Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.06.1988 Sayı :19838 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:27 Sahife: 257
Bakanlar Kurulundan :

190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 13/05/1988
Karar No      : KHK 325

           190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılması; 12/3/1986 tarihli ve 6268 sayılı Kanun ile 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayınalarak Bakanlar Kurulu’nca 13/5/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın taşra ve döner sermaye teşkilatında kullanılmak üzere ilişik listelerde yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

     
Kenan EVREN
     
Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL 
     
Başbakan
     
İ.K.ERDEM
K.OKSAY
A.TENEKECİ
V.ATASOY
Devlet Bakanı ve Başb.Yard. 
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A.BOZER
A.KAHVECİ
A.KAHVECİ
M.YAZAR
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
C.ÇİÇEK
N.KİTAPÇI 
M.O.SUNGURLU 
E.VURALHAN
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı 
Milli Savunma Bakanı
M.KALEMLİ
A.M.YILMAZ
A.K.ALPTEMOÇİN
H.C.GÜZEL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye ve Gümrük Bakanı
Milli Eğit. Genç. ve Spor Bak.
İ.S.GİRAY 
B.AKARCALI
E.PAKDEMİRLİ
H.H.DOĞAN
Bayındırlık ve İskan Bak. 
Sağ. ve Sosyal Yard. Bak.
Ulaştırma Bakanı
Tarım Orman ve Köy işleri Bak.
İ.AYKUT
Ş.YÜRÜR
F.KURT
M.T.TİTİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı

(I) SAYILI CETVEL

KURUMU : SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDASI UYGUN GÖRÜLÜN KADROLARIN


 
SINIFI
UNVANI
DERECESİ
SERBEST KADRO ADEDİ
TUTULAN KADRO ADEDİ
TOPLAM
SH
UZMAN (Tab.Uz.Tüz. Göre)
5
400
 
400
SH
TABİP
7
400
 
400
SH
HEMŞİRE
11
300
 
300
SH
SAĞLIK MEMURU
11
1100
 
1100
SH
EBE
11
1300
 
1300
     
3500
 
3500

(I) SAYILI CETVEL

KURUMU : SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI
TEŞKİLATI: DÖNER SERMAYE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN


 
SINIFI
UNVANI
DERECESİ
SERBEST KADRO ADEDİ
TUTULAN KADRO ADEDİ
TOPLAM
GİH
SAYMAN
5
26
-
26
GİH
SAYMAN
7
15
-
15
GİH
SAYMAN
9
10
-
10
GİH
SAYMAN
10
9
-
9
GİH
VEZNEDAR
5
30
-
30
GİH
VEZNEDAR
7
29
-
29
GİH
VEZNEDAR
9
21
-
21
   
TOPLAM:
140
 
140