Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.06.2000 Çarşamba Sayı : 24093 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 14/06/2000
Karar No     : KHK/602
 
             Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 14/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

             Madde 1- 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

             "Ek Madde 4- Türk boğazlar bölgesinde ve diğer kıyılarımızda; gemiler, tankerler ve her türlü deniz aracı ile tersaneler ve kıyı tesislerinde meydana gelen yangın ve kaza halleri ile doğal afetlerde denizde seyir güvenliğini sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek, bu hallerin karada sebep olabileceği yıkım ve zararları engellemek amacıyla; deniz ulaştırması, liman ve tersane hizmetlerinin planlanmasına yönelik faaliyet gösteren tüm kamu kuruluşları ile özel kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi, koordinasyonu, sevk ve idaresi, krize neden olan olayların başlangıcından neticelerinin ortadan kalktığının idarece belirlenmesine kadar geçecek süre içerisinde Denizcilik Müsteşarlığının görev ve yetkisindedir.

             Müsteşarlık, bu görev ve yetki doğrultusunda, krizi yaratan olayların önlenmesi, ortadan kaldırılması veya kamu yararı ve milli menfaatlere uygun olarak sona erdirilmesi amacıyla; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci maddesin (ı) bendi hükmü uyarınca acil durum yöntemine geçildiği hallerde, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın eleman, malzeme ve her türlü kara, deniz ve hava aracını temin eder veya ettirir, alınacak mal ve hizmetlerin bedelini belirler, ödemeleri yapar veya yaptırır.

             Ek Madde 5- Türk boğazlar bölgesinde, can ve mal kaybı ile deniz ve çevre kirliliği yaratacak, kültür ve tabiat varlıklarına zarar verebilecek doğal afetlere ve deniz kazalarına karşı önlem alınması, boğazlarda güvenli geçişin sağlanması için tesisler kurmak amacıyla, Bakanlar Kurulunca belirlenen yerlerdeki mevcut Hazine arazileri Maliye Bakanlığınca, Müsteşarlığın kullanımına tahsis edilir.

             Tahsisle ilgili imar planları ve her türlü projeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tasdik edilir ve inşaat ruhsatları bu Bakanlık tarafından verilir.

             Bu tesis ve inşaatların projelendirilmesi ve yapımında 3194 sayılı İmar Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu hükümleri uygulanmaz.

             Bu madde kapsamındaki tahsis ve imar planlarının tasdikinden önce Turizm Bakanlığının uygun görüşü alınır."

             Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C. ERSÜMER R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.  Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M. KEÇECİLER M. YILMAZ F. BAL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı 
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof.Dr. R. MİRZAOĞLU Y. AYLOVA
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V.
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI R. ÖNAL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V.
 
F. BAL Prof. Dr. H.S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN
Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı V. Milli Savunma Bakanı  İçişleri Bakanı 
 
İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU K. AYDIN
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı  Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskanBakanı
 
Doç.. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. T. TOSKAY Prof. Dr.H.Y. GÖKALP Y. OKUYAN
Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı V. Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
 
Prof. Dr. H.Y. GÖKALP M.İ. TALAY E. MUMCU
Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Kültür Bakanı  Turizm Bakanı
 
Prof. Dr. N. ÇAĞAN F. AYTEKİN
Orman Bakanı  Çevre Bakanı