Yargı Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.03.1993 Sayı :21515(Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 33 Sahife:
 

OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ İHDASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BİR MADDESİNİN DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 04/03/1993
Karar No     : KHK/481

            285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bir maddesinde değişiklik yapılması; Anayasanın 212 inci maddesi ile 2935 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 4.3.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 10.7.1987 tarihli ve 285 sayılı Olağanüstü Hal Bilge Valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 12.4.1988 tarihli ve 321 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Ödenen tazminat miktarı kadar da ayrıca Toplu Konut veya Kamu Ortaklığı fonlarından birine, personel adına nemalandırılmak üzere yatırılır. Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kalkması veya görevlinin en az bir yıl çalışması halinde, fonda birikmiş olan para, talebi üzerine kendisine neması ile birlikte ödenir. Ancak ölüm ya da emeklilik sebebiyle bir yıllık süre dolmadan görevin sona ermesi yahut görev başında sakatlanma sonucu bölge dışına çıkarılma halinde; fonda birikmiş olan para, bir yıl beklenmeksizin personelin veya kanuni mirasçılarının talebi üzerine neması ile birlikte ödenir.”

            Geçici Madde 1- 19.7.1987 tarihinden sonra Olağanüstü Hal Bölge Valiliği emrinde görev yapmış olan kamu görevlileri için de, nema hariç, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi hükmü uygulanır.

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                            Turgut ÖZAL
                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI 
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
İ. TEZ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd. V.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER
Devlet Bakanı
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı 
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı 
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.ALİ YILMAZ
Devlet Bakanı
E.ŞAHİN
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
M. BATALLI
Devlet Bakanı
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N.AYAZ
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇATİN
Dışişleri Bakanı 
S. ORAL
Maliye Bakanı
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M.MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARAYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
V. TANIR
Çevre Bakanı V.