Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.07.1993 Sayı :21636(Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 33 Sahife:
 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 02/07/1993
Karar No     : KHK/484

            178 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması; 24/6/1993 tarihli ve 3911 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 2/7/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı “Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” olarak değiştirilmiştir.

            Madde 2- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi aşağındaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasının uygulanması, uygulamanın takibi ve denetlenmesi hizmetlerini yapmak üzere Maliye Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektedir.”

            Madde 3- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 3- Maliye Bakanlığı teşkilatı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.”

            Madde 4- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “(J) Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,”

            Madde 5- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (b) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k), (l) ve (m) bentleri eklenmiş ve mevcut (k)  ve (l) bentleri (n) ve (o) olarak değiştirilmiştir.

            “b) Orman sınırları dışına çıkarılan taşınmaz mallar da dahil olmak üzere, Devletin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin gerekli görülen hallerde kiraya verilmesi, mülkiyetin gayir ayni hak tesisi, ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki diğer yerler ile Devletin özel mülkiyetindeki yerlerde bulunan su ürünleri üretim yerleri, kaynak suları ve taş, kum ve çakıl ocaklarının kiraya verilmesi işlemlerini yapmak,” 

            “i) Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının tasfiyesini sağlamak,”

            “k) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz mallar üzerindeki yönetim ve tasarruf esaslarını tesbit etmek,”

            “l) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal edinme ve yönetimine ilişkin olarak hazırlayacakları kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek,”

            “m) Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek,”

            Madde 6- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 17- Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

            a) 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Kanunda belirtilen işleri yapmak,

            b) 20/1/1993 tarihli ve 3864 sayılı Kanunla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

            c)Gümrük denetimine tabi her türlü eşya için sundurmalar, antrepolar, ambarlar, açık sahalar ve bu mahiyette depolar işletmek,

            d) Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarından tasfiyesine karar verilenlerin satışını yapmak (30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında olanlar hariç),

            e) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek

            f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevli yapmak,”

            Madde 7- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Avrupa Topluluğu ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı
            Madde 18- Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Bakanlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek,

            b) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Topluluğu ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbikleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,

            c) Bakanlığın yurtdışında bulunan görevli birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek,

            d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.”

            Madde 8- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 20- Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

            a) Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayesinin en az yarısı Devlete ait olan kuruluşlar ve bütün bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az  yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş etmek,

            b) imtiyazlı şirketlerle sermayesinde (a) bendinde yer alan kuruluşların iştiraki bulunan kuruluşları, yetkili makamların isteği ve Maliye Bakanının izni ile teftiş etmek,

            c) Dernekleri mali yönden teftiş etmek,

            d) Çeşitli kanun, tüzük , yönetmelik ve kararların Maliye Bakanına ve Maliye Müfettişlerine tanıdığı teftiş ve inceleem yetkilerini kullanmak,

            (a) bendinde sayılan darie, kuruluş, fon ve ortaklıklar hakkında kendi kanunlarında özel denetim hükümleri öngörülmüş olması, Maliye Müfettişlerinin teftiş, görev ve yetkilerini kısıtlamaz.

            Teftişe tabi olan daire, kuruluş, fon ve ortaklıkların para ve para hükmündeki evrakı ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili gizli de olsa, bütün defter ve belgeleri bunları idare ve muhafazaya memur olanlar ilk talep vukuunda Maliye Müfettişine göstermeye, saymasına ve incelemesine yardım etmeye mecburdurlar. Milli güvenlikle ilgili olup gizli kalması gereken konularda Muhasebei Umumiye Kanununda yer alan özel hükümler saklıdır.

            Teftiş sonunda gizli veya açık zimmet veya ihtilas veya işmelerinde önemli suistimali görülen ya da muhafazaya veya idaresi altında bulunan para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ve bunların defterleriyle evrakını göstermeyen memurlar, Maliye Bakanlığı memuru iseler Maliye Müfettişi tarafından, diğer bakanlıklara ve dairelere mensup iseler müfettişin talebi üzerine atamaya yetkili amirleri tarafından görevlerinden uzaklaştırılırlar. Ancak, görevinden uzaklaştırılması gereken memur Milli Savunma Bakanlığına mensup ise, kolordu komutanının veya daha büyük amirlerinin yazılı izinlerinin alınması gerekir. Teftiş veya tahkik sırasında memuriyeti başına kalması teftişin veya tahkikatın yapılmasını güçleştireceğine kanaat getirilen memurlar, Maliye Bakanlığı memuru iseler, Bakanlığın izni ile Maliye Müfettişi tarafından, diğer bakanlıklara mensup iseler Maliye Müfettişinin talebi üzerine ilgili bakanlıklar tarafından görevlerinden uzaklaştırılabilirler.

            Teftiş ve inceleme, sermayesinde Devletin iştiraki olan kuruluşlara, imtiyazlı şirketlere veya derneklere ait olduğu takdirde, Maliye Müfettişi raporu ilgili mercie tevdi edilir ve gereği bu merciler tarafından yapılarak sonucu Maliye Bakanlığına bildirilir.

            Maliye Teftiş Kurulu Başkanı, Maliye Müfettişi sıfat ve yetkilerini haizdir. Maliye Müfettiş Yardımcılında en az üç yıl çalışmayan Maliye Müfettişi olamaz. Maliye Müfettiş Yardımcılığına alınma, Maliye Müfettiş Yardımcılığından Maliye Müfettişliğine yükselme, Maliye Teftiş Kurulu ve Maliye Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları tüzükte düzenlenir.”

            Madde 9- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Üçüncü Kısmının adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu Kısma 35 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 35/A maddesi eklenmiştir.

            “Taşra, Yurtdışı Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar”

            “Bağlı Kuruluşlar
            Madde 35/A - Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

            a) T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü,

            b) Milli Piyangı İdaresi Genel Müdürlüğü,

            c) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü.”

            Madde 10- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 42- a) Bakanlığın yurtdışı teşkilatındaki kadrolara atanabilmek için, ekonomi, hukuk, idari ve siyasal bilimler dalları ile bunlara eşit en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak ve İngilizce,Fransızca, Almanca, Arapça veya atanılacak ülkede geçerli yabancı dillerden birini bilmek şarttır.

            Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için, Bakanlık birimlerinde en az üç yıl çalışmış olmak zorunludur.

            Yurtdışı teşkilatında görev süresi ütç yıldır. Bu süre en çok iki yıl uzatılabilir. Bakanlık disiplin kurulu kararı ile dış göreve devam etmesi mahzurlu görülenler hakkında 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

            Tekrar yurtdışı göreve atanabilmek için, merkez vaya taşra teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak şarttır.

            b) Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, defterdar, daire bakanı, genel müdür yardımcısı görevlerine atanacakların hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş veya Maliye Meslek Yüksek Okulunu bitirmiş ve Maliye Bakanlığında en az üç yıl fiilen çalışmış olmaları gerekir.

            c) Teknik daire başkanlıklarına atancaklarda, Maliye Bakanlığında üç yıl çalışmış olma şartı aranmaz.

            Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

            Madde 11- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (f), (i), (j), (k) ve (l) bentleri, 8 inci maddesinin (f), (g), (h) ve (l) bentleri ile 14, 15, 16 ve 18/B maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 12- 178 sayııl Kanun Hükmünde Kararnamede geçen “Maliye ve Gümrük Bakanlığı” ibareleri “Maliye Bakanlığı” olarak, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (Ek-1) sayılı cetvel ise ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.

            Geçici Madde 1- Diğer mevzuatta Maliye ve Gümrük Bakanlığına yapılmış olan atıflar, hizmetin özelliğine göre bu Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müstaşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

            Geçici Madde 2- Ekli(19 sayılı listede belirtilen kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Maliye Bakanlığı bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede ihdas edilen kadro adı geçen bölüme eklenmiştir.

            Kadroları kaldırılanlar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, hertürlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.

