Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.09.1993 Sayı :21690 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
Bakanlar Kurulundan :

İNSAN HAKLARI TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 20/08/1993
Karar No      : KHK 502

            İnsan Hakları Teşkilatının kurulması 24.6.1993 tarihli ve 3911 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 20.8.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, insan haklarının korunmasını ve geliştirilmesini temin etmek, insan haklarının kurumsallaştırılması için gereken önerileri oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde insan hakları alanındaki gelişmeleri izilemek, kamuoyunu ve yetkileri bilgilendirmek, insan hakları konusunda koordinasyonu sağlamak, bu konuda eğitim öerileri ahzırlamak ve yapılacak eğitime yardımcı olmak, insan hakları ihlallerini belirlemek ve çözüm önerilerinde bulunmak üzere, İnsan Hakları Teşkilatının kurulmasını, teşkilat ve görevlerine ait esasları düzenlemektir.

            İnsan Hakları Teşkilatı Başbakana bağlı olup, Başbakan bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı eliyle kullanabilir.

            GÖREV
            Madde 2- İnsan Hakları Teşkilatının görevleri şunlardır.

            İnsan hakları konusunda

            a- Türkiye’de kurumsallaşmayı sağlamak,

            b- Uluslararası gelişmeleri izleyip değerlendirmek, çalışmalara katılmak, raporlar hazırlamak, bilimsel çalışmaları özendirmek ve desteklemek.

            c- İç hukukumuzun uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesi için çalışmalar yapmak,

            d- Toplum bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için her aşama ve düzeydeki eğitim ve öğretimin yeterli hale getirilmesine yönelik öneriler hazırlamak,

            e- Faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerle bilgi alışverişinde bulunmak,

            f- Kamu Kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında, çalışmalarda koordinasyonu sağlamak,

            g- Mevzuatı iyileştirmeye yönelik yasal ve idari düzenleme önerileri hazırlamak.

            TEŞKİLAT
            Madde 3- İnsan Hakları Teşkilatı, İnsan Hakları Yüksek kurulu ve insan hakları teşkilatı müsteşarlığından meydana gelir.

İKİNCİ KISIM
İNSAN HAKLARI YÜKSEK KURULU

            KURULUŞ
            Madde 4- İnsan hakları konusundaki genel sorunları inceleyerek bunları önleyici önlemleri kararlaştırmak ve bu alanda Bakanlar Kurulu ve gerekli kamu kurum ve kuruluşlarına önerilerde bulunmak üzere Başbakan veya görevlendireceği İnsan Hakları Teşkilatından Sorumlu Devlet Bakanını başkanlığında yedi üyeden oluşan: İnsan Hakları Yüksek Kurulu oluşturulmuştur.

            Kurulun sekreterya hizmetlerini İnsan Hakları Teşkilatı Müsteşarlığa yürütür.

            SEÇİM GÖREV SÜRESİ
            Madde 5- Kurul, insan hakları alanında çalışma etkinlikleriyle tanına ve otuz yaşını bitirmiş kişiler arasından,

            a- Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonun yasama organı dışından seçeceği bir üye,

            b- Bakanlar Kurulunun, biri Dışişleri Bakanlığı diplomatlarından, diğeri enaz dört yıl yüksek öğrenim görmüş olanlar arasından seçeceği iki üye,

            c- Adalet Bakanlığınca gösterilecek bir üye,

            d- Üniversitelerarası Kurul’un öğretim üyesi arasından seçeceği bir üye,

            e- Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun en az beş yıl avukatlık yapmış olanlar arasından seçeceği bir üye,

            f- Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu’nun hekimler arasından seçeceği bir üye’den oluşur.

            Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Boşalan üyelikler, seçici kurum tarafından otuz gün içinde yapılacak seçimle doldurulur. Bu şekilde seçilen üyeler yerine seçildikleri üyenin süresini tamamlar.

