Yargı Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.04.1990 Sayı :20514 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:744
Bakanlar Kurulundan : 
 
2935 SAYILI KANUN İLE 285 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
Karar Tarihi : 09/04/1990 
Karar No      : KHK 425

            2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ile 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinde değişiklik yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 9/5/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1 - 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (ö) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            “ö) Grev ve lokavt kararlarının  uygulanmasını en çok üç aya kadar ertelemek," 

            Madde 2 - 2935 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            "Yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği;
            Madde 33 - Bu Kanun ile İçişleri Bakanına, Olağanüstü Hal Bölge Valisine, il valilerine tanınan yetkilerin kullanılması ile ilgili idari işlemlere karşı açılacak davalarda, yürütmenin durdurulmasına karar verilemez."

            Madde 3- 2935 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            "Ek Madde1 - Olağanüstü Hal Kanununun verdiği yetkilerin kullanılmasından dolayı tazminat davaları, idare aleyhine, idari yargıda açılır. İdarenin, kamu görevlisine şahsi kusurdan dolayı rücu edebilmesi, şahsi kusurun çok açık ve ağır olmasına bağlıdır. İçişleri Bakanının uygun görüşü olmadıkça rücu davası açılamaz."

            Madde 4 - 10/7/1987 tarihli ve 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ile 7 nci maddesi. aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            "g) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, görev alanı içindeki illerde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni bakımından çalışmalarında sakınca görülen veyâ hizmetlerinden yararlanılamayan kamu personelinin yer değiştirmesini veya görev alanı dışında geçici veya sürekli görevlendirilmesini ilgili kurum veya kuruluşlardan isteyebilir. Bu istekler derhal yerine getirilir. Bu personel hakkında kendi özel kanunlarındaki hükümler uygulanır."

            "Dava Açılamamâsı
            Madde 7 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal Bölge Valisine tanınan yetkilerin kullanılması ile ilgili idari işlemler hakkında iptal davası açılamaz."

            Madde 5 - 10/7/1987 tarihli ve 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 24/7/1987 tarihli ve 287 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik beşinci fıkrasında yer alan "% 30'una" ibaresi "% 40ına" şeklinde değiştirilmiştir.

            Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Turgut ÖZAL 
Cumhurbaşkanı
Y. AKBULUT  
Başbakan  

M. KEÇECİLER         K.İNAN                 H.DOĞAN             H.DOĞAN 
Devlet Bakanı            Devlet Bakanı       Devlet Bakanı       Devlet Bakanı V.  

C. ÇİÇEK                  I.ÇELEBİ                 V.DİNÇERLER         M.YAZAR  
Devlet Bakanı           Devlet Bakanı         Devlet Bakanı            Devlet Bakanı  

İ.ÖZARSLAN             E.KONUKMAN             İ.ÖZDEMİR             M.TAŞAR 
Devlet Bakanı            Devlet Bakanı             Devlet Bakanı         Devlet Bakanı 

K.AKKAYA                H.ÖRÜÇ             M.O.SUNGURLU                 İ.S.GİRAY 
Devlet Bakanı           Devlet Bakanı     Adalet Bakanı             Milli Savunma Bakanı 

A.AKSU                     A. BOZER             A. KAHVECİ                             A. AKYOL 
İçişleri Bakanı         Dış işleri         Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı     Milli Eğitim Bakanı  

C.ALTINKAYA                             H.ŞIVGIN                         C.TUNCER  
Bayındırlık ve İskân Bakanı         Sağlık Bakanı                 Ulaştırma Bakanı 

L.KAYALAR                                     İ.AYKUT                                                 Ş.YÜRÜR  
T. O. ve Köy İşleri Bakanı         Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Sny. ve Tic. Bakanı  

F.KURT                                                     N.K.ZEYBEK                                 İ.AKÜZÜM 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür Bakanı                                 Turizm Bakanı