Yargı Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.01.1988 Sayı :19691 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:27 Sahife:207
Bakanlar Kurulundan :

2247 SAYILI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUNUN 38 İNCİ MADDESİNİN BİR FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 30/12/1987
Karar No      : KHK 305

            2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanununun 38 inci maddesinin değişik ikinci fıkrasının değiştirilmesi; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar kurulunca 30/12/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 12/6/1979 tarihli ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 38 inci maddesinin 17/9/1987 tarihli ve 293 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Başkanın mazereti halinde Uyuşmazlık Mahkemesine başkanlık edene, toplantıya katılan Başsavcılara veya görevlendirecekleri savcılara, Uyuşmazlık Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerine; katılacakları her toplantı günü için aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak yüz gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak miktarda ödenek verilir. Bu gösterge rakamı ayda dörtyüz puanı geçemez. bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.”

            Madde 2- Bu Kanun hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
     
Kenan EVRAN
     
Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL 
     
Başbakan
     
İ.K.ERDEM
K.OKSAY
A.TENEKECİ
V.ATASOY
Devlet Bakanı ve Başb.Yard.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A.BOZER
Y.B.ÖZAL 
A.KAHVECİ
M.YAZAR
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
C.ÇİÇEK
N.KİTAPÇI 
M.O.SUNGURLU
E.VURALHAN
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
M.KALEMLİ
A.M.YILMAZ
A.K.ALPTEMOÇİN
H.C.GÜZEL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye ve Gümrük Bakanı
Milli Eğit. Genç. ve Spor Bak.
İ.S.GİRAY
B.AKARCALI
E.PAKDEMİRLİ
H.H.DOĞAN
Bayındırlık ve İskan Bak.
Sağ. ve Sosyal Yard. Bak.
Ulaştırma Bakanı
Tarım Orman ve Köy işleri Bak.
İ.AYKUT
Ş.YÜRÜR
F.KURT
M.T.TİTİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı