Bakanlık Mevzuatı  

Resmi Gazete: 06.09.1988 Sayı :19834 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sahife:235
Bakanlar Kurulundan :

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 04/04/1988
Karar No      : KHK 320

            Milli piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevlerinin yeniden düzenlenmesi; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanun ile 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 4.4.1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            BİRİNCİ KISIM
            Amaç, Kapsam, Tanımlar, Görev ve Teşkilat

            Amaç ve Kapsam
            Madde 1- Bu kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, piyango, sayısal loto, hemen kazan ve benzeri oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, talih oyunları ve işletmelerini denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.

            Tanımlar
            Madde 2- bu kanun Hükmünde Kararnamede geçen;

            İdare; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

            Bakanlık; Maliye ve Gümrük Bakanlığını,

            Bakan; Maliye ve Gümrük Bakanını,

            Piyango; Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına esasına dayanan şans oyununu,

            Sayısal Loto; Belirli bir rakam grubu içinden çekilecek kura sonunda saptanan adetlerde rakamların bilinmesi halinde ikramiye verilmesi esasına dayanılarak tertiplenen şans oyununu,

            Hemen-Kazan;Y Belirli ikramiyeleri ihtiva eden özel biletlerin üzeri kapalı kısımlarının kazınarak ikramiyeyi gösteren sayı veya işaretin çıkarılması suretiyle oynanan şans oyununu,

            Çekiliş; Dağıtılacak ikramiyeleri kazanan numaralar, sayı grubu veya kişilerin kura çeşitleri ile belirlenmesini,

            Talih Oyunları; Beceri veya şansa dayanan fiş, jeton veya para ile oyun araç ve gereçleriyle bir kasaya karşı veya oyun makinalarında oynanan oyunları,

            Gayrisafi Hasılat; İdarenin piyango ve benzeri şans oyunlarından sağladığı gelirlerden, ikramiyeler ve Katma Değer Vergisi düştükten sonra kalan hasılatı,

            ifade eder.

            Görev
            Madde 3- İdarenin görevleri şunlardır:

            a) Piyango planlarını hazırlamak, piyango belitlerinin basımını ve satışını sağlamak, piyango çekilişlerini gerçekleştirmek ve ikramiyelerini ödemek,

            b) Sayısal loto sistem ve planlarını hazırlamak ve uygulamak, tertip ve çekilişlerini gerçekleştirmek, ikramiyelerini ödemek,

            c) Hemen-kazan oyunu planlarını hazırlamak ve bu oyunun tertip ve uygulanmasını gerçekleştirmek, ikramiyelerini ödemek,

            d) Her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunları tertip etmek.

            e) Talih oyunlarını ve işletmelerini denetlemek, bu amaçla gerekli esasları belirlemek,

            f) Karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve benzeri piyangoların tertiplenmesine izin vermek, bunları izlemek ve denetlemek, bu hususlara ait esasları belirlemek,

            g) Gerektiğinde faaliyet konusuna giren oyunlarla ilgili bilet, kupon ve benzerlerini karşılığı Türk parası veya döviz olarak ödenmek üzere yurtdışında pazarlamak,

            h) Gerek görülen durumlarda faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak veya bu kuruluşlarla ortaklık kurmak,

            ı) Faaliyet konuları ile ilgili uluslararası kuruluşlarda Türkiye’yi temsil etmek ve gerekli işbirliğini sağlamak,

            j) Çeşitli kanun, Bakanlar Kurulu kararları, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak,

            Teşkilat
            Madde 4- İdare, merkez ve taşra teşkilatı ile yurtdışı şube ve bürolarından oluşur.

            İKİNCİ KISIM
            Yönetim Kurulu

            Yönetim Kurulu
            Madde 5- yönetim Kurulu İdarenin en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organıdır.

            Yönetim Kurulu;
            a) Genel Müdür,

            b) İki Genel Müdür Yardımcısı,

            c) Başbakanın önerisi ile atanan bir ve Bakanın önerisi ile atanan iki üyeden, olmak üzere altı kişiden teşekkül eder.

            Genel Müdür, Yönetim kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri müşterek kararla ve üç yıl süre için atanırlar. bunların en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmaları şarttır. Yönetim kurulu üyeleri çalışma sürelerine bakılmaksızın atandıkları usule göre görevden alınabilirler.

            Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının üçte ikisidir.

            Başkanın bulunmaması halinde, Başkan tarafından belirlenen Genel Müdür Yardımcısı üye toplantıya başkanlık eder.

            Yönetim Kurulunun Görevleri
            Madde 6- Yönetim Kurulunun Görevleri şunlardır:

            a) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde İdarenin yönetim ve gelişmesi için gerekli kararları almak,

            b) İdarenin yıllık bütçesini, bilanço ve netice hesaplarını, kadrolarını ve faaliyet raporlarını incelemek, gerektiğinde değiştirmek, Genel Müdürün teklifi ile yönetim giderleri bütçesinin bölümleri içinde aktarmaları yapmak, bölümler arasında aktarma, ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini Bakanlığın tasvibine sunmak için karar almak,

            c) İdarenin yönetimi ile ilgili idari, teknik, personel, alım satım ve ihale yönetmeliklerini incelemek, onaylamak ve yetki sınırlarını tayin etmek,

            d) İdarenin yetki alanına giren piyango, şans oyunları ve müşterek bahis ihdası ile bunların planlarını tanzim, çekilişleri tertip ve icabında bunları tadil ve ilan etmek,

            e) Talih oyunları ve işletmeleriyle, bunların denetimi için gerekli usul ve esasları belirlemek,

            f) İdare gelirlerinin etkin bir şekilde ve gerektiğinde yerinde tahsilini sağlayıcı tedbirleri almak, buna ilişkin şekil ve şartları tespit etmek,

            g) Yurtdışında benzeri kuruluşlarla müştereken yapılacak çekilişlere katılma kararı almak,

            h) İlgili mevzuata göre; yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili faaliyetlerini yürütmek için ortaklıklar kurulmasına, bölge, şube müdürlükleri ile büro açmaya ve kapamaya karar vermek, bunların yetki ve çalışma esaslarını tespit etmek,

            ı) Yurtiçi ve yurtdışında özel çekilişler tertip edilmesine karar vermek, çekiliş organizasyonun kamu kurum kuruluşları, kamu tüzel kişileri, vakıflar veya kamu yararına çalışan dernekler tarafından üstlenilmesi halinde bu kuruluşlara yapılacak katkı miktarını tespit etmek,

            j) İdarenin üçüncü kişilerle olan ve henüz yargıya intikal etmemiş ihtilaflar ile İdare leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde sulh olmak, davayı kabul veya feragat etmek, kararlar aleyhine yüksek dereceli mercilere gitmekten vazgeçmek ve tahsili imkansız hale gelmiş alacakların takibinden sarfınazarla kayıtlarının silinmesine karar vermek,

            k) İdare lehine hükmedilip tahsil edilen avukatlık ücretinden davanın takip ve intacında emeği geçen Hukuk Müşaviri, avukat ve sair memurlara verilecek payları belirlemek,

            l) İdarenin personeline verilecek ikramiyeyi hakkında karar almak,

            m) İdare mallarının korunması hakkında lüzumlu kararları almak,

            n) Bağış kabul etmek, bağışta bulunmak,

            o) Başbayiler ve bayilere verilecek komisyon miktar ve oranını belirlemek,

            p) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen sair görevleri yapmaktır.

          ÜÇÜNCÜ KISIM
            Merkez Teşkilatı

            Merkez Teşkilatı
            Madde 7- İdare merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur. Genel müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.

            BİRİNCİ BÖLÜM
           Genel Müdürlük

            Genel Müdür
            Madde 8- Genel Müdür İdarenin en üst amiridir ve İdare hizmetlerini mevzuata ve yönetim Kurulu kararlarına, milli güvenlik politikasına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve İdarenin faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, idari ve adli yargı mercileri ile üçüncü kişilere karşı İdareyi temsil etmekle görevli ve Bakana karşı sorumludur.

            Genel Müdür olarak atanabilmek için en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak şarttır.

            Genel Müdür merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

            Genel Müdür Yardımcıları
            Madde 9- İdarenin ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş üç genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

            İKİNCİ BÖLÜM
           Ana Hizmet Birimleri

            Ana Hizmet birimleri
            Madde 10- İdarenin ana hizmet birimleri şunlardır:

            a) Piyango Dairesi başkanlığı

            b) Loto Dairesi Başkanlığı

            c) Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı

            d) İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanlığı

            e) Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı

            Piyango Dairesi Başkanlığı
            Madde 11- Piyango Dairesi başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Piyango planlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

            b) Piyango biletlerini basıma hazırlamak, basımını sağlamak, basılı biletleri tesellüm ve muhafaza etmek, biletlerin kontrolünü yapmak,

            c) Piyango biletlerinin sevk planlarını düzenlemek, biletlerin satış merkezlerine sevk işlemlerini yapmak,

            d) Piyango biletlerinin satışlarını izlemek, satışların en yüksek düzeyde yapılabilmesi amacıyla satış merkezleri ile merkez arasında koordinasyonu sağlamak,

            e) Satılmayan piyango biletlerinin iade işlemlerini yürütmek, bunlara ait hesaplara esas olmak üzere gerekli belgeleri hazırlamak, iade edilen biletlere isabet eden ikramiyeleri belirlemek,

            f) İdarenin sözleşmeli başbayi ve bayilerinin bilet hareketlerinin mutabakatını sağlamak,

            g) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

            Loto Dairesi Başkanlığı
            Madde 12- Loto Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Sayısal Loto sistem ve planlarını hazırlamak,

            b) Sayısal Loto kuponlarının basımını sağlamak, kuponların başbayi ve bayiler ile İdarenin taşra teşkilatına sevk işlemlerini yapmak, lotonun oynanmasını sağlamak ve izlemek,

            c) Sayısal Lotonun ülke düzeyinde organizasyonunu, iştirak oranının en yüksek düzeyde olması amacıyla başbayii, bayi ve İdarenin taşra teşkilatı ile merkez arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,

            d) Sayısal Lotonun her oyun devresi sonucunun toplam hasılatını tespit etmek, toplam hasılata göre dağıtılacak ikramiyeleri belirlemek,

            e) Genel müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

            Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı
            Madde 13- Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Hemen - kazan oyununun sistem ve planlarını hazırlamak, oyun biletlerinin basımını sağlamak, biletleri tesellüm, muhafaza ve kontrol etmek, biletlerin sevk işlemlerini yapmak satışını sağlamak ve izlemek, satılamayan biletlerle ilgili iade işlemlerini yürütmek,

            b) Her türlü eşya piyangosu, diğer şans oyunu ve müşterek bahisleri tertiplemek, bilet veya kuponlarının basım, tesellüm, kontrolünü yapmak, bunların sevk işlemlerini yürütmek, satışını sağlamak,

            c) Görev alanındaki her türlü oyuna ait ödenecek ikramiyeleri belirlemek ve bu oyunlarla ilgili diğer hizmet ve işlemleri yapmak,

            d) Doğrudan veya bir mal veya hizmetin satışı nedeniyle bilet, kupon veya iştirak numarası verilmek suretiyle tertip edilecek her türlü eşya ve benzeri piyangoların tertibine izin verilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

            e) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

            İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanlığı
            Madde 14- İkramiye kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) İdarenin ana hizmet faaliyetlerine ait her türlü oyunlarda ikramiye kazananların belirlenmesi amacıyla çekilişleri düzenlemek, çekilişleri gerçekleştirmek, çekiliş sonuçlarının ilanını sağlamak, ikramiyelerin düzenli olarak ödenmesini sağlamak ve izlemek,

            b) Çekilişler itibariyle ödenen ve İdareye irat kaydolunacak ikramiyeleri belirlemek ve bunlarla ilgili muhasebeye esas olan belge ve kayıtları düzenlemek,

            c) Piyango, sayısal loto, hemen - kazan ve benzeri oyunlar sonucunda ikramiyeyi isabet edip, satış merkezleri ile sözleşmeli başbayi veya bayilerce ikramiyeleri ödenerek merkeze gönderilen bilet veya kuponların tesellümü ve kontrolunu yapmak, kontrol sonucunun gereğinin yapılmasını sağlamak,

            d) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

            Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı
            Madde 15- talih Oyunları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Talih oyunları ve işletmelerini denetlemek,

            b) Talih oyunları işletmelerinin denetimi amacıyla istihdam edilecek denetleme elemanlarını yönetmek, denetleme sonucu düzenlenen rapor gereklerini yerine getirmek, raporların ilgili mercilere sunulmasına dair işlemleri yapmak,

            c) Talih oyunları işletmeleri hakkında uygulanan cezalarla ilgili işlemleri yapmak, para cezaları, giderlere katılma payları ve diğer yükümlülüklerini izlemek ve tahsilini gerçekleştirmek, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

            d) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
           Danışma ve Denetim Birimleri

            Danışma ve Denetim Birimleri
            Madde 16- İdarenin merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

            a) Teftiş Kurulu Başkanlığı

            b) hukuk Müşavirliği

            c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

            Teftiş Kurulu Başkanlığı
            Madde 17- Teftiş Kurulu Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına, İdarenin merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak;

            a) Teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapmak,

            b) İdarenin amaçlarını ve görevlerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdürü sunmak,

            c) Özel kanunlarla veya Genel müdürce verilen benzeri gvrevleri yapmakla yükümlüdür.

            Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

            Hukuk Müşavirliği
            Madde 18- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

            a) İdarenin diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

            b) İdarenin menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelirin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

            c) Adli ve idari davalarla, her türlü icra işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, bunlarla ilgili merciler nezdinde Genel Maüdürlüğü temsil etmek,

            d) İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

            e) İdare ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri hukuki açıdan incelemek, gerektiğinde hazırlamak ve gerekli görülecek değişiklikleri teklif etmek,

            f) İdare birimleri tarafından veya Başbakanlık, Bakanlık ve diğer kuruluşlardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer iş ve işlemleri hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek,

            g) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

            Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
            Madde 19- Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) İdarenin Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar kurulu kararları ve milli güvenlik politikası çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi amacıyla çalışma esaslarını tespit etmek ve bu esaslara uygun olarak İdarenin ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve tekliflerde bulunmak,

            b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planları ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Yönetim Kurulunun uygun görüşünü takiben Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,

            c) Hizmet ve faaliteylerin etkin ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere İdare bütçesinin hazırlanmasına yardımcı olmak,

            d) İdarenin yıllık çalışma programlarını hazırlamak,

            e) İdare ile ilgili gerekli istatistiki bilgileri toplamak, derlemek ve değerlendirmek,

            f) Kalkınma plan ve programları ile İdarenin yıllık çalışma programlarının uygulamaları sırasında İdare teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları, tıkanıkları giderici tedbirleri tespit ederek Genel Müdüre sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

            g) Mesleki ve idari konularda gemişmeyi sağlayıcı, verimi arttırıcı araştırmalar yapmak, bunlarla ilgili her türlü yayını derlemek hazırlamak ve muhafazasını sağlamak,

            h) İdarenin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmesi sonucunda gelen raporların cevaplandırılması ile ilgili işlemleri yürütmek,

            ı) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

            DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
            Yardımcı Birimler

            Yardımcı Birimler
            Madde 20- İdarenin yardımcı birimleri şunlardır:

            a) Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

            b) Personel ve Eğitim dairesi Başkanlığı

            c) Bilgi İşler Dairesi Başkanlığı

            d) İdari İşler Dairesi Başkanlığı

            e) Savunma Uzmanlığı

            Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
            Madde 21- Muhasebe ve mali İşler Dairesi Başkanlığnın görevleri şunlardır:

            a) hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere İdare bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve onaylanan bütçenin uygulanmasını takip etmek,

            b) İdarenin merkez ve taşra teşkilatı ile yurt dışı teşkilatının bütün nakit, kıymet ve hesap hareketlerini takip ve kontrol etmek, gerekli belgeleri hazırlamak,

            c) İdare ile ilgili her türlü tahsilat ve ödeme işlemlerini yapmak veya taşra teşkilatıyla ilgili olanların yapılmasını sağlamak,

            d) İdare hesapları ile ilgili her türlü kanuni defterler ile diğer defter ve kayıtları tutmak, bununla ilgili olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

            e) Piyango, sayısal loto, hemen-kazan ve benzeri oyunlara ait satış, masraf ve kar hesaplarını çıkarmak,

            f) İdarenin yıllık bilanço, kar zarar cetvellerini düzenlemek,

            g) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

            Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
            Madde 22- Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) İdarenin insangücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

            b) İdare personelinin atama, özlük, emeklilik ve konut tahsis işlemlerini yürütmek, özlük hakları ile ilgili her türlü tahakkuk işlemlerini yapmak,

            c) İdarenin eğitim planlarını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve yürütmek.

            d) Disiplin ve Yüksek disiplin Kurulları işlemlerini yürütmek,

            e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

            İdari İşler Dairesi Başkanlığı
            Madde 23- İdari Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) İdare için gerekli araç, malzeme ve kırtasiyelerin temin ve dağıtımı ile ilgili işlemleri yapmak,

            b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek,

            c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve her türlü taşıma işlemlerini yapmak,

            d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

            e)İdare personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

            f) Genel evrak, arşiv ve diğer haberleşme hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

            g) İdareyi ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait diğer hizmetleri yapmak,

            h) Reklam hizmetlerini yürütmek,

            ı) İdarenin başbayiler ve bayilerle olan işlem ve hizmetlerini yürütmek,

            j) Genel Müdürlüğün basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

            k) Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek,

            l) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

            Bilgi İşlem Dairesi başkanlığı
            Madde 24- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) İdare birimlerine ait görevlerin zamanında bilgisayar  aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve daha hızlı ve güvenilir sonuçlara ulaştırması için destek sağlamak,

            b) İdarenin ana hizmetlerinin çözümleme ve tasarımını yapmak, bu hizmetlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak,

            c) Verilerin derlenmesi, girilmesi, işlenmesi ve sonuç değerlerinin elde edilmesi gibi değişik aşamalarda, iş bütünlüğünün sağlanması amacı ile planlamalar yapmak,

            d) İdare hesapları ile ilgili her türlü kanuni defterler ile diğer defterler ve kayıtları bilgisayar sistemi ile gerçekleştirmek,

            e) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

            Savunma Uzmanlığı
            Madde 25- Savunma Uzmanlığı özel kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

            DÖRDÜNCÜ KISIM
            Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı

            Taşra ve yurtdışı Teşkilatı
            Madde 26- İdare, ilgili mevzuat hükümlerine göre taşra teşkilatı ile yurtdışı şube ve bürolarının kurulmasına veya kaldırılmasına yetkilidir.

            BEŞİNCİ KISIM
            Sorumluluklar ve Yetkiler

            Yöneticilerin Sorumluluğu
            Madde 27- İdarenin merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının her kademedeki yöneticileri yönünde, mevzuata, paln ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur.

            Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Genel müdürlüğün Göre, Yetki ve Sorumluluğu
            Madde 28- Genel Müdürlük ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşların uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

            Genel Müdürlük diğr kuruluşların hizmet alanına giren konulara dair faaliyetlerinde, başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

            Genel Müdürlük, hizmet alanlarına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlar.

            Düzenleme Görev ve Yetkisi
            Madde 29- Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararları, tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

            Yetki Devri
            Madde 30- Yönetim Kurulu sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını Genel Müdüre devredebilir.

            Genel Müdür ile her kademedeki idare yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir.

            Yetki devri, yetki devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

            ALTINCI KISIM
            Talih Oyunları İşletmeleri Denetimi

            Talih Oyunları İşletmelerinin Bildirilmesi
            Madde 31- Talih oyunları oynanmasına izin verilen veya izni iptal edilen işletmeler ilgli merciler tarfından İdareye derhal bildirilir.

            Talih Oyunları İşletmecilerinin Sorumluluk ve Yükümlülükleri
            Madde 32- talih oyunları işletmecileri; bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmek, görevli denetim elemanlarının bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde yapacakları denetimlerle ilgili olarak, süzlü veya yazılı talepleri halinde para, jeton ve benzeri değerleri, her türlü bilgi, kayıt, hesap ve belgeleri anında ibraz etmek, görevlilere her türlü yardımı yapmak, işletmelerinde gerekli her türlü değişikleri ve düzenlemeleri yereni getirmek, gerekli oyun makinaları, oyunlarla ilgili ve diğer araç ve gereçleri almak ve kullanmak zorundadırlar.

            Giderlere Katılma Payı
            Madde 33- talih Oyunları İşletmecileri; İşletmenin aylık gayrisafi hasıtalatının % 5’ini aşmamak ve aylık onbin ABD Dolarından az olmamak üzere giderlere katılma payını, İdareye ödemek zorundadırlar.

            Bu maddede belirtilen oran ve miktarlar ile bu miktarların Türk parası veya döviz olarak ödenmesi Bakanın onayı ile belirlenir.

            Denetim ile İlgili Giderler
            Madde 34- talih oyunları işletmelerinden alınacak giderlere katılma payları ve para cezeları İdare bütçesi içinde ayrı bir hesapta izlenerek, bu kanun Hükmünde Kararnamenin talih oyanları işletmelerinin denetimleri ile ilgili hükümleri uyarınca yapılacak her türlü giderler, denetleme elemanlarına ödenecek ücret ve özlük haklarına ait harcamalar bu hesaptan karşılanır.

            Bu hesaptan yapılan yatırım harcamaları, akabinde Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir. Talih oyunları ile ilgili hizmetlerin gerektirdiği harcamalara dair usul ve esaslar, Bakan tarafından onaylanan yönetmelikle düzenlenir.

            Bu hesabın gelir ve giderleri İdarenin denetimine dair hükümlere tabidir.

            Bu hesapta izlenen giderlere katılma payı ve para cezalarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

            Bu hesabın gelirlerinin yeterli olmaması halinde, giderleri İdare bütçesinden karşılanır.

            Talih Oyunları İşletmelirinin Denetimi
            Madde 35- Talih oyunları İşletmeleri, diğer mevzuattaki denetimle ilgili hükümler ile il Valilerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, İdarece görevlendirilen elemanlarca denetlenir.

            Denetleme görevlileri; talih oyunları işletmelerinin para, jeton ve benzeri değerlerini saymaya, her türlü hesap, kayıt ve belgelerini talep etmeye, bunları incelemeye, gerektiğinde elkoymaya, işletmelerin bütün faaliyet ve işlemleri hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma yapmaya, oyun makina, alet ve gereçlerinin nitelik ve güvenlik açısından sakıncalı görülmesi halinde bunların kullanımını durdurmaya ve konusu ile ilgili benzeri görevleri yerine getirmeye yetkilidir.

            Talih oyunları işletmelirinin denetimi ile görevlendirilecek personel sözleşmeli olarak istihdam edilir. Bu amaçla istihdam edilecek personelin sayısı ve ödenecek ücretler Bakan onayı ile belirlenir.

