Yargı Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.05.1988 Sayı :19805 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sahife:255
Bakanlar Kurulundan :

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA 285 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARANAMENİN 5 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASAININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Tarihi : 12/04/1988
Karar No      : KHK 321

            Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası hakkında 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının değiştirilmesi; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan bakanlar Kurulu’nca 12/4/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1- 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Ödenen tazminat miktarı kadar da ayrıca toplu Konut veya Kamu Ortaklığı fonlarından birine, personel adına nemalandırılmak üzere yatırılır. Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kalkması veya görevlinin en az üç yıl çalışması halinde fonda birikmiş olan para, talebi üzerine kendisine neması ile birlikte ödenir. Ancak ölüm, malûlen veya yaş haddinden emeklilik sebebiyle üç yıllık süre dolmadan görevin sona ermesi veya görev başında sakatlanma sonucu bölge dışına çıkarılma halinde; fonda birikmiş olan para, üç yıl beklenmeksizin personelin veya kanuni mirasçılarının talebi üzerine neması ile birlikte ödenir.”

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
     
Kenan EVRAN
     
Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL 
     
Başbakan
     
K.OKSAY
K.OKSAY
A.TENEKECİ
V.ATASOY
Devlet Bakanı ve Başb.Yard. V.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M.YAZAR
A.KAHVECİ
A.KAHVECİ
M.YAZAR
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
N.KİTAPÇI
N.KİTAPÇI 
M.KALEMLİ 
E.VURALHAN
Devlet Bakanı V. 
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı V.
Milli Savunma Bakanı
M.KALEMLİ
A.M.YILMAZ
A.K.ALPTEMOÇİN
H.C.GÜZEL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye ve Gümrük Bakanı
Milli Eğit. Genç. ve Spor Bak.
M.T.TİTİZ
B.AKARCALI
E.PAKDEMİRLİ
H.H.DOĞAN
Bayındırlık ve İskan Bak. V.
Sağ. ve Sosyal Yard. Bak.
Ulaştırma Bakanı
Tarım Orman ve Köy işleri Bak.
İ.AYKUT
Ş.YÜRÜR
F.KURT
M.T.TİTİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı