2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu  
Resmi Gazete: 23.01.1992 Sayı :21120 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
Bakanlar Kurulundan : 
 
2879 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLATI KANUNU İLE 2919 SAYILI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
Karar Tarihi : 20/01/1992 
Karar No      : KHK 478

            17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Kanun ile 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanunda değişiklik yapılması; 6/6/1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 20/1/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 5/7/1991 tarihli ve 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara; 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanun hükümlerine göre Türkiye Müyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara ödenen miktarda ve aynı esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir."

            Madde 2- 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanunun 5/7/1991 tarihli ve 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            "Madde 10- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatı kadolarında çalışan memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil),

            a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara          %20'sini,

            b) 10 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara            %25'ini,

            c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara           %30'unu,

            d) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara            %35'ini,

            geçmemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tesbit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte, gelir vergisine tabi olmaksızın, peşin olarak fazla çalışma ücreti ödenir."

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, diğer maddeleri Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                 Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 

Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
       
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Bşb. Yrd.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
       
İ. TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
G. İLERİ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı V.
       
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M. A. YILMAZ
Devlet Bakanı
       
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
M. BATALLI
Devlet Bakanı
M.S. OKTAY
Adalet Bakanı
       
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
E. İNÖNÜ
Dışişleri Bakanı V.
S. ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
       
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F. SAĞLAR
Kültür Bakanı
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı