması gerekenler dışında kalan 1-4 üncü derece kadrolara ilk defa atanacak personel, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Bunun dışındaki Kurum personeli ile mükteseben atanacaklar ise Genel Müdür tarafından atanır.

            b) Kuruma daire başkanı olarak atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ilaveten, 10 yıl fiili hizmeti bulunmak ve en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksek okul ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak şartları aranır. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı olarak atanacaklarda  üniversitelerin sağlık bilimlerinden, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atanacaklarda en az 4 yıllık eğitim veren mühendislik fakülteleri ile fen, matematik, istatistik bölümü ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı olarak atanacaklarda ise mimar veya mühendis olmak şartı aranır.

            c) Kurum, merkez teşkilatında sosyal sigorta uzmanı çalıştırabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar sosyal sigorta uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sosyal sigorta uzman yardımcılığına atananlar, bu görevde en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları ve İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde başarmış olmaları halinde sosyal sigorta uzmanı unvanını alırlar. Yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, üst üste iki defa yapılacak sınavda başarılı olamayanlar ve olumlu sicil alamayanlar bu unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar. Sosyal sigorta uzmanlarının seçilme yöntemleri, atanma şartları ve yeterlik sınavları, eğitim amacıyla yurt dışına gönderilme ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

            d) Kurum adına, meslek kuruluşlarında, vergi dairelerinde, belediye, özel idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda, muhtarlıklarda, işyerlerinde; tescili gerekenleri, sigortalılığı sona erenleri ve adres değişikliklerini tespit etmek. Kurumun protokol yaptığı sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelerde sağlık sigortası uygulamasını kontrol etmek, il müdürünce verilecek benzeri diğer görevleri yapmak üzere, Bağ-Kur denetmenleri ve denetmen yardımcıları çalıştırılabilir. Denetmen ve denetmen yardımcılarının nitelikleri, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir."

           Madde 6- 1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Personel statüsü
            Madde 7- Kurum personeli hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin suç ve cezaları ile görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümleri hariç, bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. Personelin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

            Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere her yıl Kurum merkez ve taşra teşkilatında kadrolu çalışan personele asgari ücretten az olmamak kaydıyla kendi aylıkları (gösterge ve ek gösterge dahil) tutarında iki ikramiye verilir.

            En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olan Kurum personelinden uygun görülenlere, Kurumun çalışma konuları ile ilgili yurt içi ve yurt dışında master programına, yan dal ihtisası veya sertifika programına katılmaları halinde izin verilen sürenin iki katı kadar mecburi hizmet karşılığında program süresince izin verilebilir. Bu programların masrafları Kurumca karşılanır ve bu kişiler bütün özlük haklarından faydalanmaya, aylık ve diğer her türlü ödemelerini almaya devam ederler.

            Kurum, hizmetin gereği özel bilgi ve ihtisas gerektiren veya daimi kadrolu personel ile yapılamayan ya da daimi kadrolu personel ile yapılması güçlük arz eden işler için sözleşme ile personel çalıştırabilir. Bu şekilde çalıştırılacakların unvanı, adedi, nitelikleri, ücret ve diğer mali hakları ile çalıştırılma usul ve esasları Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacaklara ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılan sözleşmeli personele ödenen tavan ücretin üç katını geçemez.

            Kurum, taşra teşkilatındaki icra, takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekalet akdi ile lüzum görülecek sayıda avukat çalıştırabilir.

            Kurumun Hukuk Müşavirliğinde çalışanlar hakkında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri uygulanır."

           Madde 7- 1479 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 8- Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek yönetim karar, yetki ve sorumluluğunu taşır. Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve beş üyeden oluşur. Biri Genel Müdür yardımcısı olmak üzere iki üye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanının önerisi üzerine müşterek kararname ile atanır. Bu Kanuna tabi sigortalıların bağlı bulundukları kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşlarından bir üye, 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıları temsil eden meslek kuruluşlarından bir üye Genel Kurulda kendi temsilcileri tarafından seçilir.

            Yönetim Kurulu üyelerinin, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının önerisi üzerine atanacak üyelerin en az 4 yıllık eğitim veren kamu yönetimi, sigorta, banka, hukuk, işletme, maliye, ekonomi, sağlık bilimleri, matematik, fen, istatistik, mühendislik, aktüerya bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olması ve en az 12 yıl fiili hizmetinin bulunması zorunludur. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine atanacak üyede, Hazine Müsteşarlığı bünyesinde 12 yıl hizmet yapmış olması şartı aranır.

            Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler en fazla bir defa daha atanabilir ve seçilebilirler. Atama ve seçim dönemi içinde herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bulunan ilgili yedek üyelerden en fazla oy alan yedek üye getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar.

            Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun üyesi ve başkanıdır. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdür yardımcısı Kurula başkanlık eder.