            Ancak, bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamı eski kadrolardan almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, aradaki fark tazminat olarak ödenir.

            Geçici Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin, bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Sözü edilen tüzük ve yönetmelikler en geç altı ay içinde çıkartılır.

            Geçici Madde 4- 21/3/1992 tarihli ve 3787 sayılı Kanunun geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile 1993 Mali Yılı Bütçe Kanununun 44 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre Maliye Bakanlığı personeline 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 üncü maddesine göre sağlanan kaynaktan yapılan ödemelere, mevcut esas ve usullerle Bakanlık bütçesinden karşılanmak suretiyle yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar devam olunur.

            Geçici Madde 5- En az 15 yıldan beri Maliye ve Gümrük Bakanlığının maliye kesiminde çalışanlardan 42 nci maddenin (b) bendinde öngörülen öğrenim dallarına bakılmaksızın dört yıllık yüksek öğrenim  görmüş olanlar aynı bentte belirtilen görevlere atanabilirler.

            Madde 13- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 14- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                            Süleyman DEMİREL
                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI 
T. ÇİLLER
Başbakan 
     
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd. 
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı
Y. AKTUNA
Devlet Bakanı 
M. GÖLHAN
Devlet Bakanı
İ.TEZ
Devlet Bakanı
B. S. DAÇE
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G. MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı 
N. KURT
Devlet Bakanı 
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
C. ERHAN
Devlet Bakanı
M.ÇİLOĞLU
Devlet Bakanı
E.ŞAHİN
Devlet Bakanı
A. ŞANAL
Devlet Bakanı
Ş. ERDEM
Devlet Bakanı
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
M. GAZİOĞLU
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı 
İ. ATİLLA
Maliye Bakanı
N. MENTEŞE
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
R. SERDAROĞLU
Sağlık Bakanı
M. KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı 
R. ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M.MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
V. ATASOY
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
Turizm Bakanı
H. EKİNCİ
Orman Bakanı
R. AKÇALI
Çevre Bakanı 

Ek - 1 Sayılı Cetvel
Maliye Bakanlığı Merkez Teşkilatı 


 
Müsteşar Müsteşar Yrd. Anahizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri
Yardımcı Birimler
Müsteşar
Müsteşar Yrd.
1-Başhuk.Müş.ve
Muha.Gn.Md.
1- Teştiş Kur.Başk
1-Personel Gn.Md.
 
Müsteşar Yrd.
2-Bütçe ve Mal Kont.Gn.Md.
2-Hes.Uzm.Kur.Bşk.
2-Eğitim Dai.Bşk.
 
Müsteşar Yrd.
3- Muhasebat Gn.Md.
3-APK.Kurulu.Bşk
3-İdari ve Mal.İşl. Daire Bşk
 
Müsteşar Yrd.
4-Gelirler Gn.Md.
4-Bakanlık Müs.
4-Muh.ve Elkt.Dai.Bşk.
 
Müsteşar Yrd.
5-Milli Emlak Gn.Md.
5-Basın ve Halk.İliş.Müşavirliği
5-Savunma Sek.
   
6- Tas.İşl.Döner Serm.İşletmeleri Gn.Md.
 
6- Özel Kalem Mdr.
   
7-Av.Top.ve Dış İlş.Dai.Bşk.
   

(1) SAYILI LİSTE

Kurumu : Maliye Bakanlığı
Teşkilatı : Merkez

Sınıfı              İptal Edilen Kadrolar Unvanı                        Derecesi Adet

GİH                 Dış ilişkiler Dairesi Başkanı                                    11 

GİH                Avrupa Topluluğu Koordinasyon                              11
                               Dairesi Başkanı 
 


(2) SAYILI LİSTE


 


Kurumu: Maliye Bakanlığı
Teşkilatı: Merkez

Sınıfı               İhdas Edilen Kadrolar Unvanı                          Derecesi Adet

GİH                  Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler                                     11
                                    Dairesi Başkanı