Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.09.1993 Sayı : 21697 (asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: 33-1 Sahife:
Bakanlar Kurulu Kararı

KADIN VE SOSYAL HİZMETLER MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMÜNDE KARARNAME
 


Karar Tarihi: 16/08/1993
Karar No     : KHK/514

            Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının kurulması 24.6.1993 tarihili ve 3911 sayııl Kanunu verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunaca 16.8.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 


BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT


 


            AMAÇ
            Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kadın haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi yaşamdaki işlevlerini güclendirmek eşit haklara sahip bireyler olarak toplumsal yaşamda yer almalarını ve kalkınma sürecine etkin katılımlarını gerçekleştirerer kalkınmanın nimetlerinden eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak, aileyi korumak e desteklemek, sosyal hizmetleri Devletin temel ilke, politika ve planlarına uyguna olarak yürütmek için Başbakanlığa bağlı Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının kurulmasına teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

            Başbakan bu Müsteşarlığın yönetimi ile ilgili yetkisin bir Devlet bakanı vasıtası ile kullanabilir.

            GÖREV
            Madde 2- Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının görevleri şunlardır:

            a- Kadına karşı herktürlü ayrımcılığı önlemek kadın haklarını geliştirmek kadını ekonomik sosyal ve kültürel yaşamın tüm alanlarında etkin hale getirmek ve kalkınmanını nimetlerinden eşit biçimde yararlanabilmek için temel politika ve programlara esas olacak incelem ve araştırmaları yapmak yaptırmak ve bunları uygulamaya koymak,

            b- Aileyi korumak ve desteklemek bu alanda apolitika ve projeler üretmek inceleme ve araştırmalar yapmak yaptırmak,

            c-Korunmaya bakıma ve yarıdma muhtaç bireylerce götürülecek sosyal hizmetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini takip ve kontrol etmek,

            d-Müsteşarlığın görev alanına giren konularda Bakanlıklar, tüzel kişiler, yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

            f- 1173 sayılı Kanun çerçevesinde hizmet alanı ile ilgili uluslararası örgüt ve organizasyonlara üye olmak ve katılmak gerçekleştirilecek her türlü çalışma ve etkinlikte Türkiye’yi temsil etmek,

            g- Kadın, aile, çocuk, yaşlı ve özürlüülere hizmet verecek vakıf ve gönüllü kuruluşların kurulmasını teşvik etmek,

            h- Uluslararası sözleşmeler, belgeler ve kararların öngördüğü yükümlülükler ve görevler doğrultusunda kadın politikaları oluşturmak,

            ı- Müsteşarlık görevlerini yerine getirlimesi için gerekli tesisler kurmak ve işletmek

            TEŞKİLAT
            Madde 3- Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşur.
 


İKİNCİ KISIM
MÜSTEŞARLIK MERKEZ TEŞKİLATI


 


            MERKEZ TEŞKİLATI
            Madde 4- Müsteşarlık Merkez Teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma birimi ve yardımcı birimlerden oluşur. Bu birimler EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
 


BİRİNCİ BÖLÜM
MÜSTEŞARLIK


 


            MÜSTEŞAR
            Madde 5- Müsteşar, Müsteşarlık kuruluşunun en üst amiridir. Müsteşarlık hizmetlerinin Başbakan ve ilgili Devlet Bakanının direktifleri yönünde mevzuata, Hükümetin siyasetine milli güvenlik siyasetine kalkınma planlarına ve yıllık progrmalara uygun olarak yürütmekle ve Müsteşarlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

            Müsteşar, ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup, Müsteşarlık merkez taşra ve bağlı kuruluşun faaliyetlerini işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

            MÜSTEŞAR YARDIMCILARI
            Madde 6- Müsteşarlık Müsteşara yardımcı olmak üzere iki Masteşar yardımcısı görevlendirilebilir.
 