            Ayda üç, yılda on toplantıya mazeret göstermeden katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

            ÜYELERİN MALİ HAKLARI
            Madde 6- Kurul üyelerine, teşkilat müsteşarı için öngörülen ek göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın dörde bölünmesi ile belirlenen miktar, damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmadan huzur hakkı olarak ödenir.

            Kamu görevlisi kurul üyeleri, toplantı günlerinde kurumlarından izinli sayılırlar.

            TOPLANTI VE KARAR YETERSAYISI
            Madde 7- Kurul, Başkanın, bulunmadığı hallerde, kurulun tam sayı ile yapacağı ilk toplantıda seçilecek Başkan Yardımcısının Başkanlığında en az haftada bir kez toplanır.

            Kurul, en az beş kişi ile toplanır ve mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu belirleyicidir.

            Kurulun aldığı kararlar, Başbakan veya ilgili Bakan tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulur.

            KURULUN GÖREVLERİ
            Madde 8- İnsan Hakları Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır.

            a- İnsan Hakları ihlallerine ilişkin olarak yapılan başvuruların 25 inci maddedeki koşullara uygun olup olmadığı hususunu karara bağlamak,

            b- İhlal iddialarını, başvuru üzerine ya da  re’sen harekete geçerek araştırmak, incelemek ve çözüm önerilerinde bulunmak,

            c- Gerekli görüldüğü hallerde, inceleme komisyonları oluşturarak yerinde inceleme yaptırmak,

            d- İnsan haklarının ihlal edilip edilmediğinin araştırılması ve incelenmesini engelleyen, istenen bilgi ve belgeleri zamanında vermeyenler ile belirlenen insan hakları ihlali sorumlusu kişiler hakkında yasal işlem yapılması için girişimde bulunmak,

            e- Hak ihlali iddiasıyla başvuranlara sonuçları bildirmek,

            f- İnsan hakları ihlallerini önlemek için öneri, plan ve programlar hazırlamak,

            g- Yurt dışında oluşan ihlalleri Uluslarası İlişkiler Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde araştırıp raporlar hazırlamak ve uluslarası kuruluşlara sunmak,

            h- İnsan hakları ihlalleriyle ilgili gördüğü diğer kararları almak,

ÜÇÜNCÜ KISIM
İNSAN HAKLARI TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

            MÜSTEŞARLIK TEŞKİLATI
            Madde 9- İnsan Hakları Teşkilatı Müsteşarlığı, merkez teşkilatından oluşur.

            Müsteşarlık merkez teşkilatı, Ek 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
MÜSTEŞAR

            MÜSTEŞAR
            Madde 10- Müsteşar, İnsan Hakları Teşkilatı Müsteşarlığının en üst amiridir. Müsteşarlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve İnsan Hakları Yüksek Kurulu kararlarına uygun olarak yürütmekle ve Müsteşarlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana veya ilgili Devlet Bakanına karşı sorumludur.

            Müsteşar, teşkilatın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

            Müsteşarlıkta, Müsteşara yardımcı olmak üzere iki Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
ANAHİZMET BİRİMLERİ

            ANAHİZMET BİRİMLERİ
            Madde 11- Müsteşarlığın anahizmet birimleri şunlardır.

            a- Araştırma Değerlendirme Genel Müdürlüğü,

            b- Eğitim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,

            c- Uluslarası İlişkiler Genel Müdürlüğü,

            d- Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

            ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 12- Araştırma Değerlendirme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır.

            a- İnsan Hakları Yüksek Kurulunun sekreterlik hizmetlerini yürütmek,

            b- Teşkilata yapılan başvuruların işlemlerini yapmak ve gerekli ön incelemeleri yapıp Kurul’a sunmak,

            c- Kurulun gerekli gördüğü hallerde araştırma komisyonları oluşturmak,

            d- İnsan Hakları konusunda hizmet planlamaları ve değerlendirmeleri hazırlamak,

            e- Kurulla Müsteşarlığın diğer birimleri arasında bilgi akışı ve işbirliği sağlamak,

            f- Teşkilatın yıllık çalışma programlarını ve raporlarını hazırlamak,

            g- Müsteşarlıkça verilecek diğer çalışmaları yapmak.

            EĞİTİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 13- Eğitim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır.

            İnsan hakları konusunda,

            a- Ulusal ve uluslarası mevzuat, belge ve bilgileri toplamak, sistemleştirmek ve ilgililerin yararlanmasına açık bulundurmak,

            b- Mevzuatı iyileştirmeye yönelik yasal ve idari düzenleme önerilerini hazırlama ve sunmak

            c- Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde eğitim öğretim programları hazırlayarak bunları yaygın ve örgün eğitim ve öğretimle ilgili kurum ve kuruluşlara öneri olarak sunmak,

            d- Toplumsal bilinci geliştirip yerleştirmek için çalışmalar yapmak,

            e- Müsteşarlığın çalışmalarını ve gelişmeleri kamuoyuna duyurmak, yayınlar yapmak, raporlar hazırlamak,

            f- Müsteşarlıkça verilecek diğer işleri yapmak.

            ULUSLARARASI İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 14- Uluslarası İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
5.5.1969 gün ve 1173 sayılı Kanun ve 206 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak, insan hakları konusunda,

            a- Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Avrupa Konseyi, Avrupa Topluluğu ve lüzumu görülen uluslarası yada bölgesel örgüt ve gönüllü kuruluşların çalışmalarına katılmak izlemek ve Türkiye’deki çalışma ve gelişmeleri ilgili kuruluşlar ve bunlara taraf yada üye devletlere duyurmak,

            b- Yurt dışında oluşan ihlaller hakkında İnsan Hakları Yüksek Kurulunun inceleyip değerlendirmesine yardımcı olacak bilgiler toplamak ve sunmak,

            c- Müsteşarlıkça verilecek diğer işleri yapmak.

            KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 15- Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

            İnsan Hakları korunusunda

            a- Kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak,

            b- Gönüllü kuruluşlar ve toplumun değişik kesimleriyle ilişkiler kurmak,

            c- Üniversitelerden bilgi adamlarından ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan görüş almak ve araştırma desteklemek ve yaptırmak,

            d- İnsan Hakları Şurasının sekreterlik ve destek hizmetlerini yürütmek,

            e- Müsteşarlıkçü verilecek diğer işleri yapmak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA BİRİMLERİ

            DANIŞMA BİRİMLERİ
            Madde 16- İnsan Hakları Teşkilatı Müsteşarlığının danışma birimleri şunlardır.

            a- Hukuk Müşavirliği

            b- Müsteşarlık Müşavirliği

            HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
            Madde 17- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır.

            a- Müsteşarlık birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

            b- Müsteşarlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

            c- 8 Ocak 1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Müsteşarlığı temsil etmek,

            d- Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Müsteşara sunmak,

            e- Müsteşarlık birimleri tarafından hazırlanan veay diğer bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

            MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRLİĞİ
            Madde 18- Teşkilatta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşara yardımcı olmak üzere en fazla yirmi Müsteşarlık Müşaviri görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA KURULU

            İNSAN HAKLARI ŞURASI
            Madde 19- İnsan Hakları Şurası, Başbakan veya ilgili Devlte Bakanının başkanlığında

            a- Bakanlıklardan birer kişi,

            b- Üniversitelerin kendi bünyelerinden seçenekleri birer öğretim üyesi ve birer öğrenci,

            c- Kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri birliklerinden birer kişi,

            d- En çok üyeye sahip olan Belediyecilik Derneği ve İl Genel Meclisi Derneğinden onar kişi,

            e- Ençok üyeye sahip olan Belediyecilik Derneği ve İl Genel Meclisi Derneğinden onar kişi,

            f- İşçi ve işveren konfederasyonlarından ikişer kişi,

            g- Tüzel kişiliği bulunan, insan hakları alanında çalışan gönüllü kuruluşlardan birer kişi ile,

             h- İnsan hakları alanında etkinlik ve uzmanlıklarıyla tanınanlar arasından Başbakanın veya İnsan Hakları Teşkilatından Sorumlu Devlet Bakanının davet edeceği en çok yirmibeş kişinin katılımıyla oluşur.

            Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerden beşer, grubu bulunmayan siyasi partilerden ikişer kişi şura toplantılarına davet edilirler.

            Şura, en az yılda bir defa toplanır

            Uluslararası insan hakları kuruluş temsilcileri Şuraya gözlemci sıfatıyla çağrılabilir.

            Şura, insan hakları konusundaki düzenleme uygulama ve gelişmeleri değerlendirir. Şuranın bir rapor halinde hazırlanan önerileri, İnsan Hakları Teşkilatının çalışmaları ve uygulanacak politikaların saptanmasında dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
YARDIMCI BİRİMLER

            YARDIMCI BİRİMLER
            Madde 20- İnsan Hakları Teşkilatı Müsteşarlığının yardımcı birimleri şunlardır.

            a- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

            b- Personel Dairesi Başkanlığı,

            c- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

            d- Savunma Uzmanlığı.

            BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 21- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

            a- Müsteşarlık birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon gereksinimini karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek,

            b- Müsteşarlık birimlerinin iş akışlarını izleyerek otomasyon teknolojileri doğrultusunda daha etkin ve verimli iş, belge, bilgi akışı düzeni önermek ve buna ilişkin yazılımları üretmek,

            c- müsteşarlıktan, kamu kurum ve kuruluşlarından, ilgili yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan sağlanan kamu yönetimine ilişkin bilgileri bilgi işlem ortamında toplamak, değerlendirmek ve makama hızlı, etkin ve özet bilgi akışını sağlamak,

            d- Bilgi derleme ve bunların bilgi işlem sistemlerinde değerlendirilmesi konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

            e- Otomasyon sistemlerinin işletimini sağlamak,

            f- müsteşarlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

            PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 22- Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

            a- Müsteşarlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

            b- Müsteşarlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

            c- Müsteşarlık eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

            d- Müsteşarlık personelinin yurtiçi ve yurtdışı eğitim ile ilgili işleri yürütmek,

            e- Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

            İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 23- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın görevleri şunlardır.

            a- müsteşarlığın bütçe ve mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

            b- müsteşarlık bütçesinin plan ve program ve esaslarına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri derlemek,

            c- Müşteyar ve yardımcıların direktif ve emirlerini ilgililere duyuram ve işlemlerini takip etmek, müsteşarlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

            d- Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

            e- Sosyal tesislerin kurulması ve yönetilmesi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

            f- Müsteşarlık personelinin ve ailelerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlamak.

            g- müsteşarlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Müsteşar veya yardımcılarına sunulmasını sağlamak,

            h- Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

            ı- Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

            j- Müsteşarlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak.

            k- Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

            l- İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

            m- Müsteşar ve yardımcılarınca verilecek diğer görevleri yapmak,

            SAVUNMA UZMANLIĞI
            Madde 24- Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            BAŞVURU USULÜ
            Madde 25- müsteşarlığa ve İnsan Hakları Yüksek Kuruluna kamusal ve yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında ve sonucunda ortaya çakan insan hakları ihlalleri konusunda, başvuru konusuyla ilgileri bulunan gerçek ve tüzel kişilerle topluluklar başvuruda bulunabilirler.

            Başvuru, İnsan Hakları Teşkilatı müsteşarlığı veya İnsan Hakları Yüksek Kuruluna yapılabileceği gibi, Başbakan veya İnsan Hakları Teşkilatından Sorumlu Devlet Bakanlığına da yapılabilir.

            BİLGİ İSTEME VE İNCELEME YAPMA YETKİSİ
            Madde 26- müsteşarlık ve İnsan Hakları Yüksek Kurulu, insan haklarıyla ilgili olarak lüzumlu gördüğü bilgileri, mahallinde inceleme yapılması zaruri görülen durumlarda her türlü tetkik olanaklarının sağlanmasını, bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı imzasıyla doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden istemde bulunulan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bilgileri mümkün olan en kısa zamanda vermek, tetkik ve incelemeyi sağlamakla yükümlüdür.

