Yargı Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.04.1990 Sayı :20488(Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:689
 
2935 SAYILI KANUN İLE 285 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

            Karar Tarihi  : 09/04/1990
            Karar Sayısı : KHK/413

            2935 sayılı Olağanüstü Hal kanunu ile 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinde değişiklik yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin  verdiği yetkiye dayanılarak , Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 9/4/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.  

            Madde 1- 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci maddesinin (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.  

            "Bölgedeki faaliyetleri yanlış aksettirmek veya gerçek dışı haber ve yorumlar yapmak suretiyle bölgedeki kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasını veya bölge halkının heyecanlanmasını yahut güvenlik kuvvetlerinin görevlerini gereği gibi yerine getirmelerini engelleyecek şekilde yayınlanan her türlü basılmış eser hakkında,bunların bölge dışında basılmış olup olmadığına bakılmaksızın, olağanüstü Hal Bölge Valisinin teklifi üzerine İçişleri Bakanınca yukarıda belirtilen tedbirleri almak, gerektiğinde bunları basan matbaayı kapatmak."  

            Madde 2 - 2935 sayılı Kanunun 11  inci maddesinin (k) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.  

            "Gene güvenlik ve kamu düzeni bakımından zararlı faaliyette bulunanlardan gerekli görülenleri Olağanüstü Hal Valisinin takdirine göre; olağanüstü hal süresini aşmamak üzere olağanüstü hal bölgesi dışına çıkararak içişleri Bakanlığınca belirtilecek yerlerde ikameti mecbur tutmak (Gerektiğinde bunlara Geliştirme ve Destekleme Fonundan mali destek sağlanabilir. Bununla ilgili esaslar içişleri Bakanlığınca belirlenir.)"  

            Madde 3 - 2935 sayılı Kanunun 11i inci maddesinin (ö) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            ö) Grev, lokavt yetkisinin kullanılmasını, irade beyanı, referandum gibi sendikal faaliyetleri durdurmak veya izne bağlamak,  

            Tahrip, yağma işgal, fiili durum, boykot,iş yavaşlatılması, çalışma özgürlüğünün kısıtlanması ve iş yerlerinin kapatılması gibi hareketleri yasaklamak, önlemek veya önleyici tedbirleri almak,"  

            Madde 4 - 2935 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,  

            "DAVA AÇILAMAMASI  
            Madde 33 - Bu Kanunla İçişleri Bakanına ve valilere tanınan yetkilerin kullanılması ile ilgili idari işlemlere karşı yargı mercilerinde davâ açılamaz."  

            Madde 5 - 2935 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.  

            "Ek Madde 1 - Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesindeki suçu işleyenler ile ilgili olarak, aynı Kanunun 169 uncu maddesindeki eylemleri yapanlar hakkında 169 uncu maddeye göre verilecek cezalar, bir kat artırılarak hükmolunur.'  

            "Ek Madde 2 - Olağanüstü hal bölgesi ile mücavir illerdeki faaliyetlerle ilgili olarak bölge içinde veya dışında basılmış olup olmadığına bakılmaksızın yâpılan yayınlar sebebiyle kişisel haklarına saldırıda bulunulan kimselerin Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanununun hükümlerine dayanan manevi tazminat talepleri sonucunda tazminata hükmedilmesine karar verildiği takdirde, tazminatın miktarı; yayının mevkuteler ile yapılması halinde, mevkute bir aydan az süreli ise bir önceki ay ortalama satış miktarının, aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili satış miktarının toplam satış bedeli tutarının; mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserlerde ise, en yüksek tirajı günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanından az olamaz.  

            Ek Madde 3 - Olağanüstü hal bölgesi ile mücavir illerde Türk Ceza Kanununun 480 inci maddesinde yazılı hakaret suçlarının gerçeğe aykırı yazı, habere, havadis, fotoğraf veya vesikaların neşredilmesi veya her türlü olay ve vesikaların tahrif edilerek yayınlanması suretiyle işlenmesi halinde, faillere, 480 inci maddede yazılı cezalara ilave olarak 34 milyon Liradan 100 milyon Liraya kadar ağır para cezası verilir.  

            Bu fiillerin 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtasıyla işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de; mevkute bir aydan az süreli ise bir önceki ay ortalama fiili satış miktarının, aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili satış miktarının toptan satış bedeli tutarının yüzde doksanı kadar âğır para cezası verilir. Ancak, bu ceza 34 milyon Liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek cezanın yarısı  uygulanır.  

            Bu maddenin tatbiki, bu hususta ayrıca şikayette bulunulmasına. bağlıdır. Şikayet dilekçesi verilmediği takdirde gerçeğe aykırılık resen araştırılmaz. Bu husustaki şikayetin Türk Ceza Kanununun 490 ıncı maddesindeki süre içinde yapılması gerekir.  