İKİNCİ BÖLÜM
ANA HİZMET BİRİMLERİ


 


            ANA HİZMET BİRİMLERİ
            Madde 7- Müsteşarlığın ana hizmet birimleri şunlardır.

            a- Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü

            b- Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü

            c- Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

            KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 8- Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır.

            a- Kadının sosyal ekonomik ve siyasi karalara eşit bir biçimde kataılımına sağlayacak toplumsal yaşamın her alanında işlevlerini güçlendirecek kalkınma sürecine katılımına ve kalkanmanın nimetlerinden eşit ölçüde yararlanmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak.

            b- Kırsal ve kentsel alanda yaşayan kadınlara evde ve işlerinde çalışarak ekonomik açıdan güçlenmelerini sağlayacak bilgi ve beceri kazandırmak, bilgi ve beceriye sahip olanların ise ürettiklerini sürekli ve güvenli bir kazanca dönüştürmek için gerekli çalışmaları yapmak,

            c- Uluslaraası sözleşmeler belgeler ve kararların getirdiği yükümlülükeler ve görevler çevresinde gerekli yasala düzenlemelerin yapılması ve uygulamadan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarda bulunmak,

            d- Kadına ilişkin politikaların oluşturulması için hükümet ve hükümet dışı kuruluşlar ile yerel yönetimlerin kadınlarla ilgili çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

            e- Kadınlara yasalarla verilen hakların tam ve eşit bir biçimde kullanabilmesi için kamuouyu oluşturmak, sağlık, çalışma, sosyal, güvenlik, kültür, eğitim alanlarında yönlendirici çalışmalarda bulunmak,

            f- Kadına yönelik her türlü şiddet taciz ve istismarın engellenmesi için çalışmalarda bulunmak, 

            g- Kadınların aile içi ve sosyal yaşamdan kaynakalanan sorunlarına yardımcı olmak üzere tesisler kurmak, bu alanda hizmet veren yerel yönetimler, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşları teşvik etmek, işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

            h- Müsteşarlığın görev alanına giren konularda istatistikleri derlemek, toplamak ve çalışmaların kurumsallaştırılması ile ilgili önlemler almak, uygulamak, kütüphane arşiv ve dokümantasyon merkezi kurmak, görsel ve yazılı yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak, kadınla ilgili araştırmalar yapmak ve yaptırmak

            ı- Kırsal kesimdeki kadınları eğitmek, gelir sağlayıcı ve toplumsal amaçlı çalışmalara katmak konusunda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşlara destek vermek ve ortak çalışmalarda bulunmak,

            AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 9- Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır.

            a- Aileyi korumak ve desteklemek amacıyla aile yapıları tipleri, fonsiyonlarındaki değişme, ailenin oluşumu, bütünleşmesi ve çözülmesi, sosyalleşme süreci aile için ilişkilerde hak ve görevler iç ve dış göçün aile üzerindeki etkileri sorunlu aileler, ailelerin diğer sosyal yapı ve kurumlarla olan ilişkileri gibi konularda araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak,

            b- Kalkınma planları doğrultusunda toplumsal sorunların etüd ve analizini apmak, sosyal gelişme dinamiklerini öngörmek üzere bilim, sanat ve kültür çevreleri ile işbirliği yapmak,

            c- İnceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve sonuçların sosyal ve kültürel tedbirler haline dönüştürecek Devlet politikalarıın oluşumuna katkıda bulunmak üzere uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak, varolan hizmetlerin geliştirilmesi ve yeni hizmet modellerinin yaratılmasına bilimsel ve teknik destek sağlamak,

            d- Üniversiteler ve ilgili araştırma kuruluşları ile koordineli çalışmalar yapmak,

            e- Kongre, seminer, kollokyum ve benzeri bilimsel toplantılar yapmak, katılmak,

            f- Yurt içi ve yurt dışında karşılaştırmalı  sosyal yapı araştırmaları yapmak veya yaptırmak.

            DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 10- Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın görevleri şunlardır

            a- Müsteşarlığın görev alanına giren konularda uluslararası düzeyde yapılan toplantılara 1173 sayılı Kanun çerçevesinde Türkiye’nin katılımını ve katkasını sağlamak.,

            b- Uluslararası toplantılarda alınan kararlar ve aktetilen sözleşmeler konusunda Müsteşarlık ana hizmet birimleri ve bağlı kuruluşlara bilgi vermek,

            c- Müsteşarlığın görev alanına giren konularda çalaşmalarda bulunan uluslararası kuruluşların yaptığı toplantılar sonucunda ortaya çıkan belge ve yayınları izlemek, alınan kararları ilgili yerlere iletip sonuçlarını takip etmek,

            d- Müsteşarlığın görev  alanı iel ilgili konularda uluslararası toplantılar düzenlemek,

            e- Gönüllü kuruluşları uluslararası ilişkiler konusunda bilgilendirmek, gönüllü kuruluşların uluslararası ilişkilerini koordine etmek,

            f- Dış ilişkiler konusunda verilecek diğer görevleri yapmak,
 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA BİRİMLERİ


 


            DANIŞMA BİRİMLERİ
            Madde 11- Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının danışma birimleri şunlardır.

            a- Hukuk Müşavirliği

            b- Müsteşarlık Müşavirleri

            HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
            Madde 12- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır.

            a- Müsteşarlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konulra ile hukuki mali cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

            b- Müsteşarlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

            c- 8 Ocak 1943 tarihli 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Müsteşarlığı temsil etmek,

            d- Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuatta, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Müsteşara sunmak,

            e- Müsteşarlık kurluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

            MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRLERİ
            Madde 13- Müsteşarlığın görev alanına geren özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşara yardımcı olmak üzere yirmi Müşavir görevlendirilebilir.
 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARDIMCI BİRİMLER


 


            YARDIMCI BİRİMLER
            Madde 14- Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır.

            a- Personel ve Eğitim ve Dairesi Başkanlığı

            b- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

            c- Savunma Uzmanlığı

            PERSONEL EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde15- Personel Eğitim Dairesi Başkanlığı nın görevleri şunlardır.

            a- Müsteşarlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaların yapmak personel sisteminin geliştirilemi ile ilgiili tekliflerde bulunmak,

            b- Müsteşarlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlerini yürütmek,

            c- Müsteşarlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmetici eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

            d- Müsteşarlık merkez ile taşra teşykilatının eğitim planının hazırlamak, yayınlamak ve uygulamasını takip etmek,

            e- Müsteşarlıkca verilecek benzeri işleri yapmak.

            İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
            Madde 16- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır.

            a- Müsteşarlık için gerekli araç gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

            b- İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama satınalma işlemlerini yürütmek,

            c- Müsteşarlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek

            d- Temizlik aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

            e- Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek 

            f- Müsteşarlık personelinin ve ailelerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

            g- Müsteşarlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Müsteşara sunulmasını sağlamak,

            h- Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Müsteşarlığın içi ve dışı protokol hizmetlerini yürütmek,

            ı- Süreli evrakın zamanında işleme konulmasın sağlamak

            j- Müsteşarlığı ilgilendiren toplantı brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

            k- Genel evrak arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

            l- Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

            SAVUNMA UZMANLIĞI
            Madde 17 - Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.
 


ÜÇÜNCÜ KISIM
SORUMLULUK VE YETKİLER


 


            YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI
            Madde 18- Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticiler yapmakla yükümlü oldukları hizmet ve görevleri Müsteşarlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

            KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ
            Madde 19 - Müsteşarlık görevleri ile ilgiili konularda bakanlıklar kamu kurum ve kuruluşları ile kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla gerevli ve yetkilidir.

            Müsteşarlık, diğer Bakanlıkların hizmet alanına geren konulara ilişkin faaliyetlerinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

            YEREL YÖNETİMLERLE KOORDİNASYON
            Madde 20- Müsteşarlık hizmet alanına giren konularda  yerel yönetimlerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

            MÜSTEŞARLIĞIN DÜZENLEME GÖREV YETKİSİ
            Madde 21- Müsteşarlık görevleri ile ilgili konularda tüzük, yönetmeli tebliğ genelge ve diğer idari metinleri düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

            YETKİ DEVRİ
            Madde 22- Müsteşar ve her kademedeki Müsteşarlık yöneticileri gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
 


DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER


 


            SÜREKLİ KURULLAR
            Madde 23- Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlıının sürekli kurulları, Kadının Statüsü Yüksek Danşıma Kurulu ve Aile Araştırma Kuruludur.

            KADININ STATÜSÜ YÜKSEK DANIŞMA KURULU
            Madde 24- Kadının statüsü ile ilgili sorunları incelemek ve kadına yönelik diğer konularda Müsteşarlığa görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak üzere Müsteşarlık bünyesinde Kadının Statüsü Yüksek Danışma Kurulu oluşturur.

            KURULUN OLUŞUMU
            Madde 25- Kadının Statüsü Yüksek Danşıma Kurulu, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında Adalet İçişleri Dışişelir Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Milli Eğitim Sağlık ve Kültür Bakanlığı Müsteşarları ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdür üniversitelirin ilgil bölümlerinden Yüksek Öğretim Kurulunca seçilecek iki öğretim üyesi Kadın Sosyal Hizmetler Müsteşarı Müsteşarlık ana hizmet birimleri ve bağlı kuruluşların Genel Müdürleri ile Bakan tarafından seçilecek dört üyeden oluşur.

            Bakan gerektiğinde başkanlık yetkisini Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarına devredebilir.

            KURULUN GÖREVLERİ
            Madde 26- Kadının Statüsü Yüksek Danışma Kurulunun görevleri şunlardır.

            a- Çeşitli Bakanlıkların faaliyet alanına giren, kadının statüsü ve sorunları ile ilgili genel politika plan ve programların uygulanmasında koordinasyonu sağlamak,

            b- Bakan tarafından istenen, Müsteşarlıkça tesbit edilen veya kurul üyelerinin teklif ettiği kadının statüsü ve sorunlarına ilişkin konuları incelemek, değerlendirmek ve bu konularda görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak,

            AİLE ARAŞTIRMA KURULU
            Madde 27- Aileye ilişkin sorunları incelemek araştırmak ve bu konularda Müsteşarlığa önerilerde bulunmak üzere Müsteşarlık bünyesinde Aile Araştırma Kurulu kurulur.

            KURULUN OLUŞUMU
            Madde 28- Aile Araştırma Kurulu Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanın ve Bakan tarafından yetkili kılınması halinde Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarının başkanlığında,

            a- Toplantıya başkanlık etmiyorsa Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarı

            b- Bakan tarfından biri üniversite öğretim elemanlarından olmak kaydıyla aile ile ilgili konularda çalışmalarıyla temayüz etmiş kişiler arasından seçilecek dört üye

            c- Adalet Bakanı tarafından aile hukuku sahasında temayüz etmiş kişiler arasından seçilecek bir üye

            d- Milli Eğitim Bakanı tarafından Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye

            e- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca görevlendirilecek bir üye

            f- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Planlama Genel Müdürü

            g- Müsteşarlık ana hizmet birimleri ve bağlı kuruluşların Genel Müdürlüklerinden oluşur.

            KURULUN GÖREVLERİ
            Madde 29- Aile Araştırma Kurulunun görevleri şunlardır.

            a- Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğünün görevleri içinde yer alan araştırma projelerinin önceliklerini tesbit etmek, uygulanacak projeler konusunda önerilerde bulunmak,

            b- Sosyal amaçlı vakıf, dernek, federasyonlarla ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılması konusunda görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak,

            c- Sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri itibariyle aile yapısına etkili olabilecek yayınlar konusunda ilgili kuruluşlara görüş bildirmek,.

            d- Görev alanına giren mevzuat konusunda görüş bildirmek,

            SÜREKLİ KURULLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK DÜZENLENMESİ
            Madde 30- Kadının Statüsü Yüksek Danışma Kurulu ve Aile Araştırma Kurulunun çalışma usul ve esasları, Müsteşarlıkça hazırlanacak ve Başbakanın onayı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir.

            ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI
            Madde 31- Araştırma etüt ve projelerin ön değerlendirmesinin yapılması izlenmesi ve kabulü aşamalarından uzman yardımcılarının tezlerinin edğerlendirilmesinde ve ihtisası gerektiren diğer konularda görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonları kurulabilir. Özel ihtisas komisyonlarının oluşumu çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar Başbakanıın onayı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir.

            TAŞRA TEŞKİLATI
            Madde 32- Müsteşarlık, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 3046 sayılı Kanun Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

            BAĞLI KURULUŞ
            Madde 33- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının bağlı kuruluşudur.

            ATAMA
            Madde 34- 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Başbakan veya görevlendireceği Bakan tarafından yapılır. Başbakan veya Devlet Bakanı bu yetkisini Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılarından birine devredebilir.

            ÜST YÖNETİM KADROLARINA ATAMADA ARANACAK NİTELİKLER
            Madde 35- Müsteşar Yardımcılar ile Genel Müdürler sosyal ilimler alanında öğretim yapan dört yıllık fakülte mezunları veya bu alanda lisanüstü öğrenim yapmış, görev ve hizmetlerin gerektirdiği deneyim ve niteliklere sahip olanlar arasından atanır. 

            SOSYAL ARAŞTIRMA UZMAN YARDIMCILIĞI
            Madde 36- Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan kouşullara ek olarazk aşağıdaki nitelikler aranır.

            a- Hukuk, iktisat, siyasal bilgiler fakülteleri ile sosyal ilimler alanında eğitim veren diğer dört yıllık fakülte ve yüksekokullar ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

            b- Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak

            c- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

            Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girmek hakkını elde ederler. Sınavda başarılı olanlar Sosyal Araştırma Uzmanı unvanını kazanırlar.

            Yeterlik sınavında iki defa başarı gösteremeyenler, durumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar.

            Sosyal Araştırma Uzman Yardımcısı ve Sosyal Araştırma Uzmanlarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavı ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

            KADROLAR
            Madde 37- Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ve kadrolara ilişkin diğer hususlar genel hükümlere göre düzenlenir.

            KAMU KURUMLARININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
            Madde 38- Müsteşarlık, kendi görev alanı ile ilgili olarak lüzumlu gördüğü bilgileri, kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda vermekle yükümlüdürler.

            SÖZLEŞME İLE ARAŞTIRMA ETÜD VE PROJE YAPTIRMA
            Madde 39- Müsteşarlık görev alanına giren konularda araştırma, etüd ve proje hazırlama işlerini üniversite öğretim üyeleri ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırılabilir. Bu hususta 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

            Bu ihaleler ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

            YÖNETMELİKLER
            Madde 40- Bu kanunu Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetmelikler bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.

            İNTİKALA EDEN GÖREVLER
            Madde 41- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce kadın, aile ve sosyal hizmetlerle ilgili konulardan sorumlu Devlet Bakanına verilen görevler, yetkiler, sorumluluklar ve haklar Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığnın bağlı olduğu Devlet Bakanına intikal eder.

            Diğer mevzuatta,. Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 42- Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün kurulmasını düzenleyen 25.10.1990 tarihli ve 3670 sayılı Kanununun, bu Genel Müdürlükle ilgiil 1,2,3,4,5,6,7,8,9 uncu maddeleri ile 6.121989 tarihli ve 396 sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

            SOSYAL ARAŞTIRMA UZMANI UNVANI EKLENMESİ
            Madde 43- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin ortak hükümler bölümünün A-11 numaralı bendine “Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Sosyal Araştırma Uzmanı” ünvanı eklenmiştir.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunun zam ve tazminatlar başlıklı ek maddesinin A Özel Hizmet Tazminatı bölümünü i bindine Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Sosyal Araştırma Uzmanı ünvanı eklenmiştir.

            Geçici Madde 1- Kadının statüsü ve sorunları genel Müdürlüğü ile Aile Araştırma Kurumu Başkanlığına ait kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde kararnamaye ekli 1 sayılı cetvellerin ilgili bölümlerinden çıkarılmış ve ekli 1 sayılı cetvellerde yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli IV sayılı cetvele Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı bölümü olarak eklenmiştir.

