Yargı Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.07.1987 Sayı : 19517 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sahife: 158
Bakanlar Kurulundan :

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 10/07/1987
Karar No      : KHK 285

            Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası, Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarih ve 2935 sayılı Kanunun 4 üncü maddisinin verdiği yetkiye dayanılarak, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca 10/7/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
            Madde 1- Anayasanın 121 inci maddesi ile Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen hususlarla sınırlı olarak Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerini kapsamak üzere Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdas edilmiştir.

            Atama, Bağlılık
            Madde 2- Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine, Valilik sıfat ve unvanı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca atama yapılır. Bunlardan emekli olanların emekli aylığı kesilmez.

            Olağanüstü Hal Bölge Valisi, İçişleri Bakanına bağlı olarak görev yapar.

            Bakanlar Kurulunca Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kaldırılabilir veya sınırları değiştirilebilir.

            Teşkilat
            Madde 3- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdas edilen İllerde, Olağanüstü Hal Bölge Valisi ihtiyaca göre gerekli teşkilatı kurmaya ve hizmetin gerektirdiği bina, tesis, araç, gereç, personel ve diğer her türlü hizmeti kamu kurum ve kuruluşlarından sağlamaya yetkilidir.

            Bu konudaki talepleri ilgili kuruluşlar derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

            Mahallinden temini mümkün olmayan araç, gereç, personel ve mali destek talepleri İçişleri Bakanı aracılığı ile ilgili kuruluşların Merkez Teşkilatınca sağlanır. Bakan gerektiğinde bu konuda bakanlık müsteşarını veya müsteşar yardımcılarını görevlendirebilir.

            Bu amaçla gerek Olağanüstü Hal Bölge Valisinin, gerekse diğer kuruluşların yapacakları her türlü harcamalar 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi olmadığı gibi her türlü vergi, resim, harç ve katma değer vergisinden de muaftır.

            Görev ve Yetkiler
            Madde 4- Olağanüstü Hal Bölge Valisi, görev alanına giren illerde, İl İdaresi Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer kanunlarla Valilere tanınmış bulunan görev ve yetkilerle 2935 sayılı Kanunla il valilerine verilen yetkilerden, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde belirtilen hususlarla ilgili olanlarını kullanmaya yetkilidir.

            Ayrıca gerektiği hallerde aşağıda yazılı ilave yetkileri de kullanır.

            a. Bölgedeki İller arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlar.

            b. Özel ve genel kolluk kuvvetleri Olağanüstü Hal Bölge Valisinin emir ve komutası altındadır. Vali bunlardan hangilerinin il valilerinin kontrolünde, hangilerinin doğrudan kendi kontrolünde olacağını tesbit eder.

            c. Olağanüstü Hal Bölge Valisi, bölgesi içinde özel ve genel kolluk kuvvetlerinin yerlerini sürekli veya geçici olarak değiştirebilir.

            d. Olağanüstü Hal Bölge Valisi, Jandarma Asayiş Komutanlığına, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi doğrultusunda görev verir.

            e. Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin görev alanında bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde belirtilen hususlarla sınırlı olmak kaydı ile, Olağanüstü Hal Bölge Valisine karşı sorumludur.

            f. Görev alanına giren İllerde, askeri birliklerce Olağanüstü Hal Bölge Valilerine sağlanacak yardım ve desteğin şekli ve miktarı önceden planlanır. Valinin bu yardım ve destek talepleri muhalli komutanlarca zamanında yerine getirilir.

            g. Olağanüstü Hal Bölge Valisi, hakim ve savcı sınırından bulunanlar ile Jandarma dışındaki askeri personel hariç olmak üzere görev alanı içindeki İllerde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni bakımından sakınca görülen veya hizmetlerinden yararlanılamayan kamu personelinin yer değiştirmesini veya görev alanı dışında geçici veya sürekli görevlendirilmesini ilgili kurum veya kuruluşlardan isteyebilir. Bu istekler derhal yerine getirilir.

            h. Olağanüstü Hal Bölge Valisi güvenlik yönünden gerekli düzenlemeleri yapabilmek için geçici veya sürekli olarak görev alanı içinde bulunan köy, mezra, kom ve benzeri yerleşim birimlerini boşalttırabilir, yerlerini değiştirebilir, birleştirebilir ve bu maksatla gereken kamulaştırma ve diğer işlemleri reysen ve ivedikle yapabilir.

            i. Olağanüstü Hal Bölge Valisinin emrinde bulunan güvenlik kuvvetleri hakkında bu görevlerinden ötürü Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre işlem yapılır.

            j. Olağanüstü Hal Bölge Valisi, emrindeki kuvvetleri gereğinde mücavir İllerde harekatın takibi maksadıyla görevlendirebilir. Gerekli tedbirlerin alınmasını mücavir İl Valilerinden isteyebilir, bu istekler ilgili Valiler tarafından derhal yerine getirilir.

              Mücavir İller Olağanüstü Hal Bölge Valisinin talebi, İçişleri Bakanının teklifi, Başbakanın onayı ile belirlenir.