            Talih oyunları işletmelerinin denetimine dair usul ve esaslarla, denetleme elemanlarında aranacak özel şartlar, bunların göreve alınmaları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Bakan tarafından onaylanan yönetmelikle düzenlenir.

            Ancak, bunların yüksek öğrenim görmüş bulunmaları, bir yabancı dili bilmeleri ve kamu kurumlarında veya özel kuruluşlarda veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmaları gerekir. denetim elemanlarının ataması, İdare Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanın onayı ile gerçekleşir.

            Talih Oyunları İşletmeleri ile İlgili Cezalar
            Madde 36- Talih oyanları ile ilgili mevzuat hükümleriyle, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin talih oyanları işletmelirin denetim hükümleri ve bunların uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine uymayan işletmecilere, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, uyarma ve para cezaları verilir.

            Uyarma ve para cezaları denetleme elemanlarının raporları üzerine İdare tarafından verilir. İşletme belgelerinin iptalini gerektiren hallerin tespitinde, denetim elemanlarının buna dair raporları idarece ilgili mercilere gönderilir.

            Uyarma Cezası
            Madde 37- İşletmelerin yönetim ve işletilmelerinde görülecek kusur, ihmal ve eksiklikler için, işletme belgesi sahibine uyarma cezası verilir.

            Para Cezaları
            Madde 38- Aşağıda belirtilen hallerde ve miktarlarda para cezaları uygulanır.

            a) Uyarma cezasına rağmen gerekli düzeltmenin yapılmaması veya ikinci uyarma cezasını gerektiren aynı veya ayrı fiillerin veya bir denetleme sırasında uyarma cezasını gerektiren birden fazla fiilin tespiti ile İdarece veya denetim elemanlarınca istenilen bilgi veya belgelerin süresi içinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde her fiil için ikimilyon lira,

            b) Müşterilerin can veya mal güvenliğini sağlayacak idari ve teknik önlemlerin alınmasında kusur ve ihmalin tespiti ve ilgili kanun hükümlerine göre işletmelere giriş yasağı konulan kişilerin kabulünün tespiti halinde her kişi için beş milyon lira,

            c) Son bir yıl içinde aynı veya ayrı nedenlerle en az iki defa para cezası almış olup, yeniden cezayı gerektiren bir fiilin tespiti halinde onmilyon lira,

            Para cezası uygulanır.

            İşletmelere para cezaları uygulanması, işletme belgesinin iptalini etkilemez.

            Bu maddede yer alan para cezalarını on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            Bu madde gereğince uygulanacak para cezalarının yerinde tahsiline ilişkin usul ve esaslar İdarece belirlenir.

            Cezalara İtiraz
            Madde 39- bu kanun hükmünde Kararnameye göre verilecek uyarma cezası kesindir.

            İdarece verilecek para cezalarına karşı yedi gün içinde İdare Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.

            İdare Yönetim Kurulunca verilen kararlara karşı idari yargıyla başvurulabilir.

            YEDİNCİ KISIM
            Çeşitli Hükümler

            Hukuki bünye
            Madde 40- İdare, bu kanun Hükmünde kararname ile düzenlenen ve saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabi ve her türlü tasarrufa ehil, tüzel kişiliği haiz, bir kamu kuruluşudur.

            İdare, Muhasebei Umumiye Kanunu, Devlet İhale kanunu ve Sayıştayın vize ve denetimine tabi değildir.

            İdare Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun denetimine tabidir.

            Piyango Tertip ve Çekiliş Düzenleme Hakkı
            Madde 41- Türkiye’de doğrudan veya bir mal veya hizmetin satışı nedeniyle bilet, kupon veya iştirak numarası verilerek ve karşılığı nakit olmak üzere, piyango, sayısal loto, hemen-kazan vev benzeri oyunları tertip ve çekiliş düzenleme hakkı münhasıran idareye aittir. Özel kanunların hükümleri saklıdır.

            Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre tertip ve çekiliş düzenleme hakkı münhasıran İdareye ait olan oyunların dışında; karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve benzeri piyango ve çekiliş tertip edilebilmesi ve bu amaçla her ne ad altında olursa olsun bilet, kupon, iştirak numarası ve benzerlerinin bedelsiz verilmesi veya satılması için İdareden izin alınması zorunludur.

            Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasını ihlal edenlerin bu faaliyetleri ile bunlara dair ilan ve reklamlar, idarenin talebi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından derhal durdurularak, bu faaliyetlere ait bilet, kupon, iştirak numarası ve benzerleri toplattırılır.

            Yurtdışı Faaliyetler ve Ortaklıklar
            Madde 42- İdare, Bakanlığın izni ile yurt dışında satılmak ve karşılığı Türk parası veya döviz olarak ödenmek üzere piyango, sayısal loto, hemen-kazan ve benzeri oyunlar tertip edebilir ve faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla yurtiçi ve yurtdışında ortaklık kurabilir, müşterek çekilişler yapabilir.

            Devlet Garantisi
            Madde 43- İdare tarafından tertiplenen piyango, sayısal loto, hemen-kazan ve sair çekiliş ve şans oyunları ile müşterek bahisler için taahhüt edilen ikramiyeler Devlet garantisi altındadır.

            Personel Rejimi
            Madde 44- İdare personeli hakkında bu Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Memurun Muhakemetı Hakkında kanunu Muvakkat hükümleri uygulanır.

            İdare personeline her yıl iki aylık tutarında ikrameyi ödenebilir.

            Yönetim kurulu Başkanı olarak Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Genel Müdür Yardımcıları, her ay 233 sayılı kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri yönetem kurulu üyelerine tanınan mali haklardan ayrıca yararlanırlar.

            Sözleşmeli Personel
            Madde 45- özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerle, avukatlık, sağlık ve teknik hizmetler sınıflarına dahil yüksek öğrenim görmüş personel ile tercümanlar, 657 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde Bakanlığın onayı ile sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilir.

             Atama
            Madde 46- Bu kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci maddesinde belirtilen atamalar ile 23/4/1981 tarih ve 2451 sayşılı Kanun Hükümleri dışında kalan personelin atamalırı Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

            Bütçe
            Madde 47- İdarenin takvim yılı itibariyle hazırlanacka bütçesi Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer. İdarenin aylık gayrisafi hasılatının yüzde biri araştırma yenileme, geliştirme, eğitim ve teşvik hizmetlerine karşılık olarak ayrılır. bunun esasları ve sarf şekli yönetmelikle belirlenir.

            İdare safi hasılatının Devri
            Madde 48- İdarece her mali yıl sonunda, bir evvelki yıl bilançosu çıkarılıp kesinleşmesi üzerine, tahassül eden dönem gelirlerinden dönem giderleri, yatırım harcamaları ve karşılıklar düşüldükten sonra belirlenen Hazineye tevdi edilecek piyango safi hasılatı doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun T.C. Merkez Bankası nezdindeki hesabına ödeneri.

            İdare Mevduatı
            Madde 49- İdare tarafından bankalara yapılacak tevdiat hususi mevduat hakkındaki hükümlere tabidir.

            İkramiye Ödemeleri
            Madde 50- piyango biletleri, hemen-kazan hamiline aittir. ikramiye ve amorti ödenmesi için biletlerin ibrazı şarttır. Çekilişten evvel veya sonra her ne suretle olursa olsun zayi olduğu bildirilen biletlerin sahipleri için, bilet ibraz edilmedikçe ikramiye veya amorti ödenmez.

            Bir Piyango biletine tek ikramiye ödemesi asıl olup, bir bilete birden fazla ikramiye isabet etmesi halinde miktarca büyük olan ikramiye ödenir.

            Çekiliş gününden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen bilet ve kuponlara ait ikramiye ve amortiler tutarı İdareye irat kaydolunur.

            Devlet Malı Sayılma
            Madde 51- İdareye ait mallar Devlet malı hükmündedir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmete geçirenler veya her ne suretle olursa olsun suistimal edenler ve piyango, sayısal loto ve hemen-kazan bilet ve kuponlarını taklit ve tahrif edenler Delet malları ve paraları hakkında ika olunan bu gibi suçlara mürettep cezalara tabidir.

            Cezai Hükümler
            Madde 52- Bu kanun Hükmünden Kararnamenin 41’nci maddesinde tertip ve çekiliş düzenleme hakkı münhasıran İdareye tanınmış olan oyunları tertipleyenlerle, aynı maddenin ikinci fıkrası hükmünü ihlal edenler veya bu fıkra hükmüne göre gerekli izni almakla birlikte çekilişleri yapmayanlar veya çekiliş sonuçlarını ilan etmeyenler veya taahhütlerini yerine getirmeyenler ile talih oyunlarının oynanmasına mahsus oyun makina, araç ve gereçlerini bozanlar veya bunları bozuk olmasına rağmen kullandıranlar vey talih oyunları ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun hile yapanlar hakkında yüz bin liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası ve iki aydan iki seneye kadar hapis cezası hükmolunur.

            Biletlerin üzerinde yazılı kıymetlerden daha yüksek fiyatla satılması yasaktır. Bu hükme aykırı hareket edenler yüksek fiyatla sattıkları beher bilet için bilet bedelinin on katı tutarında para cezasına mahkum edilirler.

            Vergi Muafiyeti
            Madde 53- idarenin hasılatı ile bilet, kupon, ilanları, resmi dairelerle olan muhaberatı, tertiplediği bilumum oyunları ile yaptığı çekilişlerde kazananların ikramiye ve amortileri her türlü verigi, resim ve harçtan muaftır.

            Kadrolar
            Madde 54- Genel Kadro ve Usulü hakkında 190 sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cetvelinde gösterilen Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kadrolar iptal edilmiştir. Ekli cetvelde gösterilen kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmek üzere ihdas edilmiştir.

            Çekilişlerin Yayını
            Madde 55- İdarenin; para, bilet, kupon, menkul kıymetler ve ayniyatını alıp veren, elinde tutan ve bunlarla ilgili bulunan personeli için, müteselsil kefalet usulüne tabi, İdareye bağir tüzel kişiliği haiz Kefalet Sandığı kurulur.

            Kefalet Sandığı İdare Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilen üç kişilik bir heyet tarafından yönetilir.

            Sandığın hesap ve işlemleri İdare tarafından denetlenir. Bütçesinin onaylanması, bilanço ve gelir-gider cetvellerinin karara bağlanması İdare Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

            İdare Kefalet Sandığının gelirlerinin tahsil ve giderlerinin yapılış usulleri, İdare heyeti başkan ve üyeleri ile muhasebeci ve diğer personele yapılacak ödemeler; sandığın yönetimi ve işleyişine dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. İdare heyeti başkan ve üyeleri ile muhasebeci ve diğer personeline yapılacak ödemeler, 2489 Sayılı kefalet kanununa göre teşekkül eden Kefalet Sandığı tarafından yapılan emsal ödemeleri geçemez.

            Bilet ve Kuponların Saklama Süreleri
            Madde 57- İdare tarafından tertip ve çekilişi yapılan şans oyunlarına ait İdarede kalan bilet ve kuponlardan;

            a) İkramiye isabet etmeyenler, çekiliş tarihi veya kampanya döneminin bitiminden itibaren bir yıl,

            b ) İkramiye isabet edenler ise, ikramiye ödeme tarihini izleyen yıldan itibaren beş yıl,

            Süre ile saklanır.

            Kaldırılan Hükümler
            Madde 58- 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 9, 12 ve 13 üncü maddeleri bu kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaştığı tarihte, diğer hükümleri ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bununla ilgili mevzuatın bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde 1- Bu kanun Hükmünde kararnameye ekli cetveldeki kadroların genel hükümlere göre dağılımı ve vize işlemleri tamamlanıncaya kadar ilgililerin aylıkları iptal edilen kadrolara dayanılarak ödenir. Sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyenler başka bir işleme gerek kalmaksızın ekli cetveldeki kadrolara atanmış sayılırlar.