            ATAMA
            Madde 27- 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Başbakan veya İlgili Devlet Bakanı tarafından yapılır. Ancak, Başbakan ve ilgili Devlet Bakanı atama yetkilerini veya atama yetkilerinin bir bölümünü yazılı olarak müsteşara devredebilir.

            YETKİ DEVRİ
            Madde 28- müsteşar ve her kademedeki teşkilat yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına yazılı olarak devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirini sorumluluğunu kaldırmaz.

            KİŞİ VE KURUMLARIN HİZMETLERİNDEN YARARLANMA
            Madde 29- müsteşarlık, müsteşar Yardımcılıkları, Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılıkları, Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri, Uzman ve Uzman Yardımcılıkları hizmetlerinde kadro karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

            Başbakanın veya ilgili Devlet Bakanının onayı ile yurt içinde ve yurt dışına özel anlaşmalarla yerli ve yabancı kişi ve kuruluşların hizmetlerinden yararlanılabilir.

            Kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılacakların sayısı, sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve yapılacak ödemeler Bakanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

            Uzman ve Uzman Yardımcıları için bu Kanun Hükmünde Kararname’nin öngördüğü şartlar aranır. Yukarıda sayılan diğer görevlerde çalıştırılacaklar için yüksek öğretim yanında Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

            Genel ve Katma Bütçeli daireler, döner sermayeli kuruluşlar. kanunla kurulan fonlar, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar, ikitisadi devlet teşekkülleri kamu iksitasdi kuruluşları ve bunlara bağlı kurum ve ortaklıklarda çalışanlar kurumlarının, hakimler ve savcılar için kendilerinin muvafakatı ile İnsan Hakları Teşkilatı müsteşarlığında sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bu kişiler kurumlarından maaş gibi bu süreler kendi kurumlarında çalışmış gibi değerlendirilerek terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Hakim ve savcı sınıfından olanların terfileri mümtazen, diğer kamu personelinin terfileride başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.

            Ayrıca, beşinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımcıları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak İnsan Hakları Teşkilatı müsteşarlığında görevlendirilebilirler .Bu personelin terfilerinde, beşinci fıkranın terfi hükümleri uygulanır.

            Üniversite öğretim elemanları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre İnsan Hakları Teşkilatı müsteşarlığında görevlendirilebilirler. Bu personelin terfilerinde beşinci fıkranın terfi hükümleri uygulanır.

            Üniversite öğretim elemanları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre İnsan Hakları Teşkilatı müsteşarlığında görevlendirilebilirler.

            UZMAN YARDIMCILIĞINA ATAMA
            Madde 30- Uzman yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılanlara ilaveten aşağıdaki nitelikler aranır.

            a- müsteşarlık hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

            b- En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

            c- Yapılacak yarışma ve yeterlilik sınavında başarılı olmak,

            d- İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak,

            e- Sınavın yapıldığı yılı Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını, lisanüstü eğitim yapanlardan 35 yaşını doldurmamış olmak.

            İnsan Hakları Uzman Yardımcılığı giriş sınavında iki kez başarılı olamayanlar bir daha sınava alınmazlar.

            İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI
            Madde 31-30 uncu maddeye göre Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar İnsan Hakları Uzmanı ünvanını alırlar.

            YURTDIŞI GÖREVLENDİRME
            Madde 32- Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliklerimiz ve gerekli görülen Büyükelçiliklerimiz nezdinde mevzuat çerçevesinde İnsan Hakları Teşkilatı müsteşarlığı temsilcileri görevlendirilebilir.

            YÖNETMELİK
            Madde 33- İnsan Hakları Yüksek Kurulu çalışma usul ve esasları yönetmeliği Kurul tarafından hazırlanarak çıkarılır.

            İnsan Hakları Şurasının çalışma usul ve esasları ile toplantıya çağrılma şekli inceleme komisyonlarının oluşturulması ile çalışma usul ve esasları uzman yardımcılığı ve uzmanlıkta ilgili usul ve esaslar ile bunların yurtiçinde ve yurtdışına eğitime tabi tutulmaları seçilme esasları ve diğer hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

            Yönetmelikler Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılır ve Resmi Gatezede yayımlanır.

            KADRO
            Madde 34- Ekli 1 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvele İnsan Hakları Teşkilatı müsteşarlığı bölümü olarak eklenmiştir.

           FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
            Madde 35- İnsan Hakları Teşkilatı Müsteşarlığı merkez teşkilatı kadrolarında çalışan personel, 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde öngörülen fazla çalışma ücretinden aynı esas ve usuller dahilinde yararlandırılır.

            29 uncu maddeye göre Müsteşarlıkta görevlendirilen personel hakkında da birinci fıkra hükmü  uygulanır.

            Geçici Madde 1- İnsan Hakları Teşkilatının 1993 yılı harcamaları ile ilgili her türlü düzenlenmeleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 36- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 37- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                          Süleyman DEMİREL
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı 
 
Prof.Dr.Tansu Çiller
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
N.CEVHERİ
Devlet Bakanı 
Y.AKTUNA
Devlet Bakanı 
M.GÖLHAN
Devlet Bakanı 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
B.S.DAÇE
Devlet Bakanı V.
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı
N.KURT
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
C.ERHAN 
Devlet Bakanı 
M.ÇİLOĞLU
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
A.ŞANAL 
Devlet Bakanı 
Ş.ERDEM
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
M.GAZİOĞLU
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
İ.ATİLLA
Maliye Bakanı
N.MENTEŞE
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
R.SERDAROĞLU
Sağlık Bakanı 
M.KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı 
R.ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
V.ATASOY
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı 
A. ATEŞ 
Turizm Bakanı
V.TANIR
Orman Bakanı
R.AKÇALI
Çevre Bakanı 

EK: 1 SAYILI CETVELE
İNSAN HAKLARI TEŞKİLATI


 
Müşteşar Müşteşar Yardımcılığı Anahizmet Birimleri Danışma Birimleri Yardımcı Birimleri
1- Müşteşar 1- Müşteşar Yardımcısı 1- Araştırma Değerlendirme Genel Müdürü 1- Müşteşarlık Müşavirliği 2-Hukuk Müşaviri  1- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
  2- Müşteşar Yardımcısı  2- Eğitim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 3- Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü 2- Hukuk Müşavirliği 2- Personel Dairesi Başkanlığı İ 3- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
    4- Koordinasyo Dairesi Başkanlığı   4- Savunma Uzmanlığı

KURUMU : İNSAN HAKLARI TEŞKİLATI
TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

SINIFI ÜNVANI KADRO DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TUTULAN KADRO ADEDİ TOPLAM
GİH
Müşteşar
1
1
_
1
GİH
Müşteşar Yrd
1
2
_
2
GİH
Araştırma Genel Müdür
1
1
_
1
GİH
Eğitim ve Geliştirme Genel Müdür
1
1
-
1
GİH
Uluslararası İlişkiler Genel Müdür
1
1
_
1
GİH
Müşteşarlık Müşaviri
1
20
_
20
GİH
Hukuk Müşaviri
1
2
_
2
GİH
Hukuk Müşaviri
3
1
_
1
GİH
Hukuk Müşaviri
5
2
_
2
SINIFI ÜNVANI KADRO DERECE SERBEST KADRO ADEDİ TUTULN KADRO ADEDİ TOPLAM
GİH
Genel Müdür Yardımcısı
1
6
-
6
GİH
Savunma Uzmanı
1
1
-
1
GİH
Koordinasyon Dairesi Bşk.
1
1
-
1
GİH
Personel Dairesi Başkanı
1
1
-
1
GİH
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

 
1
-
1
GİH
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
1
1
-
1
GİH
Daire Başkanı
1
9
-
9
GİH
Uzman
1
5
---
5
GİH
Uzman
2
5
-
5
GİH
Uzman
3
7
-
7
GİH
Uzman
4
8
 
8
GİH
Uzman
5
10
-
10
GİH
Uzman
6
10
-
10
GİH
Uzman Yardımcısı
7
25
-
25
GİH
Uzman Yardımcısı
8
15
-
15
GİH
Uzman Yardımcısı
9
25
-
25
GİH
Şube Müdürü
1
3
-
3
GİH
Şube Müdürü
2
6
-
6
GİH
Şube Müdürü
3
10
-
10
GİH
Şume Müdürü
4
10
-
10
GİH
Şef
4
15
-
15
GİH
Şef
5
15
-
15
GİH
Şef
6
15
-
15
GİH
Programcı
5
1
-
1
GİH
Programcı
7
2
-
2
GİH
Programcı
8
2
-
2
GİH
Çözümleyici
2
1
-
1
GİH
Çözümleyici
4
1
-
1
GİH
Çözümleyici
5
1
-
1

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR


 
SINIFI ÜNVANI  KADRO
DERECESİ
SERBEST KADRO ADEDİ TUTULAN KADRO ADEDİ  TOPLAM
GİH
Sistem Programcısı
5
1
-
1
GİH
Sistem Programcısı
7
2
-
2
GİH
Bilgisayar İşletmeni
7
1
-
1
GİH
Bilgisayar İşletmeni
8
1
-
1
GİH
Bilgisayar İşletmeni
9
3
-
3
GİH
Daktilo
6
2
-
2
GİH
Daktilo
8
3
-
3
GİH
Daktilo
10
5
-
5
GİH
Memur
8
20
-
20
GİH
Memur
9
20
-
20
GİH
Memur
12
10
-
10
GİH
Memur
13
5
-
5
SINIFI  ÜNVANI  KADRO DERECE SERBEST KADRO ADEDİ TUTULAN KADRO ADEDİ  TOPLAM
GİH
Sekreter
4
6
 
6
GİH
Sekreter
8
5
-
5
GİH
Sekreter
10
9
-
9
GİH
Ayniyat Saymanı
6
2
-
2
GİH
Anbar Memuru
7
1
-
1
GİH
Anbar Memuru
10
2
-
2
GİH
Santral Memuru
9
3
-
3
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
6
2
-
2
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
9
2
-
2
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
10
3
-
3
GİH
Mütercim
6
2
-
2
GİH
Mütercim
8
2
-
2
TH
Mühendis
2
1
-
1
TH
Mühendis
5
1
-
1
TH
Mühendis
7
2
-
2
TH
Teknisyen
10
2
-
2
TH
Teknisyen Yardımcısı
11
2
-
2
SH
Daire Tabibi
2
1
-
1
SH
Daire Tabibi
6
1
-
1
SH
Hemşire
6
1
-
1
SH
Hemşire
10
1
-
1
SH
Sağlık Memuru
9
2
 
2
GİH
Şoför
8
10
-
10
GİH
Şoför
9
10
 
10
GİH
Şoför
10
10
-
10
GİH
Şoför
11
10
-
10
GİH
Şoför
12
5
-
5
     
171 
-
171

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR


 
SINIFI ÜNVANI KADRO DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TUTULAN KADRO ADEDİ TOPLAM
YHS
Hizmetli
8
5
-
5
YHS
Hizmetli
9
10
-
10
YHS
Hizmetli
10
15
-
15
YHS
Hizmetli
11
10
-
10
YHS
Hizmetli
12
5
-
5
YHS
Bekçi
12
4
-
4
YHS
Kaloriferci
12
2
-
2
YHS
Aşçı
12
2
-
2
YHS
Dağıtıcı
12
2
-
2
     
55
 
55
  GENEL TOPLAM  
469
 
469