            Olağanüstü Hal Bölge Valisi bu yetkilerden gerekli gördüklerini görev alanındaki İllerin Valilerine ve Jandarma Asayiş Komutanına devredebilir.

            İçişleri Bakanı bu yetkilerden gerekli gördüklerini reysen kullanabileceği gibi bölgede görevli sorumlular hakkında usulüne göre soruşturma açmak, açtırmak ve görevden uzaklaştırmak yetkisine de sahiptir.

            Personel ve Mali Hükümler
            Madde 5- Olağanüstü Hal Bölge Valisi emrinde görevlendirilen personelin özlük ve sair mali hakları kurumlarına bağlı olarak devam eder. Vali, emrinde görevlendirilen personelin sicil ve disiplin amiridir. Vali diğer kamu personeli ile kolluk kuvvetleri amir ve komutanları hakkında da ek sicil düzenlemeye yetkilidir.

            Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin harcamaları için İçişleri Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konulur.

            Ayrıca, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin acil ve zaruri ihtiyaçları için Geliştirme ve Destekleme Fonundan da yeteri miktarda para verilir.

            3. ncü maddeye göre görevlendirilenler de 281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ek tazminattan yararlandırılırlar.

            Bölgeye dahil İller ile 4 ncü maddesinin (J) bendine göre belirlenen mücavir İllerde bulunan sürekli Kamu görevlilerine (Olağanüstü Hal Bölge Valisi ile mezkur İllerin Valileri dahil) ayrıca en yüksek Devlet Memuru aylığının (Ek gösterge dahil) % 10’u ile % 25’i arasında belirlenecek tazminat ek olarak ödenir.

            Tazminatın miktarı : Görev yerinin özelliği, görevin önemi ve güçlüğü dikkate alınarak ve İllere göre, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Olağanüstü Hal Bölge Valisi tarafından tesbit edilerek ödeme yapılır.

            Ödenen tazminat miktarı kadar da ayrıca Toplu konut ve Kamu Ortaklığı Fonuna, personel adına nemalandırılmak üzere yatırılır. Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kalkması veya görevlinin en az 3 yıl çalışması halinde fonda birikmiş olan para, talebi üzerine kendisine neması ile birlikte ödenir.

            İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında kullanılmak üzere 1 inci derece Mülki İdari Amirliği Hizmetleri sınıfından bir adet Olağanüstü Hal bölge Valisi kadrosu ihdas edilerek 190 sayılı kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

            Olağanüstü Hal Bölge Valisine ödenecek aylık, ek gösterge, makam tazminatı dahil her türlü zam ve tazminatlar en yüksek Devlet Memuruna ödenen miktara eşittir.

            Görev alanına giren İllerde görevli kolluk kuvvetleri personeli ile emre, harekat kontrolüne verilen birliklerin mensuplarına mahallinden veya talepleri halinde diğer İllerden lojman tahsis edilir yada lojman karşılığı kira bedeli gayrimenkulun bulunduğu İldeki ilgili kuruluşun merkez teşkilatı bütçesinden karşılanır.

            İhtilafların Çözümü
            Madde 6- Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin görev alanında, adli ve idari yargı ile askeri mevzuata ilişkin hususlar hariç olmak üzere, yetki ve görevlerin kullanılmasından doğacak ihtilafları çözümlemeye ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile ilgili her türlü idari düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            Dava Açılamaması
            Madde 7- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal Bölge Valisine tanınan yetkilerin kullanılması ile ilgili idari işlemler hakkında iptal davası açılamaz.

           Geçici Madde 1- Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin 1987 Mali Yılı harcamaları için İçişleri Bakanlığı bütçesinde gerekli tertipleri açmaya ve bütçeye ek ödenek aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

            Yürürlük
            Madde 8- Bu kanun Hükmünde Kararname 19/7/1987 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 9- Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür.
 

                                                                                                                                    Kenan EVREN
                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI
 
Turgut ÖZAL
Başbakan
     
İ.K.ERDEM
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
K.OKSAY
Devlet Bakanı
H.C.GÜZEL
Devlet Bakanı
M.V.DİNÇERLER
Devlet Bakanı
A.TENEKECİ
Devlet Bakanı
M.T.TİTİZ
Devlet Bakanı
A.KARAEVLİ
Devlet Bakanı
A.BOZER
Devlet Bakanı 
M.O.SUNGURLU
Adalet Bakanı
Z.YAVUZTÜRK
Milli Savunma Bakanı
Y.AKBULUT
İçişleri Bakanı
H.C.GÜZEL
Dışişleri Bakanı V.
A.K.ALPTEMOÇİN
Maliye ve Gümrük Bakanı
M.EMİROĞLU
Milli Eğit. Genç. ve Spor Bak.
İ.S.GİRAY
Bayındırlık ve İskan Bakanı
H.H.DOĞAN
Sağlık ve Sosyal Yard. Bakanı V.
V.ATASOY
Ulaştırma Bakanı
H.H.DOĞAN
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı
M.M.TAŞÇIOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
H.C.ARAL
Sanayi ve Ticaret Bakanı
S.N.TÜREL
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
A.M.YILMAZ
Kültür ve Turizm Bakanı