Devrimler Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.09.1993 Sayı : 21700 (Mük.) Düstur Tertip: 5 Cilt: 33-1 Sahife:
Bakanlar Kurulu Kararı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 


Karar Tarihi: 26/08/1993
Karar No     : KHK/519

            2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi 24.6.1993 tarihli ve 3911 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 26.8.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 2876 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki ı bendi eklenmiştir. 

            ı- Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk dilini Türk kültür ve medeniyetlerini Türk tarihini, Türklerin medeniyete hizmetlerini, milli bütünlük anlayışı içinde, Türk Cumhuriyetleri ile Türklerin yoğun olarak yaşadığı diğer ülkelerde de tanıtmak ve yaymak bunları bütün Türklüğe mal etmek için çalışmalar yapmak.

            Madde 2- 2876 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 5- Yüksek Kurul Başbakan’ın veya görevlendireceği Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı’nın başkanlığında Genelkurmay Başkanı veya Genelkurmay İkinci Başkanı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığında sorumlu Devlet Bakanı Tanıtma ve Enformasyon İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Kültür Bakanı Sekreteri, Yükseköğretim kurulu Başkanı, Yüksek Kurum Başkanı ile Cumhurbaşkanınca beş yıl süre ile seçilen dört üyeden oluşur. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde, Yüksek Kurul’a başkanlık eder.

            Madde 3- 2876 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 8- Yüksek Kurum Başkanı Yüksek Kurum’un temsil, yürütme ve koordinasyon organı ve ita amiridir.

            Yüksek Kurum Başkanı tutum ve davranışları ile bu kanunun belirlediği amaçları ve ilkeleri benimsemiş, kişilikleri bakımından Yüksek Kurumun hizmet ve faaliyetlerini verimli kılacak bilimsel ve kültürel niteliklerini çalışmalarıyla kanıtlamış, yüksek öğrenim görmüş, Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip, Başbakan tarafından gösterilecek üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır.

            Madde 4- 2876 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının d bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            d- Bağlı kuruluşların, bu kanun ilkeleri ve Yüksek Kurulun kararları doğrultusunda yapacakları çalışmaları, hizmetleri ve faaliyetleri gözetmek, desteklemek ve bunar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, Yönetim Kurulu kararları hakkında Yüksek Kurul’a bilgi sunmak,

            Madde 5- 2876 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler Başbakan tarafından önerilen altı aday arasından Cumhurbaşkanınca beş yıl süre ile atanırlar.

            Madde 6- 2876 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde edğiştirilmiştir.

            Madde 12- Yönetim Kurulu ayda bir defa toplanır gerektiğinde Yüksek Kurum Başkanın çağırısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar. Toplantı gündemi Yüksek Kurum Başkanı tarafından hazırlanır.

            Yönetim Kurulu kararlarının birer örneği bağlı kuruluşların Başkanlıklarına gönderilir.

            Yönetim Kurulu sekreterya işleri Genel Sekreterlikçe düzenlenir.

            Madde 7- 2876 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, mali ve idari denetim yapabilecek nitelikte, yüksek öğrenim görmüş, Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arısndan Yüksek Kurum Başkanının önerisi ve ilgili Bakan’ın onayı ile atanır.

            Madde 8- 2876 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değşitirilmiştir.

            Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı yüksek öğrenim görmüş, Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip aday, Yüksek Kurum Başkanı’nın önerisi üzerine ilgili Bakan onayı ile atınır.

            Madde 9- 2876 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Genel Sekreter yüksek öğrenim görmüş idari tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurum Başkanının önerisi üzerine ilgili bakan onayı ile atanır.

            Madde 10- 2876 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir.

            Madde 25- Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı tutum ve davranışları ile Atatürkçü düşünceyi Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsediğini eserleriyle veya eğitim ve öğretim veya hizmet alanlarındaki çalışmaları ile kanıtlamış, yüksek öğrenim görmüş Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurum Başkanı’nın önerisi ilgili Bakanın uygun görüşü üzerine müşterek kararla atanır.

            Atatürkçü Araştırma Merkezi Başkanının çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere asli üyeler arasından önerdiği bir üye, Yüksek Kurum Başkanı’nın önerisi üzerine ilgili Bakan onayı ile atanır. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı’nın bulunmadığı durumlarda, Başkan’ın görevlerini yardımcısı yerine getirir.

            Madde 11- 2876 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 43- Türk Dil Kurumu Başkanı, asli üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurum Başkanı’nın önerisi, ilgili Bakan’ın uygun görüşü üzerine müşterek kararla atanır.

            Türk Dili Kurumu Başkanı’nın çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere asli üyeler arasından önerdiği bir üye, Yüksek Kurumu Başkanın önerisi üzerine ilgili bakan onayı ile atanır. Türk Dil Kurumu Başkanı’nın bulunmadığı durumlarda, Başkan’ın görevlerini yardımcısı yerine getirir.

            Madde 12- 2876 sayılı Kanunun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 61- Türk Tarih Kurumu Başkanı asli üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurum Başkanı’nın önerisi, ilgili Bakan’ın uygun görüşü üzerine müşterek kararla atanır.

            Türk Tarih Kurumu Başkanı’nın çalışmalarnıda kendisine yardımcı olmak üzere asli üyeler arasından önerdiği bir üye Yüksek Kurum Başkanı’nın önerisi üzerine ilgili Bakan onayı ile atanır. Türk Tarih Kurumu Başkanı’nın bulunmadığı durumlarda Başkan’n görevlerini yardımcı yerine getirir.

            Madde 13- 2876 sayılı Kanunun 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 80- Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, asli üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurum Başkanı’nın önerisi üzerine ilgili Bakan onayı ile atanır. Atatürk Kültür merkezi Başkanı’nın bulunmadığı durumlarda, Başkan’ın görevlerini yardımcısı yerine getirir.

            Atatürk kültür Merkezi Başkanı’ının çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere asli üyeler arasından önerdiği bir üye, Yüksek Kurum Başkanı’nın önerisi üzerine ilgili Bakan onayı ile atanır. Atütürk Kültür Merkezi Başkanı’nın bulunmadığı durumlarda, Başkan’ın görevini yardımcısı yerine geterir.

            Madde 14- 2876 sayılı Kanunun 90 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Atatürk’ün rölyefi işlenmiş bir plaket nakdi mükafat il ödül rozeti ve beratından oluşur. Ödül 3 yılda bir verilir.

            Madde 15- 2876 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrasının g bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            g - Ödülelayık bir kişi bulunmadığında o yıl ödül verilmez.

            Madde 92- Atatürk Barış Ödülü için aday gösterileceklerin veya başvuracakların faaliyetlerinde veya eserlerinde aranacak nitelikler ve verilecek nakti mükafatın miktarı, ödül verilecek yıldan bir önceki yılın 1 Ocak 28 veya 29 Şubat günleri arasında Yüksek Kurum Başkanlığınca yürt içi ve yurt dışı basın yayın araçlarıyla ilan edilir.

            Ödülün verileceği yıldan bir önceki yılın engeç 23 Nisan tarihine kadar eserleri Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlğına ulaşacak şeklide başvuran kişiler Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için aday olmaya hak kazanırlar.

            Ayrıca 90 ve 91 inci maddelerdeki esaslara uygun olarak, en geç bir önceki yılın 23 Nisan akşamına kadar, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ödül Kurulu üyeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Türkiye’deki yabancı misyon şefleri daha önce ödül almış kişiler, Ödül Kurulunun belirleyeceği diğer kişiler, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için aday gösterebilirler.

            Bu şekilde tespit edilen adayların eserlerinin, hizmet ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi işlemlerinin sonuçlandırılması müracaat süreisinin bitim tarihini takip eden onbir ay içinde tamamlanır.

            Madde 16- 2876 sayılı Kanunun 97 inci maddesinin e bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            e) Bu kanunla öngörülen Yüksek Kurula, Yönetim Kurulu’na Bilim Kurullarına ve Yürütme Kurulları ile Türk Tarih Kurumu bünyesindeki komisyonlara seçilecek üyelerde Devlet Memurları Kanununda belirtilen yaş haddi aranmaz.

            Madde 17- 2876 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

            Ek Madde 1- Bu Kanun hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine göre belirli süreler için atanan veya seçilen üyeler, görev süreleri sonunda yeniden seçilebilir veya atanabilirler. Bu üyeler seçildikleri veya atandıkları usulle süreye bakılmaksızın görevden alınabilirler.

            Ek Geçici Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinde belirtilen yaş haddi ve hizmet süresi ile ilgili şartlarını bu Kanun Hükmünde Kararnamenhin yürürlüğe girdiği tarihten önce doldurmuş olanların görevleri başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

            Madde 18- Bu Kanun hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi l.l.l996 tarihinde diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 19 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                          Süleyman DEMİREL
                                                                                                                                        Cumhurbaşkanı 
 
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
     
       
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
N.CEVHERİ
Devlet Bakanı 
Y.AKTUNA
Devlet Bakanı 
M.GÖLHAN
Devlet Bakanı 
       
İ.TEZ
Devlet Bakanı
B.S.DAÇE
Devlet Bakanı V.
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı
       
N.KURT
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
C.ERHAN 
Devlet Bakanı 
M.ÇİLOĞLU
Devlet Bakanı
       
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
A.ŞANAL 
Devlet Bakanı 
Ş.ERDEM
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
       
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
M.GAZİOĞLU
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
İ.ATİLLA
Maliye Bakanı
       
N.MENTEŞE
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
R.SERDAROĞLU
Sağlık Bakanı 
M.KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı 
R.ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
V.ATASOY
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı 
A. ATEŞ 
Turizm Bakanı 
H. EKİNCİ
Orman Bakanı
R.AKÇALI
Çevre Bakanı