Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.11.1989 Sayı :20341 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife: 510
Bakanlar Kurulundan : 
 
BAŞBAKANLIK ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KURULMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 
Karar Tarihi : 19/10/1989 
Karar No      : KHK 383 

            Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının kurulması; 12/3/1986 tarihli ve 3479 sayılı, 1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 19/10/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 
I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar

            Amaç 
            Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesine göre “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilen ve edilecek alanların sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak, bu alanların koruma ve kullanma esaslarını belirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını revize etmek ve re’sen onaylamak üzere Başbakanlığa bağlı ve Tüzel Kişiliğe sahip Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının kurulması ile bu Kurumun teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

            Kurumun yönetimine ve işletilmesine dair temel ilkeler şunlardır. 

            a) Milletlerarası koruma sözleşmeleri ve Çevre Mevzuatı da dikkate alınarak Bölgedeki koruma ve kullanma esaslarını tesbit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak. 

            b) Bölgenin bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı doğrultusunda korunması için her türlü icraatta bulunmak, araştırma ve incelemeleri yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili dernekler ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliği sağlamak. 

            Kapsam 
            Madde 2- Bakanlar Kurulunca ilan edilen ve ilan edilecek “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümleri uygulanır. 

            Bölgede yapılan tahsisler, verilmiş ön izinler ile mevcut her ölçekteki plan kararları konusunda bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri uygulanır. 

            Tanımlar 
            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen deyimlerden; 

            a) Kurul; Özel Çevre Koruma Kurulunu, 

            b) Kurum; Özel Çevre Koruma Kurumunu, 

            c) Başkanlık; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını, 

            d) Başkan; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanını, 

            e) Bölge; Bakanlar Kurulu tarafından kara ve deniz sınırları belirtilen Özel Çevre Koruma alanını, 

            f) Hassas Zon; Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan ve Başkanlıkça düzenlenen planlarda özel işaretlerle gösterilen; niteliğine göre tesbit edilen tedbirlerle zaman, mekan ve faaliyet türleri açısından çok kısıtlı kullanımlara izin verilen ve gerekli sayı ve nitelikte özel personel tarafından kontrol edilen doğal rezerv alanını, 

            ifade eder. 
  

II. BÖLÜM
Teşkilat

            Merkez Teşkilatı 
            Madde 4- Kurumun Merkez Teşkilatı Özel Çevre Koruma Kurulu, ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur. 

            Kurumun merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir. 

            Taşra Teşkilatı 
            Madde 5- Başkanlık genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 
  

III. BÖLÜM
Özel Çevre Koruma Kurulu

            Kurul 
            Madde 6- Başbakanlık Müsteşarının Başkanlığında, Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Çevre Müsteşarı, Orman Genel Müdürü ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanından teşekkül eden Özel Çevre Koruma Kurulu kurulmuştur. Kurul, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır. 

            Kurul Başkanının bulunmadığı hallerde Kurula, Kurum Başkanı Başkanlık eder. Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 

            Kurulun sekreterya hizmetlerini Kurum başkanlığı yürütür. 

            Kurulun Görevleri ve Yetkileri 
            Madde 7- Kurulun görevleri şunlardır: 

            a) Uluslararası anlaşmalar dikkate alınmak suretiyle bölgedeki kara, kıyı ve deniz kaynaklarının verimliliklerinin korunmasını, kirlenmesinin önlenmesini, Bölgenin geliştirilmesini ve tükenmiş stokların yeniden korunmasını sağlayıcı hedefleri belirler, alınması gerekli tedbirlerin araştırılmasını sağlar ve bu amala yapılan faaliyetleri izler, 

            b) Özel Çevre Koruma Bölgesindeki, varsa; çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları ile revizyonlarının tamamen veya kısman, plan değişiklikleri de dahil ada ve parsel bazına kadar yaptırılması veya değiştirilmesi, yoksa; gerekli görülen her ölçekteki yeni plan ve projelerin Kurumca yapılması veya yaptırılmasına dair temel ilkeleri belirler, 

            c) Özel Çevre Koruma Bölgesinde hangi çeşit tesislerin nerelerde yapılacağına, bu konuda ilgililere taşınmaz mal tahsisine ve yapı izni verilmesine ilişkin esasları belirler, 

            d) Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların yürürlükteki genel hükümlere uygun olarak kamulaştırılmasına karar verir, 

            e) Bölgedeki her türlü tesisten ve yatlardan alınacak ücretleri tesbit eder, 

            f) Altyapı plan, proje ve tesisleri hakkında karar verir, 

            g) Koruma ve kullanma esasları ile ilgili her türlü prensip kararını alır. 
  

