Üniversiteler Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.08.1993 Sayı :21672 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
Bakanlar Kurulundan :

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI HAKKINDA 41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR 2809 SAYILI KANUN İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BU KANUN İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE YENİ EK VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 13/08/1993
Karar No      : KHK 496

            Yükseköğretim Kurumları teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 sayılı Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu Değiştiren 3837 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması, 24/6/1993 tarihli ve 3911 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 13/8/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

           Madde 1- 2809 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (c ), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye (i) bendi eklenmiştir.

            “a) Rektörlüğe bağlı İletişim Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesinden;”

            “c) Rektörlüğe bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile önlisans, lisans tamalama ve her türlü mesleki sertifika programları ile yaygın eğitim hizmetlerini yapmasının yanısıra, üniversitenin tamamıyla açıköğretim uygulayan fakülte ve yüksekokulları ile örgün öğretiminin yanında ekstern öğrenci alan birimlerine, açıköğretim sistemi ile ilgili kitap, radyo TV programları, bilgisayar, akademik danışmanlık, organizasyon, sınav ve her türlü öğrenci işleri gibi servisleri vermekle yükümlü olan Açıköğretim Fakütesinden;”

            “f) Rektörlüğe bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü ile yeni kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ulaştırma Ekonomisi Araştırma Enstitüsü, İletişim Bilimleri Enstitüsü ve Engelliler Araştırma Enstitüsü, Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsünden;”

            “g) Rektörlüğe bağlı Sivil Havacılık Yüksekokulu Engelliler Entegre Yüksekokulu ve rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan; “

            “i) Açıköğretim Fakültesi İktisat ve iş İdaresi programlarına dahil öğrencilerin devredilmesi ile yeniden oluşturulan ve merkezi açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan İşletme Fakültesi ile İktisat Fakültesinden

            oluşur.”

           Madde 2- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

            “Osmangazı Üniversitesi

            Ek Madde 31- Eskişehir’de Osmangazı Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.Bu üniversite;

            a) Rektörlüğe balğı olarak yeni kurulan iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe balanan Fen-Edebiyat Fakütesi, Tıp Fakültesi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

            b) Anadolu Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğğe bağlanan sağlık Hizmetleri meslek Yüksekoukulu ile Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan ,

            c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosoyal Bilimler Enstitüsü ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken, bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

            oluşur.”

            Ek Madde 32- Anadolu Üniversitesi, yurt düzeyinde ve yurtdışında çağdaş iletişim ve eğitim-öğretim teknolojilerini kullanan Açıköğretim Fakültesinin kendi programlarının yanı sıra, bu fakültenin servis ve organizasyonu ile diğer birimlerinin ekstern öğrencilerine ve yalnızca açıköğretim sistemi uygulanmak üzere kurulan fakülte ve yüksekokullarına hizmet vererek, aynı zamanda ağırlıklı açık üniversite fonksiyonu yapmakla görevli bir üniversitedir.

            Merkezi Eskişehir’de olan Anadolu Üniversitesinin, açıköğretim öğrencilerinin yüzyüze eğitim-öğretim, kültür ve spor hizmetleri için yurtiçinde gereken yerlerde mevcut kamuya ait eğitim-öğretim, kültür ve spor tesislerinin boş zamanları ile kamu televizyonunun bir kanalı kuruluşlarca üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

            Madde 3- 78 sayılı Kanun Hükmünde kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

            Ek Madde 4- Anadolu Üniversitesinden yeni kurulan fakülte, enstitü, yüksekokullarda kullanılmak üzere Ek-1 sayılı cetvelde yeralan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek 78 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir.

            Ek-II sayılı cetvelde sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere Osmangazi Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.

            Madde 4- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşğıdaki ek madde eklenmiştir.

            Ek Madde 3- Anadolu Üniversitesi yeni kurulan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda kullanılmak üzere Ek-III sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir.

            Ek-IV sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere Osmangazi Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.

            Madde 5- Maliye Bakanlığının merkez teşkilâtında kullanılmak üzere, ekli cetvelde yeer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiştir. Eklenen kadrolardan Bütçe Dairesi Başkanı saymanlık yetkisini haizdir.

            Madde 6- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

            “Geçici Madde 26- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Osmangazi Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilâtlarıyla birlikte mevcut kadro ve personeli bu kuruluşlarla ilgili 1993 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri, Bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, Osmangazi Kampusündeki bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Osmangazi Üniversitesine devredilmiştir.”

            “Geçici Madde 27- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Anadolu Üniversitesinde kayıtlı bulunan öğrenciler ile 1993 - 1994 öğretim yılında kaydolacak öğrencilere verilecek mezuniyet diplomaları, istekleri halinde fakülte ve yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları Anadolu Üniversitesince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.”

            “Geçici Madde 28- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra kadroları Anadolu Üniversitesinde kalan veya Osmangazi Üniversitesine geçen öğretim elemanlarından, bulundukları üniversiteden diğerine geçmek isteyenlerin atamaları, iki ay içinde başvuruları kabul edildiği takdirde, bu konudaki prosedür ve muvafakat aranmaksızın yapılar.”

           Madde 7- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 8- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
 
Prof.Dr.Tansu ÇİLLER
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
N.CEVHERİ
Devlet Bakanı
Y.AKTUNA
Devlet Bakanı
M.GÖLHAN
Devlet Bakanı
İ.TEZ
Devlet Bakanı
B.S.DAÇE
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı 
N.CEVHERİ
Devlet Bakanı V. 
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
C.ERHAN
Devlet Bakanı
M.ÇİLOĞLU
Devlet Bakanı
E.ŞAHİN
Devlet Bakanı
A.ŞANAL
Devlet Bakanı
Ş.ERDEM
Devlet Bakanı
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N.AYAZ
Milli Savunma Bakanı
M.GAZİOĞLU
İçişleri Bakanı
O.KUMBARACIBAŞI
Dışişleri Bakanı V.
İ.ATİLLA
Maliye Bakanı
N.MENTEŞE 
Milli Eğitim Bakanı
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
R.SERDAROĞLU
Sağlık Bakanı
M.KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı
R.ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M.MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
V.ATASOY
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
Turizm Bakanı
H.EKİNCİ
Orman Bakanı
R.AKÇALI 
Çevre Bakanı

İHDAS EDİLEN KADROLAR

KURUMU: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
 

UNVANI  DERECE 1 SAYILI II SAYILI
PROFESÖR 1 156 51
DOÇENT 1 70 15
DOÇENT 2 90 20
DOÇENT 3 101 29
YARDIMCI DOÇENT 3 85 20
YARDIMCI DOÇENT 4 105 25
YARDIMCI DOÇENT 5 171 30
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 65 5
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 2 75 8
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 3 95 10
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4 115 10
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ  5 140 15
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ  6 190 22
OKUTMAN 1 7 1
OKUTMAN 2 10 1
OKUTMAN 3 12 2
OKUTMAN 4 18 2
OKUTMAN 5 25 3
OKUTMAN 6 40 3
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 4 50 15
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 85 20
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 6 130 25
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7 205 34
UZMAN  1 8 1
UZMAN 2 13 1
UZMAN 3 18 1
UZMAN 4 26 2
UZMAN 5 35 2
UZMAN 6 45 3

TOPLAM 2185 376

İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR
(III) SAYILI CETVEL

KURUMU: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
 

UNVANI
SINIFI
SERBEST KADRO ADEDİ
TUTULU KADRO ADEDİ
TOPLAM
1.DERECE
Fakülte Sekreteri
GİH
6
-
6
TOPLAM
 
6
 
6
2.DERECE 
Yüksekokul Sekreteri
GİH
3
-
3
TOPLAM
 
3
 
3
3.DERECE 
Enstitü Sekreteri
GİH
7
-
7
TOPLAM
 
7
 
7
4.DERECE
Şef
GİH
11
-
11
TOPLAM
 
11
 
11
5.DERECE
Şef
Mühendis
Mimar
 

GİH
TH
TH
 

6
2
1
 

2
-
-
 

8
2
1
TOPLAM
 
9
2
11
6.DERECE
Şef
Mühendis
Mimar
 

GİH
TH
TH
 

10
4
1
 

10
1
-
 

20
5
1
TOPLAM
 
15
11
26
7.DERECE
Şef 
Anbar Memuru
Mühendis 
Mimar
Tekniker
 

GİH
GİH
TH
TH
TH
 

10
6
6
2
3
 

-
-
-
-
-
 

10
6
6
2
3
TOPLAM
 
27
 
27
8.DERECE
Memur
Daktilograf
Mühendis
Teknisyen
GİH
GİH
TH
TH
 

27
22
3
8
 

-
5
1
2
 

27
27
4
10
TOPLAM
 
60
8
68
9.DERECE
Memur
Daktilograf
Teknisyen
 

GİH
GİH
TH
 

40
40
20
 

15
15
6
 

55
55
26
TOPLAM
 
100
36
136
10.DERECE
Memur
Daktilograf
Sekreter
Teknisyen
Teknisyen Yard.
Hizmetli
Bekçi
 

GİH
GİH
GİH
TH
YH
YH
YH
 

70
40
10
20
8
6
6
 

20
10
-
10
-
-
2
 

90
50
10
30
8
6
8
TOPLAM
 
160
42
202
11.DERECE
Memur
Daktilograf
Şoför
Teknisyen
Teknisyen Yrd.
Hizmetli
Bekçi
Kaloriferci
 

GİH
GİH
GİH
TH
YH
YH
YH
YH
 

50
30
13
6
20
40
15
10
 

20
10
-
3
10
20
5
-
 

70
40
13
9
30
60
20
10
TOPLAM
184
8
282
12.DERECE
Şoför
Teknisyen Yard.
Bekçi
Hizmetli
Kaloriferci
 

GİH
YH
YH
YH
YH
 

8
27
15
30
9
 

-
-
-
-
-
 

8
27
15
30
9
TOPLAM
 
89
 
89
13.DERECE
Hizmetli
Teknisyen Yard.
Bekçi
 

YH
YH
YH
 

20
20
10
 

-
-
-
 

20
20
10
TOPLAM
 
50
 
50
GENEL TOPLAM
 
721
167
888

KURUMU: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI: DÖNER SERMAYE
 

UNVANI SINIFI SERBEST KADRO DERECESİ TUTULU KADRO ADEDİ TOPLAM
5.Derece Sayman
GİH
6
-
6
5.Derece Veznedar
GİH
2
-
2
5.Derece Ayniyat Saymanı
GİH
2
-
2
5.Derece Anbar Memuru
GİH
2
-
2
7.Derece Veznedar
GİH
2
-
2
7.Derece Ayniyat Saymanı
GİH
2
-
2
8.Derece Veznedar
GİH
3
-
3
8.Derece Anbar Memuru
GİH
3
-
3
9.Derece Veznedar
GİH
3
-
3
9.Derece Ayniyat Saymanı
GİH
3
-
3
9.Derece Anbar Memuru
GİH
3
-
3
10.Derece Ayniyat Saymanı
GİH
3
-
3
TOPLAM
 
34
 
34
GENEL TOPLAM
 
755
167
922

İHDAS EDİLEN UYGUN GÖRÜLEN AKADEMİK KADROLAR
(II) SAYILI CETVEL

KURUMU: OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI: MERKEZ
 

UNVANI
DERECE
I SAYILI
II SAYILI
Profesör
1
10
-
Doçent
1
3
-
Doçent
2
3
-
Doçent
3
4
 
Yardımcı Doçent
3
8
-
Yardımcı Doçent
4
6
-
Yardımcı Doçent
5
8
-
Öğretim Görevlisi
1
1
-
Öğretim Görevlisi
2
5
-
Öğretim Görevlisi
3
2
-
Öğretim Görevlisi
4
4
-
Okutman
1
1
-
Okutman
2
1
-
Okutman
3
1
-
Okutman
4
1
-
Okutman
5
1
-
Okutman
6
2
-
Okutman
7
2
-
Araştırma Görevlisi
4
6
-
Araştırma Görevlisi
5
7
-
Araştırma Görevlisi
6
9
-
Araştırma Görevlisi
7
10
-
Uzman
1
1
-
Uzman
2
1
-
Uzman
3
1
-
Uzman
4
1
-
Uzman
5
1
-
Uzman
6
1
-
Çevirici
1
1
-
Çevirici
2
1
-
Çevirici
3
1
-
E.Ö.Planlamacısı
1
1
-
E.Ö.Planlamacısı
2
1
-
E.Ö.Planlamacısı
3
1
-
GENEL TOPLAM:  
107
-

İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR
(IV) SAYILI CETVEL

KURUMU: OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI: MERKEZ
 

UNVANI SINIFI SERBEST KADRO ADEDİ TUTULU KADRO ADEDİ TOPLAM
1.DERECE
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yard.
Personel Dai.Bşk.
Yapı İşleri ve Tek.Dai.Bşk
Öğrenci İşleri Dai.Bşk.
Sağlık Kül.ve Sp.Dai.Bşk
Küt.ve Dök.Dai.Bşk
Bilgi İşlem Dai.Bşk.
İdari ve Mali işler Dai.Bşk
Hukuk Müşaviri
Fakülte Sekreteri

GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOPLAM
  11   11
2.DERECE
Şube Müdürü
Mühendis

GİH
TH

4
2

-
-

4
2
TOPLAM
  6   6
3.DERECE
Enstitü Sekreteri
Savunma Uzmanı
Sivil Savunma Uzmanı
Şube Müdürü
Mühendis
Diş Tabibi
Psikolog
Fizyoterapist
Sosyal Çalışmacı
Avukat

GİH
GİH
GİH
GİH
TH
SH
SH
SH
SH
AH

1
1
1
5
2
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
1
1
-
-
-

1
1
1
5
2
2
2
1
1
1
TOPLAM
  15 2 17
4.DERECE
Şube Müdürü
Şef
Mühendis
Mimar
Tekniker
Teknisyen
Sosyal Çalışmacı
Avukat

GİH
GİH
TH
TH
TH
TH
SH
AH

2
2
2
1
-
2
1
1

-
1
-
-
1
-
1
-

2
3
2
1
1
2
2
1
TOPLAM
  11 3 14
5.DERECE
Şef
Memur
Mimar
Mühendis
Tekniker
Teknisyen
Diş Tabibi
Psikolog
Sosyal Çalışmacı
Eczacı

GİH
GİH
TH
TH
TH
TH
SH
SH
SH
SH

1
20
1
1
2
11
1
1
1
1

1
10
-
1
1
2
-
-
-
-

2
30
1
2
3
13
1
1
1
1
TOPLAM
  40 15 55
6.DERECE
Şef
Programcı
Çözümleyici
Sekreter
Daktilograf
Memur
Santral Memuru
Şoför
Ayniyat Saymanı
Anbar Memuru
Mühendis
Tekniker
İstatistikçi
Teknisyen
Hemşire
Sağlık Memuru
Sağlık Teknisyeni
Tıbbi teknolog
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
TH
TH
TH
TH
SH
SH
SH
SH

3
1
-
2
2
10
1
2
1
2
3
2
1
8
15
1
2
1

-
1
1
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
4
-
1
-

3
2
1
2
3
10
1
2
1
2
4
2
1
8
19
1
3
1
TOPLAM
  57 9 66
7.DERECE
Şef
Bilgisayar İşletmeni
Programcı
Çözümleyici
Sekreter
Daktilograf
Memur
Satınalma Memuru
Santral Memuru
Şoför
Mühendis
Teknisyen
Teknisyen Yardımcısı
Aşçı
Bekçi
Hizmetli
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
TH
TH
YH
YH
YH
YH
6
1
1
1
2
5
5
1
1
1
1
3
2
1
1
5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-

