Yargı Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.04.1990 Sayı :20526(Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:746
 
OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNUNA İKİ EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
            Karar Tarihi  : 18/05/1990 
            Karar Sayısı : KHK/427 

            Olağanüstü Hal Kanununa iki ek madde eklenmesi; Anayasanın 121 inci maddesi ile Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 18/5/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1 -25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

            "Ek Madde 2 - Olağanüstü hal ilan edilen Bölgelerde iç güvenlik harekatı ile görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma ve Sahil Güvenlik birlikleri dahil) birlikleri 23/3/1931 tarihli ve 1776sayılı Kuvvetli Tayın Kanununa göre iaşe edilirler.

            Ancak; günlük istihkâklarda et 354 gram ve sabun 38 gram olarak uygulanır. Ayrıca, kirletici işlerde çalışanlara 10 gram ilave sabun verilir. 

            İstihkakın 5700 kaloriyi geçmeyecek şekilde konserve ve hazır yiyecek olarak verildiği günlerde; 1776 sayılı Kanunda belirtilen istihkakın iki katına kadar parasal tutarda tabela düzenlenebilir. 

            Ek Madde 3 - Ek 2 nci madde kapsamında bulunan ve bedenen beslenenlere, 1776 sayılı Kanunda belirtilen ve olağanüstü hal ilan edilen bölgede Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek. herhangi bir ilden alınacak rayiç üzerinden hesaplanan tayın bedeli verilir. Bunlar 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın nedeni Verilmesi Hakkında Kanun gereğince ödenen tayin bedelinden ayrıca yararlandırılmazlar." 

            Madde 2 - Bu Kanan Hükmünde Kararname yayımını takip eden ayın 15 inde yürürlüğe girer. 

            Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Turgut ÖZAL 
Cumhurbaşkanı

Y. AKBULUT 
Başbakan 

M. KEÇECİLER                    K.İNAN                H.DOĞAN                 H.DOĞAN
Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı        Devlet Bakanı          Devlet Bakanı V. 

C. ÇİÇEK               I.ÇELEBİ               V.DİNÇERLER                   M.YAZAR 
Devlet Bakanı        Devlet Bakanı        Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı 

İ.ÖZARSLAN       E.KONUKMAN          İ.ÖZDEMİR                         M.TAŞAR
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı           Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı

K.AKKAYA          H.ÖRÜÇ                  M.O.SUNGURLU              İ.S.GİRAY
Devlet Bakanı       Devlet Bakanı        Adalet Bakanı               Milli Savunma Bakanı

B. AKSU                   A. BOZER                          A. KAHVECİ                    A. AKYOL
İçişleri Bakanı        Dış işleri Bakanı       Maliye ve Gümrük Bakanı  Milli Eğitim Bakanı 

C.ALTINKAYA                             H.ŞIVGIN                         C.TUNCER 
Bayındırlık ve İskân Bakanı         Sağlık Bakanı              Ulaştırma Bakanı 

L.KAYALAR                                   İ.AYKUT                                                    Ş.YÜRÜR 
T. O. ve Köy İşleri Bakanı       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Sny. ve Tic. Bakanı 

F.KURT                                                N.K.ZEYBEK                           İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür Bakanı                          Turizm Bakanı