            Kamu görevi yapmakta iken Yönetim Kurulu üyeliğine atananların görev süresinin sona ermesi halinde, önceki kurumlarınca durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

            Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

           Madde 8- 1479 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 9- Yönetim Kurulu, haftada en az bir defa ve en az dört üye ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

            Mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyelere yapılan ödemelerden yönetmelik hükümlerine göre kesinti yapılır. Bir takvim yılı içinde birbirini izleyen 4 hafta veya yapılan toplantı sayısının %20'sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

            Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler verilir. Yolluklarında ise, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır."

           Madde 9- 1479 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Madde 10- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

            a) Kurumun, Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık konsolide bütçesi ile yatırım programı tekliflerini inceleyip gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayına sunmak,

            b) Genel Müdürlüğün teklifi ile Kurum bütçesinin bölümleri içinde veya bölümleri arasında uygun görülen aktarmaları yapmak,

            c) Genel Müdürlükçe hazırlanan Kurum bilançosunu ve faaliyet raporunu, tahmini bütçeyi inceleyip görüşü ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayına sunmak,

            ç) Yurt içinde gerekli görülen yerlerde sağlık işletmeleri, sağlık kuruluşları ve diğer müesseselerin kurulmasına veya kapatılmasına karar vermek,

            d) Genel Müdürlükçe aktüeryal hesaplamalar ile birlikte hazırlanacak her türlü kanun, kanun hükmünde kararname ile tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyerek gereği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesine karar vermek,

            e) Hizmette etkinliği sağlamak ve personelden verimli şekilde yararlanabilmek amacıyla Genel Müdürlüğün önerisi üzerine, Kurum merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelden bulunduğu ilde en az bir hizmet yılını tamamlamış olanların görev yerinin değiştirilmesine karar vermek,

            f) Kurum adına taşınmaz mal alınması, satılması, takası, trampa veya inşası ile idaresi ve tahsis şekli hakkında karar vermek,

            g) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere, bedeli yüzmilyar Türk Lirasından fazla olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar vermek,

            h) Kurum için yarar görülen hallerde dava ve icra kovuşturması açılmaması, uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile çözümlenmesi, açılan dava ve icra kovuşturmalarının takibinden vazgeçilmesi veya feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait para ve malların terkin edilmesi, Kurum leh ve aleyhine açılmış dava ve icra kovuşturmalarının uzlaşma veya tahkim yolu ile çözümlenmesi konularında karar vermek,

            ı) Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanlığının Kurum gelirlerinin değerlendirilmesine ilişkin hareketlerini izlemek, gerekli tedbirleri almak, finansman ve aktüeryal dengelere ilişkin bilgileri yılda en az bir defa kamuoyuna açıklamak, gerektiğinde yılda en fazla bir defa Kurumun mali yapısını uluslararası muhasebe ve aktüerya standartlarına göre bağımsız denetim kuruluşlarına denetletmek,

            i) Genel Müdürlükçe hazırlanacak, Kurumun gelecek 10 yıllık gelir-gider dengesini gösterir aktüeryal hesap sonuçlarını inceleyerek Genel Kurula sunmak,

            j) Kurumda çalıştırılacak yerli ve yabancı uzmanların nitelikleri ile sözleşme şartları ve ücretlerini belirlemek, gerektiğinde danışmanlık, kontrollük, müşavirlik ve benzeri hizmetlerin satın alınmasına karar vermek, şirketlerin sözleşmeye konu olacak projelerini inceleyip karara bağlamak, şartları ve ücretlerini belirlemek, yerli ve yabancı kuruluşlarla veya sosyal güvenlik kuruluşları ile birlikte ortak proje yapmak, bu kuruluşlarca yapılmış ya da yapılacak projeleri inceleyip Kurum menfaati görülen projelere katılmaya karar vererek Bakan onayına sunmak,

            k) Kurum personelinin eğitimi amacıyla düzenlenen yıllık eğitim programlarının onaylanması, kurslar ve seminerler düzenlenmesi, yurt içinde veya yurt dışında öğrenim ve eğitim yapacakların seçilmesi, kendilerine ders görevi verilenlere ders ve konferans ücreti ödenebilmesi için her derecedeki kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususların tespiti, Kurum ile diğer kurum ve kuruluşların eğitim tesislerinde gerçekleştirilecek eğitim kurs ve seminerlerde, eğitim görevlilerinin ve katılımcıların konaklama, iaşe ve eğitim materyali masrafları ile eğitim hizmeti bedeline ilişkin önerileri inceleyip karara bağlamak,

            l) Kurumun adını taşımak kaydıyla, Kurumun tanıtımını sağlayacak kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri faaliyetlerde bulunan kuruluşlara mali yardımda bulunulmasına karar vermek,

            m) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere tutarı bir milyar Türk Lirası ve daha fazla olan Kurum alacaklarının borçlularını ve borç miktarlarını altı ayda bir kamuoyuna açıklamak,

            n) Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere Kurumda kadrolu olarak fiilen çalışan personele ödenecek ikramiyelerin tarihlerini belirlemek,

            o) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,

            p) Bu Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

            Yönetim Kurulunun çalışması, alt kademelere devredebileceği yetkileri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

