Yargı Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.06.1993 Sayı :21601(Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 33 Sahife:
 

SİLAHLI ÇETE MENSUBU OLMAYIP HERHANGİ BİR NEDENLE ÇETE İÇİNDE BULUNANLARDAN SUÇ İŞLEMEYENLER HAKKINDA TAKİBAT YAPILMAYACAĞINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 25/05/1993
Karar No     : KHK/483

            Silahlı Çete mansubu olmayıp herhangi bir nedenle çete içinde bulunanlardan suç işlemeyenler hakkında takibat yapılmayacağına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin kabulü; Anayasa’nın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Kanun’un 4 üncü madesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 25/5/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- Silahlı çete mensubu olmayıp çete içinde herhangi bir nedenle bulunan ve bir suç işlediği tesbit edilemeyenlerden pişmanlık duyup kendiliğinden teslim olanlar hakkında takibat yapılmaz.

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Karaname Olağanüstü Hal Bölgesi sınırları içinde uygulanır.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                            Süleyman DEMİREL
                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI 
Erdal İNÖNÜ
Başbakan V.
     
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd. V.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı V.
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı 
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı 
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.ALİ YILMAZ
Devlet Bakanı
E.ŞAHİN
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
M. BATALLI
Devlet Bakanı
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
G. ERGENEKON
Milli Savunma Bakanı V.
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
E. CEYHUN
Dışişleri Bakanı V.
S. ORAL
Maliye Bakanı
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
M. KAHRAMAN
Bayındırlık ve İskan Bakanı V.
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı
Ö. BARUTÇU
Ulaştırma Bakanı V.
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M.MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. TEZ
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.
E. FARAYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı