233 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME  
Resmi Gazete: 31.08.1989 Sayı :20268 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife: 484
Bakanlar Kurulundan : 
 
190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
Karar Tarihi : 31/05/1989 
Karar No      : KHK 372

            190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bölümünde değişiklik Yapılması; 12/3/1988 tarihli ve 3479 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 31/5/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün döner sermaye teşkilatındoa kullanılmak üzere ilişik (1) sayılı listede yer alan 12 adet kadro ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

            Madde 2- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatına ait ekli (2) sayılı listelerde yeralan dolu kadroların unvanları karşılarında belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

(1) Sayılı Cetvel

            Kurumu: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
            Teşkilatı: Döner Sermaye

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
      SERBEST TUTULAN  
SINIFI  UNVANI DERECESİ KADRO ADEDİ KADRO ADEDİ TOPLAM
GİH İşletme Müdürü
1
1
-
1
GİH Sayman
2
1
-
1
GİH Memur
6
7
-
7
GİH Ambar Memuru
5
1
-
1
GİH Ayniyat Memuru
5
1
-
1
GİH Veznedar
5
1
-
1
 
(2) SAYILI LİSTE

            Kurumu: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
            Teşkilatı: Merkez

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
 
 
- A -
 
- B -
 
MEVCUT KADRONUN
 
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
SINIF
UNVANI
DERECESİ
ADET
SINIF
UNVANI
DERECESİ
ADET
TH Fen Memuru
3
3
TH
Kad. Teknisyeni
3
3
TH Fen Memuru
4
5
TH
Kad. Teknisyeni
4
5
TH Fen Memuru
5
5
TH
Kad. Teknisyeni
5
5
TH Fen Memuru
6
12
TH
Kad. Teknisyeni
6
12
TH Fen Memuru
7
12
TH
Kad. Teknisyeni
7
12
TH Fen Memuru
8
8
TH
Kad. Teknisyeni
8
8
   
TOPLAM:
45
 
Kad. Teknisyeni
TOPLAM:
45
 
(2) SAYILI LİSTE

            Kurumu: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
            Teşkilatı: Taşra 

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
 
 
- A -
 
- B -
 
MEVCUT KADRONUN
 
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
SINIF
UNVANI
DERECESİ
ADET
SINIF
UNVANI
DERECESİ
ADET
TH
Fen Memuru
3
151
TH
Kad. Teknisyeni
3
151
TH
Fen Memuru
4
153
TH
Kad. Teknisyeni
4
153
TH
Fen Memuru
5
451
TH
Kad. Teknisyeni
5
451
TH
Fen Memuru
6
329
TH
Kad. Teknisyeni
6
329
TH
Fen Memuru
7
319
TH
Kad. Teknisyeni
7
319
TH
Fen Memuru
8
439
TH
Kad. Teknisyeni
8
439
TH
Fen Memuru
9
447
TH
Kad. Teknisyeni
9
447
TH
Fen Memuru
10
912
TH
Kad. Teknisyeni
10
912
TH
Fen Memuru
11
720
TH
Kad. Teknisyeni
11
720
TH
Fen Memuru
12
124
TH
Kad. Teknisyeni
12
124
   
TOPLAM:
4045
   
TOPLAM:
4045

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T. Özal
     
Başbakan
     
A.BOZER
K.İNAN
M.YAZAR
C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ
M.YAZAR
İ.ÖZARSLAN
S.SERT
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
E.KONUKMAN
İ.AŞKIN
M.O.SUNGURLU
İ.S. GİRAY
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU
İ.S.GİRAY
E. PAKDEMİRLİ
A.AKYOL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Maliye ve Gümrük bakanı
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA
H.ŞIVGIN
C. TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı
İ.KAYALAR
İ.AYKUT
Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
İ.AŞKIN
N.K. ZEYBEK
İ. AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı v.
Kültür Bakanı
Turizm Bakanı