İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.03.2000 Pazartesi Sayı :24002 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:
Bakanlar Kurulundan :

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNUNDA VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 21/01/2000
Karar No      : KHK 594

            Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde değişiklik yapılması; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 21/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "ve sunduğu hizmetler karşılığında ücret alan" ibaresi çıkarılmış ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

            "10. "Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları"; aynı yerleşkede ve/veya binada, birden çok sosyal hizmet kuruluşunun tek yönetim ve denetim altında kurulmasına ve çalışmasına imkan tanıyan sosyal hizmet kuruluşlarını,"

            Madde 2- 2828 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

            "m) Doğal afetlerde ulusal ve uluslararası sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket edilmesi ve acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkili şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir alınır."

            Madde 3- 2828 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

            "l) Doğal afetler nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik sosyal hizmetleri önceden planlamak, afetzedelerin ivedi gereksinimlerini karşılamaya ve afet sonrası sorunlarını çözümlemeye yönelik geçici veya sürekli hizmetleri yerine getirmek, afetle bağlantılı göçler ve göçmenlerle ilgili her türlü sosyal hizmeti gerçekleştirmek."

            Madde 4- 2828 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

            "ı) Doğal afetlere yönelik personel ve toplum eğitimi çalışmalarını yürütmek."

            Madde 5- 2828 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (c) bendi ile 14 üncü maddesinin son fıkrasında geçen "sosyal hizmetler şubeleri" ibareleri "ilçe sosyal hizmetler müdürlükleri" olarak değiştirilmiştir.

            Madde 6- Bu Kanunda geçen "Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü" ibaresi "Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığı" olarak "Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü" ibaresi "Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanı" olarak değiştirilmiştir.

            Madde 7- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

            "Ek Madde 5- Doğal afet bölgelerinde afetzedelere yönelik sosyal hizmet müdahaleleri için gerekli öncü, geçici ve sürekli ekipler, Kurum Genel Müdürünün onayıyla kurulur. Bu ekipler ile diğer Kurum personelinin düzenli bir eğitim programından geçirilmesi için gerekli bütün önlemler alınır. Afet bölgesinde görevlendirilen personelin, hizmetin gerektirdiği ihtiyaçları karşılanır.

            Ek Madde 6- Doğal afet bölgelerindeki ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mütevelli heyetlerine, ilçe sosyal hizmetler müdürü, mütevelli heyeti üyesi olarak katılır. Bu vakıflarda afet çalışmaları süresince, sosyal hizmet uzmanları istihdam edilebilir."

            Madde 8- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 8- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) ve (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek adı geçen Genel Müdürlüğe ait bölüme eklenmiştir."
 

(1) SAYILI LİSTE
İPTAL EDİLEN KADROLAR

            KURUMU   : SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI: MERKEZ

                                                    Serbest      Tutulan
Sınıfı  Unvanı                          Derecesi  Kadro Adedi  Kadro Adedi  Toplam
GİH     Eğitim Merkezi Müdürü              1            1            -       1
        TOPLAM                                          1            -       1
 

(2) SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR

            KURUMU   : SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI: MERKEZ

                                                    Serbest      Tutulan
Sınıfı  Unvanı                          Derecesi  Kadro Adedi  Kadro Adedi  Toplam
GİH     Sosyal Hizmetler Eğitim         1            1            -       1
        Merkezi Başkanı
        TOPLAM                                       1            -       1
 

(3) SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR

            KURUMU   : SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI: TAŞRA

                                                        Serbest      Tutulan
Sınıfı  Unvanı                              Derecesi  Kadro Adedi  Kadro Adedi  Toplam
GİH     İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü        1           35            -      35
SHS     Sosyal Çalışmacı                    8           70            -      70
        TOPLAM                                         105                  105

            Madde 9- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 10- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                          Süleyman DEMİREL
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı 
 
Bülent ECEVİT
Başbakan
   
D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
H.H.ÖZKAN
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
M.C.ERSÜMER
Enerji ve Tabii Kay.Bak.ve Başb.Yrd.
R. ÖNAL
Devlet Bakanı
M.KEÇECİLER
Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş.S. GÜREL
Devlet Bakanı
S.SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı
E.S. GAYDALI
Devlet Bakanı V.
M.YILMAZ
Devlet Bakanı 
Prof.Dr. R.MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı 
R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı 
H.H.ÖZKAN
Devlet Bakanı V.
Prof. Dr.Ş. ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı 
E.S. GAYDALI
Devlet Bakanı
F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı 
Prof. Dr. A. ÇAY
Devlet Bakanı 
M.A. İRTEMÇELİK
Devlet Bakanı 
Prof. Dr. H.S. TÜRK
Adalet Bakanı 
S. ÇAKMAKOĞLU
Milli Savunma Bakanı 
S. TANTAN
İçişleri Bakanı
İ. CEM
İçişleri Bakan
S. ORAL
Maliye Bakanı
M. BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı 
K. AYDIN
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Doç. Dr. O. DURMUŞ
SAğlık Bakanı
Prof.Dr. E. ÖKSÜZ
Ulaştırma Bakanı
Prof. Dr. H.Y. GÖKALP
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M.C. ERSÜMER
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.
A.K. TANRIKULU
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.İ. TALAY
Kültür Bakanı
E. MUMCU
Turizm Bakanı
Prof. Dr. N. ÇAĞAN
Orman Bakanı
F. AYTEKİN
Çevre Bakanı