Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.08.1993 Sayı :21673(Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 33 Sahife:
 

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 10/08/1993
Karar No     : KHK/491

            Denizcilik Müsteşarlığının kurulması; 24/6/1993 tarihli ve 3911 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 10/8/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, denizcilik sistem ve hizmetlerinin ülkenin deniz ilgi ve çıkarlarına ve ihtiyaçlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak tahsisi ve geliştirilmesi için, Başbakanlığa bağlı Denizcilik Müstaşarlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektedir.

            Başbakan bu Müsteşarlığın yönetimi ile ilgili yetkilerini grekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı eliyle kullanabilir.

            GÖREV
            Madde 2- Denizcilik Müsteşarlığının görevleri şunlardır:

            a) Deniz ticaretini, deniz ticaret filosu ve gemi sanayiini teşvik edici tedbirleri almak, denizcilik endüstrisinin, deniz ve içsular potansiyelinin geliştirilmesini ve işletilmesini sağlamak,

            b) Denizcilikle ilgili talep ve ihtiyaçları tesbit etmek ve planlamak,

            c) Denizlerde can ve mal güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,.

            d) Deniz araçlarının teknik nitelik ve yeterlilikleriyle bunlarda çalışanların yeterlilik şartlarının belirtilmesi hasuslarında temel prensip ve politikayı tespit etmek, koordine etmek,

            e) Devletin denizcilikle ilgili hedef ve politikalarını tesbiti ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak,

            f) Deniz konuları ile ilgili hizmet gören kurum ve kuruluşları, devletin deniz politikasın ve stratejisi doğrultusunda yönlendirmek ve koordine etmek,

            g) Deniz ulaştırmasında acena ve komisyonculuk yapan veya yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerin yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarını belirlemek, bunları denetlemek ve tarifesine göre alınacak ücret karşılığında izin belgelerini vermek,

            h) Müsteşarlığın kendi görev ve sorumluluk alanına giren konularda, deniz ortamının bozulmasını ve deniz kirlenmesini önlemek amacıyla her türlü tedbiri almak, izlenmesini ve denetlenmesini sağlamak, bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

            i) Deniz sigortacılığı ile ilgili çalışmalar yapmak, bu çalışmaları koordine etmek ve izlemek,

            j) Uluslararası seviyedeki denizcilik ile ilgili hukuki, ekonomik, siyasi ve benzeri konularda ilgili kuruluşlarla koordineli çalışmak,

            k) Toplumda deniz sevgisini yerleştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak için gerekli çalışmaları yapmak,.

            l) Gemilerin ve gemi adamlarının sicillerini tutmak,

            TEŞKİLAT
            Madde 3- Denizcilik Müsteşarlığı, merkez teşkilatı ile taşra teşkilatından oluşur.

İKİNCİ KISIM
MERKEZ TEŞKİLATI

            MERKEZ TEŞKİLATI
            Madde 4- Merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

            Merkez teşkilatı, Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
MÜSTEŞARLIK MAKAMI

                MÜSTEŞARLIK MAKAMI
                Madde 5 - Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve Müsteşarlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Müstaşara yardımcı olmak üzere 2 Müsteşar Yadımcısı görevlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM
ANAHİZMET BİRİMLERİ

            ANAHİZMET BİRİMLERİ
            Madde 6- Denizcilik Müstaşarlığının anahizmet birimleri şunlardır:

            a) Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü,

            b) Gemi İnşa ve Tersenaler Genel Müdürlüğü,

            c) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

            DENİZ ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 7- Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

            a) Milli denizcilik politikasına uygun olarak deniz ticaret filosunun gelişmesini teşvik edici tedbirleri almak, filonun rekabet gücünü artırmak için ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

            b) Deniz ve içsular ulaştırılmasını ülkenin genel ulaştırma ihtiyaçlarına göre düzenlemek, denetlemek ve gereken tedbirleri almak,

            c) Türk gemileri ile ulusal ve uluslarası sularda yapılacak ulaştırmaları ülkenin ihtiyaçlarına göre düzenlemek, bu maksatla kanun ve yönetmelik değişikliklerinin hazırlanmasına yardımcı olmak, gemilerin can ve mal güvenliği bakımından denetimini yapmak,

            d) Deniz işletmeciliği, deniz acenta ve komisyonculuğu yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerin yeterliliklerini gösterir belgeyi vermek,

            e) Gemilerin ve gemi adamlarının kütüğünü tutmak,

            f) Gemilerin ve yatların haberleşme alanında denetimini yapmak, gemilerle yapılan sahil konuşmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almak, deniz işlekmelerinin, acentaların ve benzerlerinin uyması gereken teknik ve idari hususları ilgili kuruluşlarla birlikte haberleşme kurallarına uygun olarak düzenlemek,

            g) Deniz ulaştırması ile liman ve iskelelerin çalışmaları ve boğazlardaki deniz trafiği hakkında istatistikler tutmak,

            h) Deniz ekolojisini bozacak ve deniz kirlenmesine neden olacak her türlü faaliyetin izlenmesini ve denetlenmesini yapmak, bu konuda diğer kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, gerekli tedbirleri almak,

            i) Liuman tesislerinin ve ulaşım alt sistemlerinin çok noktalı taşıma sistemlerine uygunluğunu sağlamak için kara ve deniz yolu ulaşım sistemlerine entegre olabilecek tesisleri planlamak, yapmak, yaptırmak, bu tesislerin kara içinde uzantısı olan ek tesisleri planlamak, yapmak veya yaptırmak.

            j) Müsteşarlıkça verilen benzeri görevleri yapmak,

            GEMİ İNŞA VE TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 8- Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

            a) Gemi inşa, onarım, söküm ve yan sanayiiini teşvik edici tedbirleri almak,

            b) Ülke kıyıları ölçeğinde tersane ve gemi söküm yerlerini belirlemek, planlamak, tahsiis etmek ve izin vermek, gerektiğinde iptal etmek, denetlemek,

            c) Kamu ve özel sektör tersanelerinin ve gemi söküm tesislerinin kapasitesini ve verimini artırmak için, tevsi ve modernizasyonuna izin vermek, modern üretim, yönetim ve pazarlama metodlarının hakim kılınmasını sağlayacak tedbirleri almak., uygulanmasını takip etmek ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

            d) Ticaret gemilerinin ve yatların yapılışını nitelik ve güvenlik bakımından denetlemek,

            e) Gemi inşa ve yan sanayiinin ihracata yönelmesi için yurtdışı gelişmeleri izlemek ve gerekli tedbirleri almak, ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

            f) Ulusal ve yabancı klas kuruluşlarıyla ilgili işleri yapmak,

            g) Müstaşarlıkça verile benzeri görevlir yapmak,

            DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 9- Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Taraf olduğumuz uluslararası denizcilik kuruluşlarında, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, etkin ve sürekli bir biçimde katılımı sağlayacak önlemleri almak, bunları koordine etmek,

            b) Üyesi olduğumuz uluslararası denizcilik kuruluşlarının zaman cetvellerinin gaündemleriin takip etmek, değerlendirmek, ilgili birimlere sürekli bilgi sunmak, uluslararası kuruluşların toplantılarına ait kitap, rapor, belge ve sair yayınları takip ve tedarik etmek, arşivlenmesini sağlamak, bunlarla ilgili raporlar ve yayın sirkülerini hazırlamak,

            c) Uluslararası iki veya çok taraflı denizcilik ilişkilerinde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırma yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek,

            d) Müsteşarlıkça verilen benzeri görevler yapmak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA BİRİMLERİ

            DANIŞMA BİRİMLERİ
            Madde 10- Müsteşarlığın merkez kuruluşundaki danışma birimleri şunlardır:

            a) Hukuk Müşavirliği ,

            b) Müsteşarlık Müşavirleri.

            HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
            Madde 11- Hukuk Müşavirliğinin görevlir şunlardır:

            a) Müstaşarlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

            b) Müsteşarlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

            c) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Müsteşarlığı temsil etmek,

            d) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer hukuki teklifleri hazırlamak ve Müsteşara sunmak,

            e) Müsteşarlık birimleri tarafından hazırlanan ve bakanlıklardan ya da Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek Müsteşarlık görüşünü oluşturmak,

            f) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,

            MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRLERİ
            Madde 12- Müsteşarlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşara yardımcı olmak üzere onbe Müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir.

            Müsteşarlık müşavirleri Müstaşarlık makamına bağlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARDIMCI BİRİMLER

            YARDIMCI BİRİMLER
            Madde 13- Denizcilik Müsteşarlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimeler şunlardır:

            a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,

            b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

            c) Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı,

            d) Savunma Uzmanlığı,

            PERSONEL EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 14- Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Müşteşarlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

            b) Müsteşarlık personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

            c) Müsteşarlık kadrolarının, ilgili birimlerinin görüşünü aldıktan sonra dağıtım, tahsis ve tenkisini sağlamak,

            d) Müsteşarlık merkez, taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planını hazırlamak,

            e) Müsteşarlık parsonelini yurt içinde ve yurtdışında yetiştirmek için hizmet için ve mesleki eğitim kursları açmak.

            f) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,

            İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 15- İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

            b) ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma., satın alma işlemlerini yürütmek,

            c) Müsteşarlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

            d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

            e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

            f) Müsteşarlık personelinin ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

            g) Müsteşarlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Müsteşara sunulmasını sağlamak,

            h) Müsteşarın direktif ve emirelerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Müsteşarlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

            i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

            j) Müsteşarlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

            k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

            l) Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk ettirmek ve bu konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak,

            m) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

            MUHABERE VE ELEKTRONİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 16- Mahubere ve Elektronik Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Müsteşarlığın haberleşme hizmetlerini yürütmek,

            b) Müsteşarlığın merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme, irtibat ve her nevi elektronik sistemlerini tesis etmek,

            c) Haberleşme araç ve gereçlerinin ikmal ve bakımını yapmak ve işletmek,

            d) Müsteşarlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

            e) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,

            SAVUNMA UZMANLIĞI
            Madde 17- Savunma Uzmanlığı, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ KISIM
TAŞRA TEŞKİLATI

            TAŞRA TEŞKİLATI
            Madde 18- Müsteşarlık, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 3046 sayılı Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaa yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
SORUMLULUK VE YETKİLER

            YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI
            Madde 19- Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri, Başbakanın ve Müsteşarın emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlarına uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

            KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA MÜSTEŞARLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
            Madde 20- Müsteşarlık, görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

            Müsteşarlık, bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

            MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU
            Madde 21- Müsteşarlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

            YETKİ DEVRİ
            Madde 22- Müsteşar, her kademedeki Müsteşarlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek

BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            ATAMA
            Madde 23- 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Başbakan tarafından yapılır.

            Ancak, Başbakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

            KADROLAR
            Madde 24- Kadroların tesbiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

            DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCILIĞINA ATAMA
            Madde 25- Uzman yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ilaveten aşağıdaki şartlar aranır.

            a) Müsteşarlığın görev alanına giren konularda en az 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak,

            b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk güünde 30 yışını doldurmamış olmak,

            c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak,

            DENİZCİLİK UZMANLIĞI
            Madde 26- 25 inci maddeye göre atananlar en az 3 yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, hazırlayacakları tezin kabulünden sonra açılacak yeterlik sınavına girmek hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar “Denizcilik Uzmanı” unvanını alırlar.

            Denizcilik uzmanlığı ve Denizcilik uzman yardımcılığı yeterlik ve yarışma sınavının şekil ve uzman yardımcılığından yeterlik ve yarışma sınavının şekli ve uzman yardımcılığından uzmanlığa yükselmesi, bunların çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 27- a) 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun; 2 nci maddesinin (c ) bendindeki “hava” ibaresinden sonra gelen “ve deniz” ibaresi 8 inci maddesinin (c ) bendi ile 11 inci maddesi ve mezkur Kanuna ekli (1) sayılı cetvelin Anahizmet Birimleri bölümünden “3.Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğü” kısmı yürürlükten kalıdırılmıştır.

            B) 12/3/1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken” deyimi “Denizcilik Müsteşarlığı ve Bakanlıkça müştereken” şeklinde değiştirilmiştir.

            Geçici Madde 1- Ulaştırma Bakanlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü ile Bakanlığın taşra teşkilatının bu Genel Müdürlükle ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul, memur konutları, eğitim merkezleri, bilgisayar sistemi, araç, gereç, malzeme, döşeme, demirbaş, taşıtlar, kadro ve personeliyle birlikte Deniz Müsteşarlığına devredilmiştir. Ancak, bunlardan müşterek kullanılan herk türlü menkul ve gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme, memur konutları, bilgisayar sistemi, demirbaş, taşıt ile merkez ve taşra teşkilatına ait kadroların personeli ile birlikte Denizcilik Müsteşarlığına devri iki kuruluş arasında yapılacak protokol ile tespit edilir. Devredilen personel için ayrıca atama yapılmaz.

            Denizcilik Müsteşarlığının 1993 yılı harcamaları Başbakanlık bütçesinden karşılanır. Bu hususta düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

            Geçici Madde 2- Ekli (2) sayılı cetvelde belirtilen kadrolar ihdas edilerek Geçici 1 inci maddeye göre devredilen kadrolarla birlikte 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Denizcilik Müsteşarlığı bölümü olarak eklenmiştir. Denizcilik Müsteşarlığına devredilen kadrolar, aynı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin Ulaştırma Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmıştır.

            Geçici Madde 3- Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar, görev ve hizmetler mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur.

            Geçici Madde 4- Müsteşarlığa aktarılan birimlerin faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli mevzuatta Ulaştırma Bakanlığına yapılmış bulunan atıflar Denizcilik Müsteşarlığına yapılmış sayılır.

            Geçici Madde 5- Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut mevzuatın bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Sözü edilen düzenlemeler en geç 6 ay içinde çıkarılır.

            Geçici Madde 6- Ulaştırma Bakanlığının denizcilikle ilgili kesiminde en az beş yıl çalışanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesindeki yaş haric diğer şartları taşılanlardan üç ay içinde yazılı olarak müracaat edenler bir yıl içinde açılacak iki sınavda 26 ncı maddede öngörülen tezi hazırlamak ve sınavda başarılı olmak kaydıyla Denizcilik uzmanı unvanını alırlar.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 28- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 29- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                        Süleyman DEMİREL
                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
 
Prof.Dr.Tansu ÇİLLER
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
N.CEVHERİ
Devlet Bakanı
Y.AKTUNA
Devlet Bakanı
M.GÖLHAN
Devlet Bakanı
İ.TEZ
Devlet Bakanı
B.S.DAÇE
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı 
N.CEVHERİ
Devlet Bakanı V. 
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
C.ERHAN
Devlet Bakanı
M.ÇİLOĞLU
Devlet Bakanı
E.ŞAHİN
Devlet Bakanı
A.ŞANAL
Devlet Bakanı
Ş.ERDEM
Devlet Bakanı
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N.AYAZ
Milli Savunma Bakanı
M.GAZİOĞLU
İçişleri Bakanı
O.KUMBARACIBAŞI
Dışişleri Bakanı V.
İ.ATİLLA
Maliye Bakanı
N.MENTEŞE 
Milli Eğitim Bakanı
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
R.SERDAROĞLU
Sağlık Bakanı
M.KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı
R.ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M.MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
V.ATASOY
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
Turizm Bakanı
H.EKİNCİ
Orman Bakanı
R.AKÇALI 
Çevre Bakanı

(1) SAYILI CETVEL
DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YRD. ANAHİZMET BİRİMLERİ DANIŞMA BİRİMLERİ YARDIMCI BİRİMLER
Müsteşar 1. Müsteşar Yrd. 1. Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü 1.Hukuk Müşavirliği 1 Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
  2. MüsteşarYrd. 2. Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü 2.Müsteşarlık Müşavirleri  2. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
    3. Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı   3.Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı
        4.Savunma Uzmanlığı