            Türk Ceza Kanununun 158,159 ve 268 inci maddelerinde yazılı hakaret suçlarının da birinci ve ikinci fıkrada yazılı şekilde işlenmesi halinde, bu maddeler de gösterilen failler de, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmak suretiyle cezalandırılır.  

            Türk Ceza Kanununun 481 inci maddesinin uygulandığı hallerde bu madde hükümleri tatbik edilmez.  

            Ek Madde 4 -Olağanüstü hal bölgesi ile ilgili veya o bölgeyi etkileyecek yayınlarda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü; İçişleri Bakanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile koordine de bulunmak ve iş birliği yapmakla yükümlüdür.  

            Ek Madde  5 - Olağanüstü Hal Bölge Valisi, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren suçlarda kamu davası açılması için istekte bulunur ve bu istek Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığınca yerine getirilir.  

            Madde 6 - l0/07/1987 tarihli ve 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            g) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, görev alanı içindeki illerde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni bakımından çalışmalarında sakınca görülen veya hizmetlerinden yararlanılamayan kamu personelinin yer değiştirmesini veya görev alanı dışında geçici veya sürekli görevlendirilmesini ilgili kurum veya kuruluşlardan isteyebilir. Bu istekler derhal yerine getirilir. Bu personel hakkında kendi özel kanunlarındaki hükümler uygulanır.  

            Madde 7 - 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.  

            "Bu yerlerde ikamet edenler, diledikleri takdirde olağanüstü hal bölgesi içinde veya dışında iskan edilebilirler. Ayrıca kendilerine iş temin edilebilir. Bu maksatla ekli cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek İçişleri Bakanlığının emrine tahsis edilmiştir, Gerekli hallerde İçişleri Bakanlığınca bu kadroların hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla sınıf, unvan ve dereceleri değiştirilmek suretiyle söz konusu kişilerin müşterek kararta bu kadrolara atanmaları sağlanır. Bu kadroların sayısını % 25'ine kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.  

            İskan edilenlerden işçi statüsünde olanlar içinse en çok 40.000 adet işçi pozisyonu ihdas edilerek İçişleri Bakanının emrine verilmiştir.  

            İskan konusunda 2510 sayılı İskan Kanunu hükümleri uygulanır."  

            Madde 8 - 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 24/7 1987 tarihli ve 287 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik beşinci fıkrasında yer alan “% 30'una” ibaresi "% 40'ına" şeklinde değiştirilmiştir.  

            Madde 9 - 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

             "DAVA AÇILAMAMASI  
             Madde 7 - Bu Kanun, Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Olağanüstü Hal Bölge Valisi ve diğer ilgililere tanınan yetkilerin kullanılması ile ilgili idari işlemlere karşı yargı mercilerinde dava açılamaz:"  

            Madde 10 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 11 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  

                                                                                        Turgut ÖZAL  
                                                                                         Cumhurbaşkanı  
Y. AKBULUT  
Başbakan  

M. KEÇECİLER                    K.İNAN                H.DOĞAN                 H.DOĞAN  
Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı        Devlet Bakanı          Devlet Bakanı V.  

C. ÇİÇEK               I.ÇELEBİ               V.DİNÇERLER                   M.YAZAR  
Devlet Bakanı        Devlet Bakanı        Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı  

İ.ÖZARSLAN       E.KONUKMAN          İ.ÖZDEMİR                         M.TAŞAR  
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı            Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı  

K.AKKAYA          H.ÖRÜÇ                  M.O.SUNGURLU              İ.S.GİRAY  
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı         Adalet Bakanı               Milli Savunma Bakanı  

A.AKSU                            A. BOZER              A. KAHVECİ                    A. AKYOL  
İçişleri Bakanı        Dışişleri Bakanı       Maliye ve Gümrük Bakanı     Milli Eğitim Bakanı  

C.ALTINKAYA                             H.ŞIVGIN                         C.TUNCER  
Bayındırlık ve İskân Bakanı         Sağlık Bakanı                   Ulaştırma Bakanı  

L.KAYALAR                               İ.AYKUT                                                Ş.YÜRÜR  
T. O. ve Köy İşleri Bakanı   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı        Sny. ve Tic. Bakanı  

F.KURT                                               N.K.ZEYBEK                           İ.AKÜZÜM  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür Bakanı                          Turizm Bakanı  
   

CETVEL
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
  
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Adedi
G.İ.H
Memur
4
5.000
G.İ.H
Memur
8
15.000 
G.İ.H
Memur
11
 15.000 
G.İ.H
Memur
12
 15.000 
 
TOPLAM:
50.000