6
1
1
1
2
5
5
1
1
1
2
3
2
1
2
5
TOPLAM
  37 2 39
8.DERECE
Memur
Sekreter
Daktilograf
Şoför
Anbar Memuru
Veznedar
Programcı
Çözümleyici
Bilgisayar İşletmeni
Teknisyen
Teknisyen Yardımcısı
Bekçi
Hizmetli

GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH 
TH
YH
YH
YH

13
3
5
1
1
1
1
1
1
3
3
1
3

-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1
3
-

13
4
5
1
1
1
1
1
1
4
4
4
3
TOPLAM
  37 6 43
9.DERECE
Bilgisayar İşletmeni
Daktilograf
Memur
Satınalma Memuru
Şoför
Anbar Memuru
Sayman
Veznedar
Teknisyen
Teknik Ressam
Teknisyen Yardımcısı
Bekçi 
Hizmetli

GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
TH
TH
YH
YH

1
5
5
3
1
1
1
1
2
1
3
2
3

-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-

1
5
5
3
1
2
1
1
2
2
3
2
3
TOPLAM
  29 2 31
10.DERECE
Sekreter
Memur
Santral Memuru
Şoför
Anbar Memuru
Veznedar
Teknisyen
Kaloriferci
Teknisyen Yard.
Bekçi 
Hizmetli

GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
TH
YH
YH
YH
YH

2
9
1
2
1
1
3
3
4
4
4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2
9
1
2
1
1
3
3
4
4
4
TOPLAM
  34   34
11.DERECE
Sekreter
Memur
Santral Memuru
Teknisyen
Teknisyen Yard.
Bekçi

GİH
GİH
GİH
TH
YH
YH

2
10
1
2
2
3

-
4
-
1
1
1

2
14
1
3
3
4
TOPLAM
  20 7 27
12.DERECE
Sekreter
Memur
Şoför
Santral Memuru
Bekçi
Kaloriferci
Hizmetli

GİH
GİH
GİH
GİH
YH
YH
YH

3
5
1
2
4
4
2

1
2
-
2
4
1
1

4
7
1
4
8
5
3
TOPLAM
  21 11 32
13.DERECE
Bekçi
Gassal
Hizmetli

YH
YH
YH

1
1
5

-
-
-

1
1
5
TOPLAM
  7   7
14.DERECE
Aşçı

YH

1

-

1
TOPLAM
  1   1
GENEL TOPLAM
  326 57 383

KURUMU: OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI: DÖNER SERMAYE
 

UNVANI SINIFI SERBEST KADRO ADEDİ TUTULU KADRO ADEDİ TOPLAM
3.Derece İşletme Müdürü GİH 1   1
5.Derece Sayman GİH 5   5
5.Derece Veznedar GİH 1   1
7.Derece Veznedar GİH 1   1
8.Derece Veznedar GİH 2   2
8.Derece Anbar Memuru GİH 2   2
8.Derece Ayniyat Saymanı GİH 1   1
9.Derece Veznedar GİH 2   2
9.Derece Ayniyat Saymanı GİH 1   1
9.Derece Anbar Memuru GİH 1   1
10.Derece Ayniyat Saymanı GİH 1   1
11.Derece Veznedar GİH 2   2
TOPLAM
  20   20
GENEL TOPLAM
  346 57 403

KURUMU: Maliye Bakanlığı
TEŞKİLATI: Merkez

İHDAS EDİLEN KADROLAR


 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Serbest Kadro Adedi
Tutulan Kadro Adedi
Toplam
GİH
Bütçe Dairesi Başkanı
1
1
 
1
GİH
Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı
2
1
 
1