Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.11.1989 Sayı :20330 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife: 554
Bakanlar Kurulundan : 
 
7/11/1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
Karar Tarihi : 30/10/1989 
Karar No      : KHK 390 

            Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi teşkilatında değişiklik yapılması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Barkanlar Kurulu’nca 30/10/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1- 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Madde 7- Milli Savunma Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliği haiz Savunma Sanayii Müsteşarlığı kurulmuştur. 

            Müsteşarlıkta, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurlardan daire başkanları Müsteşarın teklifi ve Milli Savunma Bakanlığın onayı, diğer personel ise Müsteşarın onayı ile atanır. Müsteşar bu yetkisini bir alt kademeye devredebilir.” 

            Madde 2- 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta geçen “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” ibaresi “Savunma Sanayii Müsteşarlığı”, “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı” ibaresi “Savunma Sanayii Müsteşarı”, “Başkanlık” ibaresi ile “Müsteşarlık” olarak değiştirilmiştir. 

            Madde 3- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı bölümünden çıkarılmış ve bölümün adı “Savuma Sanayii Müsteşarlığı” olarak değiştirilmiştir. 

            Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin Savunma Sanayii Müsteşarlığı bölümüne eklenmiştir. 

            “Geçici Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kadro unvanları değiştirilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

            “Geçici Madde 2- Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla alacak ve borçları ile bütçesi ve personeli kadroları ile beraber hiçbir işleme gerek kalmaksızın Savunma Sanayii Müsteşarlığına devredilmiştir.” 

            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T. ÖZAL      
Başbakan      
A.BOZER K.İNAN G. TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ M.YAZAR İ.ÖZARSLAN S.SERT
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU İ.S. GİRAY
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı
A. AKSU A.M. YILMAZ E. PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı  Maliye ve Gümrük bakanı Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA H.ŞIVGIN C. TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
İ.KAYALAR İ. AYKUT Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K. ZEYBEK İ. AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Kültür Bakanı Turizm Bakanı
(1) SAYILI LİSTE 
KURUMU: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
 
Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi
GİH Müsteşar  1 1
GİH Müsteşar Yardımcısı 1 3