            Bu düzenleme sebebiyle kadroları iptal edilen personel yeni bir göreve atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilir. Bunların eski kadrolarına ait aylık ek gösterge ve her türlü zam, tazminat ve diğer özlük hakları devam eder. Ancak, bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamının almakta olduğu aylık, ek gösterge, zam ve tazminatların toplamından az olması halinde, aradaki fark tazminat olarak ödenir.

            Geçici Madde 2- Aile Araştırma Kurumu Başkanlığında kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışanların sözleşmeleri 31.12.1993 tarihine kadar geçerlidir. Ancak bunların yeni kadrolara atanmaları durumunda kadro aylıklarının almakta oldukları sözleşme ücretinden ikramiye dahil az olması halinde aradaki fark 31.12.1993 tarihine kadar tazminat şeklinde ödenir.

            Geçici Madde 3- Aile Araştırma Uzman Yardımcıları Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmış sayılırlar. Bunlar, bu kanun Hükmünde Kararnamede Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığı için öngörülen 3 yıllık  süreyle diğer niteliklere yaş sınırı hariç sahip olmak koşulu ile açılacak yeterlik sınavına katılabilirler. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Sosyal Araştırma Uzmanlığı kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olmayanlar veya katılmayanlar durumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar.

            Geçici Madde 4- Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı’nını1993 yılı harcamaları Kadının Statüsü ve Sorunları Genele Müdürlüğü ile Aile Araştırma Kurumu Başkanlığının 1993 yılı bütçesinden karşılanır. Bu hususta Maliye Bakanlığı düzenleme yapmaya yetkilidir.

            Geçici Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ile Aile Araştırma Kurumunun taşınır ve taşınmaz malları döşeme ve demirbaşları taşıtları ile bu kuruluşlara ait her türlü hak ve vecibeler başka bir işleme gerek kalmaksızın Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığına devredilmiş sayılır.

           Geçici Madde 6- Müsteşarlığın il teşkilatının kurulmadığı ilerde ve ilçelerde Müsteşarlığa ait hizmetler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun il müdürlükleri eliyle yürütülür.

            Geçici Madde 7- Müsteşarlık ve bağlı kuruluşlarının daimi kadrolarında görevli kadro karşılığı sözleşmeli çalışanlar hariç memurlara 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunu değişik 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti aynı esas ve usullere göre ödenir.

            Geçici Madde 8- Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetmelikler altı ay içinde yürürlüğe konulur. Bu süre içinde mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 44- Bu Kanunu Hükmünde kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 45- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                          Süleyman DEMİREL
                                                                                                                                        Cumhurbaşkanı 
 
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
     
       
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
N.CEVHERİ
Devlet Bakanı 
Y.AKTUNA
Devlet Bakanı 
M.GÖLHAN
Devlet Bakanı 
       
İ.TEZ
Devlet Bakanı
B.S.DAÇE
Devlet Bakanı V.
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı
       
N.KURT
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
C.ERHAN 
Devlet Bakanı 
M.ÇİLOĞLU
Devlet Bakanı
       
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
A.ŞANAL 
Devlet Bakanı 
Ş.ERDEM
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
       
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
M.GAZİOĞLU
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
İ.ATİLLA
Maliye Bakanı
       
N.MENTEŞE
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
R.SERDAROĞLU
Sağlık Bakanı 
M.KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı 
R.ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
V.ATASOY
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı 
A. ATEŞ 
Turizm Bakanı 
H. EKİNCİ
Orman Bakanı
R.AKÇALI
Çevre Bakanı 
 

KADIN VE SOSYAL HİZMETLER MÜSTEŞARLIĞI
Müsteşar Müsteşar Yrd. Ana Hizmet Birimleri Danışma Birimleri  Yardımcı Birimler
Müsteşar Müsteşar Yrd. Kadının Statüsü ve sorunları Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
  Müsteşar Yrd. Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü Müsteşarlık Müşavirleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
    Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı   Savunma Uzmanı

I SAYILI LİSTE


 


KURUMU:KADIN VE SOSYAL HİZMETLER MÜSTEŞARLIĞI
TEŞKİLATI: MERKEZ
 


İHDAS EDİLEN KADROLAR


  

SINIFI ÜNVANI  DERECE SERBEST KADRO 
ADEDİ
TUTULAN KADRO ADEDİ  TOPLAM
GİH
Müsteşar
1
1
-
1
GİH
Müsteşar Yardımcısı
1
2
-
2
GİH
Kadının Stat. ve Sor. Genel Müdürü
1
1
-
1
GİH
Aile ve Sosyal Genel Müdürü
1
1
-
1
GİH
Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
1
1
-
1
GİH
Genel Müdür yardımcısı
1
4
-
4
GİH
Müsteşarlık Müşaviri
1
20
-
20
GİH
1.Hukuk Müşaviri
1
1
-
1
GİH
Pers. ve Eğit. Dai. Başk.
1
1
-
1
GİH
İd.ve Maili İşl. Dai. Bşk.
1
1
-
1
GİH
Daire Başkanı
1
8
-
8
GİH
Hukuk Müşaciri
2
1
-
1
GİH
Hukuk Müşaviri 
3
2
-
2
GİH
Savunma Uzmanı
2
1
-
1
GİH
Şube Müdürü
1
11
-
11
GİH
Şube Müdürü
2
11
-
11
GİH
Şube Müdürü
3
13
-
13
GİH
İdari İşl. Şb. Müdürü
1
1
-
1
GİH
Bilgi İşlem Şube Müdürü
1
1
-
1
GİH
Uzman
1
2
-
2
GİH
Uzman
2
4
-
4
GİH
Uzman
3
5
-
5
GİH
Uzman
4
2
-
2
GİH
Sosyal Araş. Uzmanı
4
10
-
10
GİH
Sosyal Araş. Uzmanı
5
12
-
12
GİH
Sosyal Araş. Uzmanı
6
8
-
8
GİH
Sosyal Araş. Uzmanı
7
10
-
10
GİH
Sosyal Araş. Uzman Yrd.
5
10
-
10
GİH
Sosyal Araş. Uzman Yrd.
6
12
-
12
GİH
Sosyal Araş. Uzman Yrd.
7
8
-
8
GİH
Sosyal Araş. Uzman Yrd.
8
10
-
10
GİH
Şef
3
20
-
20
GİH
Şef
4
13
-
13
GİH
Şef
5
20
-
20
GİH
Şef
6
4
-
4
GİH
Şef
7
10
-
10
GİH
Memur
5
15
-
15
GİH
Memur
6
15
-
15
GİH
Memur
7
10
-
10
GİH
Memur
8
10
-
10
GİH
Memur
11
20
-
20
GİH
Memur
12
20
-
20
SHS
Sosyal Çalışmacı
7
9
-
9
SHS
Sosyal Çalışmacı
8
12
-
12
SHS
Psikolog
3
2
-
2
SHS
Psikolog
5
3
-
3
SHS
Psikolog
7
6
-
6
GİH
Sosyolog
6
5
-
5
GİH
Sosyolog
8
5
-
5
THS
İstatistikçi
3
2
-
2
THS
İstatistikçi
4
2
-
2
THS
İstatistikçi
5
2
-
2
THS
Ekonomist
5
1
 
1

 
SINIFI ÜNVANI  DERECE SERBEST KADRO 
ADEDİ
TUTULAN KADRO ADEDİ  TOPLAM
SHS
Tabip
1
3
-
3
SHS
Tabip
5
1
-
1
SHS
Hemşire
5
1
-
1
SHS
Hemşire
7
1
-
1
GİH
Mütercim
3
1
-
1
GİH
Mütercim
4
1
-
1
GİH
Mütercim
5
2
-
2
GİH
Kütüphaneci
6
2
-
2
GİH
Çözümleyici
7
5
-
5
GİH
Programcı
5
3
-
3
GİH
Programcı
4
2
-
2
GİH
Veri Hazırl. ve Kont. İşl.
9
4
-
4
GİH
Veri Hazırl. ve Kont. İşl.
10
4
-
4
GİH
Veri Hazırl. ve Kont İşl.
7
4
-
4
GİH
Bilgisayar İşletmeni
8
4
-
4
GİH
Bilgisayar İşletmeni
8
4
-
4
GİH
Santral Memuru
9
1
-
1
GİH
Santral Memuru
10
1
-
1
GİH
Santral Memuru
11
1
-
1
GİH
SantralMemur
9
1
-
1
GİH
Kameraman
10
2
-
2
GİH
Fotografçı
5
2
-
2
GİH
Sekreter
7
5
-
5
GİH
Sekreter
9
5
-
5
GİH
Sekreter
10
5
-
5
GİH
Mutemet
6
1
-
1
GİH
Ayniya Saymanı
10
2
-
2
GİH
Ambar Memuru
8
2
-
2
GİH
Daktilograf
9
10
-
10
GİH
Daktilograf
11
10
-
10
GİH
Daktilograf
8
12
-
12
GİH
Şoför
9
6
-
6
GİH
Şoför
10
6
-
6
GİH
Şoför
12
8
-
8
GİH 
Şoför
7
10
-
10
GİH
Teknisyen
9
3
-
3
THS
Teknisyen
11
3
-
3
THS
Teknisyen
6
3
-
3
THS
Hizmetli
7
2
-
2
YHS
Hizmetli
8
3
-
3
YHS
Hizmetli
9
5
-
5
YHS
Hizmetli
10
5
-
5
YHS
Hizmetli
11
5
-
5
YHS
Hizmetli
12
5
-
5
YHS
Hizmetli
11
10
-
10
YHS
Teknisyen Yrd.
11
3
-
3
YHS
Dağıtıcı
11
3
-
3
YHS
Bekçi
12
2
-
2
YHS
Bekçi
10
2
-
2
YHS
Kaloriferci
11
1
-
1
YHS
Kaloriferci
9
2
-
2
YHS
Aşcı
11
1
-
1
YHS
Aşcı
11
2
-
2
Sınıfı Unvanı 
Kadro
Derecesi
Serbest
Kadro Adedi 
Tutulan 
Kadro 
Adedi 
Toplam
GİH
İl Müdürü
1
20
-
20
GİH
İl Müdür Yardımcısı
1
20
-
20
GİH
Müdür
1
20
-
20
GİH
Şef
3
10
-
10
GİH
Şef
4
5
-
5
GİH
Şef
7
5
-
5
GİH
Memur
6
5
-
5
GİH
Memur
8
10
-
10
GİH
Memur
10
15
-
15
GİH
Memur
11
5
-
5
GİH
Memur
12
10
-
10
GİH
Daktilograf
5
2
-
2
GİH
Daktilograf
7
3
-
3
GİH
Daktilograf
10
10
-
10
GİH
Daktilograf
12
10
-
10
GİH
Santral Memuru
10
10
-
10
GİH
Santral Memuru
11
5
-
5
GİH
Santral Memuru
12
5
-
5
GİH
Uzman
1
5
-
5
GİH
Uzman
2
5
-
5
GİH
Uzman
3
5
-
5
GİH
Uzman
4
5
-
5
SHS
Psikolog
1
3
-
3
SHS
Psikolog
2
2
-
2
SHS
Psikolog
6
10
-
10
SHS
Psikolog
7
15
-
15
GİH
Sosyolog
1
4
-
4
GİH
Sosyolog
2
4
-
4
GİH
Sosyolog
3
6
-
6
GİH
Sosyolog
6
5
-
5
GİH
Sosyolog
7
10
-
10
SHS
Sosyal Çalışmacı
4
4
-
4
SHS
Sosyal Çalışmacı
5
14
-
14
SHS
Sosyal Çalışmacı
6
1
-
1
SHS
Sosyal Çalışmacı
7
20
-
20
GİH
Şoför
6
2
-
2
GİH
Şoför
8
2
-
2
GİH
Şoför
11
7
-
7
GİH
Şoför
12
10
-
10
YHS
Hizmetli
6
2
-
2
YHS
Hizmetli
8
5
-
5
YHS
Hizmetli
10
3
-
3
YHS
Hizmetli
12
5
-
5
YHS
Hizmetli
13
10
-
10
YHS
Bekçi
10
2
-
2
YHS
Bekçi
12
3
-
3
YHS
Bekçi
13
5
-
5