(2) SAYILI CETVEL

Kurumu : Denizcilik Müsteşarlığı
Teşkilatı : Merkez
 
SINIFI UNVANI KADRO DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TUTULAN
KADRO ADEDİ TOPLAM
 
GİH Müsteşar 1 1 -- 1
GİH Müsteşar Yardımcısı 1 2 -- 2
GİH Müsteşarlık Müşaviri 1 15 -- 15
GİH Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü 1 1 -- 1
GİH Dış İlişkiler Dairesi Başkanı 1 1 -- 1
GİH Muharebe ve Elektronik Dairesi Başkanlığı 1 1 -- 1
GİH Genel Müdür Yardımcısı  1 2 -- 2
GİH 1.Hukuk Müşaviri 1 1 -- 1
GİH Hukuk Müşaviri 1 1 -- 1
GİH Hukuk Müşaviri 2 2 -- 2
GİH Hukuk Müşaviri 2 1 -- 1
GİH Savunma Uzmanı 1 1 -- 1
GİH Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı 1 1 -- 1
GİH İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 1 1 -- 1
GİH Daire Başkanı 1 3 -- 3
GİH Şube Müdürü 1 4 -- 4
GİH Şube Müdürü 2 4 -- 4
GİH Şube Müdürü 3 4 -- 4
GİH Denizcilik Uzmanı 1 5 -- 5
GİH Denizcilik Uzmanı 2 5 -- 5
GİH Denizcilik Uzmanı 3 5 -- 5
GİH Denizcilik Uzmanı 4 6 -- 2
GİH Denizcilik Uzmanı 5 6 -- 2
GİH Den.Uzman Yardımcısı 7 12 -- 12
GİH Den.Uzman Yardımcısı 8 12 -- 12
GİH Savunma Uzmanı 3 2 -- 2
GİH Kütüphaneci 7 2 -- 2
GİH Mütercim 1 1 -- 1
GİH Mütercim 5 1 -- 1
GİH Programcı 3 2 -- 2
GİH Programcı 4 4 -- 4
GİH Programcı 7 5 -- 5
GİH Çözümleyici 3 1 -- 1
GİH Çözümleyici 7 2 -- 2
GİH Ver.Haz.Kont.İşl. 8 3 -- 3
GİH Ver.Haz.Kont.İşl. 11 7 -- 7
GİH Bilgisayar İşletmeni 8 2 -- 2
GİH Bilgisayar İşletmeni 9 4 -- 2
TH Mühendis 1 5 -- 5
TH Mühendis 2 5 -- 5
TH Mühendis 3 5 -- 5
TH Mühendis 4 5 -- 5
TH Mühendis 5 5 -- 5
TH Mühendis 6 15 -- 15
SH Biyolog 3 1 -- 1
SH Biyolog 5 2 -- 2
SH Biyolog 7 3 -- 3
SH Biyolog 9 5 -- 5
SH Daire Doktoru 1 2 -- 2
SH Daire Doktoru 4 1 -- 1
SH Daire Doktoru 5 1 -- 1
SH Hemşire 5 1 -- 1
SH Hemşire 7 3 -- 3
GİH Şef 4 6 -- 6
GİH Şef 5 5 -- 5
GİH Şef 6 8 -- 8
GİH Memur 6 10 -- 10
GİH Memur 7 10 -- 10
GİH Memur 8 10 -- 10
GİH Memur 9 10 -- 10
GİH Memur 10 10 -- 10
GİH Memur 11 10 -- 10
GİH Santral Memur 9 3 -- 3
GİH Mutemet  7 1 -- 1
GİH Daktilograf 7 2 -- 2
GİH Daktilograf 8 5 -- 5
GİH Daktilograf 9 5 -- 5
GİH Daktilograf 10 5 -- 5
GİH Sekreter 7 3 -- 3
GİH Sekreter 8 5 -- 5
GİH Sekreter 9 3 -- 3
GİH Şofor 10 5 -- 5
GİH Şofor 11 5 -- 5
GİH Şofor 12 5 -- 5
TH Tekniker 4 10 -- 10
TH Tekniker 5 10 -- 10
TH Tekniker  10 10 -- 10
TH Teknisyen 9 5 -- 5
TH Teknisyen 10 5 -- 5
TH Teknik Ressam 6 4 -- 4
TH Teknik Ressam 8 4 -- 4
YH Hizmetli 9 5 -- 5
YH Hizmetli 11 5 -- 5
YH Hizmetli 13 5 -- 5
YH Bekçi 9 1 -- 1
YH Bekçi 11 2 -- 2
YH Ahçı 12 3 -- 3
YH Kaloriferci 10 2 -- 2