           Madde 10- 1479 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 11- Genel Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği bir kamu görevlisinin başkanlığında;

            a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Orman Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan iştirak edecek birer temsilciden,

            b) Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek sosyal politika, iş hukuku ve sağlık bilimleri alanlarında uzman iki öğretim üyesinden,

            c) Bu Kanuna tabi sigortalıların bağlı bulundukları kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşlarından üye sayısı en çok olan meslek kuruluşundan en fazla on, ikinci en yüksek üye sayısına sahip meslek kuruluşundan en fazla beş ve kanunla kurulu diğer meslek kuruluşlarından en fazla ikişer temsilciden,

            d) 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların bağlı oldukları kanunla kurulu meslek kuruluşlarınca üye sayılarının oranları korunarak seçilecek en fazla altı temsilciden,

            e) Kurum çalışanlarının en fazla temsil edildiği kamu görevlileri sendikasına kayıtlı Kurum personeli arasından seçilecek en fazla üç temsilciden,

            f) Kurumdan aylık alanlardan, Bakanlıkça en fazla üyeyi temsil ettiği belirlenen dernek tarafından seçilecek 3 temsilciden, oluşur.

            Birinci fıkraya göre atanacak veya seçilecek üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi bitenler yeniden atanabilir veya seçilebilirler. Üyelik niteliğini yitirenlerin Genel Kurul üyeliği kendiliğinden kalkar ve bunların yerine gelen yedek üyeler, asil üyenin görev süresini tamamlar.

            Genel Kurulun oluşumu ile çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

           Madde 11- 1479 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir.

            "a) Prim gelirleri,"

            "c) Bağış ve vasiyetler ile Kurumca hazırlanan her türlü standart form ve benzerlerinin satışından elde edilecek gelirler,"

            "Kuruma ait gayrimenkullerin kira bedelleri, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan tüketici fiyat endeksindeki artış oranından az olmamak üzere rayiç veya emsal değerle belirlenir."

           Madde 12- 1479 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Kurum gelirlerinin değerlendirilmesi
            Madde 16- Kurumun elde ettiği her türlü gelirlerin, riskin dağıtılması ilkesi ve iyi niyet kurallarına göre Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetilmesi esastır. Kurum gelirleri ve zorunlu ödemeler için bulundurulması gereken nakit ve benzeri varlıkların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının müştereken hazırlayacakları ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

           Madde 13- 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (I) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (II) numaralı bendinin (b) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

            "a) Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar,"

           Madde 14- 1479 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan "olanlar ile vergi kaydı bulunmayanlar" ibaresi "olanların" olarak değiştirilmiş, (e) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, (g) bendinde yer alan "Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan veya" ibaresi metinden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "24 üncü maddeye göre sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, mükellefiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları ise esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı olmak şartıyla talep tarihinden itibaren başlatılır."

            "İflasına karar verilmiş olan veya tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarından hizmet akti ile çalışanların çalışmaya başladığı,"

            "Sigortalılığı sona erenler, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar."

           Madde 15- 1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve (I), (II) ve (III) numaralı bentleri yürürlükten kaldırılmış ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

            "Üç ay içinde kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalılar Kurumca re'sen kayıt ve tescil edilir."

            "Vergi daireleri, sigorta kapsamına giren gelir vergisi mükelleflerini mükellefiyetin tescil tarihinden, mükellefiyeti terkin edilenleri ise terkin tarihinden itibaren 3 ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları, Kurumun talebi üzerine sigortalıların sigortalılık işlemlerine esas alınacak bilgileri vermek zorundadırlar.

            Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve bankalar, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde sigortalı olduklarını ve bir önceki takvim yılı sonu itibarıyla prim borçları bulunmadığını gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

            Noterler, bu Kanuna göre sigortalı olanların tutmakla mükellef oldukları defterlerin tasdiki sırasında Bağ-Kur'a kayıtlı olduklarını ve prim borçları bulunmadığını gösterir belgeyi istemek ve söz konusu belgeyi ibraz etmeyenleri ve bunlara ait sigortalılığa esas bilgileri en geç üç ay içinde Kuruma bildirmek zorundadırlar."

           Madde 16- 1479 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Şu kadar ki, sigortalılığın başladığı tarihte" ibaresi "Şu kadar ki, bu Kanuna tabi sigortalılığın başladığı tarihte" şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları, sağlık işlemlerine ilişkin tüzükteki esaslara göre tespit olunur."

           Madde 17- 1479 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "c) Yazılı istekte bulunmak ve istek tarihi itibariyle prim ve her türlü borçlarını ödemiş olmak,"

           Madde 18- 1479 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bu Kanuna göre tekrar sigortalı olanlar, toptan ödeme yapılan sürelerini ihya etmek istedikleri takdirde, bu sürelere ilişkin primler, toptan ödeme talebinde bulundukları tarihte son defa prim ödedikleri basamağın, ihya talebinde bulundukları tarihteki tutarları esas alınarak hesaplanır ve tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenir. Bu şekilde ihya edilen süreler yaşlılık aylığı bağlanmasında ihya tarihinden itibaren altı ay sonra sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu Kanuna tabi hizmetlerin 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre ihyasında da bu fıkra hükmü uygulanır."

           Madde 19- 1479 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) ve (d) bentlerinde yer alan "üç tam yıl" ibareleri "beş tam yıl" olarak değiştirilmiştir.

           Madde 20- 1479 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "üç tam yıl" ibaresi "beş tam yıl" olarak değiştirilmiştir.

           Madde 21- 1479 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "c) 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan ve (18 yaşını doldurmayanlar hariç) bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul olan erkek çocuklarla, yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan kız çocuklarının her birine %25'i,

            d) Sigortalının ölümü tarihinde veya sonradan eşine veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin toplamı, sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa, artan kısım eşit paylar halinde, sigortalının bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan ana ve babasına her birinin hissesi sigortalıya ait aylığın en çok %25'i,"

           Madde 22- 1479 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin başlığı ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Ölüm aylığının kesilmesi"

            "Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar, bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden aylık ödeme tarihinden itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan nedenlerin ortadan kalkması halinde, bu Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla, bu tarihi takip eden aylık ödeme tarihinden başlanarak yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almaya hak kazanan kız çocuklarına bu aylıklardan fazla olanı ödenir.

            Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar, çocuğun 18 yaşını veya bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmamaları şartıyla, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Bu yaşları doldurdukları tarihte çalışamayacak durumda malul olan erkek çocukların aylıklarının ödenmesine devam olunur."

           Madde 23- 1479 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak intibak ettirilmek suretiyle belirlenir.

            Bu Kanun kapsamından çıkarak, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalı olduktan sonra tekrar bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerine intibak ettirilmek suretiyle yeniden belirlenir."

           Madde 24- 1479 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu" olarak değiştirilmiştir.

           Madde 25- 1479 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

            "24 üncü maddenin (I) numaralı bendi kapsamına girmeyenlerden aynı maddenin (II) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinde sayılanlar dışında kalanlar, ev kadınları ve Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklular talepleri halinde isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Şu kadar ki, talep tarihinde 58 yaşını dolduran kadınlar ile 60 yaşını dolduran erkekler kapsama alınmazlar."

            "İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının tescil talebinin Kuruma intikal ettiği tarih itibarıyla başlar ve terk talebinin Kuruma intikal ettiği tarihte veya diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlama ya da art arda üç ay prim ödenmemiş olması halinde, son prim ödeme tarihi itibarıyla sona erer."

           Madde 26- 1479 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Kurum işlemlerinin bilgi işlem ortamında yapılması ve arşivlenmesi
            Ek Madde 8- Kurumun prim tahsilatı, sigortalama, tahsis, sağlık sigortası uygulaması dahil bütün işlemleri elektronik ortamda veya bilgi işlem ortamında yapılabilir ve arşivlenebilir. Kurum her türlü işlemlerini internet de dahil manyetik ortamda yapabilir, elektronik imza kullanabilir. Bu şekilde arşivlenen belgeler ilgilisine iade veya imha edilir. Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılan işlemlerin ve imha veya ilgilisine iade edilen belgelerin tespit ve tevsikinde bilgi işlem kayıtları esas alınır. Kurum tarafından bilgi işlem ortamında tutulan bilgiler adli ve idari merciler nezdinde geçerlidir. Bilgi işlem kayıtlarına itiraz edilmesi halinde, ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir.

            Sigortalıların Kuruma yaptıkları ve hatalı olmayan ödemelere ilişkin belgelerden elektronik ortama veya bilgi işlem kayıtlarına intikal ettirilmiş olanlar, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden takvim yılından başlayarak bir yıl, kontrol ve denetimi yapılmak kaydıyla sağlık sigortası uygulamasına ilişkin fatura, reçete gibi belgeler Kuruma ibraz tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır ve bu sürenin sonunda imha edilir.

            Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

           Madde 27- 1479 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

            "Borçlanma primleri sigortalının talep tarihinde bulunduğu basamağın prim tutarları üzerinden hesaplanır ve talep tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ödenir. Borçlanma primleri süresi içinde ve tam olarak ödenmezse borçlanma geçersiz sayılır.

            Borçlandırılan süre, malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasında, borçlanma primlerinin tam olarak ödendiği tarihten itibaren bir yıl sonra sigortalılık süresi olarak değerlendirilir."

           Madde 28- 1479 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Ek Madde 11- Sağlık sigortası yardımlarından;

            a) Bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,

            b) Bu Kanuna göre yaşlılık ve malullük aylığı almakta olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,

            c) Bu Kanuna göre ölüm aylığı alanlar, yararlanırlar.

            Sağlık hizmeti, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahalli idareler, üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüslerine ait sağlık tesisleri ile diğer sağlık tesislerinden satın alınmak suretiyle yürütülür. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir."

           Madde 29- 1479 sayılı Kanunun ek 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Ek Madde 12- Bu Kanuna göre ilk defa veya yeniden sigortalı olanların sağlık yardımından yararlanmaları, en az sekiz ay eksiksiz sağlık sigortası primi ödemiş olmaları, sağlık ve sigorta prim borcu bulunmaması şartına bağlıdır."

           Madde 30- 1479 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "c) Tedavi süresince sadece teşhis edilen hastalık için gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması,"

           Madde 31- 1479 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Ek Madde 16- Bu Kanun ile 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılardan, sağlık sigortası priminin tahsil ve takibi ilgili Kanun hükümlerine göre yürütülür ve bu primler ayrı bir hesapta toplanır. Bu hesapta toplanan paralar başka amaçlarla kullanılamaz. Uzun vadeli sigorta kolları fonundan da sağlık hizmetleri için fon aktarması yapılamaz. Sağlık sigortası hesabında toplanan paralar için 74 üncü madde hükümleri uygulanmaz. Sağlık sigortası hesabında toplanan paralar, 16 ncı maddede belirlenen esaslar dahilinde değerlendirilebileceği gibi, 21 inci maddedeki esaslar dahilinde de işletilebilir."

           Madde 32- 1479 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Ek Madde 17- Yatarak veya ayakta yapılan tedavilerin fiyatlandırılması, Kurumca karşılanacak ilaçların cins ve miktarı, ödenecek ortez, protez ve iyileştirme vasıtaları bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. Ayrıca, sağlık yardımlarından faydalanan sigortalılar için ihtiyaç duyulan ilaç dışı iyileştirici madde, araç ve gereçler ile Sağlık Bakanlığınca ithal ruhsatı verilmiş, eczanelerde satış izni bulunan veya bulunmayan ilaçlar Kurumca temin edilebilir.

            Sağlık hizmetlerinin gerektirdiği giderler, Sağlık Bakanlığının yataklı tedavi kurumları için belirlediği fiyat tarifesini geçemez."

           Madde 33- 1479 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Ek Madde 18- Sağlık sigortası yardımlarının şekil ve şartları, bu yardımlardan yararlanma ve bu amaçla kullanılacak sağlık karne ve/veya kartlarının verilmesi, geçerlilik süresi ve kullanımına ilişkin esas ve usuller, ilaç bedelinden katkı payı alınmayacak hastalıklar, tedavi süresince gerekli görülen ilaçlar, diş hastalıkları tedavisi, gözlük, işitme cihazı, ortez, protez ve iyileştirme vasıtaları ve benzeri yardımların yapılması ile bunların cinsi, evsafı, miktarı, kullanma süresi ve Kurumca ödenecek bedel tespitine ilişkin esaslar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar mevcut Yönetmeliğin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur."

           Madde 34- 1479 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Ek Madde 19- Kuruma kayıt ve tescili yapıldığı halde, kayıt ve tescil tarihinden itibaren üç yıl ve daha fazla süreyle hiç prim ödememiş olanların, sigortalılık işlemleri, sigortalılık hakları saklı kalmak kaydıyla durdurulur. Ancak, sigortalıların bu süreye ilişkin primleri, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının prim tutarı üzerinden hesaplanarak tahsil edilir ve haklarında ödeme tarihinde yürürlükte bulunan hükümler uygulanır."

           Madde 35- 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

            "Ek Madde 21- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ile sağlık işlemlerine ilişkin tüzük, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımını takip eden bir yıl içinde düzenlenir. Belirtilen yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut uygulamalara devam edilir."

           Madde 36-  1479 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

            "Geçici Madde 13- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim durumları ile diğer şartları taşıyan personel, Kurumda en az üç yıl fiili hizmeti bulunmak ve olumsuz sicil almamış olmak kaydıyla, açılacak ilk uzman yardımcılığı sınavına yaş şartı aranmaksızın girebilir. Açılacak ilk uzman yardımcılığı sınavına başvurmayanlar veya başvurduğu halde sınava girmeyenler bu haklarını kaybederler. Sınavda başarılı olanlar Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanırlar.

            Geçici Madde 14- Yönetim Kuruluna atama ve seçimle gelen üyelerin görevleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Ancak, bu üyeler yerlerine yeni atama yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. Yapılacak ilk genel kurula kadar 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalıları temsil edecek bir üye, bağlı bulundukları en fazla üyeye sahip kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşunca, 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıları temsil edecek bir üye Türkiye Ziraat Odaları Birliği İdare Heyetince belirlenir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce Kurumda Teftiş Kurumu Başkanı ve Daire Başkanı kadrosunda görevli personel aranılan nitelikleri taşımaları kaydıyla hiçbir işleme gerek kalmaksızın müşterek kararname ile atanmış sayılır ve bunların görevden alınmaları da aynı usule göre yapılır.

            Geçici Madde 15- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 51 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, talepte bulunmaları kaydıyla bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce sigortalı olanlara da uygulanır.

            Geçici Madde 16- 30/8/1996 tarihli ve 4181 sayılı Kanunla verilen basamak yükseltme hakkından yararlananlar hakkında, 1479 sayılı Kanunun değişik 52 nci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz."

           Madde 37- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki III sayılı cetvelin Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir. Ekli (2) sayılı istede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki III sayılı cetvelin Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne ait bölümünden çıkarılmıştır.

           Madde 38- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

            a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A-11 numaralı bendine "Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları", "Devlet Bütçe Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzmanlığına", "Milli Emlak Denetmen Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları" ve "Milli Emlak Denetmenliğine" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bağ-Kur Denetmenliğine",

            b) 1 sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (I/h) bendine "Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri",

            c) 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin "II- Tazminatlar" bölümünün "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (h) alt bendine "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Sigorta Uzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri", ibareleri eklenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

           Madde 39- 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarımsal faaliyetlerine son verdikleri tarihten,"

            "c) Aile reisliği sıfatını kaybeden kadınların, bu sıfatı kaybettikleri tarihten,"

            "Bu Kanuna göre sigortalı olanlar, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar."

           Madde 40- 2926 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 8- Köy ve mahalle muhtarları, bu Kanuna göre sigortalı sayılanları sigortalılıklarının başladığı tarihten, sigortalılığı sona erenleri ise sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler."

            Madde 41- 2926 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Şu kadar ki, sigortalılığın başladığı tarihte" ibaresi "Şu kadar ki, bu Kanuna tabi sigortalılığın başladığı tarihte" şeklinde, üçüncü fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları, sağlık işlemlerine ilişkin tüzükteki esaslara göre tespit olunur."

           Madde 42- 2926 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "c) Yazılı istekte bulunmak ve istek tarihinde prim ve her türlü borçlarını ödemiş olmak,"

            "Ancak, bu Kanuna tabi sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 12 nci madde gereğince malul sayılanlar için prim ödeme süresi aranmaz."

           Madde 43- 2926 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "17 nci maddenin son fıkrasına göre bağlanacak kısmi yaşlılık aylığı, 25 yıldan eksik prim ödenmiş her tam yıl için %70 oranı %1 eksiltilerek hesaplanır."

           Madde 44- 2926 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 20- Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı alanların istekleri halinde, aylıkları kesilerek son defa prim ödedikleri basamaktan prim ödemeye devam edebilirler. Bunların tekrar yaşlılık aylığı talep etmeleri halinde haklarında bu Kanunun yaşlılık sigortası hükümleri uygulanır."

           Madde 45- 2926 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bu Kanuna göre tekrar sigortalı olanlar, toptan ödeme yapılan sürelerini ihya etmek istedikleri takdirde, bu sürelere ilişkin primler, toptan ödeme talebinde bulundukları tarihte son defa prim ödedikleri basamağın, ihya talebinde bulundukları tarihteki tutarları esas alınarak hesaplanır ve tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödenir. Bu şekilde ihya edilen süreler yaşlılık aylığı bağlanmasında ihya tarihinden itibaren altı ay sonra sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu Kanuna tabi hizmetlerin 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre ihyasında da bu fıkra hükmü uygulanır."

           Madde 46- 2926 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (a) ve (d) bentlerinde yer alan "üç tam yıl" ibaresi "beş tam yıl" olarak ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Ancak, bu Kanuna göre sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenler için prim ödeme süresi aranmaz."

           Madde 47- 2926 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "üç tam yıl" ibaresi "beş tam yıl" olarak değiştirilmiştir.

           Madde 48- 2926 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın ödenmesine sigortalının hak kazandığı son aylık veya üç aylık dönemin sona erdiği tarihten başlanır.

            Hakkı doğuran olay tarihinden 5 yıl geçtikten sonra talepte bulunanların ölüm aylıkları, talep tarihini takip eden ay başından başlatılır."

           Madde 49- 2926 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, (a), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) Dul eş için %50'si, aylık alan çocuğu bulunmayanların dul eşine %75'i,"

            "c) 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan ve (18 yaşını doldurmayanlar hariç) bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan erkek çocuklarla, yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan kız çocuklarının her birine %25'i,

           d) Sigortalının ölümü tarihinde veya sonradan eşine veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin toplamı, sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa, artan kısım eşit paylar halinde, sigortalının bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan ana ve babasına her birinin hissesi sigortalıya ait aylığın en çok %25'i,"

           Madde 50- 2926 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar, bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden aylık ödeme tarihinden itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan nedenlerin ortadan kalkması halinde, 27 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla, bu tarihi takip eden aylık ödeme tarihinden başlanarak yeniden aylık bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almaya hak kazanan kız çocuklarına bu aylıklardan fazla olanı ödenir.

            Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar; çocuğun 18 yaşını veya bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmamaları şartıyla, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Bu yaşları doldurdukları tarihte çalışamayacak durumda malul olan erkek çocukların aylıklarının ödenmesine devam olunur."

           Madde 51- 2926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Primlere ve aylıklara esas gelir basamakları
            Madde 33- Bu Kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri primler ile aylıkların hesabında, aşağıda tespit edilen basamak göstergelerinin katsayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır.

GELİR                     GELİR
BASAMAKLARI    GÖSTERGELER  BASAMAKLARI   GÖSTERGELER
          1         2880           13         7940
          2         3270           14         8690
          3         3660           15         9440
          4         4050           16        10190
          5         4440           17        10940
          6         4830           18        11690
          7         5220           19        12440
          8         5610           20        13190
          9         6000           21        13940
         10         6390           22        14690
         11         6780           23        15440
         12         7170           24        16190

            Göstergelerin değiştirilmesine ve bağlanmış ve bağlanacak aylıklara uygulama tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir."

           Madde 52- 2926 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 34- Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 33 üncü maddeye göre belirlenen aylık gelir basamaklarından ilk oniki basamaktan dilediğini seçer ve en geç üç ay içinde Kuruma vereceği giriş bildirgesi üzerinde veya dilekçesinde yazılı olarak bildirir. Üç ay içinde basamak seçilmemesi halinde birinci basamak seçilmiş sayılır. Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak intibak ettirilmek suretiyle belirlenir.

            Bu Kanun kapsamından çıkarak, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalı olduktan sonra tekrar bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerine intibak ettirilmek suretiyle yeniden belirlenir."

           Madde 53- 2926 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 35- Sigortalının bu Kanuna göre seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği ilk oniki basamakta bekleme süresi bir yıl, onüçüncü basamaktan itibaren her bir basamakta bekleme süresi ise iki yıldır.

            İlk onbir basamakta sıra itibarıyla basamak yükseltilmesi, prim ödemeye ve talebe bakılmaksızın Kurumca yapılır. Onikinci basamaktan itibaren basamak yükseltilebilmesi için, sigortalının yazılı talepte bulunması ve talep tarihinden önceki dönem sonu itibarıyla prim ve diğer borçlarını ödemiş olması şarttır."

           Madde 54- 2926 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Malullük halinin tespitinde, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek raporlarda belirtilen hastalık ve arızalar esas alınır."

           Madde 55- 2926 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 43- Bu Kanun gereğince bağlanan aylıkların her ay veya üç ayda bir peşin ödenmesine ve aylıkların ödenme tarihlerini belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir.

            Peşin ödenen aylıklar, durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz."

           Madde 56- 2926 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Tarımsal faaliyette bulunmakla beraber, 22 yaşını doldurmayan aile reisi kadınlar ile bu Kanuna tabi sigortalıların yanında aile mensubu olarak ücretsiz çalışan eş ve çocuklarından bu Kanunun 4 üncü maddesi kapsamı dışında kalanlar, 18 yaşını doldurmuş olmak ve Kuruma yazılı olarak başvurmak suretiyle isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

            İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının tescil talebinin Kuruma intikal ettiği tarih itibarıyla başlar ve terk talebinin Kuruma intikal ettiği tarihte veya diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlama ya da art arda iki dönem prim ödenmemiş olması halinde, son prim ödeme tarihi itibarıyla sona erer. Ancak, talep tarihinde 58 yaşını dolduran kadınlar ile 60 yaşını dolduran erkekler kapsama alınmaz."

           Madde 57- 2926 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamında sigortalı olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, anne ve babaları,"

           Madde 58- 2926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

            "Geçici Madde 9- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten önce sigortalı olanlar, bulundukları basamak dahil, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde yazılı talepte bulunmak şartıyla, bulundukları basamakları en fazla oniki basamak yükseltebilirler. Basamak yükseltme primi, sigortalının talep tarihinde bulunduğu basamaktan, yükselerek intibak etmek istediği basamağa kadar her basamak için öngörülen bekleme süresindeki prim tutarına gelir basamaklarının arasındaki farkların ilave edilmesi suretiyle hesaplanır. Bu tutarın, varsa birikmiş prim borçları ile birlikte bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde ödenmesi zorunludur. Basamak yükseltme tutarının tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, sigortalı son ödemenin yapıldığı tarihi takip eden ay başı itibarıyla bu ödemenin karşıladığı basamağa intibak ettirilir. Basamak yükseltme primleri, primi ödenmiş süreler olarak değerlendirilmez.

            Basamak yükseltme hakkından yararlanan sigortalılara, basamak intibaklarının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl sonra, bu Kanunda öngörülen diğer şartları taşımak ve talepte bulunmak kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

            Basamak yükseltme talebinde bulunan sigortalının, basamak yükseltme priminin bir kısmını veya tamamını süresi içinde ödemeden ölümü halinde, hak sahipleri basamak yükseltme primlerini ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde ödeyebilirler. Bu tutarın tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, birinci fıkra hükümleri uygulanır.

            Malullük veya ölüm aylığı bağlanmasında ikinci fıkrada öngörülen üç yıllık bekleme süresi aranmaz.

            Geçici Madde 10- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce sigortalı olanlar talepte bulunmaları şartıyla bu Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 34 üncü madde hükümlerinden yararlanır."

            Geçici Madde 1- 1479 sayılı Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar. Ancak, 1479 sayılı Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olmak kaydıyla, 20/4/1982 tarihinden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi dairelerine kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına bağımsız çalıştıklarını belgeleyen sigortalıların, vergiye kayıtlı bulundukları süreler, bu süreye ilişkin primleri, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağı prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

            Geçici Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigortalı olanların bu sigortalılıkları; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihe kadar birikmiş tüm prim borçlarını, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayım tarihini takip eden altı ay içinde ödemeleri şartıyla devam ettirilir. Bu şartı yerine getirmeyenlerin sigortalılıkları ise, son prim ödeme tarihi itibarıyla sona erdirilir. Ayrıca, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden önce herhangi bir nedenle sağlık sigortası kapsamında prim ödemeyen isteğe bağlı sigortalılar sağlık sigortası kapsamına alınmaz. Bu durumda olanlara Kurumca aylık bağlanması halinde de aynı hüküm uygulanır.

            Madde 59- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 60- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 

(1) SAYILI LİSTE

            KURUMU   : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                         Serbest
                                                          Kadro
Sınıfı  Unvanı                               Derecesi   Adedi    Toplam
GİH     Yönetim Kurulu Üyesi                       1        1       1
GİH     Finansman ve Aktüerya
        Dairesi Başkanı                            1        1       1
GİH     Şube Müdürü                                1        3       3
GİH     Sosyal Sigorta Uzmanı                      6        5       5
GİH     Sosyal Sigorta Uzman Yardımcısı            7       33      33
GİH     Şef                                        6        8       8
                                 TOPLAM:                   51      51

(1) SAYILI LİSTE

            KURUMU   : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                         Serbest
                                                          Kadro
Sınıfı  Unvanı                               Derecesi   Adedi    Toplam
GİH     Şef                                         4       25      25
GİH     Bağ-Kur Denetmeni                           4        5       5
GİH     Bağ-Kur Denetmen Yardımcısı                 7       40      40
        TOPLAM:                                             70      70

(2) SAYILI LİSTE

            KURUMU   : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI: MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

                                                         Serbest
                                                          Kadro
Sınıfı  Unvanı                               Derecesi   Adedi    Toplam
GİH     Memur                                       5       22      22
GİH     Memur                                       6       14      14
GİH     Memur                                       7        3       3
GİH     Memur                                       8        1       1
GİH     Memur                                       9        3       3
GİH     Memur                                      10        1       1
GİH     Daktilograf                                 5        6       6
GİH     Daktilograf                                 8        1       1
        TOPLAM:                                             51      51

(2) SAYILI LİSTE

            KURUMU   : BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI: TAŞRA

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

                                                         Serbest
                                                          Kadro
Sınıfı  Unvanı                               Derecesi   Adedi    Toplam
GİH     Memur                                      5       46      46
GİH     Memur                                      8       24      24
        TOPLAM:                                            70      70
 

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT 
Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. YILMAZ R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş.S. GÜREL F. BAL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI Prof. Dr. Ş.S. GÜREL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V.
 
Prof.Dr. A.ÇAY Prof. Dr. H.S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN
Devlet Bakanı  Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı  İçişleri Bakanı 
 
İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU Prof.Dr. H.Y. GÖKALP
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı V.
 
Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
 
A.K.TANRIKULU M.C. ERSÜMER M. İ.TALAY R.K. YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kay. Bakanı  Kültür Bakanı  Turizm Bakanı V.
 
Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Orman Bakanı Çevre Bakanı