IV. BÖLÜM
Başkanlık

            Başkan 
            Madde 8- Kurum Başkanı Başbakan tarafından seçilir. Kurumun en üst amiridir ve Kurumun hizmetlerini, mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer yurt içi ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

            Başkan bölge sınırları dahilinde görevlendirilmek üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8/B maddesi gereğince Valilik emrine eleman atayabilir. 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri dışında kalan memurların atama işlemlerini yapar ve Kurumun ita amiridir. 

            Başkan Yardımcısı 
            Madde 9- Kurumda, Başkanlığın ana hizmet birimleri ile, danışma ve yardımcı birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerin denetiminde Başkana yardımcı olmak üzere bir başkan yardımcısı görevlendirilebilir. 

            Başkanlığın Görev ve Yetkileri 
            Madde 10- Başkanlık, Kurulun kararların da dikkate alarak aşağıdaki görevleri yapar; 

            a) Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen alanların doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarının ekolojik dengesinin korunması hususunda her türlü araştırma ve incelemeleri yaptırarak, gerekli tedbirleri alır veya aldırır. 

            b) Bölge ile ilgili her ölçekteki yeni plan ve projeyi re’sen onaylar. 

            c) Kurulca belirlenen esaslar doğrultusunda hangi çeşit tesislerin nerelerde yapılacağına, bu konuda ilgililere taşınmaz mal tahsisine ilişkin kararları yürürlükteki mevzuata göre alır ve uygulanmasını sağlar. 

            d) Kurulun kararlarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak taşınmaz malların kamulaştırılması için gerekli işlemleri yapar. 

            e) Bölgede her ölçekteki planlarla günübirlik alan olarak ilan edilen özel mülkiyet dışındaki alanların ve kumsalların irtifak hakkı Başkanlığa geçer. Başkanlık bu yerleri işletir veya işletilmesini sağlar. 
 

V. BÖLÜM
Ana Hizmet birimleri

            Madde 11- Başbakanlığın ana hizmet birimleri şunlardır; 

            a) Etüt Plan Proje Uygulama Dairesi BAşkanlığı 

            b) Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığı 

            Etüt Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı 
            Madde 12- Etüt Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 

            a) Bölgenin, varsa; çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları ile revizyonlarının, tamamen veya kısmen, plan değişiklikleri dahil ada ve parsel bazına kadar imar mevzuatındaki plan yapım ve teknik esaslarına göre yeniden incelenmesini, doğal çevreyi olumsuz yönde etkileyeceği belirlenen projelerin yeniden yapılmasını, yerli ve yabancı kişilere yaptırılmasını veya değiştirilmesini; yoksa; gerekli görülen her ölçekteki yeni plan ve projelerin imar mevzuatındaki teknik esaslara göre yapılmasını veya yaptırılmasını sağlar. 

            b) Kamu Kurumu ve Kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak enerji, sulama ulaştırma, orman yolu ve benzeri tesisler ile tabii kaynak kullanım tesisleri ve bunların müştemilatının Koruma ve Kullanma Esaslarına uygunluğunu inceler ve görüşünü Başbakanlığa bildirir. 

            Koruma alanlarında inşaat sezonlarının başlangıç ve bitiş tarihlerini tesbit ederek Başkanlığa bildirir. 

            c) Belediye sınırı ve mücavir alanları ile köy yerleşik alanlarının belirlenmesi aşamasında, bu kararların koruma ve kullanma esaslarına uygunluğunu inceler ve görüşünü Başkanlığa bildirir. 

            d) Haritası olmayan alanlar için harita yapar ve yaptırılmasını sağlar. Plan yapılması için gerekli haritaları ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından temin eder. 

            e) Bölgede alt yapıyı planlar, altyapı proje ve tesislerini yapar veya yaptırılmasını temin eder. 

            f) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapar. 

            Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığı 
            Madde 13- Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

            a) bölgede taraf olduğumuz Uluslararası sözleşmeler ve Ulusal mevzuatla koruma altına alınan tarihi eserler ile canlı ve cansız varlıkların korunması için gerekli tedbirleri Başkanlığa teklif eder. 

            b) Kara, kıyı, akarsu, göl ve deniz kaynaklarının verimliliklerinin korunması, geliştirilmesi ve tükenmiş stokların yeniden kurulması için gerekli araştırma ve incelemeleri yapar veya yaptırılmasını temin eder. 

            c) Bölgedeki sosyal ve ekonomik aktiviteler ile bu aktivitelerdeki gelişmelerin incelenmesini sağlar, bundan çıkardığı sonuları koruma açısından değerlendirerek Başkanlığa bildirir. 

            d) Bölgedeki kara ve su avcılığı ile ilgili korumaya yönelik tedbirleri İl AV Komisyonuna bildirmek üzere Başkanlığa teklif eder. 

            e) Blgenin özelliklerine göre Bölgedeki mahalli araştırma ve ölçmelere ait araç ve gereci olan Kurumlardan da yararlanarak kirlenme standartlarını belirler. 

            f) Bölgede her türlü alıcı ortamın kirlenmeden korunması amacıyla, ilgili mevzuata göre tesbit edilen kirletici tesisleri Başkanlığa bildirir. 

            g) Belediye ve mücavir alanlar dışındaki alanlarda çöp toplama işlerinin Valiliklerle birlikte organize edilmesi için gerekli ön çalışmaları yapar. 

            h) 1/25.000 ölçekli planlarda hassas zon olarak gösterilerek onaylanan bölgedeki faaliyetleri izler, bu zonlar içinde bulunan planlarla fonksiyon getirilen kamu mülkiyetindeki alanların işletilmesini ve denetlenmesini sağlar. 

            ı) Gemi, yat ve benzeri deniz araçlarının Bölgedeki geçişlerini düzenler ve bölgeye zarar verecek boşaltma ve atık tasfiyesi eylemlerini izler ve bunlar hakkında cezai işlemlerin uygulanması için gerekli evrakı tanzim ederek Başkanlığa sunar. 

            j) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapar. 

 
VI. BÖLÜM
Danışma Birimi

            Danışma Birimi 
            Madde 14- Başkanlığın Danışma Birimi Hukuk Müşavirliğidir. 

            Madde 15- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

            a) Başkanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirir. 

            b) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olur. 

            c) başkanlığı Adli ve İdari davalarda temsil eder. 

            d) Başkanlığın amaçlarını dahi iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar ve Başkana sunar. 

            e) Başbakanlık, Bakanlıklar ve Bakanlık Kuruluşları tarafından hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirir. 

 
VII. BÖLÜM
Yardımcı Birimler

            Yardımcı Birimler 
            Madde 16- Başkanlığın yardımcı birimleri şunlardır: 

            a) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

            b) Personel Dairesi Başkanlığı 

            c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

            Madde 17- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 

            a) Gerekli Hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların yürürlükteki mevzuata uygun olarak kamulaştırılması işlemlerini yürütür. 

            b) Her türlü tesisten ve yatlardan alınacak ücretleri Başkanlığa teklif eder. Bu ücretlerle ayrıca çöp toplama dahil verilecek diğer hizmetlerden mevzuatına göre alınacak ücretleri tahsil eder. 

            c) Başkanlık için ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemeyi temin eder. 

            d) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin satın alma işlemlerini yürütür. 

            e) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım ve onarım, taşıma hizmetlerini yürütür. 

            f) Başkanlık personelinin ve ailesinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlar. 

            g) Sosyal Tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili işlemleri düzenler. 

            h) Başkanlığın tahakkuk işlerini yürütür. 

            ı) Genel evrak ve dosyalama işlerini yürütür. 

            j) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje taahhüt işlemlerinin sözleşme ile yaptırılmasını temin eder. 

            k) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapar. 

            Personel Dairesi Başkanlığı 
            Madde 18- Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

            a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapar, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili teklifleri hazırlar. 

            b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütür. 

            c) Personelin eğitim planını hazırlar, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenler ve uygular. 

            d) Başkanlıkça verilen benzeri işleri yapar. 
 

VIII. BÖLÜM 
Koruma ve Yapılaşma Esasları 

            Genel Esaslar  
            Madde 19- Bölgede yapılacak her türlü yapı ve tesis kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Başkanlığın iznine ve denetimine tabidir. 

            a) Yapılan tahsisler, verilmiş ön izinler ve ruhsatlar ile her ölçekteki projeler Başkanlığın amaç ve ilkeleri doğrultusunda yeniden değerlendirilir. Bölge içerisinde uygulanmakta olan planlar için kat ve yoğunluk sınırlaması konulabilir. Kanalizasyon atık ve artıklarının çevreyi ve denizi kirletmeyecek şekilde yapılması mecburidir. Altyapı atık ve atıklarının arıtılmasını veya açık denize atılmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. 

            b) Bölge sınırları dahilinde Belediye ve mücair alanlar dışında, köy yerleşik alanları içinde ve civarında ve mezarlarda yapılacak konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden inşaat ve iskan ruhsatı alınması gerekir. 

            c) Doğayı bozmamak ve doğa ile uyum sağlamak ve kıyı mevzuatına aykırı olmamak şartıyla restoran, kafeterya, büfe, plaj, satış yeri, ofis iskele, yat ikmal, bakım ve onarım yerleri ile bölgenin gerektirdiği diğer tesisler, günübirlik hizmet tesisleri ve müştemilatı ile yat yolcularının kısa süre içinde dinlenmesini sağlamak üzere az sayıda sınırlı yatak kapasitesine sahip yat-oteller (yatel) için inşaat ve işletme izni verilebilir. 

            d) Mevcut nazım ve uygulama imar planlarına ve mevzuata aykırı her türlü yapı 3194 Sayılı İmar Kanunundaki esaslar dahilinde yıktırılır. Mevzuata aykırı yapının inşaasının durdurulması veya yıktırılması için gerekli işlemler ilgili kuruluşlarca yürütülür. Kanunda öngörülen sürelerde yıktırılmayan yapılar Başkanlıkça masrafı yapı sahibinden alınarak, Bölgedeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının imkanlarından yararlanmak suretiyle yıktırılır. İşlemleri geciktiren sorumlular hakkında kanuni takibat yapılır. 

            e) Bölge sınırları dahilinde madencilik faaliyetlerinde bulunması, taş ve kum ocağı işletilmesi ile deniz doldurulmak suretiyle kıyı genişletilmesi yapabilmesi için Başkanlıktan izin alınması gerekir. 

            Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayıp halen devam etmekte olan madencilik faaliyetleri, taş ve kum ocağı işletmeleri koruma ve kullanma esasları yönünden Başkanlıkça yeniden değerlendirilir. 

            f) 2863 Sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde Sit kararları saklıdır. Ancak Kurumca hazırlanan plan ve projelere göre gerektiğinde Sit kararı içinde yer alabilecek yeni yapılaşmalara ilişkin bina yüksekliği, taban alanı ve kat alanı katsayısı gibi değerlerde azaltmaya gidilebilir; veya bu yapılaşma şartları tümüyle kaldırılabilir. Yapılan veya revize edilen planların hazırlanması aşamasında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulundan görüş alınır. Yüksek Kurul da Sit alanlarının iptalinden ve tescilinden önce Başkanlıktan görüş ister. 

            g) Kamu kuruluşlarınca bu alanlarda yapılacak her türlü yapı ve tesis için Başkanlığın görüşü alınır. 

            h) Bölgede 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybettiğinden orman sınırları dışına çıkartılan alanlar hakkında Başkanlığa bilgi verilir. 

            Başkanlık aynı kanunun 3. maddesine göre orman rejmiine alınması gerekli görülen alanları Bakanlar Kuruluna teklif eder. 

            i) Koruma ve yapılaşma esaslarına dair diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

IX. BÖLÜM 
Personele İlişkin Hükümler 

            İstihdam Hükümleri  
            Madde 20- Kurum hizmetleri memurlar, işçiler ve sözleşmeli personel ile görülür. Kadroların, tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 

            a) Kurumda kadro karşılığı gösterilmek ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 

            Bu personel özlük hakları yönünden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. 

            b) Genel ve Katma bütçeli dairelerle Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar kendilerinin ve kurumlarının muvafakatı ile kurumdoa sözleşmeli olarak istihdam edoilebilirler. Başbakanlığın bu konudaki talepleri ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel kurumundan aylıtksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın terfileri süresinde yapılır. 

            Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ve S.S. Kurumu ile ilgilendirilir. 

            Bu madde hükmüne göre çalışanlara çalıştıkları süre karşılığında herhangi bir mecburi hizmet yükletilmez. 

            Ayrıca, (b) bendinde belirtilen kurumlarda görevli personel, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlar kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başkanlıkta görevlendirilebilir. 

            c) Özel uzmanlık isteyen hizmetlerde sözleşmeli olarak yerli ve yabancı danışman veya uzman çalıştırlabilir. 

            d) Kurumda görevli kadrolu ve sözleşmeli personele, Başbakanlık Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 3056 Sayılı Kanunun 35. maddesinin 5. fıkrası hükmü uygulanır. 

            Yetki ve Sorumluluk  
            Madde 21- Başkanlık ve Taşra Teşkilatının her kademesindeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri emir ve direktiflere, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur. 

X. BÖLÜM 
Özel Çevre Koruma Fonu 

            Özel Çevre Koruma Fonu  
            Madde 22- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek, Bölgenin sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve çevre sorunlarını gidermek amacıyla T.C. Merkez Bankası nezdinde Başkanlığa bağlı Özel Çevre Koruma Fonu kurulmuştur. 

            Fon'un Gelirleri 

            a) Başkanlık bütçesinden Fon'a aktarılacak meblağlar, 

            b) Her türlü tesis v eyatlardan alınacak ücretler, 

            c) Fon'dan verilecek kredilerden alınacak faizler ve diğer faiz gelirleri, 

            d) Her türlü yardım ve bağışlar ile iç ve dış krediler, 

            e) Diğer fon'lardan bu fon'a aktarılacak gelirler ile çEvre Kirliliğini Önleme Fon'unun yıllık gelirlerinin %20'si, 

            f) kira ve işletme gelirleri, bölgedeki diğer günübirlik alan olarak işletilen alanların gayri safi gelirlerinin %35'i 

            g) Her türlü tanıtım, basım ve yayım işlerinden elde edilen gelirler, 

            h) İmar planları yapımına ve harita yapımına iştirak bedelleri, 

            i) Fon'un yıl sonundaki karları ertesi yılın fon bütçesine beş yıl süre ile gelir kaydedilir. 

            Fon'un Kullanılması  
            Madde 23- Fon'un ita amiri Kurum Başkanıdır. 

            Bu Fon'un kullanılması 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 Sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümlerine tabi değildir. 

            Fon'un gelir ve giderlerine ilişkin hesaplar Başbakanlık yüksek denetleme Kurulunca denetlenir. 

            Fon'un kullanılmasına dair diğer hususlar. Yönetmelikle düzenlenir. 

            Fon aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir. 

            a) Bölgenin korunması için araştırma faaliyetleri, 

            b) Tesisler ve altyapı tesislerinin yapılması, yaptırlması veya onarımı, bölgenin temizlenmesi, 

            c) Personel yetiştirme ve eğitim faaliyetleri ile Bölgedeki araştırma, tanıtım ve denetim giderleri, 

            d) Teknoloji ve proje satınalınması, 

            e) Proje yarışmaları düzenlenmesi, 

            f) Başkanlığın bölgedeki hizmetleri ile ilgili her türlü tesisi yapacak gerçek ve tüzel kişilere kredi yardımı, 

            g) Bölgenin korunması ve iyileştirilmesi için her türlü araç-gereç, malzeme, tüketim malları ve hizmet alımı, 

            h) Çevre tanzimi, 

            j) Hayvan ve bitki nesillerinin korunması ve ıslahı için yapılacak çalışmalar, 

            k) Kira giderleri, 

            l) Temsil giderleri. 

XI. BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

            Yönetmelikler  
            Madde 24- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler, Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde Başbakanlıkça çıkarılır. 

            Uygulanmayacak Hükümler  
            Madde 25- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulandığı bölgede; 

            a) 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile Çevre Müsteşarlığına verilen yetkiler başkanlığa geçer. 

            b) 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 2. maddesinin 1/c fıkrasındaki "kaplumbağaların her vakit avlanabileceğine" hükmü, 

            c) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun, 3386 Sayılı Kanunun 14. maddesi ile değişik 57/d maddesi hükmü, 

            uygulanmaz. 

            Aykırı Hükümler  
            Madde 26- Diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri Özel Çevre Koruma Bölgelerinde uygulanmaz. 

            Geçici Madde 1- 6831 Sayılı Orman kanunu uyarınc ayapılan tahsisler ile 2634 Zsayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde çıkarılan kararnamelerin eki krokilerde belirtilen yerlerle ilgili düzenlemeler, bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden değerlendirilir. 

            Bu alanlarda ön izin verilen veya kesin tahsis yapılmış olanlar ile özel mülkiyetteki projelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre hazırlanacak çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planına uygun hale getirilmesi için başkanlıkça süre verilir. Çevre düzeni; nazım ve uygulam aimar planları hazırlanıp yürürlüğe girene kadar, bu bölgede herhangi bir inşaat ameliyesi yapılmaz. 

            Geçici Madde 2- Katıldığımız Uluslararası Koruma Sözleşmeleri ile çevre mevzuatı esasları dikkate alınarak düzenlenecek özel koruma bölgesi planlarının yürürlüğe konulması suretiyle yeni uygulama imar planları yapılıncaya kadar; mevcut uygulama imar planlarına göre yapı ruhsatı almış binaların durumları, Başkanlıkça incelenir, uygun görülenlerin inşaatının mevcut hali ile veya projesinin değiştirilmesi şartıyla devamına müsaade edilebilir. 

            Geçici Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmak üzere Başbakanlık'ça sağlanan personel tarafından yapılmaya devam edilir. 

            Kurum kadroları en geç 6 ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun hale getirilir. 

            Yürürlük  
            Madde 27- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Yürütme  
            Madde 28- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T. Özal      
Başbakan      
A.BOZER K.İNAN G.TANER C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ M.YAZAR İ.ÖZARSLAN S.SERT
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E.KONUKMAN İ.AŞKIN M.O.SUNGURLU İ.S. GİRAY
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı
A. AKSU A.M. YILMAZ E. PAKDEMİRLİ A.AKYOL
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı  Maliye ve Gümrük bakanı Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA H.ŞIVGIN C. TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
İ.KAYALAR İ.AYKUT Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT N.K. ZEYBEK İ. AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Kültür Bakanı Turizm Bakanı
 

SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADET TOPLAM
G.İ.H. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı 1 1 1
G.İ.H. Başkan Yardımcısı 1 1 1
G.İ.H. Daire Başkanı 1 2 2
T.H. Daire Başkanı 1 2 2
G.İ.H. Hukuk Müşaviri 1 1 1
Av.Hiz. Avukat 1 1 1
G.İ.H. Şube Müdürü 1 3 3
G.İ.H. Şube Müdürü 3 1 1
T.H. Şube Müdürü 1 7 7
T.H. Şube Müdürü 3 1 1
T.H. Uzman 3 1 1
T.H. Uzman 6 2 2
T.H. Teknik Ressam 6 1 1
T.H. Teknik Ressam 9 1 1
G.İ.H. Mütercim 1 1 1
G.İ.H. Mütercim 3 1 1
G.İ.H. Memur 6 1 1
G.İ.H. Memur 8 1 1
G.İ.H. Memur 9 1 1
G.İ.H. Daktilograf 7 1 1
G.İ.H. Daktilograf 9 1 1
G.İ.H. Şoför 7 1 1
G.İ.H. Şoför 9 1 1
G.İ.H. Şoför 12 1 1
Y.H. Hizmetli 9 1 1
Y.H. Hizmetli 12 1 1
    TOPLAM 37 37
  
            TAŞRA TEŞKİLATI 
 
SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADET TOPLAM
G.İ.H. Bölge Müdürü 1 1 1
G.İ.H. Şube Müdürü 2 3 3
Av. Hiz. Avukat 2 1 1
G.İ.H. Memur 9 3 3
G.İ.H. Tahsildar 9 2 2
G.İ.H. Tahsildar 10 1 1
G.İ.H. Şoför 7 1 1
G.İ.H. Şoför 9 1 1
G.İ.H. Şoför 11 1 1
G.İ.H. Şoför 12 1 1
Y.H. Hizmetli 9 1 1
Y.H. Hizmetli 11 1 1
Y.H. Hizmetli 12 2 2
G.İ.H. Daktilograf 9 2 2
G.İ.H. Daktilograf 11 2 2
T.H. Kaptan 1 1 1
T.H. Kaptan 3 3 3
Y.H. Gemici 12 5 5
    TOPLAM 32 32
  
            Merkez Teşkilatı: 37 
            Taşra Teşkilatı: 32 

            GENEL TOPLAM: 69 

            Taşra teşkilatı şeması 19 Ekim 1989 tarih 20341 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.