            Kadroları değişen veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve bu süre içinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve diğer haklarını almaya devam ederler.

            Geçici Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulamasını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulamasına devam olunur.

            Geçici Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeni düzenleme yapılıncaya kadar, değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilatı birimleri tarafından yürütülmeye devam olunur.

            Geçici Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce, diğer mevzuat hükümlerine göre izin verilmiş olan karşılğı nakit olmayan piyangolar hakkında, bu kanun Hükmünde Kararnamenin 41’nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

            Geçici Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan talih oyunları işletmeleri kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onbeş gün içinde İdareye bildirilir.

            Yürürlük
            Madde 59- Bu kanun Hükmünde Kararnamenin 33, 38, 51, 52 ve 53 üncü maddeleri kanunlaştığı tarihte, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 60- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.
 
     
Kenan EVRAN
     
Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL 
     
Başbakan
     
İ.K.ERDEM
K.OKSAY
A.TENEKECİ
V.ATASOY
Devlet Bakanı ve Başb.Yard.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A.BOZER
Y.B.ÖZAL
A.KAHVECİ
M.YAZAR
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
C.ÇİÇEK
N.KİTAPÇI 
M.O.SUNGURLU
E.VURALHAN
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
M.KALEMLİ
A.M.YILMAZ
A.K.ALPTEMOÇİN
H.C.GÜZEL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye ve Gümrük Bakanı
Milli Eğit. Genç. ve Spor Bak.
İ.S.GİRAY
B.AKARCALI
E.PAKDEMİRLİ
H.H.DOĞAN
Bayındırlık ve İskan Bak.
Sağ. ve Sosyal Yard. Bak.
Ulaştırma Bakanı
Tarım Orman ve Köyişleri Bak.
İ.AYKUT
Ş.YÜRÜR
F.KURT
M.T.TİTİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı

 

MİLLİ PİYANGO İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ TEŞKİLATI

Genel Müdür  Genel Müdür Yardımcısı Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimler Yardımcı Birimler
Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Piyango Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Muhasebe ve Mali işler Dairesi Başkanlığı
  Genel Müdür Yardımcısı Loto Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği  
  Genel Müdür Yardımcısı Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
    İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanlığı   Bilgi İşlem dairesi Başkanlığı
    Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı   İdari İşler Dairesi Başkanlığı
        Savunma Uzmanlığı

 

Kurum Adı : Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü

Teşkilatı : Merkez

Kurum Kodu: 765

(III) SAYILI CETVEL - İHDAS EDİLEN KADROLAR


     
Serbest
Tutulan
 
ÜNVANI
Sınıfı
Ek Göst.
Kadro Adedi
Kadro Adedi 
Toplam
1. DERECE          
Genel Müdür
GİH
 
1
0
1
Genel Müdür Yardımcısı 
GİH
 
3
0
3
Yönetim Kurulu üyesi
GİH
 
3
0
3
Teftiş kurulu başkanı
GİH
 
1
0
1
Hukuk Müşaviri
GİH
 
1
0
1
Piyango Dairesi Başkanı
GİH
 
1
0
1
Loto Dairesi başkanı
GİH
 
1
0
1
Bahisler ve Oyunlar Dairesi başkanı
GİH
 
1
0
1
İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanı
GİH
 
1
0
1
Talih oyunları Dairesi Başkanı
GİH
 
1
0
1
Muhasebe ve mali işler Dairesi başkanı
GİH
 
1
0
1
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı
GİH
 
1
0
1
İdari İşler Dairesi Başkanı 
GİH
 
1
0
1
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
GİH
 
1
0
1
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
GİH
 
1
0
1
Dairesi Başkanı
GİH
 
1
0
1
APK Uzmanı
GİH
 
3
0
3
Başmüfettiş
GİH
 
2
0
2
Daire Tabibi
SH
 
2
0
2
Diş Tabibi
SH
 
1
0
1
     
27
0
27
2. DERECE          
Başmüfettiş
GİH
 
1
0
1
Şube Müdürü
GİH
 
26
0
26
Sivil Savunma Uzmanı
GİH
 
1
0
1
APK Uzmanı
GİH
 
2
0
2
Avukat
AH
 
1
0
1
Mühendis
TH
 
1
0
1
Diş Tabibi
SH
 
1
0
1
     
36
0
36
3. DERECE          
Müfettiş
GİH
 
1
0
1
Şube Müdürü
GİH
 
2
0
2
APK Uzmanı
GİH
 
1
0
1
Programcı
GİH
 
2
0
2
Sistem Programcısı
GİH
 
1
0
1
Sistem Çözümleyici 
GİH
 
1
0
1
Mühendis
TH
 
1
0
1
     
9
0
9
4. DERECE          
Şef 
GİH
 
26
0
26
Sistem Çözümleyici
GİH
 
1
0
1
Bilgisayar İşletmeni
GİH
 
2
0
2
Diyetisyen
SH
 
1
0
1
     
30
0
30
5. DERECE          
Şef
GİH
 
10
0
10
Programcı
GİH
 
3
0
3
Bilgisayar İşletmesi
GİH
 
4
0
4
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
GİH
 
3
0
3
Memur 
GİH
 
2
0
2
Bilet Kontrol Memuru
GİH
 
5
0
5
Diş Tabibi
SH
 
1
0
1
Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi
SH
 
2
0
2
Mühendis
TH
 
1
0
1
     
31
0
31
6. DERECE          
Müfettiş
GİH
 
3
0
3
Avukat 
AH
 
1
0
1
Şef
GİH
 
15
0
15
Memur
GİH
 
4
0
4
Bilet Kontrol Memuru
GİH
 
13
0
13
Sekreter
GİH
 
2
0
2
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
GİH
 
5
0
5
Daire Tabibi
HS
 
1
0
1
Hemşire
SH
 
5
0
5
Kontrolör
GİH
 
10
0
10
Sağlık Memuru
SH
 
1
0
1
Mühendis 
TH
 
1
0
1
Mimar
TH
 
1
0
1
     
62
0
62
7. DERECE          
Şef
GİH
 
9
0
9
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 
GİH
 
3
0
3
Program yardımcısı
GİH
 
2
0
2
Memur 
GİH
 
8
0
8
Ambar Memuru
GİH
 
3
0
3
Bilet Kontrol Memuru
GİH
 
9
0
9
daktilograf
GİH
 
1
0
1
Şoför 
GİH
 
2
0
2
Teknisyen 
TH
 
1
0
1
Teknisyen Yardımcısı
YH
 
4
0
4
Hizmetli 
YH
 
5
0
5
Aşçı
YH
 
1
0
1
     
48
0
48
8. DERECE          
Müfettiş Yardımcısı
GİH
 
2
0
2
Şef
GİH
 
10
0
10
Memur
GİH
 
8
0
8
Bilet Kontrol Memuru
GİH
 
29
0
29
Ambar Memuru
GİH
 
1
0
1
Santral Memuru
GİH
 
1
0
1
Tahsildar
GİH
 
4
0
4
Veznedar
GİH
 
1
0
1
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
GİH
 
7
0
7
Daktilograf
GİH
 
2
0
2
Şoför 
GİH
 
8
0
8
Teknisyen Yardımcısı
YH
 
2
0
2
Hizmetli 
YH
 
7
0
7
Aşçı
YH
 
1
0
1
Dağıtıcı
YH
 
1
0
1
     
84
0
84
9. DERECE          
Müfettiş Yardımcısı
GİH
 
2
0
2
memur
GİH
 
19
0
19
Bilet Kontrol memuru
GİH
 
37
0
37
Santral Memuru
GİH
 
2
0
2
Tahsildar 
GİH
 
1
0
1
Daktilograf
GİH
 
4
0
4
Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni
GİH
 
1
0
1
Şoför 
GİH
 
2
0
2
Hemşire 
SH
 
2
0
2
Çocuk Eğitimcisi
EÖH
 
9
0
9
Teknisyen 
TH
 
2
0
2
teknisyen Yardımcısı
YH
 
2
0
2
Hizmetli 
YH
 
9
0
9
Dağıtıcı
YH
 
1
0
1
     
93
0
93
10. DERECE          
Memur
GİH
 
24
0
24
Bilet Kontrol Memuru
GİH
 
27
0
27
Ambar Memuru
GİH
 
2
0
2
Satın Alma Memuru
GİH
 
1
0
1
Santral Memuru
GİH
 
3
0
3
Daktilograf
GİH
 
7
0
7
Teknisyen 
TH
 
2
0
2
Teknisyen Yardımcısı
YH
 
1
0
1
Hizmetli 
YH
 
7
0
7
     
74
0
74
11. DERECE          
Bilet Kontrol memuru 
GİH
 
30
0
30
Daktilograf
GİH
 
5
0
5
Güvenlik Amiri
GİH
 
1
0
1
Güvenlik Amiri Yardımcısı
GİH
 
1
0
1
Güvenlik Görevlisi
GİH
 
9
0
9
     
46
0
46
12. DERECE          
Şoför 
GİH
 
9
0
9
Teknisyen
TH
 
1
0
1
Hizmetli
YH
 
35
0
35
Aşçı
YH
 
3
0
3
Kaloriferci
YH
 
1
0
1
Bahçıvan
YH
 
1
0
1
     
50
0
50
     
590
0
590

MERKEZ TOPLAMI:

Kurum Adı : Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Teşkilatı : Taşra

Kurum Kodu: 765

(III) SAYILI CETVEL - İHDAS EDİLEN KADROLAR


     
Serbest
Tutulan
 
ÜNVANI
Sınıfı
Ek Göst.
Kadro Adedi
Kadro Adedi 
Toplam
2. DERECE          
Şube Müdürü
GİH
 
29
0
29
     
29
0
29
3. DERECE          
Şube Müdürü
GİH
 
4
0
4
     
4
0
4
4. DERECE          
Şube Müdürü
GİH
 
2
0
2
Şef
GİH
 
16
0
16
     
18
0
18
5. DERECE          
Şube Müdürü
GİH
 
5
0
5
Şef
GİH
 
12
0
12
Veznedar
GİH
 
7
0
7
Bilet Kontrol Memuru
GİH
 
1
0
1
     
25
0
25
6. DERECE          
Şef
GİH
 
19
0
19
Veznedar
GİH
 
5
0
5
Bilet Kontrol Memuru
GİH
 
12
0
12
     
36
0
36
7. DERECE          
Şef
GİH
 
17
0
17
Veznedar
GİH
 
12
0
12
Bilet Kontrol Memuru
GİH
 
20
0
20
     
49
0
49
8. DERECE          
Şef 
GİH
 
8
0
8
Veznedar
GİH
 
9
0
9
Bilet Kontrol Memuru
GİH
 
37
0
37
Hizmetli
YH
 
4
0
4
     
58
0
58
9. DERECE          
Veznedar
GİH
 
7
0
7
Bilet Kontrol Memuru
GİH
 
27
0
27
Hizmetli
YH
 
8
0
8
     
42
0
42
10. DERECE          
Bilet Kontrol Memuru
GİH
 
90
0
90
Güvenlik Görevlisi
GİH
 
41
0
41
Hizmetli
YH
 
13
0
13
     
144
0
144
11. DERECE          
Bilet Kontrol Memuru
GİH
 
13
0
13
Hizmetli
YH
 
6
0
6
     
19
0
19
12. DERECE          
Şoför 
GİH
 
1
0
1
Hizmetli
YH
 
9
0
9
     
10
0
10
     
434
0
434
     
1024
0
1024