SERMAYE PİYASASI KURULU  
Resmi Gazete: 06.08.1982 Sayı :17774 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 21 Sahife:0483
 
ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERİN İŞLEMLERİ HAKKINDA 35 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BAZI MaddeLER EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 
  
Karar Tarihi: 05/08/1982 
Karar No     : KHK/43 
 
             Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bazı maddelerin eklenmesi 19 Ocak 1982 tarih ve 2578 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 5/8/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

             Madde 1 - 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

             KURULUŞUN FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ 
             Ek Madde 24 
             Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve menkul kıymetlerin alım-satımı ile uğraşan kuruluşların hukuki ve mali bünyeleri ile faaliyetlerini 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun amaç, ilke ve esaslarına göre düzenlemeye ve bu suretle bu kuruluşlardan gerekli görülenlerin mal varlıkları, defter ve kayıtları hakkında her türlü muhafaza tedbiri almaya; tasarruf sahiplerine ve menkul kıymetlerinin satışına aracılık ettiği şirketlere karşı olan taahhütleri ile ilgili ana para ve faizlerin ödenme zaman ve şartları ile faiz oranlarını belirlemeye; haklarında gerektiğinde devir veya birleştirme kararı almaya, devir veya birleştirme ile ilgili esas ve şartları belirlemeye; bunların yönetimini tesbit olunacak esaslar dahilinde bir bankaya tevdi etmeye; gerektiğinde mevcut veya kurulacak bankaları sermayelerine iştirak ettirmeye; bütün bu işlemlerin ifasıyla ilgili olarak makul süreler vermeye ve bu ek madde ile ilgili gerekli diğer her türlü tedbiri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

            KURULUŞLARIN FAALİYETLERİNİN GEÇİCİ OLARAK ERTELENMESİ 
            Ek Madde 25 
            Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve menkul kıymetlerin alım-satımı ile uğraşan kuruluşların hukuki ve mali bünyeleri ile faaliyetlerini 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun amaç, ilke ve esaslarına göre düzenlemek üzere Ek Madde 24 hükmüne göre haklarında Maliye Bakanlığınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilen kuruluşlar, faaliyetlerinin icrasını kısmen veya tamamen, geçici olarak ve Maliye Bakanlığınca kabul edilecek süre için erteleyebilirler. 

             VERGI, RESIM VE HARÇLARDAN MUAFIYET 
             Ek Madde 26 
             Ek 24'üncü madde gereğince alınacak tedbirlerin uygulanmasına ilişkin bütün işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

             TEDBİR KARARI ALINAN KURULUŞLAR HAKKINDA UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER 
             Ek Madde 27 
             Faaliyetleriyle ilgili olarak Maliye Bakanlığınca, Ek 24'üncü Madde hükmü uyarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilen kuruluşlar hakkında, icra ve iflas yoluyla takip yapılamaz ve bu kuruluşlar hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bunun ek ve değişikliklerindeki (13 sayılı KHK hariç) tasfiyeye ilişkin hükümler uygulanamaz. 

             Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 
KENAN EVREN
Cumhurbaşkanı 
        
B. ULUSLU 
Başbakan 
        
O. EYÜPOĞLU  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd
F. SÜKAN 
Devlet Bakanı 
H. ÇETİN 
Devlet Bakanı 
H. KORKUT 
Devlet Bakanı 
L. DOĞAN 
Devlet Bakanı V.
M.KILIÇ 
Adalet Bakanı 
A. ŞENER 
Milli Savunma Bakanı
M. CAN 
İçişleri Bakanı
N. AKMANDOR 
Dışişleri Bakanı
H. F. GÜNEŞ 
Maliye  Bakanı
G. ÖKÇÜN 
Milli Eğitim Bakanı
Z. MÜEZZİNOĞLU 
Bayındırlık Bakanı
N. UĞUR 
Ticaret Bakanı 
 
Ş. ELÇİ 
Sağ. Sos. Yardım Bakanı 
 
T. KÖPRÜLÜLER 
Gümrük ve Tekel Bakanı
M. TAN 
Ulaştırma Bakanı
T. MATARACI 
Tarım ve Orman Bakanı 
G. ÖNGÜT 
Çalışma Bakanı 
  
 
M. YÜCELER 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
 
A. B. ERSOY 
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı  
 
S. SİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı